(14.50 hodin)
(pokračuje Hojdar)

Dále tisk 1125, bod číslo 242 - Informace o podpořeném financování za 1. pololetí 2005. Také se jedná o zařazení na příští schůzi Sněmovny. Dále tisk 1141, bod 256 - Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2006. Také zařadit na příští schůzi Sněmovny tyto tři tisky z důvodu, že ještě nebyly projednány dostatečně v hospodářském výboru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jsou to tedy čtyři body. 162, 240, 242 a 256. Děkuji. Mám to správně.

Prosím pana poslance Marka Bendu a pak se připraví pan poslanec Vojtěch Filip.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mám jeden návrh, který souvisí také s projednáváním ve výborech. Ústavněprávní výbor přes to, že zahájil projednávání poctivě, nestihl doprojednat body 18 a 19, vládní návrhy zákona o právních prostředcích ochrany před diskriminací a související zákon. Mohli bychom samozřejmě pokračovat některý den v týdnu po večerech, ale myslím si, že to je typ materie, který si nezaslouží toto projednávání. Proto navrhuji, aby body 18 a 19 a samozřejmě návazně na to body 91 a 92 byly vypuštěny z programu této schůze a přeřazeny na schůzi příští.

Rád bych upozornil, že si myslím, že se tento můj návrh nevylučuje s návrhem paní kolegyně Rujbrové, která navrhovala jenom prohození pořadí bodů, které by mělo být signální i pro případnou příští schůzi. Pokud by takový návrh nebyl vámi přijat, tak bych alespoň poprosil, abychom body 18 a 19 zařadili nejdříve na příští čtvrtek, protože projednávání proběhne v ústavním výboru, kdy by mělo doběhnout…

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Chcete říci, kdyby to mělo zůstat v programu.

 

Poslanec Marek Benda: Kdyby nebylo vypuštěno z programu, tak aby bylo zařazeno nejdříve na příští čtvrtek.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, nejdříve na příští čtvrtek.

Teď se přihlásil o slovo pan místopředseda Sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, nepředstupuji s žádným konkrétním procedurálním návrhem charakteru změny pořadu, ale procedurálním návrhem, jak dál postupovat. Navrhuji, aby poté, co zazní všechny návrhy na změnu pořadu, bylo jednání schůze přerušeno, aby tyto návrhy byly vytištěny a rozdány do lavic, tak abychom byli schopni si udělat přehled o tom, jaké návrhy k jakým bodům zde padly a podle toho také mohli hlasovat. Domnívám se, že změn je takové množství, že není možné se v nich vyznat a uvědomit si jednotlivé souvislosti. Po ukončení podávání návrhů, pořad schůze přerušit, nechat vytisknout návrhy a rozdat do lavic.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám o tom nechat hlasovat, pane místopředsedo, hned, nebo až padnou všechny návrhy? Až padnou všechny návrhy. Dobře. Skončili jsme u pana místopředsedy Vojtěcha Filipa.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh na vyřazení bodu č. 57, tisk 1057. Jde o vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích.

Důvod vyřazení tohoto bodu je prostý. Předpokládali jsme po nezařazení tohoto tisku na srpnovou a zářijovou schůzi, že se vláda vyjádří k tomu, že tento tisk je v rozporu s článkem 43 a 49, článkem 56 Smlouvy o založení Evropských společenství a že příslušné pasáže návrhu zákona změní. Pokud k tomu nedošlo, není možné jej projednávat. Věřím, že to Sněmovna podpoří a můžeme jednat o programu schůze i bez tohoto návrhu zákona.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Janečka a ještě se připraví pan poslanec Lubomír Suk.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, já bych chtěl opravit chybu, která se stala v organizačním výboru, to je, že nebyl zařazen tisk 932, což je poslanecký návrh zákona o omezení škod způsobených tabákovými výrobky. Tenkrát, když se první čtení projednávalo, tak jsem dával návrh na přerušení projednávání až do doby, než bude schválen vládní návrh, což se stalo, čili dnes bychom mohli pokračovat v projednávání tohoto bodu.

Dávám návrh na zařazení tisku 932 někam za pevně zařazené body v prvních čteních.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Moment, říkal jste třeba na konec prvních čtení?

 

Poslanec Josef Janeček: Za pevně zařazené body.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Za pevně zařazené body v prvních čteních tisk 932.

Nyní prosím pana poslance Lubomíra Suka a připraví se pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, rád bych vás požádal o přeřazení bodu 105, návrh poslanců Lubomíra Suka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon - pardon, já se omlouvám, jedná se o bod 110. Je to zákon o důchodovém pojištění, sněmovní tisk 904. Tento tisk byl projednán výborem pro sociální politiku a zdravotnictví již nejméně před dvěma měsíci, nebyly k němu žádné výhrady, všechny kluby se shodly na tom, že tato novela zákona je přínosem, podporuje ho i pan ministr a já bych byl rád, kdyby účinnost tohoto zákona byla k 1. lednu 2006, jak je v návrhu předloženo. Myslím, že v tuto chvíli nejsou žádné překážky k tomu, aby zákon mohl být schválen.

Proto bych vás rád požádal, aby tento bod číslo 110 byl zařazen za stávající bod 28, tedy na konec prvního bloku druhých čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Tam už jsme leccos zařazovali. Mohli bychom říci, za ty body, které budou, i za bod 28, event. schváleny, vy byste ještě zařadil bod 110.

Prosím pana poslance Tlustého a přihlásí se pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte mi navrhnout zařazení bodu, který je v našem programu uveden pod číslem 140. Jedná se o sněmovní tisk 1021, na čtvrtek 13. 10. jako první bod za body, které budou v předcházejících hlasováních zařazeny před něj, jinými slovy na začátek čtvrtečního jednání v pořadí, jak na něj dojde řada. Důvody jsou velmi jednoduché. Je to velmi jednoduchý tisk, který se týká konce letošního roku jako rozhodujícího data. Je to tisk, který - což je dost neobvyklé u opozičního tisku - doporučila ke schválení i vláda a má-li být v souladu opozice a koalice schválen tak, aby měl smysl, měl by být projednán takto zrychleně, jinak hrozí, že se nepodaří záměru tohoto zákona dosáhnout.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jenom jsem si úplně nezachytil - na čtvrtek 14. 10. po pevně zařazených bodech? (Poslanec Tlustý: Čtvrtek 13. 10.) Čili 13. 10. po pevně zařazených bodech.

Nyní prosím pana poslance Chytku a připraví se pan poslanec Miloš Titz.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, navrhuji, aby bod 153, což je návrh poslance Jiřího Pospíšila a dalších na vydání zákona o úpadku a způsobu jeho řešení, tzv. insolvenční zákon, byl zařazen před body 45 a 46. Bod 45 je vládní návrh zákona týkající se téhož, tedy řeší stejnou problematiku úpadkového práva. Jako zpravodaj potom budu navrhovat u bodu 153, 45 a 46 v prvním čtení sloučenou rozpravu a věřím, že si tak ušetříme mnoho času.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stačí tedy 153 před body 45 a 46. Takto to budeme hlasovat. Děkuji.

Nyní prosím pana poslance Titze, připraví se pan poslanec Miroslav Svoboda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP