(16.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Mallotové. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Chytka. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, jak zde již bylo řečeno, tak tento sněmovní tisk 499 týkající se novely autorského zákona byl vrácen do druhého čtení a byl přikázán zahraničnímu výboru. Důvodem přikázání zahraničnímu výboru mělo být zjištění, zdali novela autorského zákona je, či není v souladu s mezinárodními smlouvami a s mezinárodními závazky České republiky.

Chtěl bych zde zcela nahlas říci, že nade vši pochybnost bylo zjištěno, že za prvé Bernská úmluva, kterou jsme podepsali a kterou jsme zavázáni, tak tato Bernská úmluva pojem "veřejná produkce" nijak nedefinuje.

Za druhé bych chtěl sdělit váženým kolegyním a kolegům, že současná praxe Evropské unie je taková, že Evropský soudní dvůr doporučuje národním legislativám, tedy národním parlamentům, aby ony samy definovaly, co je a co není veřejná produkce. Myslím si, že by bylo férové zde v tuto chvíli říci, že ti, kteří nesouhlasí s novelou autorského zákona, argumentují tzv. dynamickým vývojem Evropské unie a dovozují, že někdy v budoucnosti, v řádu několika let, může Evropská unie sama veřejnou produkci definovat. Ano, toto nebezpečí evidentně hrozí, tak jako teoreticky může hrozit, že Evropská unie bude chtít oklestit pravomoci národních parlamentů na úroveň jakýchsi vyšších územně samosprávných celků. To ovšem neznamená, že bychom se my dnes měli přestat zabývat zákony tak, jak byly předloženy k projednání na této schůzi Poslanecké sněmovny.

Moje druhá poznámka směřuje k výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Já se domnívám, že tento výbor a jejich kulturní podvýbor se opakovaně zevrubně a několikrát touto novelou autorského zákona zabýval, a já bych tomuto výboru chtěl poděkovat, že přijal můj pozměňovací návrh. A zde opět bych chtěl přičinit poznámku, že ani ti největší nepřátelé této novely autorského zákona nemohou zpochybnit, že co se týče mého pozměňovacího návrhu, kdyby špendlíčkem hledali u všech mezinárodních smluv, tak můj pozměňovací návrh v žádném případě ani slůvkem není v rozporu s žádnou mezinárodní smlouvou. Můj pozměňovací návrh se týká té skutečnosti, že až do této chvíle jsme byli v absurdní situaci, neboť autorské honoráře se vyplácely z kapacity sálu, nikoliv z toho, jaký skutečný počet posluchačů či diváků do dané koncertní síně přišel. Jinými slovy se autorské poplatky vyplácely i z tzv. prázdných židlí. A já jsem velice rád, že jsme tento absurdní stav napravili a postavili z hlavy opět zpátky na nohy.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chytkovi. Další přihlášky do obecné rozpravy v písemné formě nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom krátce ještě k otázce spornosti, jak řekl pan zpravodaj a jak bylo vlastně napsáno ve stanovisku Parlamentního institutu, že otázka dalšího sdělování a umístění přístrojů rozhlasových či televizních na hotelových pokojích je otázka sporná. Ano, skutečně není psáno, že je v rozporu s mezinárodními úpravami, ale že tato otázka je sporná.

Jak jsem již dříve uvedl, nechali jsme zpracovat právní posudek jako předkladatelé a chtěli jsme skutečně posouzení z hlediska evropského práva. V našem posudku se říká, že výklad ustanovení právních norem týkajících se otázky, zda umístění televizních a rozhlasových přijímačů v místnostech poskytnutých osobám oprávněným k jejich užívání ze smlouvy o ubytování je možné považovat za sdělování autorských děl veřejnosti, je v členských státech Evropské unie rozdílný. To je skutečnost, že přístup je skutečně rozdílný stát od státu Evropské unie. Dále je možné dovodit, že v této oblasti existuje pouze minimální harmonizace na základě evropského práva a členské státy Evropské unie mohou uplatňovat různá pravidla.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hovorkovi. A nic nebrání tomu, abych ukončil obecnou rozpravu a zahájil rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy mám dvě přihlášky. Jedním přihlášeným je pan poslanec Hovorka, druhým přihlášeným je pan poslanec Pleva, třetím přihlášeným je pan poslanec Teplík.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovoluji si načíst tyto pozměňovací návrhy. K tisku 499/5 se doplňují tyto body:

1. V § 98 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno f), které zní: "Návrh výše odměn pro jednotlivé způsoby užití předmětů ochrany."

2. V § 100 odst. 5 zní:

(5) "Provozovatel provozovny či jiného prostoru, který poskytne provozovnu či jiný prostor k provozování nedivadelně provozovaného hudebního díla s textem či bez textu nebo uměleckého výkonu (dále jen "veřejná hudební produkce"), je povinen poskytnout příslušnému kolektivnímu správci údaje a součinnost potřebnou pro určení totožnosti provozovatele veřejné hudební produkce."

3. § 103 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8) zní:

§ 103 - Dozor ministerstva

(1) Ministerstvo je oprávněno:

a) vyžádat si od kolektivního správce informace a předložení podkladů, které jsou potřebné pro výkon dozoru,

b) zjišťovat, zda nedochází k porušování povinností uložených touto částí zákona, zejména ustanovením § 100 odst. 7,

c) ukládat při zjištění závad v dodržování této části zákona povinnost k nápravě při stanovení přiměřené lhůty a ukládat pokuty.

(2) Zjistí-li ministerstvo porušení povinností kolektivního správce, které pro něj vyplývají z této části zákona, je povinno uložit kolektivnímu správci povinnost k nápravě a stanovit k jejímu splnění přiměřenou lhůtu. Ministerstvo může rovněž uložit kolektivnímu správci pokutu až do výše 10 milionů korun. Pokuta může být uložena i opakovaně. Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ministerstvo zjistí, že došlo k porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne porušení povinnosti. Při stanovení výše pokuty ministerstvo přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a ke způsobenému následku. Pokuty jsou příjmem Státního fondu kultury České republiky, ministerstvo je vymáhá podle zvláštních právních předpisů. Odkaz na poznámku pod čarou 8).

Poznámka pod čarou 8) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP