(12.10 hodin)
(pokračuje Votava)

Na podzim minulého roku jsem před plénem této sněmovny vystoupil poprvé s návrhem přísnějšího postihu osob, které nikdy nezískaly řidičské oprávnění požadované skupiny nebo podskupiny, přesto však v provozu na pozemních komunikacích motorová vozidla řídí. Nečekal jsem, že ta iniciativa, opřená o desítky dopisů a zkušenosti občanů převážně z menších měst a obcí, zkušenosti starostů, najde nakonec ve sněmovně takový ohlas. Přestože se ji nepodařilo prosadit jako pozměňovací návrh hned napoprvé, je po půl roce, a tentokrát za podpory dalších poslanců, byť v pozměněné podobě, předkládána znovu k projednání. To svědčí nepochybně o tom, že zákonodárci podepsaní pod předloženým poslaneckým návrhem zákona se rozhodli po pečlivém uvážení a konzultacích s odborníky vyvinout tentokrát mnohem širší a hlubší úsilí, aby byla výše uvedená - a zdůrazňuji, že úmyslná a krajně nebezpečená a nezodpovědná - jednání účastníků provozu na pozemních komunikacích postihována do budoucnosti, a to především pro svůj rapidní nárůst, přísněji, než je tomu dnes.

Kolegyně a kolegové, neexistuje podle našeho názoru jediný argument pro to, aby se sněmovna postavila zády k problému, který ji trápí - a takových ohlasů přišlo opravdu velice mnoho - zejména obyvatele malých měst a obcí, jak jsem už řekl, v případě řízení motorových vozidel osobami bez řidičského oprávnění, a to leckdy dokonce nezletilými, a dále nás všechny, kteří se účastníme provozu na pozemních komunikacích, kdy se střetáváme s účastníkem, který požívá některou z návykových látek, ať je to alkohol, či drogy. Předstupuji před vás proto jako zástupce skupiny poslanců, a to se žádostí o podporu předloženého návrhu novely trestního zákona.

Předložený poslanecký návrh novely trestního zákona sestává ze dvou bodů. První bod doplňuje do trestního zákona nový trestný čin řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Tento nově navrhovaný trestný čin je koncipován jako trestný čin úmyslný, jehož se dopustí každý, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoli není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního zákona, to je zákona o provozu na pozemních komunikacích. To za současného naplnění podmínky, že byl již za takový čin v posledních dvou letech postižen. Taková formulace skutkové podstaty trestného činu umocňuje výrazně jeho subsidiární charakter, jelikož dosud je řízení motorového vozidla osobou bez řidičského oprávnění pouze přestupkem. Trestným činem by tedy bylo pouze a jen za podmínky, že by stejná osoba spáchala stejný čin v období dvou let po svém posledním postihu, a lhostejno zda správním, ten by následoval vždy jako první, nebo trestním, který by přicházel v úvahu jako následný druhý v pořadí. Při prvním porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích by byla tedy osoba postihována vždy - a to je třeba zdůraznit - v mírnějším režimu správního práva. Teprve tehdy, dopustila-li by se identického činu opakovaně, nejednalo by se již o přestupek, ale o trestný čin.

Jednoznačná společenská nebezpečnost řízení motorového vozidla osobou bez řidičského oprávnění spočívá v tom, že ta osoba, ač ví, že jí to není bez příslušného řidičského oprávnění dovoleno, přesto je řídí.

Osobám, které nejsou držiteli příslušného řidičského oprávnění k řízení motorového vozidla, a přesto jej řídí, hrozí v současné době pouze jediný postih, a to postih podle § 22 odstavec 1 písm. f) platného znění zákona o přestupcích, jímž je pokuta do výše 2 000 Kč, v blokovém řízení pak do výše 1 000 Kč.

Já jsem tady už na podzim minulého roku podrobně zdůvodňoval, co znamená řízení motorového vozidla právě osobou, která nemá odbornou způsobilost, a jaká to má rizika.

Návrh zákona nedopadá na případy řízení motorového vozidla osobami podrobujícími se v autoškole výcviku řízení motorového vozidla, a to za dohledu učitele autoškoly.

Dámy a pánové, vláda ve svém stanovisku k předloženému poslaneckému návrhu novely zákona namítá, že řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění lze v případě, kdy způsob řízení nebo způsob užití motorového vozidla ohrozí životy a zdraví lidí, či snad způsobí nebezpečí vzniku škody velkého rozsahu, postihnout jako trestný čin obecného ohrožení podle již platného ustanovení trestního zákona. Naše poslanecká iniciativa se jeví vládě jako nadbytečná a také proto, že řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění je možné v těch případech, kdy byl řidiči uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorového vozidla, posuzovat jako spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí. Musíme si ale uvědomit, že ve skutečnosti jsou tyto trestné činy, trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí zvláště, opakovaně naplňovány tak často, že přijetí námi navržené zvláštní skutkové podstaty je v tomto případě, myslíme si, více než na místě.

Kolegyně a kolegové, pokud jde o druhý bod předloženého poslaneckého návrhu zákona, domnívá se skupina poslanců, že skutková podstata trestného činu podle § 201 písmeno c) trestního zákona, ohrožení pod vlivem návykové látky, dopadá v současnosti demonstrativně, avšak de facto výhradně jen na případy řízení hromadného dopravního prostředku, tím může být autobus, trolejbus, tramvaj apod., a nikoli již na řízení ostatních dopravních prostředků osobní povahy, jako je tomu u automobilů, jízdního kola nebo motocyklu apod., z nichž jsou však právě motorová vozidla nejčastějšími dopravními prostředky, které způsobují dopravní nehody. Návykovou látkou potom rozumí trestní zákon ve výkladovém pravidle obsaženém v § 89 odstavec 10 alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé ovlivnit nepříznivě psychiku člověka nebo jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování.

Bylo opakovaně prokázáno, že se množí případy, kdy osoby řídí zejména motorová vozidla pod vlivem některé z návykových látek, nejčastěji alkoholu, a v dosti případech je to i kombinace některých z nich, jako např. léků společně s alkoholem. Z výše uvedeného důvodu proto navrhujeme změnit platnou dikci skutkové podstaty tohoto trestného činu tak, že by tato do budoucna kryla, byť nadále rovněž demonstrativně, kromě již demonstrativně upraveného řízení hromadného dopravního prostředku osobou ve stavu vylučujícím k tomu způsobilost, který si tato osoba přivodila vlivem návykové látky, také právě řízení jiného motorového vozidla. Řízení ostatních dopravních prostředků, jako je jízdních kol, povozů a podobně, není podle našeho názoru pro jimi zpravidla dosahovanou maximální možnou rychlost ani další jejich vlastnosti, jako je akcelerace, brzdná dráha, hmotnost, již natolik nebezpečné jako právě řízení hromadných dopravních prostředků a motorových vozidel. To vše posuzováno s ohledem na skutečnost, že je právě řídí osoba, která je pod vlivem návykové látky.

Trestní sankce v tomto případě ponecháváme. Měníme výlučně jen dikci skutkové podstaty, kterou rozšiřujeme o další příkladmý výčet dopravních prostředků. I po přijetí našeho poslaneckého návrhu zákona zůstane tedy výčet druhů dopravních prostředků v předmětném ustanovení i nadále demonstrativní.

Jako lichá se také jeví námitka vlády, že by předložený poslanecký návrh zákona ve svých důsledcích znak hromadný dopravní prostředek zúžil právě jen na motorová vozidla.

Dámy a pánové, již úvodem jsem řekl, že nemine den, kdy motorové vozidlo by neřídila osoba pod vlivem návykové látky, zejména alkoholu, nemine den, kdy za volant usedají leckdy nezletilí, kteří nemají vůbec oprávnění k řízení motorového vozidla. Taková situace nás netěší, nemůže těšit a věřím, že také nikoho z vás. Podpořte, prosím, předložený návrh novely zákona. Propuštěním do druhého čtení bude vytvořen prostor právě pro obsáhlejší diskusi a posouzení při projednání ve výborech.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Václavu Votavovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, tato novela trestního zákona je rozsahem velice malou novelou trestního zákona, a přestože jde o tak malý rozsah, domnívám se, že z legislativního hlediska ne zrovna vydařenou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP