(18.00 hodin)
(pokračuje Dostál)

Z této chyby pochopitelně byla vyvozena - a to je v nálezu NKÚ uvedeno - již před touto kontrolou osobní odpovědnost ředitele organizace. Bylo uloženo generálnímu řediteli Národního památkového ústavu, aby mimo jiné snížil osobní příplatek k platu ředitele příslušného ústavu, a paralelně byl požádán místně příslušný finanční úřad, aby uložil organizaci, tedy Památkovému ústavu v Plzni, vrácení uvedené částky a eventuální sankci podle zvláštního předpisu. Tam jsme se samozřejmě nebránili.

V rámci opatření, která jsem přijal k nápravě v návaznosti na schůzi vlády konanou dne 7. 4. 2003, jsem mimo jiné také významně posílil preventivní i operativní kontrolní mechanismy v systému programu, tím myslím programu jako celku, a uložil provedení specializovaného auditu použití prostředků státního rozpočtu v programu u 25 náhodně vybraných subjektů, a to jak státních, tak i privátních.

Závěrem podotýkám, že i přes zásadné odlišné hodnocení výsledků uvedeného šetření NKÚ a Ministerstvem kultury nedospěla kontrola NKÚ ani u jedné akce kulturní památky zařazené do programu k závěru, že by došlo ke zneužití prostředků státního rozpočtu - cituji z protokolu - v rozporu s účelem programu, kterým je záchrana nejvýznamnějších součástí našeho architektonického kulturního dědictví. Za osm let trvání tohoto programu bylo pouze ve dvou případech zjištěno - a to jednak Nejvyšším kontrolním úřadem u uvedené akce obnovy zámku v Kynžvartu, jak jsem vám zmínil, a jednak samotným Ministerstvem kultury u akce obnovy zámku v Moravské Třebové, který je v majetku obce - dílčí použití poskytnutého příspěvku v rozporu se stanovenými podmínkami. V Moravské Třebové použili některé prostředky prostě na jiné účely v té stavbě, než byly určeny, a z toho důvodu žádáme po finančním úřadu, aby žádal na městu Moravská Třebová - činí to celkem asi půl milionu korun - aby tyto prostředky byly navráceny.

Závěrem mi dovolte, abych se aspoň závěrem pochlubil. Při projednávání této kontrolní zprávy za přítomnosti pana prezidenta Voleníka bylo konstatováno na záznam ve vládě, o čemž se můžete přesvědčit, na adresu Ministerstva kultury, že Ministerstvo kultury v oblasti památkové péče dělá preventivní opatření, která v souvislosti s kontrolou, která proběhla, se ukázala jako velice produktivní.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Dostálovi a hovořit bude paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane ministře, samozřejmě, že se tady můžeme dohadovat o tom, jestli ministerstvo pochybilo, nebo nepochybilo. Já čerpám ze zprávy, kterou mám k dispozici a kterou vypracoval NKÚ. Potvrzuji vaše slova v závěru, kde je řečeno - a to zase potvrzuje to, že skutečně zde byla pochybení, a nebyla malá - kdy, cituji, že "ke zjištěným nedostatkům byla přijata ze strany Ministerstva kultury účinná, adresná, termínovaná opatření organizačního, věcného i personálního rázu, jejichž plnění bude Ministerstvem kultury kontrolováno". Čili z toho jednoznačně vyplývá, že tady ta pochybení byla, NKÚ je popsal na čtyřech stranách a vyčíslil tou částkou, o které jsem mluvila, a to znamená, že z kontrolované jedné miliardy Kč 25 % nebylo použito správně. Na těch pěti stranách, které mám k dispozici, popisuje případy, kdy se tomu tak stalo a jak on sám tuto situaci hodnotí. Vy na vládě jste se rozhodli, že přijmete taková opatření, aby se to neopakovalo, což kvituji s povděkem, ovšem nemyslím si, že mohou platit vaše slova, která jste řekl v úvodu, že totiž na vládě došlo k hlasování o tomto závěru a že vláda jednomyslně schválila, že závěr není správný. To by potom kontrolní úřad nebyl k ničemu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní místopředsedkyni Němcové. Pan ministr Dostál má prostor, chce-li odpovědět.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Já už nebudu zdržovat, mohu oslovit přímo paní místopředsedkyni: Vláda nehlasovala, že kontrolní závěr není správný, vláda hlasovala o tom, že souhlasí s rozpory, které Ministerstvo kultury uvedlo, a o těchto rozporech bude dále jednáno. 31. 7. mám například schůzku s viceprezidentem NKÚ.

Vláda uznala, že prostředky, o kterých vy tvrdíte nebo citujete, že byly použity neoprávněně, vláda se domnívá na základě mé zprávy, že byly použity oprávněně. To je vše.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. A jako další vystoupí místopředseda sněmovny Ivan Langer s interpelací na pana ministra Stanislava Grosse ve věci vývoje trestných činů souvisejících s korupcí.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, dovolte mi prosím, abych vás požádal o přesnou informaci, která podle mého názoru je důležitá a absentuje ve vaší zprávě o korupci v ČR za rok 2002.

Cituji: "K evidenci zjištěných trestných činů v kriminálních statistikách dochází na základě oznámení podaných občany, či Policií ČR operativně zjištěných skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin."

Toto je obecné konstatování, obecné hodnocení, nicméně k tomu, abychom si byli skutečně schopni udělat fundovaný názor a závěr o tom, nakolik policie v této oblasti smysluplně a účinně naplňuje svoje poslání a účel, proč existuje v naší zemi, potom musíme znát odpověď přinejmenším na jednu jedinou otázku, a to, jaký je podíl mezi oznámeními podanými občany a operativně zjištěnými skutečnostmi Policií ČR v oblasti korupce v ČR. Tak také zní moje otázka na vás.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Langerovi a prosím o odpověď pana ministra Grosse.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážený pane místopředsedo nebo páni místopředsedové Poslanecké sněmovny, paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, připadám si trochu jako při odpovědích na interpelaci pana poslance Bílého, protože se přiznám, že nemohu tady v této chvíli říci z hlavy tento údaj, ne že by tento údaj neexistoval, ale prostě jsem nebyl na tuto konkrétní otázku upozorněn. Takže jsem připraven samozřejmě dát konkrétní odpověď písemně nebo na příštím jednání PS. V každém případě ale lze alespoň z těch informací, které mám já, říci asi tento závěr.

Pokud jde o korupční jednání té menší společenské závažnosti typu úplatek někde do obálky, tak tady si myslím, že do značné míry bude převažovat počet evidovaných trestných činů na základě oznámení občanů. Pokud budeme hovořit o té společensky závažnější formě korupčního jednání, a teď už je jedno, jestli vymezené paragrafem 158, 159, 160, 161 nebo 162 jakožto ty hlavní paragrafy, ale nalezli bychom i jiné paragrafy trestního zákona, kde lze hovořit o korupčním jednání, tak tam, kde jde o jednání, která mají větší dopad na společenskou nebezpečnost, jsou více společensky nebezpečná, tak to jsou případy, kdy je korupční jednání spojeno s organizovaným zločinem nebo s velkými hospodářskými machinacemi, daňovými machinacemi, a tam zas do velké míry nebo z převážné většiny převládají poznatky, které přicházejí z operativních poznatků Policie ČR.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP