(18.20 hodin)
(pokračuje Janeček)

A znovu podotýkám, že to, co je nejslabší z mého pohledu, s čím jsem se měl možnost setkat, tak je právě ta činnost znalců. Vzpomeňme si na případ manželů Stodolových, kde víme také svoje o výkonu soudních znalců, takže ona ta naše úvaha o tom, že by soudní znalec vědomě odvedl takovou práci, v jejímž důsledku jsou ti nepraví možná odsouzeni a ti praví dále běhají po svobodě, že ten názor, že by takový soudní znalec mohl být doživotně vyškrtnut ze seznamu soudních znalců, mě nepřipadá návrh nikterak přísný. Řekl bych naopak, dokázal bych si představit i mnohem přísnější tresty. Pochybuji, že bych s takovým názorem v této Sněmovně uspěl, čili jsme přišli s názorem a návrhem tímto.

Jinak říkám - nebráním se tomu, aby alespoň tyto náměty byly vzaty do vládního návrhu, a nebráním se tomu, aby tato novela byla případně projednána poté, co bude schválen komplexní návrh. Jenom bych byl nerad, aby to dopadlo jako se školským zákonem, kdy jsme čekali na ten komplexní návrh dva roky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Hlásí se paní poslankyně Eva Dundáčková. Já už jsem byl v pokušení dát hlasovat o návrhu na odročení do doby než - zaznělo to tak? Ne? Vrácení k přepracování. No, potom musíme projít celým martýriem prvního čtení, dřív se o tom návrhu k přepracování dát hlasovat nedá. Ale já jsem vyrozuměl panu poslanci Janečkovi, že by ničehož nenamítal, kdyby ten návrh byl odročen do doby než, což mi přijde jako rozumný kompromis, ale k tomu byste musel stáhnout svůj návrh na vrácení navrhovateli k přepracování. Nechám na vás, pane zpravodaji.

Takže hlásí se paní poslankyně Eva Dundáčková. Zrychlit první čtení se mi nepodařilo. Mám smůlu.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám, pane předsedající, že jste byl shovívavý a dal jste mi slovo, přestože jste zřejmě byl v pokušení uzavřít obecnou rozpravu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne, já bych neuzavíral rozpravu, dal bych hlasovat před ukončením bodu o odročení do doby projednání, tak jak o tom byla řeč.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Třeba vás svým vystoupením na oplátku potěším. Já bych se ráda přimlouvala za tu takzvaně měkčí formu, to znamená zaparkování tohoto návrhu, protože jsem přesvědčena, že se jedná o problematiku, která opravdu vážná je a která způsobuje v rámci soudních jednání v České republice nemalé problémy. A pomoci také panu zpravodaji, který sice velmi poctivě poukázal na všechny nedostatky předložené předlohy. Nicméně ten problém je opravdu vážný, týká se nejenom znalců, kteří by jistě, pokud by došlo k zamýšlenému záměru, podávali své znalecké posudky, doufejme, s větší precizností, ale v nemalé míře také tlumočníků. Ale já musím potvrdit z praxe, že problémy s tlumočením zejména některých asijských jazyků jsou velmi velké a zkreslují výsledky například i trestního řízení zcela neomluvitelným způsobem. Čili je to problém, nad kterým bychom se zamyslet měli.

Možná že to, že zaparkujeme tento návrh, nám umožní, abychom v ústavněprávním výboru požádali Ministerstvo spravedlnosti, aby nám předložilo nějaké statistiky, aby se zabývalo tím problémem dopodrobna. Ono na první pohled zdánlivě to vypadá, že chceme velice velmi ty tlumočníky a znalce omezit a okleštit a vlastně vedle toho trestu, který jim může uložit soud, říkají předkladatelé, zároveň už nemohou vykonávat tu práci. Já bych jen chtěla říct, abychom zároveň vnímali, že se jedná o velmi úzký okruh tlumočníků a znalců, kteří předtím byli pravomocně odsouzeni. A těch, kterým je prokázáno, že se opravdu dopustili trestných činů podle § 175 a následujících, není tolik. Je velmi obtížné jim prokázat, že věděli, že podávají zkreslené hrubé informace, že netlumočí tak, jak by měli.

Takže já se přimlouvám za to, abychom ponechali prozatím tento tisk v Poslanecké sněmovně a abychom se tím zabývali.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Dundáčkové. Ptám se, zdali pan zpravodaj trvá na svém návrhu vrátit k dopracování.

 

Poslanec Miroslav Pátek: Vážený pane předsedající, já musím zopakovat, že bych rád, aby bylo hlasováno v tom pořadí, v jakém jsem to podal.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tak to zopakujte, buďte tak laskav. Čili končím obecnou rozpravu a pane zpravodaji, zůstaňte u mikrofonu a předneste návrhy tak, jak byly vámi předloženy. Máte na to plné právo, nechci vám ho upírat.

 

Poslanec Miroslav Pátek: Takže navrhuje se vrácení návrhu zákona dle sněmovního tisku 708 předkladatelům k dopracování, a to ve smyslu § 90 odst. 7 zákona o jednacím řádu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Kdo s tímto návrhem pana zpravodaje souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování pořadové číslo 113. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 115 hlasujících bylo 67 pro, 21 proti. Váš návrh byl přijat a návrh jsme vrátili navrhovatelům k přepracování.

 

Děkuji panu navrhovateli, panu zpravodaji.

 

Bod číslo 25 nám ukládá projednat

 

25.
Návrh poslanců Josefa Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství
a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 709/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády máme k dispozici jako tisk 709/1. Za navrhovatele uvede předlohu poslanec Josef Janeček.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové, vážené kolegyně, nebudu vás dlouho zdržovat. Tento návrh v podstatě zapadá k tomu návrhu, který jsme projednávali před tímto návrhem o znalcích a tlumočnících. Cílem tohoto návrhu je umožnit rodičům, aby čerpali dovolenou v případě a okamžiku, kdy převezmou dítě do náhradní rodinné péče.

V současné době je to tak, že takovou dovolenou mohou čerpat v případě, že ji začnou čerpat u dítěte, které je mladší osmi měsíců. My se domníváme, že tomu tak být nemá, že v případě, že to dítě převezmou, tak je to období, kdy dochází k velmi složitému procesu navazování kontaktu, vytváření citových vazeb, zabydlování se v cizím sociálním prostředí. Proto navrhujeme, aby tato možnost čerpání této dovolené byla vázána nikoli na věk dítěte, ale na okamžik převzetí dítěte. To je ta filozofická změna, protože skutečně ten věk dítěte v tomto případě nehraje žádnou roli, ale vzniká ten problém v okamžiku převzetí dítěte bez ohledu na to, jestli mu je šest, osm, více měsíců nebo let. Tolik náš návrh.

Je to návrh, který podporují organizace, které se náhradní rodinnou péčí zabývají, protože to vidí jako velmi vážný problém, protože je to samozřejmě velká zátěž jak pro to dítě, tak pro přijímající rodinu a takovýto návrh zákona by značně tuto situaci zlepšil.

Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP