(15.50 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Tedy pak by musely vysvětlit, kam se poděl onen zbytek, tzn. něco přes 5 miliard korun.

Respektování tohoto opatření, které jsem podepsala, se ze strany pojišťoven samozřejmě předpokládá a předpokládá se, že nebudou vydávány žádné metodické pokyny ani se nebudou psát žádné dopisy, které by tuto vyhlášku zpochybňovaly. Na tom jsme se toto pondělí s pojišťovnami na úrovni vedení Ministerstva zdravotnictví domluvili, na tom jsme se shodli a věřím, že určitá kázeň pojišťoven, ale samozřejmě všech dalších aktérů, to je poskytovatelů i pacientů, přispěje k tomu, že bude hospodaření pojišťoven směřovat k vyrovnanému kontu.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byla doplňující odpověď paní ministryně Emmerové. Nyní je na řadě paní místopředsedkyně Miroslava Němcová, která si vylosovala další interpelaci. Je to interpelace na ministra Jaroslava Palase a interpelace se týká blokačního paragrafu zákona o půdě. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane předsedo. Tato interpelace je vyvolána diskusí kromě jiného také o majetkovém vyrovnání mezi státem a církvemi a náboženskými společnostmi. Je ale vyvolána také z iniciativy měst a obcí, jako je např. obec Červená Řečice, která má na svém území majetky, které v minulosti byly, jak ona sama uvádí, ve vlastnictví církve. S těmito nemovitostmi nyní hospodaří Pozemkový fond a Lesy České republiky a obec má velké problémy se svým rozvojem.

Já vás, vážený pane ministře, interpeluji proto, protože bych chtěla znát váš názor na blokační paragraf zákona o půdě, kde se já domnívám, že je zjevně blokováno vydání mnohem většího objemu nemovitého majetku, než jaký by mohl být vydán zákonem o nápravě některých majetkových křivd způsobených minulým režimem. Tento blokační paragraf zní: Majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské společnosti a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákonů o tomto majetku. Bohužel blokační paragraf nemá žádnou návaznost na tzv. restituční hranici, to je na dobu od 25. února 1948 do 1. 1. 1990, a patrně umožňuje blokovat i majetek, který nebyl k této restituční hranici ve vlastnictví církví a náboženských společností.

Proto se vás ptám, pane ministře, proč do této doby nebyla Ministerstvem zemědělství navržena alespoň novelizace tohoto ustanovení, tak aby nebylo blokováno vydání nemovitostí, které nemohly být vydány jakýmkoliv restitučním zákonem, který by respektoval restituční hranici z roku 1948. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji. Prosím, pane ministře. Slyšel jste interpelaci, takže vás prosím, abyste na ni nyní reagoval. Máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Děkuji, pane předsedo. Ano, je to tak, § 29 zákona o půdě, tzv. blokační paragraf, stanoví, že majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákona o tomto majetku. Po tuto dobu je skutečně Pozemkový fond a také Lesy České republiky správcem tohoto majetku. Jen pro vaši informaci, paní místopředsedkyně, chci říci, že např. Pozemkový fond za správu tohoto majetku vydává ročně kolem 120 milionů korun a výtěžek z pronájmu takovéhoto majetku má zhruba hodnotu 20 milionů korun, tudíž vykazuje ztrátu v rámci tohoto právního stavu, který je.

Vláda má tento úkol, přijetí zákona upravujícího majetkové narovnání s církvemi. Tento zákon je zařazen v letošním plánu legislativních prací a v souladu s tímto plánem připravilo Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství materiál s názvem "Návrh zákona o uspořádání majetkových vztahů mezi státem na jedné straně a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé". Tento materiál byl předložen na jednání vlády 12. ledna letošního roku. Vláda jeho projednání přerušila s tím, že je nezbytné, aby k věci proběhla jednání mezi koaličními partnery s cílem najít řešení odpovídající zadanému úkolu. Myslím si, že jednání by neměla být jen v rámci koalice, ale měla by být také v rámci celého politického spektra, aby se našel konsensus a postupy v řešení a vůbec struktura a forma tohoto majetkového narovnání. Myslím si, že jakémukoliv zákonu tohoto typu by mělo předcházet politické jednání a politická dohoda všech politických stran nikoliv pouze politických stran vládní koalice.

Musím říci jako ministr, který řídí resort, kdy Lesy České republiky a Pozemkový fond spravují tento majetek po dobu platnosti § 29, že nám to činí nesmírné problémy. Například v době povodní na Moravě jsme hledali pozemky v některých obcích, které by mohly sloužit k výstavbě nových rodinných domků a vůbec obydlí pro lidi, kterým voda vzala tato obydlí, a muselo dojít k tzv. trojdohodě mezi Pozemkových fondem, obcí a církví, kdy se dohodlo, že si občané postaví tyto rodinné domky, s tím, že následně, jak tzv. padne § 29 a dojde k zákonné úpravě, tak se příští nabyvatel, tedy církev, zavazuje touto trojdohodou odprodat tyto pozemky občanům, kteří si na těchto pozemcích postavili majetky. Je to dobrá vůle všech tří institucí, tedy státu, církve a obce. Je to také náhradní řešení. Ale souhlasím s vámi, že tento stav je nevyhovující, komplikuje život občanů, za další je nevýhodný pro správce, pro Pozemkový fond, kdy výnosy ze správy tohoto majetku jsou nižší, než je hodnota tohoto majetku.

Chci vám jen říci, že právě Ministerstvo kultury předložilo normu do vlády, ta je v jednání, tato norma je přerušena a je potřeba, aby došlo k politické dohodě nad strukturou této normy.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře za výklad a odpověď. Je to postačující, takže můžeme ukončit tuto interpelaci a máme tu další.

To by měl být pan poslanec Kladívko, který chce interpelovat pana ministra Jiřího Paroubka ve věci prodeje tabákových a alkoholových výrobků. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Kladívko: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, Poslanecká sněmovna na svém úterním jednání propustila do závěrečného čtení vládní návrh zákona o opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a návykovými látkami. Návrh zákona mimo jiné zpřísňuje všechny formy dostupnosti získání tabákových a alkoholických výrobků a jasně definuje, za jakých podmínek lze tabákové a alkoholické výrobky užívat na veřejných prostranstvích a ve veřejně přístupných budovách. Vláda takto jasně deklarovala, že boj proti kouření a používání alkoholických nápojů je její prioritou. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem se seznámil s projektem schématu na rozvoj malých a středních podniků formou dotací v jednotném programovém dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha podporovaného Evropskou unií a zpracovaného vaším ministerstvem, kde je v tabulce č. 1 pod názvem "Činnosti podporované v rámci grantového schématu na rozvoj malých a středních podniků formou zvýhodněných úvěrů dle kategorie odvětvové klasifikace ekonomických činností" zařazena v bodu G pod názvem "Obchod" položka číslo 52.2 - maloobchod s potravinami, nápoji a tabákovými výrobky ve specializovaných prodejnách.

Ptám se vás, pane ministře: To skutečně Evropská unie na jedné straně velmi silně podporuje kampaň pro omezení kouření a spotřebu alkoholu a na druhé straně dotuje prodej tabáku a alkoholických výrobků v maloobchodních prodejnách občanům? Mohl byste konkrétně uvést, který program Evropské unie podporuje prodej tabáku a alkoholických výrobků v maloobchodních prodejnách? Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP