(18.10 hodin)
(pokračuje Gross)

Ale berte to, co tady říkám v tuto chvíli, jako můj odhad na základě situace, kterou znám. Může se ukázat, že to třeba nebude úplně až takto, ale jsem připraven samozřejmě ta čísla poskytnout, protože na nich určitě není nic, co by nemohl kdokoli slyšet, takže jsem připraven konkrétní čísla samozřejmě předložit. Omlouvám se za to, že samozřejmě všechna čísla nenosím v hlavě, protože si myslím, že to ani není možné.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi a příležitost k výstupu má pan místopředseda sněmovny Ivan Langer.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Rozumím odpovědi pana ministra, nicméně bývá zvykem - a stalo se tak zvykem i v resortu ministra vnitra - že jeho poradce působící ve sněmovně vždy, když je dán seznam interpelací, nalezne si příslušného interpelujícího poslance a zeptá se ho, co je přesným obsahem jeho interpelace. I v případě mých interpelací na pana ministra vnitra velmi často jeho podřízení za mnou takto chodí. V tomto případě nedošli, takže není vina na mé straně, že jsem neměl možnost upřesnit předmět své interpelace. Budu jen velmi rád, když pan ministr při některé z příležitostí, které ve sněmovně určitě mít budeme, tuto informaci podá.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan ministr má samozřejmě také příležitost k replice.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Myslím si, že je asi dobré říci, že to skutečně takto bývá. Nestalo-li se tak, tak se omlouvám a vyřešíme to v průběhu dalšího soužití v Poslanecké sněmovně.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za obapolnou vstřícnost a pochopení.

Hovořit bude pan poslanec Miroslav Beneš, který chce interpelovat paní ministryni zdravotnictví Marii Součkovou.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní ministryně, dámy a pánové, v posledních dnech se mnoho hovoří o výročí spisovatele Orwella, mnohokrát se hovoří o evropských orwellovštinách, mnozí na to velmi nervózně reagují, že nic takového není možné.

Já se musím přiznat, že reakce eurotiků mě zaráží pouze v tom případě, kdy opravdu hovoříme o evropských hodnotách. Ale od 1. července t. r. vstupuje i pro starší restaurace a zařízení v platnost vyhláška Ministerstva zdravotnictví 107/2001. Samozřejmě poslanec, když se s někým potká, tak ten někdo obvykle nerozlišuje mezi zákonem a ministerskou vyhláškou, a já jsem mnohokrát dostal vyhubováno v českých restauracích. Dostal jsem vyhubováno za rychlozmrazovací zařízení, dostal jsem vyhubováno za křížovou kontaminaci potravin a pokrmů, dostal jsem vyhubováno za umyvadla s mísicí baterií bez ručního nebo pažního ovládání, dostal jsem vyhubováno za vytloukárny vajec. Pokud náhodou nevíte, co všechno tyto věci znamenají, tak já vám to řeknu velmi jednoduše: znamenají likvidaci českého pohostinství.

Protože jsem od jara letošního roku pozorovatelem v Bruselu a často navštěvuji nejen Brusel, ale i Štrasburk a koneckonců se i musím stravovat v tamějších stravovacích zařízeních, tak se velmi pozorně dívám a velmi pozorně hledám ony bezdotykové pákové baterie, velmi pozorně hledám, kterak mají zajištěné oddělené boxy pro přípravu jednotlivých pokrmů, hledám ta rychlomrazicí zařízení a vytloukárny vajec. Nikdy jsem je nenašel.

Vážená paní ministryně, uvědomujete si, že touto vyhláškou likvidujete české hospody? Omlouvám se - nejen české, ale i moravské a moravskoslezské.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Benešovi. Hovořit bude paní ministryně zdravotnictví Marie Součková.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova. Neviděla bych otázku na místě z hlediska likvidace provozoven. Myslím si, že je to nepatřičné, a předpokládám, že z uvedených argumentů bude zcela patrné, proč orgán veřejného zdraví přistupoval k této záležitosti takto ve věci vybavení restaurací a jídelen, a především důrazně odmítám, že právní předpisy Ministerstva zdravotnictví k této likvidaci směřují.

Pan poslanec Beneš, který vznesl ve věci interpelaci, má na mysli přechodné lhůty stanovené zákonem 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a naplnění povinnosti provozovatelů poskytujících stravovací služby. Jedná se o § 105 tohoto zákona, který umožnil odklad plnění některých povinností provozovatelů stravovacích služeb v provozovnách zřízených přede dnem 1. 1. 2001 a neodpovídajících hygienickým požadavkům vyhlášky č. 107/2001 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách provozní a osobní hygieny. Vyhláška č. 107 zabyla účinnosti 26. března 2001 a stanoví stavebně technické parametry na objekty, požadavky na vnitřní vybavení a provoz. Citované ustanovení zákona uložilo do počátku roku 2002, tedy v průběhu jednoho roku, v provozovnách upravit hygienické požadavky na rozvoz, přepravu, skladování pokrmů a jejich uvádění do oběhu, nejpozději do 1. 7. 2003 upravit stavby a jejich vybavení. V této souvislosti konstatuji, že zmiňovaný zákon § 105 současně umožňuje příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví ve výjimečných případech a na časově omezenou dobu na žádost provozovatele tuto lhůtu ještě dále prodloužit, maximálně však na dobu dvou let. To znamená, že ti, kteří nesplnili tyto požadavky do 1. 7. 2003, měli možnost si požádat o prodloužení těchto termínů o další lhůtu, maximálně na dobu dvou let. Požadavky na stavby stravovacích zařízení a jejich vybavení byly do konce roku 2000 upraveny ve směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 72/87, která řešila specificky stravovací služby, a ve směrnici Ministerstva zdravotnictví č. 46/78, která upravovala obecné požadavky na pracovní prostředí.

Srovnáme-li platný a předcházející právní stav, byl do vybavení provozoven stravovacích služeb vnesen nově pouze požadavek vybavit výrobní prostory, kde dochází k epidemiologicky významnému znečištění rukou zaměstnanců, zejména kuchyně, přípravny masa, přípravny ryb, drůbeže a vajec a záchody pro zaměstnance, umyvadlem s mísicí baterií bez ručního nebo pažního ovládání, a dále požadavek vytvoření samostatného úseku výrobních prostor pro vytloukání vajec. Bezdotyková baterie s fotobuňkou včetně nerezového umyvadla, které - a to zdůrazňuji - nemusí být podle vyhlášky pořizováno, stojí 6000 Kč včetně DPH. Údržba tohoto zařízení si vyžádá cca každé dva roky náklady 400 Kč. Provozovatelé stravovacích zařízení mohou samozřejmě pořizovat i jiná zařízení obsluhovaná např. na sešlápnutí, obsluhu kolenem apod. Stejný požadavek je podle mých informací připraven i orgány veterinární správy.

Pokud jde o požadavek vytvoření samostatného úseku výrobních prostor pro vytloukání vajec, týká se tento požadavek jen velkých výroben pokrmů, kde je tato činnost provozována ve velkém rozsahu. Nejedná se tedy o roztloukání jednoho nebo dvou vajec.

K věci dále podotýkám, že v přechodných ustanoveních vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví, což je sněmovní tisk č. 215, než bude projednáván Poslaneckou sněmovnou ve druhém čtení, a byl již dvakrát přesunut termín jeho projednávání, čili i nyní je zařazen až do třetího čtení, tak tady se prodlužuje doba pro dokončení úprav školních jídelen do konce roku 2005. Je to sněmovní tisk, který měl určitě možnost si přečíst každý poslanec, a určitě je s ním podrobně seznámen. Mrzí mě, že je neustále odsouván, ač jsem upozorňovala v prvním čtení, že právě tento sněmovní tisk znamená zvládnutí termínu dané vyhlášky tak, aby nemusela mnohá zařízení požadovat do doby 1. 7. o lhůtu k prodloužení. Nicméně v tomto tisku Ministerstvo zdravotnictví řešením vyhovuje podmínkám hejtmanů některých krajů, které vznesli právě k návrhu zákona v meziresortním připomínkovém řízení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP