(16.00 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla interpelace na pana ministra Paroubka. Prosím pana ministra, aby na ni odpověděl.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek Dámy a pánové, to je opravdu zajímavá interpelace. Já už před časem jsem dostal podobný signál. Přiznám se, že to bylo z kruhů, kde jsem tak trošku zapochyboval, proč bojují proti nikotinismu, nicméně přiznám se také, že jsem na to reagoval, že je to nesmysl, že by Ministerstvo pro místní rozvoj něco takového ve formě nějakého projektu snad chtělo podpořit.

Pro úplnost uvedu, že program JPD 2 - Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu Praha poskytuje podporu ze strukturálních fondů EU na podporu malého a středního podnikání. V rámci programu jsou podporovány ekonomické činnosti, které jsou vymezeny tzv. OKEČ - odvětvovou klasifikací ekonomických činností. Podpora malým a středním podnikům formou zvýhodněných úvěrů je poskytována prostřednictvím Českomoravské záruční rozvojové banky. Jen tak mimochodem, tuto banku, a já myslím že je to velice kvalifikovaný subjekt, jako stvořený bych řekl pro tuto činnost, vybralo hlavní město Praha, tedy nikoliv Ministerstvo pro místní rozvoj. Tato podpora je poskytována v rámci tzv. grantového seznamu prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky. Českomoravská záruční a rozvojová banka předkládá návrh grantového schématu hlavnímu městu Praze, regionální radě - já předpokládám, pane poslanče, že víte, že v městské radě je tou většinovou stranou Občanská demokratická strana, tedy i kdyby něco takového hrozilo, tak zcela nepochybně i přes své straníky můžete zasáhnout - a dále Ministerstvu pro místní rozvoj ke schválení, tedy v tom dalším kroku. Pokud by takové grantové schéma bylo schváleno, bude následně Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytovat podle podmínek uvedených v tomto grantovém schématu zvýhodněné úvěry jednotlivým malým a středním podnikům. Tedy zcela nepochybně jsou tam řekněme dvě zpětné vazby, které tomu mohou zabránit.

Českomoravská záruční a rozvojová banka v předloženém návrhu grantového schématu uvádí, v rámci kterých ekonomických činností chce poskytovat zvýhodněné úvěry žadatelům. Mezi tyto odvětvové klasifikace ekonomických činností navrhla Českomoravská záruční a rozvojová banka kromě jiného také velkoobchod i maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky. Po dohodě s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou budou u všech OKEČ, tedy u těch odvětvových klasifikací ekonomických činností týkajících se také tabákových výrobků, uvedeny výjimky. Jinak řečeno, obsahem té výjimky bude, že obchod s tabákovými výrobky nebo zbožím nebude podporovanou aktivitou v rámci grantového schématu.

Tento návrh zatím prošel prvním kolem hodnocení na Magistrátu hlavního města Prahy a prozatím nebyl předložen ke schválení regionální radě, což je zastupitelstvo hlavního města Prahy, ani Ministerstvu pro místní rozvoj jako řídícímu orgánu. Takže zatím, řekněme, že to, co prošlo Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, může - včetně té výjimky, to znamená, aby byly tabákové výrobky vyjmuty - může takto akceptovat zastupitelstvo hlavního města Prahy, a kdyby se ono náhodou zbláznilo, jako že si to nemyslím, protože jsem také jeho členem, tak vám slibuji, že osobně zasáhnu. Tedy návrh grantového schématu musí být ze strany předkladatele před schválením a uzavřením smlouvy upraven podle požadavků zastupitelstva hlavního města Prahy a Ministerstvo pro místní rozvoj bude trvat na zapracování vyjmutí tabákových výrobků a zboží z podporovaných aktivit, i když obecně není tato výjimka nařízena.

Českomoravská záruční a rozvojová banka již byla informována, že u této odvětvové klasifikace musí být uvedena výjimka - netýká se maloobchodu s tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách, což je asi pochopitelné. Ale nemyslím si, že ty specializované prodejny na tabákové výrobky budou podporovány. Pracovníci Ministerstva pro místní rozvoj budou po obdržení grantového schématu od zastupitelstva hlavního města Prahy zkoumat všechny navrhované odvětvové klasifikace ekonomických činností a případně vyžadovat jejich úpravu.

Pane poslanče, můžete být zcela klidný.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane ministře, vrchovatě jste vyplnil těch pět minut.

Prosím pana poslance Kladívka, jestli ještě on chce využít svou minutu.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Já jen velice krátce. Děkuji za informace, pane ministře. Takže se nedožijeme toho, aby v některých částech hlavního města Prahy byly trafiky, na nichž by byly nápisy Kouření škodí zdraví, Kouření zabíjí, Neprodáváme výrobky do 18 let a nad tím nebude cedule Dotováno EU, příp. státem, příp. hlavním městem Prahou. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Rozumím tomu tak, že asi není třeba, aby pan ministr reagoval. To je asi teď jasné. Takže já končím tuto interpelaci pana poslance. Děkuji panu ministrovi.

Sdělím vám, že pan ministr Šimonovský, ten další interpelovaný, je řádně omluven a pan poslanec Miloš Patera mi sdělil, že svou interpelaci podá písemně.

Můžeme se tedy hned věnovat interpelaci další a tou je interpelace paní poslankyně Heleny Mallotové na ministryni Petru Buzkovou ve věci státní a soukromé jazykové školy. Prosím paní poslankyni Mallotovou, aby přednesla svou interpelaci.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Vážená paní ministryně, určitě se shodneme na konstatování, že je ve veřejném zájmu, aby podmínky jazykového vzdělávání nebyly pro naše občany horší, než je v Evropě běžné. Evropská směrnice o harmonizaci DPH umožňuje osvobodit vzdělávání poskytované soukromým osobám od DPH. Tak je tomu např. ve Francii, Itálii, Německu nebo Španělsku, ale také třeba ve Švýcarsku, kde s různou mírou státní regulace vzdělávání občanů v soukromých jazykových školách DPH nepodléhá. Soukromé jazykové školy u nás však státu odvádějí 19procentní DPH.

Stínový ministr školství za ODS Walter Bartoš předložil ve spolupráci s Asociací jazykových škol ČR při projednávání zákona o DPH pozměňovací návrh, který měl umožnit osvobození od DPH u jazykových kurzů pro veřejnost směřujících k přípravě na standardizované jazykové zkoušky. Návrh byl bohužel vládní koalicí zamítnut. V novém školském zákoně je sice statut bývalých státních jazykových škol kosmeticky upraven na školy s právem výkonu státní jazykové zkoušky, ovšem exkluzivní postavení těchto škol, zřizovaných veřejnoprávními subjekty, zůstává. Úředníci ministerstva dokonce v interním materiálu snahu zachovat exkluzivní postavení bývalých státních jazykových škol přiznávají. Je zcela absurdní, že školy připravující své žáky k mezinárodním jazykovým zkouškám musí za tento servis odvádět DPH, zatímco školy připravující ke státním jazykovým zkouškám nikoliv, i když oba typy zkoušek mají stejný statut a mezinárodní jazykové zkoušky jsou dokonce zaměstnavateli hodnoceny mnohem lépe.

Jistě, i s vysokým daňovým zatížením se soukromé jazykové školy mohou vyrovnat, ale pouze za předpokladu, že budou stejně zatíženy všechny soutěžící subjekty. Tak tomu ale bohužel není. Bývalé tzv. státní jazykové školy totiž nejsou povinny odvádět DPH, ačkoliv na trhu soutěží se školami soukromými a také vybírají školné. Tento paradoxní právní stav významně narušuje hospodářskou soutěž a je nezákonný.

Paní ministryně, co uděláte pro odstranění této nerovnováhy a nastolení skutečně rovného konkurenčního prostředí pro státní i soukromé jazykové školy? Jak vysvětlíte skutečnost, že soukromé jazykové školy jsou na rozdíl od státních zatíženy DPH, přičemž poskytují stejné služby?

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, to byla interpelace paní poslankyně Mallotové. Prosím paní ministryni Buzkovou, aby na ni reagovala.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petra Buzková Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Paní poslankyně uvedla ve své interpelaci, že stav, kdy - nikoliv státní, protože státní jazykové školy již neexistují - kdy jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, tyto školy jsou dnes zřizované kraji, jsou v nerovnoprávném postavení se školami soukromými vzhledem k tomu, že soukromé školy jsou plátci DPH, zatímco veřejné jazykové školy plátci DPH nejsou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP