(10.50 hodin)
(pokračuje Chytka)

Nakonec bychom hlasovali o všech legislativně technických pozměňovacích návrzích, které byly přečteny ve třetím čtení, a na závěr bychom hlasovali o komplexním pozměňovacím návrhu rozpočtového výboru A s provedenými změnami, tedy s pozměňovacími návrhy, které případně odsouhlasíme, a na úplný závěr bychom hlasovali o zákonu jakožto o celku.

Toto je můj návrh relativně poměrně podle mého jednoduché procedury.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkujeme za tento návrh. Zeptám se, zda má někdo námitku proti přednesené proceduře. Není tomu tak. Pan poslanec Melčák se hlásí, paní poslankyně Eva Dundáčkové poté.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, paní předsedající. Pozorně jsem se snažil sledovat pana zpravodaje. Žádal bych, aby v rámci posledního bloku pozměňovacích návrhů pod písmenem A byl v každém případě samostatně hlasován pozměňovací návrh A61. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan zpravodaj si to jistě zaznamenává do procedury. Jedná se o A61 - hlasovat zvlášť. Nyní paní poslankyně Eva Dundáčková.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Omlouvám se, paní předsedající. Prosím pana zpravodaje, aby mi věnoval pozornost, protože vím, že je zaneprázdněn i jinými dotazy na průběh hlasování. Chtěla bych se jen zeptat, jak navrhoval, omlouvám se, byla-li to má nepozornost, v bodě 4 navrhovaného hlasování. To je hlasování o návrzích C33, I3 a K2, neboť to je to, co pravděpodobně v tuto chvíli rozděluje Sněmovnu. Je to otázka výše, ve které budeme uspokojovat oddělené věřitele.

Protože jste říkal, že nebudeme dělat jakýsi rozstřel ve Sněmovně, čili navrhujete pravděpodobně hlasovat v pořadí C33, I3, K2, tak v tom případě vás prosím, abyste uvážil změnu ve smyslu, že bychom první hlasovali návrh pana kolegy Pospíšila I3, který reaguje na některé námitky přednesené ve Sněmovně, že v případě stoprocentního uspokojení odděleného věřitele by nezbylo na náklady konkursu, a navrhuje v podstatě totéž, co navrhuje rekodifikace úpadkového práva snad ve všech verzích, které jsou k dispozici, pokud jsem byla správně informována, a sice aby tam byla nechána nějaká 4 % na náklady konkursu a zbytek tedy byl poskytnut na uspokojení odděleného věřitele.

Znovu bych chtěla Sněmovnu poprosit, aby vnímala otázku stoprocentního uspokojování odděleného věřitele, které u nás fungovalo dlouhá léta, až do roku 2000, a poté bylo přerušeno 30 % ze dne na den zdánlivě ve prospěch malých věřitelů, ke kterým se to ale de facto vůbec nedostává. Oni někdy dostávají 0,05 setin svého nároku a ve finále jim správci posílají 9,50. Zatímco uspokojíme-li věřitele tak, jak to bylo vždycky, oddělené věřitele sty procenty, nebude to znamenat, že posílíme banky, ale posílíme samozřejmě trh ve prospěch poskytování úvěrů malým a středním podnikatelům. Jsou to oni, kdo ozdravují ekonomiku každého státu, a ve všech vyspělých ekonomikách je to naprosto běžné.

Moc vás proto prosím, abyste zvážili návrh pana poslance Pospíšila, který je podle mého názoru návrhem správným, kompromisním a navíc návrhem, který je zcela v souladu s rekodifikačními návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Pan poslanec Koudelka se hlásí k proceduře.

 

Poslanec Zdeněk Koudelka: Prosím o oddělené hlasování G1, G2 a G14.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Další připomínky? Pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Mám připomínku, která se týká hlasování v otázce družstev. Myslím si, že hlasování, aby mělo význam, je potřeba upřesnit ještě proti tomu, co jsme slyšeli, protože není to pouze konflikt návrhu A56a) a D3, ale 56a) malé je modifikováno návrhy pod L a M. Navrhuji, abychom hlasovali v pořadí nejdřív L, potom M, a v tom případě M po bodech 1 a 2 odděleně, a potom 56a) a v případě, že by 56a) z áčkového návrhu bylo schváleno, tak D3 je nehlasovatelné.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o další připomínky. Nejsou-li, bude dobré, když dám nyní slovo panu zpravodaji, aby na základě toho, co zaznělo, ještě upřesnil proceduru, a poté o ní budeme hlasovat.

 

Poslanec Radim Chytka: Zpravodaj je připraven na vše a se všemi těmito změnami procedury souhlasí. Zároveň však žádám ty, kteří to navrhovali, aby nás hlídali v průběhu procedury, aby se přihlásili, kdybych náhodou něco opomněl. Jinak si myslím, že můžeme schválit proceduru tak, jak jsem ji navrhl, se všemi připomínkami.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nechám tuto proceduru schválit hlasováním pořadové číslo 327, které zahajuji, a táži se, kdo je pro, abychom takto postupovali. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 327. Bylo přítomno 174, pro 167, proti nikdo. Návrh procedury jsme schválili, a můžeme se jí tedy řídit.

 

Poprosím pana zpravodaje, aby přednášel jednotlivé návrhy, vyjádřil se k nim, a také paní navrhovatelku prosím vždycky o stanovisko.

 

Poslanec Radim Chytka: Jako první hlasování máme hlasování C5 ústavněprávního výboru. Mé stanovisko je neutrální. (Předkladatelka nedoporučuje.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 328. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 328. Přítomno 174, pro 100, proti 37. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Za druhé jsme si odsouhlasili, že C7 +C8+C9+C10+C11 je nehlasovatelné, a proto můžeme hlasovat o pozměňovacím návrhu D1 technické povahy. Mé stanovisko je kladné. (Stanovisko předkladatelů je rovněž kladné.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 329. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 329. Přítomno 174, pro 171, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu EI4 týkajícím se úpadce. Mé stanovisko je k EI4 neutrální. (Stanovisko předkladatelů je rovněž neutrální.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Zahajuji hlasování pořadové číslo 330. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 330, přítomno 174, pro 101, proti 17. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Radim Chytka: Dále budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu C24 ústavněprávního výboru. Pozměňovací návrh C24. Mé stanovisko je negativní. (Jedná se o účinky prohlášení konkursu. Stanovisko předkladatelů je rovněž negativní.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Negativní dvakrát.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP