(16.00 hodin)
(pokračuje Špidla)

Zapomněl, že v tomto období byly ukončeny soutěže na stíhačky, a zapomněl na mnoho dalších věcí. (Neklid v jednací síni.) Prostě se zmýlil a bohužel si to neuvědomil a řekl to veřejně. Proto považuji za správné, aby tyto věci byly uvedeny na pravou míru.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, já vás…

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Tato vláda neprivatizovala žádnou banku, tato vláda nevedla žádný tendr na nadzvukové stíhačky. (Premiérova slova zanikají v hluku, který se v jednací síni stupňuje.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pane premiére, ze zákona vás musím přerušit, protože je 16 hodin. (Potlesk.)

 

(Střídání předsedajících, velký neklid v jednací síni.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci vám jenom sdělit, ale všichni to víme, podle naší předchozí dohody v 18.30 hodin pokračujeme v jednání, které jsme právě přerušili. Nyní začínáme bod ústních interpelací na předsedu vlády. Prosím vás, abyste se zklidnili, usadili se do svých poslaneckých lavic, abychom se navzájem slyšeli. Ještě jednou opakuji - v 18.30 hodin budeme pokračovat v jednání o vyslovení nedůvěry vládě.

Prosím o klid.

Po zahájení 20. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců. Prosím o klid.

Kolegyně a kolegové, prosím všechny, kdo nechtějí poslouchat interpelace, aby odešli z jednacího sálu. (Velký neklid v jednací síni.)

Dávám ještě slovo předsedovi poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické k jeho procedurálnímu návrhu, víceméně technickému. Prosím rychle.

 

Poslanec Petr Ibl: Ano, děkuji. Svolávám klub sociální demokracie ihned do státních aktů. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Po zahájení 20. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu či na vládu České republiky, a to v čase od 16 do 17 hodin, na ostatní členy vlády pak od 17 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi, který byl vylosován sice na druhém místě, ale první vylosovaný poslanec pan Pavel Hojda se své interpelace vzdal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

47.
Ústní interpelace

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych přednesl ústní interpelaci na ministerského předsedu ve věci privatizace Severočeských dolů.

Při studiu volební koncepce České sociálně demokratické strany mě v loňském roce zaujaly pasáže týkající se sociální oblasti a postoje k privatizaci. Protože vláda vámi vedená, vážený pane ministerský předsedo, postupuje v řadě případů zcela opačně než v programových dokumentech, nemělo by vás překvapit ani to, že je připravována podivná privatizace Severočeských dolů Chomutov. Protože sociální smír v Podkrušnohoří je úzce svázán, alespoň v nejbližších letech, se zaměstnaností v dolech a v obslužných podnicích, požádalo mě zastupitelstvo města Duchcova a Severočeské sdružení odborových organizací, abych se na vás obrátil s touto interpelací ve věci privatizace Severočeských dolů při nevyjasnění energetické koncepce státu.

Ptám se vás proto:

1. Uvědomujete si, vážený pane ministerský předsedo, že u firmy v soukromém vlastnictví budou náklady na eventuální útlum těžby hradit daňoví poplatníci, jak nám to ukázal případ dolu Koh-i-noor?

2. Proč chcete dělat radikální změny bez přijetí energetické koncepce státu?

3. Proč jsou podmínky privatizace šity na míru právě jednoho zájemce?

4. Jak chcete vysvětlit záměr vlády antimonopolnímu úřadu a dalším podobným institucím Evropské unie?

5. Opravdu vládu nezajímá nezaměstnanost ve strukturálně nejhůře postiženém regionu? Předpokládá se ohrožení několika tisíc pracovních míst.

Vážený pane předsedo vlády, znepokojení občanů mého volebního obvodu a nesoulad kroků vlády s volebním programem sociálně demokratické strany je důvodem k nespokojenosti a žádá si jasné vysvětlení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče, vážené dámy a pánové, černé a především hnědé uhlí je primární energetický zdroj a má v české energetice nezastupitelnou roli. Změna podmínek na trhu a s tím související plošné snížení těžby černého i hnědého uhlí znamenalo zahájení transformace a restrukturalizace uhelného průmyslu. Aktualizace energetické politiky je před dokončením, jsou známy základní parametry využití hnědého uhlí a tyto údaje dokáže každý investor využít pro zpracování svého podnikatelského záměru. Za deset let hnědouhelných společenství byly dokončeny všechny rozhodující kroky k vytvoření příslušné legislativy a nástrojů pro řízení společností zabývajících se těžbou hnědého uhlí.

Problematikou podílu státu na dokončení restrukturalizace uhelného průmyslu v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie se vláda zabývala na svém zasedání 23. dubna 2003 a přijala usnesení č. 395, kterým bylo uloženo příslušným ministrům předložit vládě návrh způsobu privatizace. Způsob nakládání s majetkovou účastí státu v hnědouhelných společnostech Severočeské doly, a. s., a Sokolovská uhelná, a. s., projednala vláda dne 30. července 2003 a přijala usnesení č. 770, kterým se souhlasí s prodejem majetkové účasti státu v držení Fondu národního majetku v Severočeských dolech, a. s., a Sokolovské uhelné, a. s. Současně byl odsouhlasen i způsob prodeje akciových podílů formou dvou souběžných jednokolových výběrových řízení a předkvalifikací investorů.

Předkvalifikace investorů vychází z potřeby zamezit spekulativním nákupům a klade požadavky na investora tak, aby splňoval roli strategického partnera. Není v žádném případě ušita na jakoukoliv konkrétní firmu. Navržená metoda výrazně urychlí celý proces a jednoznačně stanovená kritéria současně splňují požadavky transparentnosti procesu. Stanovená kritéria zohledňují hlavní záměry navržené ekonomické koncepce, zejména zmírnění tempa závislosti na dovozech energie, prodloužení životnosti domácího potenciálu zásob, především hnědého uhlí, udržení jeho konkurenceschopnosti na liberalizovaném trhu energií i udržení přijatelné sociální situace v pánevních regionech severozápadních Čech.

Výběrová řízení bude organizovat Fond národního majetku České republiky s využitím služeb právního poradce v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Pro koordinaci a vyhodnocení předložených nabídek ve veřejných výběrových řízeních je ustavena devítičlenná meziresortní komise, která na svém zasedání 17. září 2003 již projednávala technické a organizační záležitosti. Celý proces dokončení privatizace bude podle harmonogramu vlády ukončen někdy kolem 31. prosince 2003.

Pokud se týče privatizace majetkové účasti státu ve společnosti OKD, a. s., člen koncernu Karboninvest, a. s., materiál s návrhem způsobu privatizace je připravován a bude předložen k projednání vládě do konce října 2003.

Když mi dovolíte, vyjádřím se ještě k problematice zdrojů pro úhradu nákladů na útlum těžby. Kritéria pro výběr případného investora jednoznačně stanovují, že budoucí vlastník bude náklady spojené s útlumem těžby hradit z vlastních prostředků a tato podmínka bude součástí kupní smlouvy s pojistkou vymáhatelnosti.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP