(10.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, výboru rozpočtovému a výboru hospodářskému. Všechna ta usnesení máte.

Prosím, aby se slova ujal nejdřív pan poslanec Radim Chytka, který byl zpravodajem ústavněprávního výboru. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a vážení pánové, ústavněprávní výbor projednal novelu zákona o konkursu a vyrovnání, a to poměrně velice důkladně. Jeho usnesení je obsaženo v tisku 635/5. Upozorňuji, že za základ k projednání ústavněprávního výboru byl vzat komplexní pozměňující návrh, který přijal rozpočtový výbor a je publikován pod tiskem 635/3. Ostatně tak postupoval i výbor hospodářský. Domnívám se, pokud bude vůle v Poslanecké sněmovně, že na počátku obecné rozpravy bychom si mohli odhlasovat, že právě sněmovní tisk 635/3, což je onen komplexní pozměňující návrh, bude brán za základ našeho jednání jak v obecné, tak v podrobné rozpravě.

Ústavněprávní výbor přijal mnoho legislativně technických pozměňujících návrhů, poté přijal mnoho technických návrhů, které podle mého názoru celý proces konkursu a vyrovnání zjednodušují a urychlují a dělají jej ještě průhlednějším.

Zároveň však byly přijaty i pozměňující návrhy, které jdou proti duchu této novely a které okomentovala kolegyně Dundáčková. Já bych chtěl jenom upozornit některé kolegy, kteří přednášeli ty pozměňující návrhy, aby se ještě do podrobné rozpravy zamysleli nad tím, zdali z legislativního hlediska jejich pozměňující návrhy jsou zcela v pořádku. Mám na mysli zejména pozměňující návrh pod bodem č. 7 týkající se § 8 odst. 1, který podle mého je v rozporu s § 66a odst. 6 a v rozporu s § 66c odst. 5. Dále bych požádal, a teď nevím, jestli kolegu nebo kolegyni, která navrhla pozměňující návrh pod číslem 24, který se týká započtení vzájemných závazků v § 14 odst. 1, aby toto ustanovení porovnala s ustanovením § 31 odst. 6, kde je již řečeno, že pohledávky a závazky po prohlášení konkursu lze započíst. Taktéž u bodu 33, který se týká § 28 odst. 4, to je ono snížení ze 100 na 70 %, je zapotřebí tento pozměňující návrh dát do souvislosti s § 28 odst. 2, který již reaguje na tu situaci, že bude platit 100 %, a kde lze od výtěžku zpeněžení odečíst i odměnu správce.

Tolik pro tuto chvíli má zpravodajská zpráva. Taktéž se potom přihlásím do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tak jak říkal předřečník, rozpočtový výbor se zabýval tímto návrhem zákona třikrát a na 36. schůzi dne 10. listopadu přijal obsáhlé usnesení, které vám tady demonstrativně ukazuji, má 54 stran, a doporučuji, aby se vzalo za základ pro projednávání ostatních dvou pověřených výborů a Sněmovny. Myslím, že je zbytečné provádět v tuto chvíli komentáře. Rád bych, abyste toto moje doporučení vyslyšeli a abychom vzali tento návrh - komplexní návrh - za základ. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji a prosím ještě pana poslance Jaroslava Plachého, který je zpravodajem hospodářského výboru.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal novelu zákona o konkursu a vyrovnání na své 37. schůzi a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 635 ve znění komplexního pozměňovacího návrhu obsaženého v usnesení rozpočtového výboru, tisk č. 635/3. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To byli všichni zpravodajové. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se mi přihlásil jako první písemně pan místopředseda Vojtěch Filip. Vidím další přihlášky, ale nejdřív dám slovo panu místopředsedovi Filipovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní a pánové. Já bych chtěl vyjádřit své přesvědčení, že tato novela nejde tím směrem, který požaduje české konkursní právo. V odborné veřejnosti se jí říká novela bankovní. Paní kolegyně Dundáčková se to sice snažila ve svém vystoupení vyvrátit, ale dost těžko se jí to mohlo podařit, když kolega Chytka navrhl, aby základem projednání byl ten tisk, který projednal rozpočtový výbor, a ten samozřejmě celou tu situaci jenom dogradoval do takového znění, které spíše odporuje potřebám konkursního práva, než by mu nějakým způsobem pomáhalo.

Se zásadní připomínkou se nevypořádal žádný výbor - a mě trošičku mrzí, že hospodářský výbor, který mohl odstranit ty vady, které v rozpočtovém výboru nemusejí být zřetelné, protože nahrávaly finančním institucím, zejména bankám a velkým věřitelům, přijal v podstatě řešení pouze výboru rozpočtového. Proto nemohou být odstraněny chyby už ani jednáním výboru ústavněprávního, který hledal spíše právní čistotu toho komplexního pozměňovacího návrhu, a sám kolega Chytka zdůraznil, že je tam řada vad, které tady zůstaly.

Z toho vyplývá návrh, který přednesu, ale bude se týkat jednání po podrobné rozpravě. Navrhnu ho teď v rozpravě obecné, abych nemusel ještě jednou vystupovat a zdržovat tak jednání - aby se vrátil celý tisk výboru ústavněprávnímu k novému projednání. Protože já celý návrh a komplexní pozměňovací návrh včetně oprav ústavněprávního výboru považuji za text zmatený.

Předložený návrh totiž dostatečným způsobem negarantuje všem účastníkům konkursního řízení rovné právní postavení. Zatímco dosavadní znění zákona víceméně práva věřitelů omezovalo, návrh novely se přiklání k opačnému extrému, spočívajícímu v rozšíření práv věřitelů nad přijatelnou mez. To platí zejména o vztahu věřitele a správce konkursní podstaty. Novelou a přijatým komplexním pozměňovacím návrhem výboru rozpočtového se správce dostává do faktické závislosti věřitelů. Je jimi jmenován i odvoláván, je povinen se řídit jejich pokyny. Věřitelé současně spolurozhodují o zásadních otázkách v rámci konkursního řízení.

Jsem toho názoru, a se mnou řada odborníků z praxe, že podobnou závislost nelze v konkursním právu připustit. Správce by měl být osobou nezávislou na všech účastnících řízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP