(17.10 hodin)
(pokračuje Páralová)

Dítě je odváženo oficiálním školským svozem nebo pečovatelskou službou. Některé úřady tvrdí, že rodič musí být i v době odvozu přítomen s dítětem. Nebo odjede osoba pečující o dítě i s postiženým dítětem na 14 dní mimo republiku. Splňuje tu podmínku, vyžaduje zákon takovouto změnu bydliště nahlásit a jaká je maximální povolená délka takového pobytu?

Takto postupují naši úředníci a myslím si, že by ministerstvo mělo ujasnit, co možné je a co možné není. A v případě, že se někdo staral někdy o mentálně postižené dítě, ví, že taková maminka potřebuje vypnout alespoň na víkend.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Paní předsedající, vážené dámy a pánové, myslím, že tady je potřeba ještě trošku upřesnit to, že, jak jsem říkal ve svém vystoupení, to samozřejmě nejsou úředníci Ministerstva práce, ale jsou to úředníci pověřených obcí, kteří o tom rozhodují.

Myslím, že tak jak paní poslankyně upozornila, by možná stálo za úvahu připravit určitou metodiku, která by určitým způsobem sjednocovala výklad, protože tam to někdy závisí i na posouzení a na dobrém či horším vztahu toho konkrétního úředníka. Toto je myslím námět, který by skutečně bylo možno připravit a prodiskutovat, a takovou metodiku pro pověřené úřady připravit.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji za odpověď panu ministrovi Škromachovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Bílý, který přednese interpelaci na ministra Grosse ve věci porušení zákona. Ráda bych ale upozornila, že pan ministr se omluvil z dnešního jednání, takže vám, pane poslanče, nezbude nic jiného než svoji interpelaci přečíst a dostat na ni v řádné lhůtě písemnou odpověď.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji, paní předsedající, vím, že svoji interpelaci mohu pouze přečíst.

Vážený pane ministře, rád bych přečetl interpelaci na vás. Obrátila se na mne Konfederace politických vězňů, ocituji krátce její dopis.

"My, političtí vězňové padesátých let, jsme velmi znepokojeni a znechuceni tím, co si dovolil přednést pan Zifčák 14 let po sametové revoluci v pořadu Partie na televizi Prima 16. listopadu. Vyhrožoval, že až se dostanou komunisté opět k moci, že budou zavádět cenzuru, znárodňovat, budou znovu zavádět jejich pořádek. Vychvaloval Lenina, Stalina. Propagoval tím hnutí, které bylo zákonem označeno za zločinné a za zavrženíhodné. Tím se dopustil trestného činu, za což by měl být potrestán." - Toto je citace dopisu.

Pane ministře, ptám se vás tímto, jestli učiníte to, abyste si nechal přehrát tento pořad, pokud jste ho neviděl, a abyste posoudil, zda opravdu nebyl porušen zákon ve smyslu tohoto dopisu. Čekám od vás písemnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče, určitě odpověď obdržíte. A doporučuji vám, abyste si to hlídal, protože téma je to opravdu vážné.

Ke třetí interpelaci byl vylosován místopředseda Langer - opět na ministra Grosse. Oba dva se omluvili z dnešního jednání. Přistoupíme proto k interpelaci čtvrté a to je interpelace pana poslance Miroslava Krajíčka na paní ministryni Marii Součkovou ve věci rekonstrukce Fakultní nemocnice Motol. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji za slovo.

Vážená paní ministryně, na 20. schůzi Poslanecké sněmovny jsem vás interpeloval ve věci rekonstrukce Fakultní nemocnice Motol. Na mé otázky, jež vyplynuly z jednání podvýboru pro investice ve zdravotnictví, který vyslovil již tenkrát pochybnosti o reálnosti efektivního proinvestování 100 milionů Kč do konce roku 2003, jste mi odpověděla - cituji: "Ano, byla již zahájena realizace. Poradou vedení prošlo, aby byl schválen ISPROFIN na daných 100 milionů Kč, aby byla neprodleně zahájena rekonstrukce energocentra ve Fakultní nemocnici Motol." Protože jsem však v další části vaší odpovědi zaznamenal rozpor v tvrzení, že jste "ve fázi přípravy", opět cituji, uvítal jsem pozvání zúčastnit se mimořádného zasedání dozorčí rady Fakultní nemocnice Motol, která byla 23. října. Ukázalo se totiž, že realizace rekonstrukce Fakultní nemocnice v Motole ani k termínu 23. října zahájena nebyla. Vaše odpověď na mou otázku tedy byla - mírně řečeno - nepravdivá. Na zasedání dozorčí rady byla podána zpráva z vašeho dopisu, že Ministerstvo financí ISPROFIN neschválilo přesto, že jeho připomínky byly Ministerstvem zdravotnictví průběžně zapracovány.

Dnešní datum a fakt připravenosti této investiční akce potvrzuje pochyby podvýboru pro investice ve zdravotnictví, které vyslovil již v létě letošního roku, že efektivní proinvestování této částky do konce roku není možné. Tato situace mě vede k interpelaci a k následujícím otázkám.

Proč Ministerstvo zdravotnictví neplní své povinnosti správce programu tak, jak jsou definovány ve vyhlášce č. 40 Ministerstva financí z 19. ledna 2001, aby nedocházelo ke vzájemným rozporům a aby registrace investičních akcí byla prováděna včas?

Prostředky určené ve státním rozpočtu na rok 2003 ve výši 100 milionů Kč nebudou proinvestovány na této investiční akci. Informace, které jsem v této věci získal od pracovníků Ministerstva zdravotnictví při jednání podvýboru a vaše informace získané z médií se různí. Proto položím další otázku. Jak bude naloženo s touto neproinvestovanou částkou ve výši 100 milionů Kč, když v návrhu rozpočtu na rok 2004 je na tuto investici uvedena částka pouze ve výši 74 milionů Kč? Bude tato částka navýšena v příštím roce o oněch ušetřených 100 milionů, nebo bude 100 milionů použito na úhradu jiných akcí v roce 2003?

A otázka poslední. Jak je Ministerstvo zdravotnictví jako zřizovatel Fakultní nemocnice Motol na řešení možných havárií v této nemocnici, které mohou nastat, připraveno?

Děkuji za konkrétní odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím, aby se slova ujala paní ministryně zdravotnictví Marie Součková, a děkuji pro tuto chvíli panu poslanci Miroslavu Krajíčkovi.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte mi, abych v krátkosti odpověděla na dotazy, které vznesl pan poslanec Krajíček.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh usnesení vlády ve věci rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice v Motole, který bude v nejbližších dnech rozeslán do meziresortního připomínkového řízení. Předkládaný materiál řeší zajištění financování I. etapy rekonstrukce v letech 2004 až 2007, která zahrnuje vybudování energocentra, podzemních koridorů a rekonstrukci a přístavbu křídla C. Tato etapa představuje celkové rozpočtové náklady ve výši 1,337 mld. Kč, z čehož dotace ze státního rozpočtu se přepokládá ve výši 1,069 mld. Kč a vlastní zdroj nemocnice ve výši 268 mil. Kč. Finanční prostředky ze státního rozpočtu na financování I. etapy rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice Motol budou poskytnuty z rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotnictví.

K tomu, aby mohl být schválen ISPROFIN, musí také daná nemocnice doložit patřičné dokumenty. Ministerstvo zdravotnictví podle vyhlášky, kterou jste citoval, zcela zásadním způsobem postupuje. A pokud daná zařízení nebo ředitel není schopen doložit v termínech potřebné relevantní materiály, vyžadují se dále. Proto možná dochází v mnoha termínech k prodlení.

I já cítím, že jestliže má být Ministerstvo zdravotnictví správcem některých kapitol týkajících se finančních částí a obnovy či rekonstrukce zdravotnických zařízení, je cesta přes Ministerstvo financí velmi zdlouhavá a jeví se mi jako druhá cesta, která vlastně schvaluje něco, co již ve státním rozpočtu schváleno bylo v rámci Poslanecké sněmovny.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP