(17.50 hodin)
(pokračuje Bílý)

Veřejnosti je tak opakovaně vnucováno tvrzení, že prý trestné činy jsou páchány především legálně drženými zbraněmi. S tím v žádném případě nemohu souhlasit.

Ministerstvo vnitra zpracovalo a vláda schválila zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České republiky v roce 2001, kterou poté schválila vláda a sněmovna vzala na vědomí. V této zprávě se v kapitole 2.2.3. - Násilná kriminalita - uvádí, že Policie České republiky evidovala celkem 997 trestných činů spáchaných se střelnou zbraní. Z toho 202 spáchaných s nelegálně drženou střelnou zbraní, s legálně drženou střelnou zbraní 244(?). U ostatních se jedná o kategorii bez možnosti posouzení. Jestliže však bylo spácháno 997 trestných činů se střelnou zbraní, tak číslo 224(?), které udává počet trestných činů spáchaných s legálně drženou zbraní, činí nejen (nejen že nečiní?) 80 % trestných činů, kdy pachatel použil zbraň, ale dokonce ani většinu. Jak je tedy možné, že policejní prezident tvrdí něco, co je v rozporu s uvedenou zprávou, která byla ostatně zpracována z policejních podkladů?

Ptám se vás tedy, pane ministře - jedná se jen o další mediální úlet policejního funkcionáře, který si ani nepřečetl vámi schválený základní informační materiál o kriminalitě, nebo jsou snad statistiky kriminality, které Ministerstvo vnitro dodává vládě, sněmovně, a tedy i veřejnosti, nepravdivé? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jen pro pořádek uvádím, že se mi teď dostala informace, že pan ministr Gross byl ráno při zahájení této schůze omluven přímo předsedou Poslanecké sněmovny, a to z důvodu nemoci. Já se omlouvám, písemnou omluvu jsem neměla v materiálu, který obvykle míváme k dispozici.

Nyní tedy udílím slovo panu poslanci Miroslavu Benešovi, který bude interpelovat pana ministra kultury. Připraví se paní místopředsedkyně Miroslava Němcová se svou interpelací na ministryni zdravotnictví paní Marii Součkovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo. Paní předsedající, pane ministře, má interpelace doufám bude výrazně mírumilovnější než ta, kterou měl můj předřečník, a bude se týkat nikoli otočného hlediště, jak napsal můj asistent, ale otáčivého hlediště, chcete-li točny v Českém Krumlově.

Přiznám se, že když jsem podával návrh na tuto písemnou interpelaci, tak nebyla uzavřena smlouva a předmětem mé interpelace měl být tlak na vás, aby smlouva byla uzavřena. Smlouva byla uzavřena za ekonomicky přijatelných podmínek, což, zjednodušeně konstatuji, že bylo učiněno, a mohlo by se zdát, že bych vlastně svou interpelaci mohl ukončit. Ale vy jistě víte, že já tak neučiním prostě proto, že vlastně díky otáčivému hledišti jsem se s vámi v roce 1998 seznámil jako primátor, uzavírali jsme prodloužení oné smlouvy na pronájem pozemku a následně pak to byl pronájem vlastní točny.

Má otázka na vás, pane ministře, je poměrně jednoduchá. Jistě víte, že důvodem, alespoň tím uváděným důvodem, nikoli vámi, spíše vašimi kolegy z ministerstva, pro odmítnutí povolení prodloužení nájemní smlouvy bylo UNESCO. Bylo říkáno, že není možné uzavřít ono prodloužení déle než do roku 2002, neboť UNESCO to nepovolí a UNESCO se bouří.

Má otázka je tedy velmi jednoduchá, neboť vidím, že už mám pouhých dvacet vteřin. Vážený pane ministře, bouří se UNESCO, nebo už mu to nevadí, když správcem je Národní divadlo?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr kultury pan Pavel Dostál.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážený poslanče Beneši, nebudu tu odpovídat na to, na co jste se vlastně chtěl ptát, ale neptal jste se. Přesto vám mohu dát k dispozici smlouvu, kterou jsem si pro vás přichystal. Smlouva je samozřejmě výhodná oboustranně, jak pro Národní divadlo, tak pro divadlo České Budějovice. Dokonce se domnívám, že spíše pro divadlo v Českých Budějovicích, protože otázka, jak to bude s odvodem odpisů v příštím roce, tedy v roce 2004, kde Národní divadlo plánuje ve svém rozpočtu na tyto odpisy 11 milionů 429 tisíc korun - a já nejsem přesvědčen v této chvíli, zda tento požadavek při sestavování státního rozpočtu vůbec uplatním. Na straně druhé je dlužno říci, že točna je oproti tvrzení ředitele divadla po technické stránce ve stavu, kdy je nutno začít alespoň základní údržbu, základní opravy, a odpisy prostě jsou nutnou složkou této údržby.

Teď ale k vaší zajímavé otázce, zda UNESCO, když je točna pod Národním divadlem, souhlasí s prodloužením jejího provozu do roku 2006. Nevím, jestli je vhodné otevírat tuto otázku tímto způsobem, dokonce před Českou televizí, protože mě uvádíte do dosti prekérní situace.

V roce 1998 jsem byl postaven před otázku, kde dokonce zasahoval i můj osobní konflikt zájmů. Jednak jako divadelník jsem si uvědomoval velice neskutečný divadelní význam tohoto otáčivého hlediště, dále jsem bral na vědomí význam, který to má pro samotný Český Krumlov, a dokonce i regionální význam a možná, to nebudu přehánět, i celoevropský význam, protože ve své podstatě jsou divadelní točny pouze dvě v celé Evropě, když neberu v úvahu onu točnu, která původně byla v Budějovicích a teď je na nějakém jihočeském zámku a vojáci s ní zase točí. Uvádíte mne do prekérní situace proto, že já v důsledku tohoto konfliktu zájmů, kdy jsem se přikláněl k jihočeské straně, jsem jednal s UNESCO v tom smyslu, že dočasnost umístění této točny bude prodloužena do roku 2002 a že mezitím bude vyřízena záležitost, pokud se týče přemístění tohoto projektu někam jinam, tedy mimo barokní zahradu zámeckého parku, který je zapsán v památkách UNESCO.

Situace se vyvíjela tak, jak se vyvíjela, to znamená, že diskuse mezi Ministerstvem kultury a městem České Budějovice, městem Český Krumlov, následně pak krajským úřadem se vyvíjela tak, že byla dosti složitá. Nakonec jsme situaci museli řešit tak, jak jsme ji řešili, protože šlo o státní majetek a já jsem musel najít někoho, kdo státní majetek bude spravovat. I po dohodě s Úřadem pro správu státního majetku se rozhodlo pro Národní divadlo.

Mezitím ale, vědom si toho, že by bylo kulturním barbarstvím, kdybych prostě dodržel - je to hrozné, co říkám - to, co jsem slíbil, to znamená, že v roce 2002 provoz točny zastavím, tak jsem se už během tohoto jednání snažil jednat o řešení, které znáte, to znamená, že byla vypsána architektonická soutěž a že v této chvíli už vlastně jsou architekti, kteří vymýšlejí, kde a jak bude točna umístěna, jak bude vypadat.

Provozovat ji bude Národní divadlo. Otázkou je, jak budou vypadat finanční toky ze státního rozpočtu směrem do Českých Budějovic, jestli pomůže stát a jestli pomůže i krajský úřad.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP