(17.40 hodin)
(pokračuje Kostelka)

Pokud jde o úsporná opatření na ministerstvu a na generálním štábu, vedení resortu, a tím myslím včetně generálního štábu, samozřejmě i z morálních důvodů, jsme rozhodli o odstranění duplicit na ministerstvu a generálním štábu. Část těchto opatření proběhne k 1. 12. t. r., menší část k 1. 1. následujícího roku a ministerstvo a generální štáb budou reorganizovány nejpozději do poloviny příštího roku, pravděpodobně k 1. 4. příštího roku. Dojde k úspoře několika set osob, změní se i struktura hodností. Takže myslím, že všechna opatření, která je potřeba provést, provedena budou. Pokud bude chtít paní místopředsedkyně některé podrobnější údaje z hlediska časové kalkulace, ekonomické kalkulace, zašleme jí je v zákonném termínu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi a táži se paní místopředsedkyně zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já nemám doplňující otázku. Chtěla bych opravdu využít té nabídky a požádat pana ministra, aby mi tyto materiály, o nichž mluví, zaslal. Zároveň bych mu chtěla říci, že moje interpelace byla motivována tím, co se v tomto resortu děje. Možná si všiml toho, že jsem interpelovala premiéra Špidlu za to, co se děje v Náměšti, a za neuvážené kroky vlády, která rozvrací nejenom tento systém, ale rozvrací všechny civilní složky na něj napojené a způsobuje, že celé regiony se ocitají v neřešitelné situaci. Proto prosím o tento materiál, abychom mohli z něj aspoň tušit, jakými kroky se vláda hodlá dále ubírat.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr obrany pan Miroslav Kostelka.

 

Ministr obrany ČR Miroslav Kostelka: Já samozřejmě nejsem potěšen tím, že se změnil zdrojový rámec pro Armádu ČR nebo pro resort obrany, ale zároveň chápu, že je potřeba provést reformu veřejných financí, a resort obrany je součástí nákladů, kde jsou vynakládány prostředky.

Chtěl bych zároveň sdělit, že bude připraven materiál, který bude předán k projednání vládě zhruba v polovině října a bude projednán na vládě začátkem listopadu. Bude samozřejmě dán k dispozici i poslancům.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další vylosovaný v pořadí je poslanec Svatomír Recman, který vystoupí se svojí interpelací na ministra dopravy pana Milana Šimonovského. Připraví se paní poslankyně Eva Dundáčková, která bude interpelovat pana ministra Libora Ambrozka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, interpeluji na nedostatečné zajištění finančních zdrojů pro stavbu třetího úseku rychlostní komunikace R48, což je stavba z Tošanovic do Žukova v okrese Frýdek-Místek. Podle mých informací plánované náklady na tento třetí úsek rychlostní komunikace 48 mají dosáhnout výše 1,8 miliardy Kč, kryta je však pouze asi z jedné pětiny. Konkrétně pro rok 2004 - 82 miliony Kč, rok 2005 - 108 milionů Kč, rok 2006 - 300 milionů Kč. Vcelku za tyto tři roky se předpokládá vynaložit 490 milionů Kč. Z toho vyplývá, že třetí úsek není finančně vybilancován, že schází 1,3 miliardy Kč, to znamená téměř 80 % rozpočtovaných nákladů.

Chtěl bych říci pro zainteresované i nezainteresované, že tato stavba má být zcela dokončena do konce roku 2006, a to až do své cílové stanice, to znamená do Českého Těšína.

Pane ministře, já bych intervenoval ve prospěch dodržení toho termínu pro ukončení výstavby R48 do konce roku 2006. Nicméně vím, že kardinálním problémem jsou finanční prostředky na tuto stavbu. Takže bych si dovolil položit na závěr své interpelace dva dotazy. Tím prvním je to, jestli skutečně bude mít vláda případně z dalších zdrojů k dispozici částku ve výši 1,8 miliardy Kč pro léta 2003 - 6, tak aby tato stavba byla finančně pokryta. Za druhé, jakým způsobem to bude řešit vláda, popřípadě jaký postup zvolí Ministerstvo dopravy společně s dalšími zainteresovanými institucemi, tak aby nebyl ohrožen termín dokončení výstavby třetího úseku do konce roku 2006.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážená paní místopředsedkyně, pane poslanče, ten problém je mi dobře znám. Je to jedna z prioritních staveb, kterou Ministerstvo dopravy zajišťuje spolu s fondem dopravní infrastruktury. Myslím, že nás ještě čeká na této stavbě mnoho práce.

Zcela pragmaticky mohu říci, že zatímco rok 2004 je zajištěn pro rozběhnutí stavby, protože tato stavba vlastně ještě není zahájena, protože není připraveno území, není majetkoprávní vypořádání, tak pro další pokračování v objemech, o kterých jste hovořil, a v termínech, o kterých jste hovořil, není zajištěno financování. Toto financování není zajištěno na mnoho dalších prioritních staveb, které počítaly s tím, že budou dofinancovány buď z programu ISPA, anebo z úvěrů Evropské investiční banky. Do těchto závěrů výrazným způsobem promluvil výdajový rámec, který stanovila vláda, a předpokládám, že ho stanoví i Poslanecká sněmovna ve svém usnesení o zákonu o státním rozpočtu ČR na rok 2004. A to výdajový rámec ve výši 44 miliardy Kč na rok 2004, ve kterém jsou obsaženy veškeré výdaje na dopravní infrastrukturní sítě, jak na údržbu, opravy, tak také na rozvoj. Do tohoto rámce se bohužel také počítají všechny další výdaje, které by bylo možno získat z úvěrů. Je samozřejmé, že se do toho také počítají ty části, které Česká republika bude kofinancovat při získání prostředků z předstrukturálních a posléze i strukturálních fondů.

To, co se stalo - ještě na dopřesnění té odpovědi - na stavbě Tošanovice - Žukov, je věc, která je také docela běžná. Vy jste se o ní nezmínil a jistě je v pozadí vaší otázky, že jsme předpokládali, že již na příští rok získáme podporu z programu ISPA, který bude ještě v příštím roce probíhat. V tomto procesu jsme měli docela velké ambice, naděje a také jsme splnili veškerá kritéria, která Evropská komise požadovala. Bohužel tento projekt nakonec nebyl schválen. My jsme poslali na schválení více projektů, které Česká republika připravuje, byly vybrány tři projekty na dálnici D8, které byly posouzeny komisí jako prioritnější.

Přesto vás mohu ujistit, že dokončení rychlostní komunikace R48 je pro nás na Ministerstvu dopravy zásadní věc nejen kvůli mezivládním dohodám, které Česká republika podepsala, myslím si, že také je to věc dokončení propojení v prioritním směru, v evropském směru sever - jih v trase multimodálního koridoru VI.B. Chtěl bych vás ujistit, že všechny majetkoprávní problémy, které v současné době probíhají, přes chyby stavebního úřadu v místě, stavba bude připravena tak, že vydání stavebního povolení předpokládáme v lednu příštího roku po vyřízení některých vyvlastnění. Po získání stavebního povolení bude možno poptávat zhotovitele a zahájit stavbu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP