(18.00 hodin)
(pokračuje Grospič)

Zapracování nové navrhované dávky zvláštní odměny pěstouna do zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, vyžaduje současně zvýšit příspěvek péče o osobu blízkou podle § 80, 81, 84 zákona 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

Poslanecká novela zákona o státní sociální podpoře tento návrh však neobsahuje, a proto mi nezbývá nic jiného než doporučit její odmítnutí. Z hlediska legislativně technického jde navíc o novelu nedokonalou, kde navrhované ustanovení v části dvě je chybné, navržené částky nové dávky zvláštní odměny pěstouna jsou vyšší než částky současného příspěvku pro osobu blízkou či jinou osobu. Proto je kontrafunkční rušit dávku vyšší.

Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych navrhl zamítnutí předložené novely poslaneckého návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grospičovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, rozpravu končím. Chce-li pan poslanec Janeček reagovat, má k tomu prostor.

 

Poslanec Josef Janeček: Děkuji všem kolegům a kolegyním, kteří podpořili projednávání tohoto návrhu zákona. Stanovisko klubu KSČM mě nepřekvapuje. Všichni pěstouni s bolestí v srdci vzpomínají na to, když komunisté zrušili náhradní rodinnou péči a svým rozkazem vyrvali děti z rodin a nahnali je do ústavů v 50. letech. Kontinuita byla v naší zemi přerušena a velmi těžce se obnovuje. Je mi líto, že ani dnes zde není podpora toho, aby se děti vrátily do rodin.

Jinak jsem rád, že jsem z ostatních vystoupení pochopil, že tendence, snaha a přesvědčení, že děti patří do rodiny, v této Sněmovně zvítězily.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Paní poslankyně Vojtilová, pokud nechce, nemusí vystoupit. Pamatuji si návrh pana poslance Grospiče, který navrhuje, aby předloha byla zamítnuta.

Počkám, až se do sněmovní síně dostaví všichni, kdo chtějí hlasovat. Pan poslanec Gongol žádá, abych vás odhlásil. Už se tak stalo, přihlaste se.

 

V hlasování číslo 111, které jsem zahájil, se ptám, kdo souhlasí s návrhem pana poslance Grospiče na zamítnutí tohoto návrhu. Kdo je proti zamítnutí?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 116 poslanců, 30 pro, 79 proti. Tento návrh nebyl přijat.

 

Konstatuji, že předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

V hlasování pořadové číslo 112 můžete vyjádřit souhlas s tímto návrhem tak, že zvednete ruku a stisknete tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 117 poslanců, 103 pro, nikdo proti.

 

Konstatuji, že skončilo první čtení a že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

 

Bod

 

24.
Návrh poslanců Janečka, Viléma Holáně a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,
a zákon 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 708/ - první čtení

 

Stanovisko vlády máme k dispozici jako tisk 708/1. Navrhovatel Josef Janeček návrh uvede.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážené kolegyně a kolegové, tento návrh se týká zcela jiné oblasti, i když nesouvisí s oblastí medicínskou, ale s oblastí odborně znaleckou. Je to problém, s kterým se často setkáváme při hodnocení různých výkonů našich znalců a při nespokojenosti našich občanů s výkony našeho soudnictví a spravedlnosti.

Jistě si všichni dokážeme uvědomit, že naše policie koná, naši soudci soudí, ale jsou situace, kdy fakticky o tom, zda někdo bude či nebude odsouzen, nerozhoduje soudce ani vyšetřovatel, ale rozhoduje soudní znalec. Přitom tento soudní znalec nese jen malou míru rizika, že při špatném posudku či při úmyslně zkresleném posudku by byl nějak postižen. Tento návrh navrhuje, aby byla umožněna možnost, aby znalec či tlumočník, který úmyslně provede či vykoná špatně svůj úkon, tj. podá falešný či nepravdivý znalecký posudek, byl doživotně vyškrtnut ze seznamu znalců a tlumočníků, aby takovému člověku hrozila sankce, že se již nikdy nebude moci honosit tím, že je soudním znalcem a tlumočníkem.

Říkám to proto, že praxe, kdy znalec výrazným způsobem rozhoduje o osudu lidí bez patřičného rizika pro svou osobu, že bude potrestán za křivý znalecký posudek, je situace, kterou bychom se měli zabývat. Poprosil bych vás, abyste návrh zákona propustili k projednávání právě proto, že se domnívám, že bychom se měli nad činností našich znalců a tlumočníků zamyslet, měli bychom si položit otázku, zda je jejich činnost dostatečně upravena, zda občané, kteří jsou v procesu nějakého soudního řízení, mohou si být jisti, že náš právní řád je nastaven tak, aby onen znalec skutečně podával znalecký posudek se vší odpovědností a vážností, aby byl motivován k tomu, aby učinil vše pro to, aby znalecký posudek skutečně odpovídal onomu ději, který má posuzovat.

Tolik má úvodní řeč. Prosím o souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Janečkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro první čtení pan poslanec Miroslav Pátek.

 

Poslanec Miroslav Pátek: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, má zpravodajská zpráva k sněmovnímu tisku 708, což je návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zní takto:

Navrhovatelé této novely si, zjednodušeně řečeno, kladou za cíl zpřísnit působení znalců a tlumočníků v procesu vyšetřování i soudního řízení. Podle tohoto návrhu znalci nebo tlumočníkovi, který je pravomocně odsouzen za trestný čin spojený s výkonem jeho funkce, tedy s funkcí znalce, resp. tlumočníka, by bylo zamezeno, a to doživotně, tuto funkci vykonávat.

Zde bych chtěl předem polemizovat se zprávou, kterou přednesl zástupce autorů, který řekl, že jde o možnost - ovšem dikce tohoto zákona, resp. v § 20 říká, že musí příslušný orgán toto udělat. Předkladatelé navrhují v první části novely upravit § 20 zákona o znalcích a tlumočnících tak, že se rozšíří o nový odstavec, kde se právě říká, že orgán, který znalce nebo tlumočníka jmenoval, jej odvolá a zařídí jeho vyškrtnutí ze seznamu, jestliže byl pravomocně odsouzen pro trestný čin podle § 175 nebo 175a trestního zákona, a znalec nebo tlumočník, který byl podle této věty vyškrtnut ze seznamu, nemůže být do seznamu opět napsán. Dikce zní nikoli možnost, ale nutnost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP