(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Zahajuji blok ústních interpelací na jednotlivé členy vlády. Slovo uděluji panu poslanci Bartošovi k tomu, aby přednesl interpelaci na ministryni školství, mládeže a tělovýchovy Petru Buzkovou a zahájil tak odpověď členů vlády ČR na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Petr Krill.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážená paní předsedající, vážená paní ministryně, dámy a pánové, pravidelně se setkáváme s problémem nedostatečnosti prostředků na vzdělávání poskytovaných z kapitoly č. 333, tedy nedostatečnosti prostředků státního rozpočtu, které obhospodařuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Je logické, že část těchto prostředků spotřebovává samotný úřad. Je však otázkou, zda vždy hospodaří hospodárně a efektivně.

Opakovaně jsem namítal, že čím méně agend ministerstvo zajišťuje, tím více úředníků zaměstnává a tím dražší je jeho provoz. Paní ministryně to sice stejně opakovaně popírá, ale čísla jsou čísla. Dokonce se dnes všichni úředníci ani nevejdou do prostor, které ještě před reformou veřejné správy postačovaly. Více úředníků samozřejmě znamená vynakládat více prostředků nejen na platy a na vybavení kanceláří, ale i na další požitky, které úředníci čerpají.

Jsem u podstaty nynější interpelace.

Určitá suma prostředků je jednotlivým vedoucím zaměstnancům ministerstva přidělována na tzv. repre výdaje. Pokud jsou výdaje čerpány v rozumných mezích a skutečně na běžné občerstvení účastníků jednání, nenamítal bych nic. Je však veřejným tajemstvím, že z těchto peněz jsou nezřídkakdy kupovány i alkoholické nápoje, a dokonce i dary pro vlastní zaměstnance. Je stejně tak veřejným tajemstvím, že takto nakoupené destiláty potom neslouží jako dar, ale jsou následně na pracovištích konzumovány samotnými vedoucími zaměstnanci Ministerstva školství.

Ptám se paní ministryně: Je veřejné tajemství jen pomluvou? Je možné něco podobného jednoznačně odmítnout s tím, že např. mezi doklady o nákupu za hotové se nic takového nemůže objevit? Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministryně školství Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče Bartoši, dámy a pánové, nevím sice, kde pan poslanec Bartoš slyšel tzv. veřejné tajemství, že vedoucí pracovníci Ministerstva školství se opíjejí - pravděpodobně opomenul dodat v pracovní době. Z výkladu pana poslance Bartoše bych měla téměř pocit, že Ministerstvo školství je doupě neřesti, kde jsou veškeré peníze na vzdělávací politiku spotřebovávány za alkoholické nápoje, které na tomto ministerstvu tečou proudem.

Nyní vážně. Vážený pane poslanče, nejsem si vědoma toho, že by se z jakéhokoli reprezentačního fondu na Ministerstvu školství, které jsou značně nízké, nakupovaly alkoholické nápoje, jako je tvrdý alkohol, který by konzumovali vedoucí pracovníci na pracovišti. Nemohu ale vyloučit, že existuje takovýto doklad, protože jako ministryně školství nepročítám pravidelně veškeré doklady, které se týkají stokorunových částek.

Jestliže na Ministerstvu školství dochází k takovým akcím, jako je např. udělení pamětních medailích ministryní školství, je pravda, že si ministryně školství s oceněnými přiťukne skleničkou sektu. Nevím o tom, že by se toto dělo jinak.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana poslance Waltra Bartoše, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Walter Bartoš: Samozřejmě jsem neměl na mysli připití paní ministryně školství sektem ku příležitosti udělování medailí.

Chtěl bych slyšet od paní ministryně, zda je možné toto vyloučit. V případě, že to není možné vyloučit, jestli se dočkáme toho, že by paní ministryně provedla kontrolu nebo audit, s kterým by mě jako interpelujícího poslance seznámila. Je možné, že se to může stát, a zjistí-li paní ministryně něco takového na základě kontroly nebo auditu, měla by jednat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministryně školství, mládeže a tělovýchovy paní Petra Buzková.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Pane poslanče, mohu z tohoto místa říci, že by se taková věc stát neměla. Vzhledem k tomu, že nejsem tím účetním, komu procházejí doklady rukou, nemohu stoprocentně vyloučit, že se v naprosto ojedinělém případě něco podobného stalo. Váš podnět je zajímavý, nechám ho prověřit. Jestliže se ukáže, že vaše interpelace nebyla pravdivá, prosím, abyste toto sdělení učinil ve stejný čas ve stejném místě v tomto sále Poslanecké sněmovny před kamerami. Je snadné položit takovouto otázku, která není nijak podložena, ale v očích těch, kteří přenos sledují, zůstává navždy ten, kdo z něčeho podobného je bez jakýchkoli podkladů obviněn, pošpiněn.

Tuto věc prošetřím a sdělím výsledek.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Petru Krillovi, který přednese svou interpelaci na pana ministra kultury pana Pavla Dostála. Připraví se pan poslanec Vlastimil Dlab, který bude interpelovat místopředsedu vlády a ministry vnitra pana Stanislava Grosse.

 

Poslanec Petr Krill: Vážená paní předsedající, děkuji za slovo, ale domnívám se, že by zde měl být pan ministr.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan ministr není omluven z odpoledního jednání.

 

Poslanec Petr Krill: V tom případě podám písemnou interpelaci. Pokud tady není, nemá to význam.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Jednací řád pamatuje na tyto situace a hovoří o tom, že je stanoven takový postup v případě nepřítomnosti interpelovaného.

Pan ministr je ale právě ve dveřích, můžete pokračovat a interpelovat ministra kultury pana Pavla Dostála. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, koncem minulého roku jsem obdržel vaše písemné stanovisko k situaci na zámku Jánský vrch v Javorníku v souvislosti se změnou zřizovatele, kterým se stal Národní památkový ústav v Olomouci. I  když se některá vaše stanoviska k problémům lišila od informací, které jsem získal v Javorníku a Jeseníku, rozhodl jsem se vyčkat, jak se dále situace vyvine, protože vím, že každá změna vyvolá problémy, které většinou vyřeší čas. Bohužel se situace nezměnila, a proto volím tento způsob. Důvodem nejsou otázky personální, které jste ve svém stanovisku akcentoval, ale otázka naplnění společného úkolu, který existence takové významné památky, jakým areál Jánského zámku je, má plnit.

V tomto vzdáleném a ekonomicky slabém regionu je trestuhodné nevyužít občanské aktivity nejen k ochraně kulturního dědictví, ale i na využití zámku k šíření kultury a vzdělanosti. Tuto roli měla v rámci schválené strategie zámku Jánský vrch plnit společnost Jánský vrch, o. p. s. Do změny zřizovatele tuto roli plnila díky dobré spolupráci s Muzeem Jeseník, školami, neziskovými organizacemi a městem Javorník. Po dvouletém působení nového zřizovatele se však snížila návštěvnost zámku, aktivita akcí konaných na zámku, stagnují opravy a rámcová smlouva o spolupráci není NPÚ plněna. Navíc v rozporu se smlouvou využívá know-how společnosti při konání některých akcí.

Vážený pane ministře, dvě minuty mi nestačí na popsání necitlivého působení státní správy. Proto si v zájmu vyřešení této situace dovolím položit dvě otázky:

První: Proč státní správa odmítá nabízenou spolupráci a pomoc, když zároveň volá po vzniku modelu vícezdrojového financování oprav státních památek a deklaruje zájem občanské aktivity?

Za druhé: Kdy dojde k prošetření a nápravě popsaného stavu včetně plnění rámcové smlouvy ze strany NPÚ Olomouc?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Slovo má ministr kultury pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál K interpelaci pan poslance Krilla, který apeluje na nápravu nedostatků ve správě státního zámku Jánský vrch v Javorníku, bych předem řekl, že měl ohlásit jakousi podujatost v této věci, neboť se v této věci velice angažuje jeho bývalý starostenský kolega v Javorníku za ODS. To neřekl. Uvádím k tomu tuto skutečnost.

Možná vás překvapím, ale souhlasím s panem poslancem. Správu tohoto památkového objektu mimořádně kulturního významu je třeba skutečně napravit, a to zcela zásadně. Obávám se však, že zde naše vzájemná shoda končí. Uvedu důvody, proč je tomu tak.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP