(Jednání pokračovalo v 16.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dalším bodem podle schváleného pořadu jsou

 

117.
Ústní interpelace

 

které jsou určeny předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Po zahájení 18. schůze Poslanecké sněmovny jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Vladimíra Špidlu, a to v čase od 16 do 17 hodin. Na ostatní členy vlády pak od 17 hodin. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly v úterý rozdány do lavic.

Nyní dávám slovo panu poslanci Janu Zahradilovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky pana Vladimíra Špidlu. Připraví se pan poslanec Ivan Langer. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Já to samozřejmě rád učiním, ale pan předseda vlády není přítomen, byť ještě před dvaceti minutami přítomen byl. Rád bych znal důvod jeho nepřítomnosti.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: V tuto chvíli nejsem schopna vám, pane poslanče, vyhovět, protože odpověď na vaši otázku neznám. Neznám důvod nepřítomnosti pana premiéra. Nicméně jednací řád řeší i tuto situaci. Pokud chcete postupovat podle jednacího řádu, máte možnost přednést svoji interpelaci a premiér odpoví písemně.

 

Poslanec Jan Zahradil: Já samozřejmě budu rád postupovat podle jednacího řádu, pouze se musím pozastavit nad opakovanou nepřítomností pana premiéra. (Premiér právě vchází do jednacího sálu.) Už je tady, to je výborné. Takže já zahájím interpelaci, která se týká některých výhod poskytovaných účastníkům národního odboje za osvobození v letech 1939 - 1945.

Těmto účastníkům a případným vdovám nebo vdovcům po nich jsou poskytovány některé výhody. Týká se to především v podstatě bezplatného používání vnitrostátní osobní železniční a autobusové dopravy, týká se to sníženého poplatku za zřízení telefonní stanice a zcela odpuštěného stálého měsíčního poplatku za nájem telefonního přístroje a týká se to také příspěvků na lázeňskou léčbu a rehabilitační a rekreační pobyty. Vzniká tady určité nebezpečí nebo riziko - a to bych si právě chtěl vyjasnit - že o některé, nebo dokonce o všechny tyto výhody by oni účastníci odboje mohli přijít v důsledku např. privatizace Českých drah nebo Telecomu, nebo regulačních mechanismů po našem vstupu do Evropské unie, nebo uplatnění některých směrnic komunitárního práva.

Chtěl bych se za prvé dotázat, zdali to je skutečně pravda, protože v té otázce je mnoho nejasností a názory se různí. Zdali tedy hrozí takové nebezpečí, že by o tyto vyjmenované výhody mohli přijít. A za druhé, pokud ano, jakým způsobem to hodlá vláda řešit.

Byl jsem informován, že jak pan předseda vlády, tak místopředseda vlády pro legislativu pan Rychetský vyjádřili ochotu řešit to formou speciálního zákona, který by ošetřil zachování těchto výhod pro účastníky odboje i po našem vstupu do Evropské unie. Nicméně údajně se příprava tohoto zákona zadrhla na nesouhlasu Ministerstva práce a sociálních věcí, které údajně jeho přípravu nepovažuje za nutnou.

Velmi rád bych se otázal na to, zda hrozí, že by tyto výhody mohly zmizet, a pokud ano, jakým způsobem to vláda hodlá řešit. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má předseda vlády pan Vladimír Špidla.

 

Předseda vlády ČR Vladimír Špidla: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, v souvislosti s blížícím se vstupem České republiky do Evropské unie bylo ze strany některých jak jednotlivých účastníků národního boje za osvobození republiky, tak jejich organizací, zejména ze strany Českého svazu bojovníků za svobodu, zaznamenáno znepokojení nad možný zrušením sociálních výhod, kterých účastníci odboje požívali. Jelikož jde o citlivou problematiku, byl požádán o podrobné vysvětlení a stanovisko Evropské unie velvyslanec a vedoucí delegace Evropské komise v České republice pan Ramiro Cibrian. Z jeho písemného vyjádření opřeného o názor právní služby Evropské komise je zřejmé, že výhody poskytované bojovníkům za svobodu v členských státech Evropské unie nejsou neslučitelné s komunitárním právem. Z toho tedy vyplývá, že přístup k bojovníkům za svobodu je plně v naší národní kompetenci a zůstane v ní. Veškeré právní akty a činy, které uskutečníme, uskutečníme ze své vůle a na základě své úvahy.

Chci tedy říci, že se nepočítá s tím, že by se omezovaly výhody. Ovšem nelze odhlédnout od některých ekonomických změn založených na pravidlech volné soutěže, konkurence, privatizace a deregulace cen. Nelze proto vyloučit změnu postoje příslušných poskytovatelů těchto výhod. Nicméně je v zájmu tohoto státu prosazovat taková řešení, která poskytování výhod dané skupině osob fakticky neovlivní. To je závazek státu, který považujeme za pádný z úcty k bojovníkům za svobodu, která je přirozená a nepochybná.

Pokud jde o některé záležitosti, které se týkají např. zákona o zdravotním pojištění a starobním pojištění, ministr práce a sociálních věcí dostal asi před měsícem nebo měsícem a půl úkol, aby předložil jistou novelu současných předpisů tak, aby bylo možné srovnat výhody a požitky lidí, kteří bojovali v uniformě a se zbraní v ruce, s těmi, kteří se účastnili národního odboje uvnitř České republiky, tzn. nikoliv v uniformě, nikoli jako součást našich ozbrojených sil, přesto však jako součást našeho odboje.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji předsedovi vlády panu Vladimíru Špidlovi. Táži se pana poslance Jana Zahradila, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Zahradil: Děkuji, paní předsedající. Jsem rád, že jsme si vyjasnili, že případné změny v poskytování některých výhod nebudou v důsledku našeho vstupu do Evropské unie, ale v důsledku některých jiných procesů.

Nicméně rád bych si ještě jednou vyjasnil, zda se všechny výhody, které jsem vyjmenoval, tzn. ono bezplatné jízdné, zlevněné telefonní poplatky a příspěvky na lázeňské a rekreační pobyty, budou řešit komplexně jedním zákonem, nebo dílčím způsobem novelizací stávajících zákonů, které jsou k tomu příslušné, nebo nějakým jiným způsobem.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP