(19.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Votavovi. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru, usnesení tohoto výboru je rozdáno jako sněmovní tisk 622/2 a já prosím pana poslance Radima Chytku, aby se ujal slova.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, ústavněprávní výbor projednal tuto novelu trestního zákona dne 8. září tohoto roku a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno pod číslem 622/2. V tomto usnesení ústavněprávní výbor doporučuje návrh novely trestního zákona neschválit.

Krátké odůvodnění. V této novele trestního zákona jde o nové skutkové podstaty dvou trestných činů, tak jak zde již bylo předkladatelem řečeno. U toho prvního, co se týče řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, se ústavněprávní výbor domnívá, že stačí současná legislativní úprava, neboť pokud byl někomu řidičák odebrán a on přesto řídí motorové vozidlo, pak se dopouští maření výkonu úředního rozhodnutí, tedy dopouští se trestného činu. Pokud řidičské oprávnění nikdy nezískal, pak by se to nepochybně větvilo, asi by se posuzovalo, jestli jde o řízení dejme tomu mopedu na polní cestě, kde by šlo o přestupek, anebo by někdo řídil bez řidičského oprávnění nákladní automobil po dálnici, kde by se tímto skutkem nepochybně dopustil trestného činu obecného ohrožení.

Co se týče řízení pod vlivem alkoholu - to je druhý trestný čin - pak ústavněprávní výbor autory novely tohoto trestního zákona odkázal na projednání rekodifikace trestního zákona, který je na programu této schůze a bude se nepochybně projednávat, domnívám se, zítra. Tam je tento trestný čin formulován v § 252. Jistě můžeme diskutovat, zdali zcela ideálně je § 252 napsán, avšak my se domníváme, že podstatně lépe než tak, jak je to obsaženo v této novele trestního zákona.

Pro tuto chvíli vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci a zpravodaji výboru Radimu Chytkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Přihlášky do obecné rozpravy nemám. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Do ní se přihlásil pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážené dámy a pánové, obecná rozprava proběhla tak rychle, že jsem nestačil zareagovat, takže alespoň v podrobné rozpravě, abych byl loajální se svým ústavněprávním výborem, dávám návrh na zamítnutí této novely trestního zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Další přihlášky do podrobné rozpravy nejsou, takže podrobnou rozpravu končím a chci se zeptat pana navrhovatele, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak. Předpokládám, že ani pan zpravodaj nehodlá vystoupit. Ano, takže končím druhé čtení tohoto návrhu zákona s tím, že máme povinnost hlasovat o návrhu na zamítnutí.

 

Dalším bodem je bod číslo 31, kterým je

 

31.
Vládní návrh zákona o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 637/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, rád bych poděkoval členům hospodářského výboru za projednání návrhu zákona. Musím říci, že s drtivou většinou návrhů, které výbor schválil, se budu moci jako předkladatel ztotožnit. Doufám, že se podaří úspěšně návrh zákona projednat i ve druhém čtení a schválit ho tak, aby mohl působit v účinnostech, které byly nastaveny právě v usnesení hospodářského výboru Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru a projednal ho také rozpočtový výbor. Usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 637/1 a 637/2. Jako první vystoupí zpravodaj hospodářského výboru poslanec Martin Říman, jako druhý předseda a zpravodaj rozpočtového výboru Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že v prvním čtení bylo podrobně zdůvodněno a vysvětleno, jaký je účel a cíl tohoto zákona. Proběhla diskuse o smyslu tohoto zákona a já nebudu tímto déle zatěžovat. Pouze budu konstatovat, že hospodářský výbor se zabýval předloženými pozměňovacími návrhy. Výsledek máte k dispozici v usnesení hospodářského výboru číslo 228, které bylo všem poslancům rozdáno jako tisk 637/2. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Za rozpočtový výbor se stanoviskem vystoupí pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, usnesení z 32. schůze ze dne 8. září k vládnímu návrhu zákona o povinném značení lihu a o změně zákona číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 637.

Za prvé. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona o povinném značení lihu a o změně zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, tisk 637, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů přijatých hospodářským výborem.

Za druhé. Žádá a) Ministerstvo financí, aby věnovalo maximální úsilí zajištění řádné kontroly výroby a prodeje lihovin; b) ministra financí o pravidelnou čtvrtletní zprávu, která bude informovat o počtu provedených kontrol, počtu odhalených případů nelegálního chování, vývoji výběru spotřební daně z lihu a další průběžné vyžádané informace.

Za třetí. Zmocňuje zpravodaje o přednesení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče za odůvodnění návrhu rozpočtového výboru. Přiznám se, že mi není zcela zřejmé, zdali vaše žádost směrovaná na ministra financí je žádostí rozpočtového výboru, nebo zdali v rámci doprovodného usnesení k případně přijatému zákonu se tak má stát z vůle Sněmovny. Ale máme na to dost času, protože ještě neprobíhá třetí čtení.

Teď otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám jednu přihlášku a přihlášeným je pan poslanec Josef Bíža, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Josef Bíža: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k předloze zákona, který se dostal do druhého čtení, a je doporučováno, aby prošel do třetího čtení. Tento zákon, ve kterém navrhujeme kolkování jednotlivých lahví, mi připomíná zákon, podle kterého se kolkují všechny cigarety - a na našem trhu se stále objevují cigarety falešné.

Dále tento zákon přivede to, že drobné podnikání hlavně u výrobců, u malých likérníků, kteří provádějí výrobu studeným způsobem, to zkomplikuje život, protože při výrobě malých šarží bude komplikované lepení kolků ručně a přinese to zvýšení nákladů na jednu láhev.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP