Neautorizováno !


 

(12.30 hodin)
(pokračuje Seďa)

A poslední pozměňovací návrh: Dosavadní článek 4. Článek 4 Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem čtvrtého kalendářního dne měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Stručné odůvodnění. Účinnost zákona navrhuji upravit ve shodě s návrhem zákona o Vojenském zpravodajství, to je ten sněmovní tisk 661. Oba zákony budou ve Sbírce zákonů publikovány společně, den jejich vyhlášení bude tedy totožný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu tedy končím. Předpokládám, že ani pan zpravodaj, ani pan navrhovatel nebudou chtít vystoupit se svým závěrečným slovem. Končím tedy projednávání tohoto druhého čtení.

 

Kolegyně a kolegové, dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod 23 našeho schváleného pořadu jednání a je jím

 

23.
Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů
a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 707/ - druhé čtení

 

Prosím, aby návrh za navrhovatele uvedl pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já bych se zmínil o tomto návrhu zákona jenom v krátkosti, neboť jsem jej důkladněji odůvodňoval již v prvém čtení.

Navrhovatelé zákona byli k předložení tohoto návrhu vedeni především úvahou, že Úřední věstník Evropské unie vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie, a od 1. 5. loňského roku tedy rovněž v českém jazyce.

Dnem vstupu České republiky do Evropské unie je právo Evropské unie také nadřazeno našemu právnímu řádu a požívá vůči němu vlastnosti bezprostřední závaznosti i přímé účinnosti. Stejně jako v případě české Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv je potom autentické a závazné výhradně jen znění textu v tištěné verzi. Z tohoto důvodu právě návrh zákona stanovuje krajským úřadům, Magistrátu hl. m. Prahy, magistrátům měst Brno, Ostrava, Plzeň a magistrátům a obecním úřadům s rozšířenou působností novou povinnost, a to umožnit v úředních hodinách každému, kdo o to požádá, bezplatně nahlédnout do tištěné verze Úředního věstníku Evropské unie. Předložený návrh zákona je tedy podle názoru navrhovatelů správným a odpovědným krokem k dosažení a upevnění právního státu a publicity práva.

Závěrem bych chtěl poděkovat za věcnou diskusi a čas, který projednávanému návrhu zákona věnoval ústavněprávní výbor. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 707/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Chytka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, protože přece jenom uběhlo o trochu více času od prvého čtení této novely zákona, dovolte mi krátké resumé.

Poslanci Václav Votava a další navrhovali původně, aby krajské úřady a pověřené obce třetího typu povinně odebíraly Úřední věstník Evropské unie a umožnily nahlížení do tohoto Úředního věstníku Evropské unie našim občanům. Ústavněprávní výbor při projednávání této novely zákona požádal jednotlivá odpovědná ministerstva o vyjádření, jak ona chtějí zařídit distribuci Úředního věstníku Evropské unie na území naší republiky. Odpověď jsme získali 21. března t. r. a kromě těch standardních informací, které zřejmě všichni známe - že Úřední věstník Evropské unie je možno si objednat u SEVT, že je možné se k němu dostat přes internet - jsme dostali taktéž poměrně závažnou informaci, že Evropská unie s Českou republikou připravuje projekt Europe Direct, který má začínat právě v těchto dnech, tedy v květnu tohoto roku, a má skončit v roce 2008. V průběhu tohoto projektu mají ve všech krajských městech, ve všech krajských regionech vzniknout evropská informační centra a v těchto evropských informačních centrech budou podávány informace o Evropské unii a samozřejmě tam taktéž bude možné dostat se k Úřednímu věstníku Evropské unie. Přesto ústavněprávní výbor svým usnesením 707/2, které vám bylo rozdáno, rozhodl o tom, že krajské úřady by onen Úřední věstník povinně měly odebírat, aniž však by dostaly od státu jakýkoli finanční prostředek k zajištění této činnosti.

Tolik má zpravodajská zpráva a já se tímto zároveň hlásím do rozpravy. Prozatím děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan zpravodaj a také pan poslanec Pospíšil. Nicméně pan zpravodaj má přednost, pokud bude chtít svého přednostního práva využít. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Chytka: Abych to dopověděl a neztratil nit, využívám svého přednostního práva. Jak jsem řekl, od května 2005 běží v České republice projekt Europe Direct. Vznikají tedy postupně v našich regionech, ve všech krajských městech regionální informační centra Evropské unie. Já se domnívám, že byť by tato evropská informační centra byla plně hrazena z rozpočtu Evropské unie, bude zapotřebí určité koordinace a určité záštity i krajských úřadů. Domnívám se, že minimálně bude zapotřebí vybrat vhodné nebytové prostory, zajistit, aby tato evropská informační centra byla někde, kam by občané měli poměrně snadnou dostupnost, aby byla někde na křižovatce městské hromadné dopravy. A nejde jenom o zřízení těchto evropských informačních center. Nepochybně kraje s nimi budou spolupracovat i v průběhu, nepochybně budou tato informační centra zásobovat svými různými informačními tisky tak, aby v tom krajském městě vzniklo nějaké přirozené informační centrum.

A zde se domnívám, že návrh ústavněprávního výboru, aby duplicitně k těmto evropským informačním centrům krajské úřady povinně odebíraly Úřední věstník, tedy aby vlastně dělaly tutéž činnost jako evropská informační centra, se mi zdá poměrně nevhodný, zvláště když v těch informačních centrech bude zařízen počítačový program, který bude moci vyhledávat v tom Úředním věstníku Evropské unie to, co ten občan potřebuje. Takže stačí zadat určité heslo a já budu moci nalézt si v tom Úředním věstníku to, co potřebuji, protože nepředpokládám, že normální občan ví přesně, v které sbírce, na které stránce je to, co on by potřeboval. Samozřejmě že v tom informačním centru si taktéž může vytisknout ty věci, které bude potřebovat.

Jestliže my krajským úřadům zároveň dáme povinnost, aby ony odebíraly Úřední věstník, s tím, že jim řekneme, že od státu nedostanou ani korunu ,tak se domnívám, že zde může dojít k určitému oprávněnému pohoršení našich krajských úřadů a že to nepovede k tomu cíli, o kterém si myslím, že nám je společný.

Z tohoto důvodu dávám návrh na zamítnutí návrhu novely zákona ve druhém čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní dostává slovo pan poslanec Jiří Pospíšil.

 

Poslanec Jiří Pospíšil: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já chci učinit pouze několik poznámek k předloženému sněmovnímu tisku. V zásadě chci potvrdit slova pana zpravodaje, který zde uvedl několik důvodů, pro které bychom neměli podpořit předložený návrh zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP