(14.50 hodin)
(pokračuje Antolák)

V pozměňovacím návrhu D1 se doplňuje věta, která zní - cituji: V § 24 se odstavec 2 zrušuje, odstavec 3 se označuje jako odstavec 2 a v nově označeném odstavci 2 se zrušují slova "popřípadě přenechal-li postižení mladistvého jeho zákonnému zástupci, škole nebo výchovnému zařízení".

Ústavně právní výbor doporučil Poslanecké sněmovně nahradit v textu zákona o soudnictví ve věcech mládeže slovo "výchovné zařízení" slovy "školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy" a pro tento pojem převzatý ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, zavést legislativní zkratku "výchovné zařízení". Viz poznámka k návrhu A6. Podáním pozměňovacího návrhu D1 a jeho schválením by se tak stal pozměňovací návrh A6 nehlasovatelný.

Domnívám se, že by terminologie zákona o soudnictví ve věcech mládeže měla být sjednocena se zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy, ve smyslu pozměňovacího návrhu A6. Proto podávám v souladu s § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu návrh legislativně technické úpravy, která logicky vyplývá z předneseného pozměňovacího návrhu.

V pozměňovacím návrhu D1 se doplňuje text: Bod 6 usnesení ústavně právního výboru, sněmovní tisk č. 210/1, zní: V § 18 odst. 1 se slova "takové výchovné zařízení" nahrazují slovy "školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy (dále jen výchovné zařízení)".

Poznámka pod čarou č. 12 pak zní: Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů.

Související změny: V § 55 odst. 1 se slova "jiného či vzdělávacího" ruší, v § 85 odst. 1 se slovo "školského" nahrazuje slovem "výchovného", tatáž změna v § 86, tatáž změna v § 87, stejná změna v § 87 odst. 2 a v § 88 stejná změna v odst. 1.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, abyste své legislativně technické návrhy předal panu zpravodajovi, pakliže se tak zatím nestalo.

Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Eva Dundáčková, která chce také přednést legislativně technické návrhy nebo jim podobné, které je možno vznášet v průběhu třetího čtení zákona. Poté jsem registrovala přihlášku pana poslance Radima Chytky. Prosím, paní poslankyně Dundáčková má slovo.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážená paní předsedající, páni ministři, paní ministryně, dámy a pánové, dovolte mi napřed velmi krátkou poznámku, která se týká předchozího vystoupení pana poslance Antoláka. Já se trochu obávám, že rozsah jeho přednesených legislativně technických změn byl natolik obsáhlý, že se s tím budeme stěží vypořádávat v rámci třetího čtení, ale postup bude muset navrhovat pravděpodobně pan zpravodaj.

A teď mi dovolte, abych - mimo jiné i na základě toho, co tady řekl pan ministr - podala následující návrh.

Já už jen z ruchu, který je v tuto chvíli v sále při projednávání tak důležitého zákona, jako je nový způsob, nový model trestání mladistvých a způsob, kterým chce vláda řešit kriminalitu mládeže, která vzrůstá a která je jedním z fenoménů v současné době a trápí společnost, jsem malinko rozpačitá. Trochu se obávám, že stejně rozpačitá pozornost byla - s výjimkou poslanců garančních výborů - věnována samotnému návrhu.

Pan ministr zde zcela korektně řekl, že při projednávání vznikla celá řada otázek a otazníků, na které nebylo možno odpovědět, resp. na které jsme nemohli nalézt odpovědi právě proto, že např. nový kodex trestního práva dosud nebyl předložen. Protože jeden model spočívá v přijetí právě navrhované úpravy, druhý model spočívá v tom, zda přijmeme, či nepřijmeme snížení věkové hranice trestní odpovědnosti. Já si troufám říci, že to jsou dva naprosto odlišné modely a pohledy na to, jakým způsobem tuto problematiku řešit.

Myslím si, že to je problematika nelehká, a všechny mnou uvedené důvody mě vedou k tomu, abych vás poprosila o zvážení, zda podpořit návrh na vrácení tohoto návrhu k projednání výboru ústavně právnímu, který byl garanční, nemýlím-li se, možná i výboru petičnímu. Prosím vás, abyste zvážili, nakolik jsme se věnovali dostatečně projednávání tohoto návrhu a nakolik jsme přesvědčeni, že to, co pomůže řešit kriminalitu mládeže v České republice, je právě naplnění tohoto zákona, který na jedené straně navrhuje celou řadu rozšíření možností trestání mladistvých pachatelů, na druhé straně jsme nedostali, a já tvrdím, že jsem o to žádala opakovaně i z tohoto místa, analýzu toho, jakým způsobem a proč je neúčinná dosavadní právní úprava. Žádala jsem pana ministra z tohoto místa o analýzu účinnosti a především využívání stávajících možností vztahujících se k odpovědnosti rodičů za mladistvé delikventy. Žádná taková analýza nebyla předložena ani na plénu Poslanecké sněmovny, ani při projednávání v ústavně právním výboru. A já vás velice prosím, abychom se této problematice věnovali znovu a v rozsahu, který nám dokáže zodpovědět všechny potřebné otázky.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Zazněl zde návrh na opakování druhého čtení, tedy vrácení této normy do výboru ústavně právního a petičního, jestli jsem tomu návrhu dobře rozuměla, k projednání. O tomto návrhu rozhodneme hned teď bez rozpravy. Paní poslankyně Dundáčková chce ještě upřesnit svůj návrh.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Dovolíte-li, pokud nemá někdo námitky proti tomuto postupu, opravuji se a podávám samozřejmě návrh na opakování druhého čtení ve smyslu § 95 odst. 2 jednacího řádu. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, rozuměli jsme tomu tak, že to je návrh na opakování druhého čtení. O tomto návrhu rozhodneme hned v hlasování č9slo 196, které zahajuji a táži se vás, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování s pořadovým číslem 196 skončilo. Přítomno bylo 174 poslankyň a poslanců, pro se vyslovilo 52, proti 99. Návrh nebyl přijat.

 

Zeptám se tedy na to, zda chce v tuto chvíli vystoupit pan poslanec Radim Chytka. Vidím, že je tomu tak, a prosím, aby se ujal slova.

Vás všechny prosím o klid v jednací síni. Když říkám všechny, tak myslím i své kolegy po pravé ruce, pana místopředsedu Kasala i pana místopředsedu vlády Grosse, prosím, aby věnovali pozornost tomuto jednání. Děkuji vám za pochopení.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, mě velice mrzí, že neprošel návrh kolegyně paní poslankyně Dundáčkové na vrácení tohoto zákona do druhého čtení, protože se obávám, že jsme se jinak ocitli v situaci, kterou popisuje kniha Hlava 22. Pan ministr říká, že je možné sice diskutovat o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 14 let, avšak že je škoda, že tento návrh nebyl projednán ve výboru. Přičemž když jsem navrhoval samostatně změnit pouze trestní zákon, tak v prvém čtení pan ministr vystupoval s tím, aby byla tato norma zamítnuta a nedostalo se to do tohoto výboru. Tenkrát jsme měli jedinečnou šanci, jak se můj návrh při opakovaném druhém čtení do výboru mohl dostat. Bohužel jsme tímto hlasováním tuto možnost ztratili.

Jinak na námitky pana ministra bych řekl, co se týká povinné školní docházky, že jsem zde citoval již několikrát, že v trestním řádu je v současné době zakotvena povinnost jak pro vazbu, tak pro vězení pro mladistvé, aby umožnily mladistvým dokončení školní docházky. Takže na to myslí již platná legislativa.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP