(16.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, je 16 hodin a nastává čas ústních interpelací. Tyto ústní interpelace jsou nejprve určeny předsedovi vlády České republiky.

 

164.
Ústní interpelace

 

Po zahájení 23. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve, jak jsem řekla, na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu či na vládu České republiky. Nejprve tedy na pana premiéra v čase od 16 do 17 hodin, na ostatní členy vlády od 17 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly v úterý rozdány do lavic.

Já jsem právě chtěla vyzvat pana poslance Davida Šeicha, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Vladimíra Špidlu. Po něm bude hovořit pan poslanec Petr Nečas. Prosím.

 

Poslanec David Šeich: Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, chtěl bych vznést dotaz na předsedu vlády, a to dotaz týkající se a mající souvislost s reformou veřejné správy. Ten dotaz ve svém užším smyslu se týká Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a rušení jeho detašovaných pracovišť ve třech ze šesti pověřených měst okresu Brno-venkov, ve městech Tišnov, Židlochovice a Rosice. Já si myslím, že je to významný úbytek těchto úřadů v jednom z okresů a jistě to je jen modelový případ úbytku státní správy, která se měla přiblížit občanům. To jsou mimochodem tři místa, Tišnov, Židlochovice a Rosice, kde sídlí katastr již od doby Marie Terezie, a až sociálnědemokratické vládě se podařilo tyto katastry zrušit.

V tomto úzkém slova smyslu pan premiér může říci, že katastrální úřad není přímo podřízen předsedovi vlády či vládě. Jedná se však o orgán v rámci úřadu státní správy a jedná se o úřad, který je podle zákona o zeměměřickém a katastrálním úřadu, zákona č. 359 z roku 1992 Sb., jmenován předseda tohoto úřadu vládou. Čili jedná se o úřad, jehož předseda je jmenován vládou, o úřad, jehož směřování je tímto také dáno.

Ale ten dotaz v širším smyslu směřuje také k reformě veřejné správy, která deklarovala dvě věci: ubude úředníků, státní správa se přiblíží občanům. Že úředníků neubylo, já myslím, je zjevné už dávno, ale v této chvíli se ukazuje také jasně a na praktických příkladech to lidé pocítí, že státní správa se nepřibližuje ani občanům, protože jestliže v jediném okrese zaniknou tři katastrální úřady ze šesti pověřených měst, tak je to katastrofální výsledek přiblížení státní správy občanům v rámci tzv. reformy státní správy.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o odpověď premiéra Vladimíra Špidlu.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, zákonem č. 175 z roku 2003, kterým se mění zákon č. 359 z roku 1992 o zeměměřických a katastrálních orgánech, se s účinností od 1. 1. 2004 nově zřizuje čtrnáct katastrálních úřadů, jejichž územní působnost je vázána na území vyšších územních samosprávných celků. Zároveň se zruší všechny dosavadní katastrální úřady. Je třeba si ale uvědomit, že vedle čtrnácti katastrálních úřadů budou v území i nadále existovat tzv. katastrální pracoviště, která budou vnitřními organizačními jednotkami katastrálních úřadů. Jejich názvy, sídla a územní obvody zveřejní Český úřad zeměměřický a katastrální sdělením ve Sbírce zákonů.

Český úřad zeměměřický a katastrální s redukcí katastrálních pracovišť 1. 1. 2004 neuvažuje. Katastrálními pracovišti by měly být všechny dosavadní katastrální úřady. Z hlediska poskytování služeb katastru nemovitostí není důvod k obavám ze zhoršení jejich dostupnosti. Naopak jsou pro příští rok připravovány další změny, které umožní využít již fungujícího dálkového přístupu k údajům katastru nemovitostí, k poskytování nejžádanějších výpisů ve formě veřejných listin, např. obcemi a notáři. To by měla umožnit změna zákona o elektronickém podpisu, jejíž vládní návrh již byl Poslanecké sněmovně předložen, a změna zákona o informačních systémech veřejné správy, jejíž návrh je již téměř dokončen.

Budou-li tyto změny schváleny a realizovány v praxi, pak půjde o zcela zřejmé přiblížení výkonu státní správy občanům, aniž by byla zřizována nová pracoviště katastrálních úřadů. S rozvojem takového typu služeb se pak mohou do budoucnosti vytvářet podmínky i pro redukci sítě pracovišť. Takový vývoj je možné sledovat i v řadě jiných evropských zemí. Moderní společnost je společností informační s rozsáhlými informačními sítěmi a umožňuje racionální koncepce, aniž je nutné vytvářet příliš mnoho úřadů působících přímo v území.

Ještě mi dovolte uvést, že zákon č. 175/2003, kterým se mění zákon č. 359/1992, o zeměměřických a katastrálních orgánech, respektuje novou soustavu vyšších územních samosprávných celků. Svou vnitřní organizační strukturou by měly katastrální úřady od 1. 1. 2005 splňovat zadání dané usnesením vlády ze dne 8. 10. 2003 č. 993 o sladění územní působnosti orgánů v území se správními obvody obcí s rozšířenou působností a s územními obvody vyšších územních samosprávných celků. To zcela zřejmě přispěje k větší přehlednosti, k větší účinnosti a k větší uživatelské přívětivosti.

V okrese Brno-venkov v současné době existují čtyři pracoviště, a to v Brně, v Tišnově, v Židlochovicích a Rosicích. To je velmi neobvyklé, neboť ve většině okresů je pouze jedno pracoviště katastrálního úřadu. V okrese Brno-venkov je připravována - připravována! - nikoliv zrealizována změna v dislokaci pracovišť jejich soustředěním do Brna, která by měla proběhnout v roce 2006. Je tedy čas na debatu. Tato změna však nemá žádnou souvislost s výše naznačenými změnami organizační struktury katastrálních úřadů. Důvodem pro tuto změnu jsou značné problémy v organizaci práce, když rozhodování o vkladech vlastnických práv k nemovitostem probíhá pro celý okres na pracovišti v Brně a další činnosti zajišťují zbývající pracoviště mimo Brno. Druhým závažným důvodem jsou velmi špatné dislokační podmínky na pracovištích mimo Brno.

Než k této změně dojde, bude do digitální formy převedena další velká část katastrálních map. Popisné údaje o nemovitostech a o vlastnictví již v digitální formě jsou. A potřeba osobních návštěv na katastrálních úřadech se ještě více sníží, když údaje budou poskytovány dálkovým způsobem, a to do formy veřejné listiny je budou moci převádět např. i obecní úřady. Čili nemohu přisvědčit vašemu názoru, že těmito změnami dojde ke zhoršení přístupnosti služeb veřejné správy občanům, naopak jsem přesvědčen, že dojde k podstatnému zlepšení kvality služeb a že to bude občany rozeznáno velmi rychle po nastoupení této cesty.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To bylo objasnění premiéra Vladimíra Špidly. Zeptám se pana poslance Davida Šeicha, zda chce uplatnit možnost doplňujícího dotazu. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec David Šeich: Paní předsedající, pane premiére, dámy a pánové, pan premiér hovořil o vizích o představách, o budoucnosti, například jestliže hovoříme o digitalizaci katastrálních map, tak bavíme se v současné realitě o budoucnosti možná velmi vzdálené.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP