(12.30 hodin)
(pokračuje Koudelka)

Za druhé. V části první § 31 odstavci 5 se před čárku před slova "a její" vkládají slova "anebo funkci likvidátora jmenovaného soudem".

Za třetí. V části první § 66a se vypouští odstavec 6.

Za čtvrté. V části první v § 66c odstavec 5 se vypouští písmeno j). Ostatní písmena se přeznačí.

Ještě mi dovolte krátkou repliku na to, co tady přednesl pan kolega Doležal, i když nevím, koho se jeho slova týkala. Kdysi jsem byl činný jako správce, ovšem s tím, že jsem po nástupu do parlamentu v roce 1998 požádal Krajský soud v Brně, abych nebyl ustanovován, což se také stalo, a nikdy jsem za to po dobu výkonu mandátu nepobíral odměnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím. Táži se… Tak paní poslankyně Hana Šedivá chce ještě v rámci podrobné rozpravy? Ano, tak v rámci podrobné rozpravy.

 

Poslankyně Hana Šedivá: Navrhovala bych přechodné ustanovení ve znění: "Podle dosavadní právní úpravy se řídí uspokojování věřitelů, jestliže ke dni účinnosti tohoto zákona nebylo soudem vydáno přezkumné usnesení."

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. V rámci rozpravy vystoupí pan poslanec Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji, pane předsedající. Dovoluji si navrhnout následující pozměňovací návrh k tisku 635/3, to je ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu rozpočtového výboru, a to za prvé: Za část 12 se vkládá nová část 13, která zní: Část 13. Změna zákona o pojistné smlouvě. Článek XVI. V § 32 odst. 3 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, se slova "s výjimkou nákladů, které byly vynaloženy na záchranu života nebo zdraví osob" vypouštějí.

Za druhé: Dosavadní část 13 Účinnost se nově označí jako část 14 a stávající článek XVI se nově označuje jako článek XVII.

Krátké zdůvodnění. Jedná se o zpřesnění a vymezení výše tzv. zachraňovacích nákladů v rámci pojistných smluv. Současné znění § 32 odst. 3 je pro odhad výše případných zachraňovacích nákladů spojených se záchranou života nebo zdraví osob natolik široké, neurčité a neodhadnutelné, že může vyvolávat velké spory při kalkulaci rizik a pojistných sazeb zejména v oblasti cestovního pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a následně i v oblasti zajištění.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, znovu se táži, chce ještě někdo v rámci podrobné rozpravy vystoupit. Ne-li, tak podrobnou rozpravu končím.

Chce paní poslankyně Dundáčková vystoupit? Nehodlá. Některý ze zpravodajů? Pan poslanec Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, já konstatuji, že po podrobné rozpravě musíme hlasovat o návrhu pana místopředsedy na vrácení tohoto sněmovního tisku ústavněprávnímu výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže, dámy a pánové, je zřetelné, o čem budeme hlasovat?

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 30. Kdo souhlasí s návrhem pana místopředsedy Filipa na vrácení návrhu zákona výboru k novému projednání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 167 poslanců, 44 bylo pro, 87 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Mohu konstatovat, že druhé čtení tohoto návrhu zákona skončilo.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

3.
Vládní návrh zákona o elektronických komunikacích a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
/sněmovní tisk 768/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra informatiky Vladimíra Mlynáře, aby uvedl předložený vládní návrh.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: (Hluk v sále) Pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vzhledem k času jenom velmi stručně připomněl, že zákon o elektronických komunikacích je základní aproximační normou, která -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane ministře, promiňte, že jsem vás přerušil.

Chtěl bych vás požádat, paní kolegyně a páni kolegové, abyste věnovali vystoupení pana ministra Mlynáře náležitou pozornost. Pokud máte něco důležitého k vyřízení, jistě jsou vám k dispozici přilehlé prostory.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Děkuji, pane předsedající, odměnou bude stručnost.

Zdůraznil bych tedy, že nový zákon o elektronických komunikacích aproximuje do českého právního řádu nový regulační rámec Evropské unie, tedy pět nových základních směrnic pro oblast telekomunikací. Chtěl bych zdůraznit, že tento zákon patří mezi ty zákony, které Česká republika jako členská země Evropské unie měla mít aproximovány již k datu vstupu a že v tuto chvíli je Česká republika jednou z pěti zemí Evropské unie, která nový regulační rámec nemá přijat. Zdůrazňuji to proto, že Evropská komise již zahájila tzv. infringement procedure, tedy postup proti České republice, kdy jsme dostali oficiální upozornění na zpoždění v aproximaci těchto směrnic. Říkám to zde proto, abych zdůraznil naléhavou potřebu dokončit projednání tohoto zákona, a to pokud možno ještě na této schůzi Poslanecké sněmovny, tak aby při vůli, kterou zákonu jistě projeví i horní komora Senátu, byla směrnice nakonec aproximována a příslušný zákon přijat alespoň počátkem příštího roku. Chtěl bych vás úpěnlivě poprosit, aby se další jednání v Poslanecké sněmovně neprodlužovalo.

Návrh zákona byl projednán ve třech výborech, které se postupně dotkly tří základních okruhů zákona. Telekomunikační část byla podrobně projednána v hospodářském výboru, který přijal komplexní pozměňovací návrh, a já se před třetím čtením podrobněji k tomuto komplexnímu pozměňovacímu návrhu vyjádřím. Ve výboru pro obranu a bezpečnost byla podrobně projednána celá problematika týkající se oblasti odposlechů a kontroly telekomunikačního provozu ze strany speciálních složek České republiky. Výbor pro obranu a bezpečnost navrhl vypustit ta ustanovení návrhu zákona, která nemají reciprocitu u oprávněných orgánů v jejich speciálních zákonech. Vzhledem k tomu, že vláda chystá speciální zákon o boji proti terorismu, mohu jménem předkladatele slíbit, že podpořím komplexní pozměňovací návrh vzešlý z výboru pro obranu a bezpečnost.

Třetí okruh problémů se týká mediální legislativy a znamenal v projednávání zákona největší problém. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu nakonec kromě některých dalších pozměňovacích návrhů navrhl vypustit celou část 14 zákona, tedy celou novelu mediálního zákona č. 231. Musím říci jako předkladatel, že se jen obtížně smiřuji s tímto postupem, nicméně budu respektovat vůli Poslanecké sněmovny v tomto směru odložit celou problematiku úprav mediální legislativy včetně problematiky digitalizace na zvláštní jednání po Novém roce, tak aby problematika digitalizace a médií neblokovala již projednávání vlastní telekomunikační části zákona.

Tolik tedy na úvod. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Vladimíru Mlynářovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a stálé komisi pro sdělovací prostředky. Iniciativně ho projednal také výbor pro obranu a bezpečnost a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení výborů máme k dispozici jako sněmovní tisky 768/1, 3 a 4. Stálá komise pro sdělovací prostředky usnesení nepředložila.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem jednání hospodářského výboru, který se sešel 1. prosince. Projednal předloženou novelu a přijal k ní prakticky kladné usnesení. Ze 489 pozměňovacích návrhů prošlo 143, které jsme si dovolili předložit Sněmovně k posouzení. Také jsme požádali Ministerstvo informatiky, aby dořešilo problematiku distribuce telefonních seznamů. To se stalo a ta problematika je již dnes zařazena do podrobné rozpravy, do jednotlivých pozměňovacích návrhů.

V hospodářském výboru prošlo toto usnesení velmi těsně 8 : 7. Předpokládám, že podobný výsledek bude i ve Sněmovně.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP