(18.40 hodin)
(pokračuje Škromach)

Mezi hlavní oblasti, na které se zákon zaměřuje, patří prevence případů, kdy je narušen příznivý vývoj dítěte, opatření na ochranu dětí, které se ocitly v krizové situaci, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, sledování vývoje dětí žijících v náhradní rodinné péči nebo v ústavních zařízeních, ochrana dětí před sociálně patologickými jevy, pravidla pro spolupráci s cizinou ve věcech sociálně-právní ochrany dětí a podmínky, za kterých mohou nestátní organizace podnikat určité kroky v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí platí více než tři roky a za tu dobu Ministerstvo práce a sociálních věcí nasbíralo dostatek zkušeností, ze kterých vycházelo i při tvorbě novely. Návrh obsahuje změny, které celý systém zefektivní a zkvalitní sociálně-právní ochranu dětí. Novela by měla přispět zároveň k prohloubení plnění závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodních smluv týkajících se sociálně-právní ochrany dětí, především z Úmluvy o právech dítěte a Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení.

Základním záměrem navrhované právní úpravy je snaha podpořit všechny formy náhradní péče o dítě, které dětem umožní vyrůstat v prostředí co nejvíce podobném prostředí rodinnému. Návrh klade důraz i na prevenci sociopatologických jevů, posílení ochrany dětí před nezákonnými manipulacemi při zprostředkování náhradní rodinné péče a na zkvalitnění pracovního prostředí.

Do náhradní rodinné péče patří i péče pěstounská - a tady bych se právě dostal k těm problémům, které jsou tady často vzpomínány, že vláda nechce, vláda neřeší a vláda upřednostňuje ústavní péči. To je samozřejmě nesmysl. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo návrh, který upraví zákon o rodině, a umožní tak svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu jako alternativu k péči ústavní. Podmínkou k umístění dítěte do této péče by měl být fakt, že se dítě vrátí zpět ke svým rodičům nebo příbuzným nebo bude svěřeno do péče náhradních rodičů. Hlavním kritériem, které umožní pěstounskou péči na přechodnou dobu, bude zdravotní stav dítěte.

Vzhledem k tomu, že do pěstounské péče budou moci být svěřovány i děti krátce po narození, počítá novela také s tím, že pěstouni, kteří se budou o dítě starat, budou muset splňovat odborné předpoklady - vzdělání a odborná praxe. Ministerstvo práce navrhuje, aby vznikla samostatná evidence pěstounů, kteří tyto podmínky budou splňovat. O zařazení osob do evidence by rozhodoval krajský úřad a data by shromažďovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Hlavním úkolem těchto zvláštních pěstounů bude osobní péče o dítě. Jejich povinností zároveň bude společně s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a rodiči vytvářet takové podmínky, které umožní, aby se dítě vrátilo do své původní rodiny nebo bylo umístěno do rodiny náhradní.

Nová úprava pamatuje i na děti, které žijí v zařízeních pro výkon ústavní výchovy. Podle novely budou muset orgány sociálně-právní ochrany pravidelně spolupracovat s rodiči těchto dětí. Toto opatření by mělo především řešit sociální situaci rodiny a umožnit tak dítěti jeho návrat domů. Návrh vychází ze zásady, že primárním zájmem dítěte je žít s vlastními rodiči, popř. blízkými osobami.

A tak bych samozřejmě mohl pokračovat. Nová právní úprava vylepší postavení všech pěstounů. Bude jim zvýšena odměna za výkon pěstounské péče.

Novela také posílí profesionální charakter pěstounské péče vykonávané zařízením. Specifickou oblastí sociálně-právní ochrany dětí je činnost fyzických a právnických osob pověřených výkonem sociálně-právní ochrany.

Myslím, že bych mohl takto pokračovat poměrně dlouho, ale chci umožnit, abychom mohli projednávat samozřejmě i další zákony. Myslím, že jen na této krátké ukázce je jasně ukázáno, že vláda směřuje právě v zájmu dítěte k tomu, aby vyrůstalo pokud možno v rodinném prostředí, a chceme v této věci zlepšit podmínky.

Pokud zaregistrovala i paní poslankyně Páralová, tak vládní poslanci umožnili zákonům, které předkládá pan poslanec Janeček tady v Poslanecké sněmovně, aby prošly do druhého čtení. Myslím, že tam bude prostor k odstranění těch nedostatků, kvůli kterým nemohla vláda tyto návrhy doporučit k projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Další přihlášky nejsou, takže rozpravu končím. Nezazněl žádný návrh, který by mi neumožňoval v tuto chvíli dát hlasovat o přikázání výborů. Ale předtím samozřejmě může se závěrečným slovem vystoupit navrhovatel nebo zpravodajka. Hlásí se zpravodajka.

 

Poslankyně Alena Páralová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem ráda, že vláda pochopila, že udělala chybu, když dala návrh na zamítnutí této předlohy, a jsem ráda, že pan ministr pochopil, že je potřeba pro děti v dětských domovech konečně něco udělat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Táži se, zda je někdo, kdo má jiný návrh.

 

Ne-li, zahajuji hlasování pořadové číslo 114. Táži se, kdo s tímto návrhem souhlasí. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 114 poslanců, 98 pro, nikdo proti. Návrh na přikázání byl přijat.

 

Děkuji panu poslanci Janečkovi, paní poslankyni Páralové a končím první čtení tohoto návrhu.

 

Bod číslo

 

26.
Návrh poslanců Václava Votavy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů
a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 707/ - prvé čtení

 

Návrh jménem skupiny poslanců uvede pan poslanec Václav Votava. Připomínám, že stanovisko vlády máme k dispozici jako sněmovní tisk 707/1. Máte slovo, pane poslanče Votavo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, páni poslanci, předstupuji před vás jako zástupce navrhovatelů, skupiny poslanců, kteří předkládají Poslanecké sněmovně k projednání návrh novely zákona o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, rozeslaný vám jako sněmovní tisk č. 707.

Alfou a omegou právního státu je garance a upevňování právní jistoty fyzických a právnických osob, jimž především adresuje stát své právní předpisy. Fyzické a právnické osoby se mohou v právním státě zúčastnit právních vztahů jedině tehdy, je-li jim zaručeno, že se mohou řádně a včas seznámit se zněním právních předpisů, které se týkají jich samotných přímo nebo na jejichž základě jim vznikají, mění se či zanikají jejich práva a povinnosti. Od právního státu se žádá, aby těm, kterým svými právními předpisy nějaké povinnosti ukládá anebo nějaká práva svěřuje, umožnil se o nich také dovědět.

Ve vyspělých demokraciích publikují státy své právní předpisy v oficiálním úředním periodiku, které - a pouze a jedině ono a žádné jiné - je výhradním nositelem autentických a závazných znění právních předpisů daného státu. Toto úřední periodikum odebírají posléze orgány veřejné správy, které každému, kdo o to požádá, umožní do znění právních předpisů v úředním periodiku vyhlášených nahlédnout. Takový stav také odpovídá principům publicity práva a legality právního státu.

Tolik tedy úvodem.

Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, kterým se vydávání obou sbírek řídí, ukládá taxativně uvedeným územním celkům a jejich orgánům, aby ve svých úředních hodinách umožnily každému, kdo o to požádá, bezplatně nahlédnout do Sbírky zákonů a do Sbírky mezinárodních smluv. Cílem navržené právní úpravy je zavést právní režim obdobný již výše zmíněnému právnímu režimu, a to bezplatného nahlížení do Sbírky zákonů, do Sbírky mezinárodních smluv. Pokud jde též o bezplatné nahlížení do Úředního věstníku Evropské unie, tedy oficiálního úředního periodika Evropské unie, v němž jsou publikovány všechny zásadní právní předpisy Evropské unie, tj. nařízení, směrnice, rozhodnutí, doporučení a stanoviska, jakož též i jiná oznámení a sdělení, navrhovatelé byli k předložení tohoto návrhu zákona vedeni následující úvahou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP