(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, i ode mne hezké odpoledne. Budeme pokračovat v pořadu schůze a budeme pokračovat ústními interpelacemi na pány ministry.

Teď tady mám napsáno, že jako první má vystoupit pan poslanec Walter Bartoš, který chce interpelovat paní ministryni školství Petru Buzkovou. Má příležitost.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane místopředsedo, vážená nepřítomná paní ministryně školství…

Já poprosím pana ministra, aby nerušil. (Ministr Gross telefonuje mobilem.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Tady se dostáváme do problému, protože když pan ministr odejde, tak jak tady bylo zvykem vyžadovat přítomnost místopředsedy vlády na jednání Poslanecké sněmovny, tak bychom museli přerušit jednání. Doufám ale, že si vyjdeme vzájemně vstříc. Čas začíná běžet až od teď.

 

Poslanec Walter Bartoš: Děkuji. Školy a jejich zřizovatelé jsou v permanentních ekonomických problémech, zato ministerstvo školství, jak se zdá, je v naprosté pohodě. Prostředků má zřejmě dostatek, dokonce jimi může plýtvat. Viz nálezy NKÚ.

Byl jsem informován, že peněz dokonce zbývá i na zvyšování počtu ministerských úředníků - možná proto, aby se později daly vykazovat plánované úbytky - a to přes to, že významnou část původních agend převedlo ministerstvo na kraje. Nahlédl jsem proto do nedávno inovovaného telefonního seznamu ministerstva školství a zjistil jsem, že informace nejen že nelhaly, ale kromě vyššího počtu úředníků jich je téměř pětina ve funkci vedoucího. A to jsou vedoucí ne ledajací. Tak například vedoucí ekonomicko-právního úseku kabinetu ministra velí jen sekretářce a tajemníkovi jakési komise. Podobně vytížená vedoucí byla nově instalována i do sekretariátu pana náměstka Milnera. V telefonním seznamu figurují zaměstnanci bez zřetelného funkčního pověření, např. sekretariátu pana náměstka Pícla. Když jsem telefonoval a chtěl jsem kontaktovat tyto lidi, bohužel se mi to ani jednou nepovedlo.

Pozoruhodná je i okolnost, že zhruba tři procenta všech v seznamu uvedených zaměstnanců tvoří poradci, a tak uvedu některé příklady zaměstnávaných úředníků. Například speciálního úředníka ministerstvo školství zaměstnává pro evidenci docházky a dovolených, nebo jiného pro dosud právně neexistující funkční studium ředitelů škol. Tři úředníky, kteří se zabývají výzkumnými záměry, přičemž hodnocením výzkumných organizací se zabývá další jeden odbor. Mohl bych tak pokračovat dále a dále. Dokonce jsou tam referenti oddělení pro další vzdělávání pedagogů, kteří se zabývají rovnými příležitostmi mužů a žen.

Ptám se proto paní ministryně a dodávám, že pouhý odkaz na tzv. tabulková místa není to, na co se ptám. Za prvé. Proč se počet úředníků ministerstva za poslední rok již podruhé zvýšil? Za druhé. Zda vůbec a v tom případě jak a v jakém časovém horizontu se hodlá zabývat optimalizací funkcí ministerstva a jím řízených institucí včetně optimalizace počtu zaměstnanců.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Překročil jste poněkud čas, ale je vám odpuštěno, protože jste neměl příležitost využít další minuty, která by byla k dispozici pro vaše případné další otázky v případě, že by tady byla paní ministryně. Takže vám děkuji.

V tuto chvíli má vystoupit paní poslankyně Eva Dundáčková s interpelací na pana ministra spravedlnosti a místopředsedu vlády Pavla Rychetského.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji. Také moje interpelace bude bohužel přednesena v nepřítomnosti pana místopředsedy vlády a ministra spravedlnosti Pavla Rychetského, byť on avizoval, že nebude přítomen v interpelacích, a soudím dokonce, že je omluven, abych mu příliš nekřivdila.

Moje otázka je jednoduchá. V legislativním plánu vlády bylo již k 30. 6. tohoto roku předložení výsledků rekodifikačních prací v oblasti občanského a trestního práva. Záměry těchto velkých rekodifikačních prací jsou velmi důležité pro další postup práce celého parlamentu, neboť měly-li by skutečně splnit svůj cíl, to znamená vytvořit velké kodexy civilního a trestního práva, pak řada norem, které v tuto chvíli již schvalujeme a přijímáme, měla by býti subsumována právě pod tyto kodexy, a my se dostáváme v ústavně právním výboru, a nejen tam, do pasti způsobené tou skutečností, že řada norem, které teď přijímáme, bude jaksi mimo tento rámec, a domníváme se, že v tuto chvíli jsme postaveni před situaci, ve které nemůžeme nadále jednat a nemůžeme posuzovat celou řadu norem, kterou vláda předkládá Parlamentu České republiky.

Má první otázka tedy zní: splníte, pane ministře, termín, který vám byl stanoven a který jste sám určil k 30. 6. a předložíte - a nepředložíte-li, prosím, kdy předložíte - výsledky rekodifikačních prací? To je první část mé otázky.

Druhá se vztahuje ke skutečnosti, že již předchozí vláda sociální demokracie a předchozí ministři, kteří se rekrutovali téměř výhradně z řad sociální demokracie, slibovali, že rekodifikační práce dovrší. Troufám si tvrdit, že autoři současných rekodifikačních prací jsou jiní autoři, a ptám se vás z tohoto místa, pane ministře, kolik bylo za toto a předchozí volební období na rekodifikační práce vynaloženo finančních prostředků, komu byly poukázány, a je-li pravda, že byli změněni autoři, pak prosím, co k tomu vládu vedlo a jak se vypořádala právě s vyplacením finančních prostředků předchozím autorům.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové. Stihla to naprosto perfektně.

V tuto chvíli prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Bílý s interpelací na pana místopředsedu vlády a ministra vnitra Stanislava Grosse.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vážená paní kolegyně, budu vás interpelovat ve věci odposlechu Policií České republiky. Víte dobře, že za poslední rok 2002 bylo cca 10 tisíc odposlechů legálních, to znamená se shodou zákona. Zdá se mi to trochu moc, a proto se bojím, aby zde také nevzniklo jako v minulých letech před revolucí šmírování občanů. Proto vám položím čtyři otázky.

Vyhodnocení úspěšnosti odposlechů v odhalování trestných činů, to znamená, jaké procento z 10 tisíc mělo úspěch při odhalování trestného činu. Za druhé. Využívá se opravdu zákonných norem pro žádost k povolení odposlechu, nebo si policie usnadňuje práci v odhalování trestných činů? Myslím tím, jestli se nezjednodušuje práce vyšetřovatelů, i když vím, že je třeba odposlouchávat některé zločinné gangy třeba při krádeži aut atd., protože se jedná o průlom do tajemství doručovaných zpráv a dalších základních práv a svobod. Za třetí. Jak je prováděna kontrola a skartace záznamů hovorů nesouvisející s trestným činem? Za čtvrté. Jak si vysvětlujete únik informací z odposlouchávaných hovorů nebo resp. záznamů, které byly mediálně zveřejněny?

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bílému a prosím pana ministra vnitra Stanislava Grosse, aby se ujal slova a panu poslanci odpověděl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP