(15.40 hodin)
(pokračuje Šimonovský)

Chtěl bych se zastavit také u toho, že když debatujeme o tom, jak byly na ministerstvu uzavírány smlouvy a jak byly posuzovány faktury, byl zde citován i náměstek Kubínek. Ohradil bych se proti tomu, že pan náměstek Kubínek byl ten, kdo odsouhlasoval faktury. Pravděpodobně to v nějaké souvislosti řekl, ale skutečnost je taková, že veškeré faktury na ministerstvu odsouhlasují minimálně tři lidé - navrhovatel operace, ten, kdo operaci provádí, a kontrola. Není možné, aby podepisoval a odsouhlasoval jeden člověk. Veškeré smlouvy odsouhlasuje minimálně pět lidí. Vše je pokryto podpisy tak, aby bylo jasné, že není možné, aby na základě nějakého osamoceného rozhodnutí byly vydávány peníze.

Přesto se nebráním závěrům komise, které budou navrhovat Poslanecké sněmovně, aby vyzvala NKÚ ke kontrole Ministerstva dopravy. Chci vás ubezpečit, že tato kontrola už na ministerstvu je, ale vůbec mi nevadí, že bude ještě jednou vyzvána, aby se věnovala pečlivě právě těmto smluvním zabezpečením, protože jsem přesvědčen, že Ministerstvo dopravy neudělalo žádnou chybu, a budu rád, že to bude konstatovat i zpráva NKÚ.

V dalším bodu bylo hovořeno o tom, že 81 miliard je o 34 miliard méně, než Housing and Construction definovala ve svých smlouvách. Když opomenu to, že stropovou částku ve smlouvě mohla obcházet dalšími náklady, které byly vyvolány hlavní činností, je to o 44 miliard méně. Částka byla 125 miliard, a tudíž je potřeba hovořit o základní úspoře zhruba 40 miliard.

Myslím, že je čas také hodnotit, jak se vládě daří připravit a realizovat samotnou výstavbu dálnice D47, protože o to při celém projektu šlo. Zde se může také ukázat, jestli finanční prostředky, které Česká republika musela zaplatit na prokazatelné náklady, se podaří zhodnotit v přípravě a realizaci stavby. Mohu říci, že všech 9 staveb dálnice D47 je připravováno, 2 stavby jsou ve výstavbě bez problémů, které by byly jiné než na ostatních stavbách dálnic ČR. Ukazuje se, že i po první euforii, kdy jsme všichni chtěli, abychom prokázali, že český stát a všechny zúčastněné subjekty veřejné správy budou překonávat své obvyklé standardy a budou při realizaci této dálnice ukazovat, že věci jdou dopředu, když je vůle, tak musím říci, že se harmonogram daří držet.

Pan poslanec Chytka jistě s napětím poslouchá, protože připomínám sázku, kterou s panem poslancem máme, že půjde na výlet ten, kterému se nepodaří dodržet závazek, který byl.

Je jistě dobré, že se vyšetřovací komise přišla na místo podívat a konstatuje, že stavby probíhají v harmonogramech, které jsou připraveny. Také zaslouží poděkování Ministerstvo životního prostředí. Jak jsou s ním dlouhá jednání na ostatních stavbách, tak na dálnici D47 je spolupráce příkladná. Je to jeden z předpokladů, aby termíny stanovené vládou byly splněny.

Na závěr bych chtěl poděkovat za odpovědnou práci vyšetřovací komisi, protože obrovské rozsahy smluvních dokumentů, expertních zpráv a studie výsledků činnosti poradenských firem jistě byly nesmírně náročné. Za půl roku, co vyšetřovací komise pracuje, musela zpracovat mnoho materiálů. Chtěl bych jejím členům i panu předsedovi poděkovat, že se do toho pustili. Chtěl bych jim poděkovat i za to, že výsledek, který zjistili, se nebojí takto prezentovat.

Je tomu tak, že vláda ČR překročila svůj stín hned v prvním roce a dokázala se postavit na stranu práva, na stranu efektivně využitých peněz státního rozpočtu a dokázala přes velké nesnáze, které s tímto rozhodnutím souvisely, říci jasné ne této smlouvě. To dává předpoklady, že i u ostatních jejích rozhodnutích postupuje stejně. Věřím, že se po čase občané ČR přesvědčí, že i další rozhodnutí české vlády jsou stejně prospěšná.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy Milanu Šimonovskému. Slova se ujme předseda vyšetřovací komise pan poslanec Antonín Sýkora. Připraví se pan poslanec Radim Chytka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ještě požádám sněmovnu o klid, abyste mohl svůj diskusní příspěvek přednést tak, aby byl vnímám všemi poslanci a poslankyněmi sněmovny.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové ve sněmovně, chtěl bych vás upozornit na jednu záležitost. Jednací řád ukládá vyšetřovací komisi přijímat o výsledcích svého jednání usnesení, které podepisuje předseda a zvolení ověřovatelé. Minulý týden, když se projednávala závěrečná zpráva, byli přítomni mimo pana poslance Mariana Bielesze, který byl ze zdravotních důvodů mimo, všichni poslanci, všichni se zúčastnili hlasování včetně poslanců Římana a Chytky. Komise pověřila předsedu v souladu s jednacím řádem, aby předložil projednanou zprávu Poslanecké sněmovně. Proto navrhuji, aby Poslanecká sněmovna tzv. oponentní zprávu poslanců Římana a Chytky neprojednávala, protože tato zpráva nebyla projednána v komisi, nebyli pověřeni tím, aby tuto zprávu předložili Poslanecké sněmovně, a tudíž z mého pohledu porušují jednací řád, resp. zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu.

Děkuji. (Potlesk).

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi. Než udělím slovo panu poslanci Chytkovi, sdělím, že podle § 48 odst. 9 jednacího řádu Poslanecké sněmovny je možné přijmout oponentní zprávu, protože pro činnost a jednání vyšetřovací komise se užije přiměřeně ustanovení o činnosti a jednání výboru, pokud jednací řád vyšetřovací komise nestanoví jinak. Tady je potřeba vysvětlit, jestli vyšetřovací komise si stanovila odlišný jednací řád, než je jednací řád, který je přílohou č. 1 zákona o jednacím řádu. Potom je potřeba říci, jestli oponentní zprávu podepsala alespoň pětina členů vyšetřovací komise. Pokud ano, nezbývá Poslanecké sněmovně, než se oponentní zprávou zabývat. Může ji přijmout, nebo odmítnout jen usnesením Poslanecké sněmovny. Tolik na vysvětlení k zákonu o jednacím řádu. Kdybych měl pochybnosti, vystoupení pana kolegy Římana uvedu jinak.

Můžeme pokračovat vystoupením pana kolegy Chytky. Připraví se kolega Sehoř a poté pan poslanec Schling.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, pečlivě jsem poslouchal výklad pana místopředsedy, jak se zhostí s námitkou pana předsedy komise. Domnívám se, že se zhostil v souladu s naším jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Pětina podala oponentní zprávu. To, že pan předseda komise nechce připustit, aby se o této oponentní zprávě jednalo, spíše tím na ni poukazuje. Najděte si ji a přečtěte, neboť pan předseda komise má z této oponentní zprávy strach.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP