(18.10 hodin)
(pokračuje Součková)

Bylo tak učiněno až teprve v roce 2002, a to ještě tím způsobem, že měly být tyto částky 35 milionů korun vyčleněny z dotace na dostavbu Nemocnice Jihlava. My jsme požádali, aby daná částka byla převedena na zakoupení lineárního urychlovače, Ministerstvo financí však nedovolilo, aby tento převod byl učiněn ve smyslu změny Isprofinu - zkrácení - a naopak potom Nemocnice Jihlava, když už jsme chýlili tuto věc ke konci, sama požádala opět o převedení této částky zpět na dostavění dané nemocnice.

V současné době bych chtěla říci, že asi 3. května vydal Státní ústav pro jadernou bezpečnost protokol, ve kterém upozornil nemocnici na nedostatky v provozování lineárního urychlovače a dal termín na odstranění těchto nedostatků. Ve lhůtě, která byla stanovena, nemocnice neodstranila tyto nedostatky, a tím pádem Státní ústav pro jadernou bezpečnost zamítavé stanovisko vydal, že nemůže nemocnice, jelikož neodstranila nedostatky v provozu, tento lineární urychlovač provozovat. Vyjádření, které je v rámci protokolu, zcela jasně hovoří, že po odstranění daných nedostatků mohla nemocnice nadále lineární urychlovač provozovat.

Tudíž já se ptám - co pro to udělal zřizovatel jako kraj, aby management jeho nemocnice dostál protokolu Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, aby mohl zabezpečit zdravotní péči pro občany v dané oblasti? Je to práce jeho, protože management je jeho podřízeným. Kraj jako zřizovatel měl na základě daného protokolu podniknout veškerá jednání k tomu, aby závady byly odstraněny a zdravotní péče byla řádně pacientům poskytována.

My jsme v této otázce kontaktovali okolní zařízení, která jsou schopna po dobu přechodnou, tak aby nedošlo k narušení zdravotního stavu, poskytovat občanům jihlavské oblasti řádnou péči týkající se potřebné radioterapeutické péče. Jedná se o havlíčkobrodskou nemocnici, jedná se o Brno, ale jedná se také o Znojmo. Musím říci, že pokud by převoz pacientů byl z hlediska jejich zdravotního stavu závažným problémem, je možné využít i hospitalizace na lůžkách daných nemocnic. Ty se tomu nebrání, jsou nakloněny v přechodném období takto tuto otázku řešit, pomoci občanům. A naopak apeluji, aby zřizovatel okamžitě kontaktoval management nemocnice a pověřil ho odstraněním nedostatků, aby mohla být okamžitě uvedena do provozu léčba lineárním urychlovačem do doby jeho obnovy.

Nicméně ještě bych chtěla zdůraznit jednu věc, a to jednu podstatnou. Znamená to, že společnými silami při projednávání státního rozpočtu, věřím, že budou podpořeny i naše návrhy na obnovu přístrojů, dotýkajících se tak důležité oblasti, jako je atomový zákon, který máme mít vyřešen nejpozději do roku 2007. Bohužel, pokud dojde ke zkrácení, a já nemám v současné době možnost jakýmkoliv způsobem nahradit ztrátu za rok 2003 - 40 milionů, tak nevím, jak budeme postupovat ještě u dalších lůžkových zařízení, kde tato péče pro pacienty je velmi nutná a potřebná. Proto vyzývám, aby společnými silami i Poslanecká sněmovna zvažovala, jakými škrty zasahuje do zdravotní péče pro naše občany.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní ministryni a táži se paní místopředsedkyně Němcové, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Paní ministryně, já vám za tuto odpověď nemohu poděkovat, protože mě vůbec neuspokojila. Ale vzhledem k tomu, že je zde ještě naléhavá interpelace, která doufám, že bude vyřešena, a která má své místo a bude ji přednášet místopředseda Langer, vzdávám se v tuto chvíli další reakce na vaši řeč.

Určitě budu o tomto informovat krajský úřad. Vzhledem k tomu, co možná jste slyšela včera ve zpravodajství, kdy za zoufalé situace, kdy si s vámi ani nemohou domluvit schůzku, odmítáte je přijmout, a jsou rozhodnuti přespávat před vaším ministerstvem zástupci kraje, aby vůbec s vámi byli schopni se na něčem domluvit, tak si myslím, že to, co jste tady řekla, poslouží k tomu, abyste se lépe domluvili. Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministryně zdravotnictví paní Marie Součková.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní poslankyně, jenom bych doplnila, že z dnešního tisku jsem se dověděla, že hodlá kraj Vysočina uzavřít dohodu se soukromou firmou, která by provozovala tento lineární urychlovač. Připadá mi to, že se objevuje tzv. plíživá privatizace, nebo řekněme tomu vytunelování výkonových sazeb do jihlavské nemocnice převodem výkonů do soukromého zařízení z důvodu odůvodnění nedostupnosti lineárního urychlovače. Nerada bych, aby v příštích letech došlo k ještě většímu prohloubení ztráty jihlavské nemocnice tím, že výkony budou převedeny do soukromého subjektu. Jedná se o částky, které jsou řádově v tisícikorunách za poskytnutí dané dávky, daný výkon. Znamenalo by to obrovskou ztrátu pro jihlavskou nemocnici. Tudíž věřím, že zastupitelstvo i management nemocnice bude k tomuto problému přistupovat odpovědně, aby neprohlubovaly v tak již zadluženém zařízení další ztrátu. A věřte, že zadlužení, které vzniklo v této nemocnici, nebylo způsobeno otázkou převodu daných nemocnic, ale možná i managementem v minulosti.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo paní poslankyni Evě Dundáčkové, která by měla vystoupit se svojí interpelací na ministra spravedlnosti pana Pavla Rychetského. Ale vzhledem k tomu, že v tomto okamžiku není přítomna, její přihláška propadá, a ztrácí pořadí.

Dalším a zřejmě posledním interpelujícím je místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer, který přednese svoji interpelaci na místopředsedu vlády pana Pavla Rychetského. Prosím.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Nicméně nemohu, než glosovat poslední vystoupení paní ministryně zdravotnictví, neboť ten, kdo vytuneloval české nemocnice, byla vláda sociální demokracie a tato vláda, neboť v roce 1998 nemocnice byly bez dluhů a všechny dluhy vznikly po nástupu sociální demokracie do vlády a úřadování paní ministryně.

Nicméně moje interpelace je na pana vicepremiéra. K této interpelaci mě vedou informace o průběhu soudního řízení ve věci žaloby, kterou podal na studenty Fakulty architektury v Brně jejich bývalý učitel architekt Snášel, a to za to, že si dovolili po listopadu 1989 veřejně vyjádřit svůj názor na kvalitu jeho výuky. Připomínám, a proto také mimochodem interpeluji, že to samé jsem dělal v listopadu 1989 a v časných měsících roku 1990 i já na Lékařské fakultě v Olomouci. Neviděl jsem na tom nic špatného, dosud na tom nevidím nic špatného, a jsem tedy v této věci v pozitivním slova smyslu velice podjatý a velice se mě tato věc dotýká.

Souvislost se zákonem uvedeným v záhlaví, tedy zákonem o protiprávnosti komunistického režimu, a touto interpelací je tedy zřejmá. Toto soudní líčení probíhá od 9. dubna 1991 a dnes, po více než dvanácti letech, se věcí opět zabývá prvoinstanční soud. To vše po trojím zamítnutí žaloby, trojím odvolacím řízení, odsuzujícím rozsudku a po zrušovacím rozhodnutím Nejvyššího soudu v odvolacím řízení.

Vážený pane ministře, myslím si, že nepochybně nejde jen o výsledek právní úpravy odvolacího řízení v občanském soudním řádu, který takovýto bumerang mezi soudy umožňuje. Ale domnívám se, že o průtazích v tomto případě není možné pochybovat, a chci se proto na tomto místě zeptat, zda tento případ je věrným obrázkem české justice státu, jehož ústava deklaruje sama sebe jako stát právní. Česká republika za tento případ čelí ve Štrasburku další žalobě za průtahy.

Otázka tedy zní: Byl někdo v této věci postižen za průtahy v řízení? A otázka osobní, zda jako ministr spravedlnosti cítíte osobní odpovědnost za tento případ, jehož společenský význam je nepochybně mimořádný.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, slovo má místopředseda vlády a ministr spravedlnosti pan Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážená paní předsedkyně, místopředsedové, pane poslanče, vážená kolegyně, skutečně došlo k tomu, že v roce 1991 pan architekt Snášel podal žalobu na ochranu osobnosti Městskému soudu v Brně na tři inženýry architekty, v té době již absolventy fakulty, a skutečně do dnešního dne není ani jeden z těchto sporů o ochranu osobnosti pravomocně ukončen.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP