PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2090

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Zákon o lihu

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon vymezuje podmínky pro výrobu, úpravu,skladování, evidenci a oběh lihu a stanoví působnost ministerstev a jiných správních úřadů na tomto úseku.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí:

a) lihem etylalkohol (etanol) získaný

1. destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených cukerných roztoků, pocházejících ze škrobnatých nebo cukerných surovin nebo z jiných surovin obsahujících líh kvasný,

2. destilací nebo jiným oddělením ze zkvašených roztoků pocházejících z celulózy,

3. synteticky,

b) výrobou lihu získávání lihu způsoby uvedenými pod písmenem a),

c) úpravou lihu jeho zušlechťování nebo denaturace (znehodnocení),

d) zušlechťováním lihu zejména jeho rafinace (čištění), rektifikace (zesílení), dehydratace (odvodnění) a regenerace (znovuzískání),

e) denaturací lihu technologický postup, kterým se po přidání denaturačního prostředku líh znehodnotí pro pitné účely,

f) dovozem lihu jeho propuštění do volného oběhu,) [§ 128 až 132 zákona České národní rady č. 13/1993 Sb.,celní zákon.]

g) obecně denaturovaným lihem líh s přísadou denaturačního prostředku (směsi), jehož složení určuje Ministerstvo zemědělství v dohodě s Ministerstvem financí,

h) zvláštně denaturovaným lihem líh denaturovaný pouze jedním denaturačním prostředkem v případech stanovených prováděcím předpisem,

i) vadným lihem líh, jehož složení neodpovídá kvalitativním znakům stanoveným prováděcím předpisem,

j) měřicí jednotkou pro zjištění množství lihu l litr etylalkoholu (etanolu) při normální teplotě 20o C,

k) normami ztrát lihu technicky zdůvodněné ztráty lihu vznikající při jeho úpravě, skladování, dopravě, manipulaci a zpracování, stanovené prováděcím předpisem,

1) lihovarem provozovna vyrábějící líh, ve které se může zároveň provádět i úprava lihu, a to

1. lihovar průmyslový, vyrábějící líh kvasný rafinovaný nebo kvasný bezvodý (§ 11) z cukerných nebo škrobnatých surovin,

2. lihovar zemědělský, vyrábějící líh kvasný surový (§ 11) především ze škrobnatých surovin,

3. lihovar ovocný, vyrábějící ovocné a jiné destiláty (§ 11) z ovoce a dalších surovin,

4. lihovar drožďárenský, vyrábějící líh kvasný surový (§ 11) z odpadů vznikajících při výrobě droždí,

5. lihovar sulfitový, vyrábějící líh sulfitový (§ 11) ze surovin pocházejících z celulózy,

6. lihovar chemický, vyrábějící líh syntetický (§ 11) hydratací etylénu,

7. pěstitelská pálenice, vyrábějící ovocné destiláty pro pěstitele,

m) zvláštním lihovarem provozovna provádějící pouze úpravy lihu,

n) pěstitelským pálením výroba ovocných destilátů pro pěstitele,

o) pěstitelem fyzická osoba, která na vlastním pozemku nebo na pozemku, který je oprávněna užívat z jiného právního důvodu, vypěstovala ovoce, popřípadě její zaměstnanci, kteří ovoce obdrželi ve formě naturálního plnění.

(2) Lihovarem ani zvláštním lihovarem nejsou provozovny, zpracovávající již dříve vyrobený nebo upravený líh do dalších výrobků.

§ 3

Podmínky pro výrobu a úpravu lihu

(1) Líh smí být vyráběn a upravován jen v lihovaru nebo zvláštním lihovaru, a to jen právnickou nebo fyzickou osobou, které bylo, nejde-li o pěstitelské pálení, vydáno státní povolení podle zvláštního zákona) [Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání(živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č.273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č.286/1995 Sb.] (dále jen "koncese").

(2) Odborné stanovisko pro rozhodování o udělení koncese vydává:

a) Ministerstvo zemědělství, jde-li o líh získaný způsobem uvedeným v § 2 odst. 1 písm. a) bod 1. a jeho úpravu,

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu, jde-li o líh získaný způsoby uvedenými v § 2 odst. 1 písm. a) bod 2. a 3.a jeho úpravu.

(3) Ve stanovisku podle odstavce 2 uvede Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu, zda uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru odpovídá podmínkám stanoveným v § 5, popřípadě stanoví další podmínky pro výrobu a úpravu lihu.

(4) Žadatel o koncesi je povinen předložit k žádosti popis a nákres uspořádání výrobního zařízení lihovaru nebo zvláštního lihovaru a technickou dokumentaci výrobního zařízení.

§ 4

Pěstitelské pálení

(1) Provozování pěstitelské pálenice povoluje Ministerstvo zemědělství na základě písemné žádosti, ke které žadatel připojí popis a nákres uspořádání výrobního zařízení pěstitelské pálenice, doložený technickou dokumentací.

(2) Surovinami přípustnými pro pěstitelské pálení jsou ovoce, jakož i šťávy a odpady z jeho zpracování, a to v čerstvém i ve zkvašeném stavu, pokud neobsahují cizí cukernaté nebo jiné zkvasitelné příměsi.

(3) Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů etylalkoholu (etanolu) zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zvláštního zákona,) [§ 28 zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb. a zákona č. 260/1994 Sb.] a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost.) [§ 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.] Výrobním obdobím je doba od 1. července běžného roku do 30. června roku bezprostředně následujícího.

(4) Pěstitel je povinen splnit podmínky stanovené v odstavci 2 a v § 2 odst. 1 písm. o) a o tomto splnění předložit písemné prohlášení právnické nebo fyzické osobě provozující pěstitelskou pálenici. V případě, že si pěstitel v témže výrobním období nechal vyrobit destilát i v jiné pěstitelské pálenici, uvede v prohlášení též množství takto vyrobeného destilátu v měřicích jednotkách a pěstitelskou pálenici.

(5) Ovocný destilát vyrobený pěstitelským pálením nesmí pěstitel ani osoby tvořící s ním domácnost prodávat.

(6) Právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici je povinna vést o každém případu pěstitelského pálení evidenci, která musí obsahovat

a) jméno a příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo pěstitele,

b) písemné prohlášení pěstitele podle odstavce 4,

c) množství a druh převzaté suroviny,

d) množství vydaného destilátu v měřicích jednotkách.

(7) Evidenci podle odstavce 6 je právnická nebo fyzická osoba provozující pěstitelskou pálenici povinna uchovávat podobu deseti let od konce kalendářního roku, v němž se uskutečnila výroba destilátu pěstitelským pálením.

§ 5

Uspořádání výrobního zařízení

(1) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící líh mohou používat jen takové výrobní zařízení, které zaručuje spolehlivé zjištění vyrobeného množství lihu.

(2) Výrobní zařízení lihovaru musí být uspořádáno tak, aby lihové páry a lihové tekutiny nemohly být odváděny jinam než do chladiče a dále do kontrolního lihového měřidla (dále jen "měřidlo") a musí být uzpůsobené k umístění závěr.

(3) Výrobní zařízení ovocných lihovarů a pěstitelských pálenic musí být uspořádáno tak, aby destilace byla spojena přímo s rektifikací a měřidlem byl registrován již rektifikovaný výrobek.

(4) Během výroby lihu nesmí být výrobní zařízení lihovarů použito k jiným účelům.

(5) Výrobní zařízení zvláštních lihovarů provádějících zušlechťování lihu musí být uspořádáno tak, aby na tomto zařízení bylo možno provádět pouze zušlechťování již vyrobeného a změřeného lihu.

§ 6

Zajištění výrobního zařízení a znehodnocování

úkapů, dokapů a některých odpadních produktů

(1) Výrobní zařízení musí být zajištěno úředními závěrami tak, aby veškeré množství vyrobeného lihu, s výjimkou lihu syntetického technického, bylo změřeno. Způsob a technické podmínky zajištění výrobního zařízení stanoví prováděcí předpis.

(2) V ovocných lihovarech, zemědělských lihovarech a pěstitelských pálenicích zajišťuje celé výrobní zařízení a měřidla finanční úřad) [Zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č.337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.] úředními závěrami. V ostatních lihovarech zajišťuje finanční úřad úředními závěrami pouze spojovací potrubí od chladiče k měřidlům, měřidla a zařízení na jímání lutrových vod.

(3) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící líh jsou povinny před zahájením výroby předložit finančnímu úřadu popis a ve dvojím vyhotovení nákres výrobního zařízení. Finanční úřad vyznačí v nákresu místa zajištěná závěrami a jedno vyhotovení vrátí výrobci.

(4) Je zakázáno poškozovat nebo odstraňovat umístěné závěry a zasahovat do uspořádání výrobního zařízení. Provede-li finanční úřad změnu v umístění závěr, vyznačí to způsobem uvedeným v odstavci 3.

(5) Úkapy a dokapy z pěstitelského pálení, pokud je výrobce nehodlá dále použít, a odloučené oleje a vosky vzniklé při výrobě lihu v ovocných lihovarech, musí výrobce znehodnotit za přítomnosti zaměstnance finančního úřadu a způsobem, který stanoví prováděcí předpis.

(6) Lutrové vody musí výrobce znehodnotit způsobem, který stanoví prováděcí předpis.

§ 7

Měření lihu

(1) Právnické a fyzické osoby vyrábějící líh, s výjimkou lihu syntetického technického, jsou povinny

a) měřit veškerý vyrobený líh typově schválenými a ověřenými měřidly) [Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii.], které stanoví prováděcí předpis a způsobem stanoveným prováděcím předpisem,

b) při poruše měřidla jímat vyrobený líh do ověřených6)nádrží zajištěných finančním úřadem a měřit způsobem,který stanoví prováděcí předpis,

c) zjišťovat teplotu lihu protékajícího měřidlem způsobem stanoveným prováděcím předpisem,

d) při měření lihu dodržovat podmínky, které umožní správný chod měřidla a spolehlivé zjištění vyrobeného množství lihu; bližší podmínky pro umístění, zajištění a používání měřidla a postup při provádění oprav a běžných úprav měřidla stanoví prováděcí předpis.

(2) Finanční úřad provádí kontrolu měřidla před zahájením a po ukončení výroby způsobem stanoveným prováděcím předpisem a zjišťuje a vypočítává vyrobené množství lihu ve lhůtách a způsobem, které stanoví prováděcí předpis.

(3) Finanční úřad provádí váhovou měrnou zkoušku měřidla za účelem stanovení odchylky mezi množstvím lihu vypočítaného podle objemu zjištěného tímto měřidlem a množstvím lihu, vypočítaného podle zjištěné hmotnosti. O tuto odchylku se ode dne jejího zjištění do dne provedení nové váhové měrné zkoušky provádí korekce množství vyrobeného lihu vypočítaného podle jeho objemu změřeného měřidlem. Finanční úřad provádí váhovou měrnou zkoušku způsobem a ve lhůtách, stanovených prováděcím předpisem. Zjistí-li finanční úřad při váhové měrné zkoušce odchylku přesahující 1 procento nebo nedojde-li k pravidelnému ověření měřidla podle zvláštního zákona,6)vyřadí měřidlo z provozu.

§ 8

Zušlechťování lihu

(1) Samostatnou rektifikaci surového ovocného destilátu a druhou rektifikaci ovocného nebo jiného destilátu lze provést pouze na základě povolení Ministerstva financí, kterév povolení zároveň určí způsob zajištění výrobního zařízení a způsob zjišťování množství takto zušlechtěného destilátu.

(2) Rektifikaci lihu podle odstavce 1 Ministerstvo financí povolí, jestliže výrobní zařízení pro rektifikaci je opatřeno zařízením, kterým lze kontrolovat surovinu použitou k rektifikaci a zařízením, které znemožňuje plnění přístroje záparou (kvasem).

(3) Regeneraci lihu lze provést pouze na základě povolení Ministerstva financí, které v povolení zároveň určí podmínky pro uvedený druh regenerace a způsob zjišťování množství regenerovaného lihu.

§ 9

Denaturace lihu

(1) Líh, s výjimkou lihu určeného pro octárny, musí být denaturován v lihovaru nebo ve zvláštním lihovaru.

(2) Líh určený pro octárny musí být denaturován v octárně za přítomnosti zaměstnance finančního úřadu.

(3) Finanční úřad může v odůvodněných případech povolit denaturaci v provozovně kupujícího na jeho žádost a stanovit podmínky této denaturace; denaturace se provede za přítomnosti zaměstnance finančního úřadu.

(4) O provedené denaturaci musí provozovatel lihovaru nebo zvláštního lihovaru vyhotovit záznam, obsahující tyto údaje:

a) druh, množství a stupňovitost lihu použitého pro denaturaci,

b) druh a množství denaturačního prostředku,

c) záznam o stavu plomb na uzávěrách nádob, ve kterých je líh přepravován.

(5) Je-li denaturace prováděna v provozovně kupujícího, vyhotoví záznam podle odstavce 4 kupující a potvrdí jej finanční úřad.

§ 10

Denaturační prostředky

(1) Složení denaturačního prostředku pro obecně denaturovaný líh určuje Ministerstvo zemědělství po dohodě s Ministerstvem financí.

(2) Druhy denaturačních prostředků, jejich minimální množství a účel použití denaturovaného lihu stanoví prováděcí předpis. Ministerstvo zemědělství může po dohodě s Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví v odůvodněných případech povolit použití jiného denaturačního prostředku, než stanoví prováděcí předpis nebo použití stanoveného denaturačního prostředku pro jiný účel.

(3) Denaturační prostředek pro zvláštně denaturovaný líh může být provozovateli lihovaru dodán kupujícím; v tomto případě je kupující povinen předložit provozovateli lihovaru vzorek denaturačního prostředku a osvědčení o jeho druhu a koncentraci vydané podle zvláštního zákona.) [§ 2 zákona č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví.]

§ 11

Druhy lihu

(1) Do oběhu lze uvádět líh jen v těchto základních druzích:

a) syntetický

1. rafinovaný,

2. bezvodý,

3. technický,

b) sulfitový,

c) kvasný

1. surový,

2. rafinovaný,

3. bezvodý,

4. ovocné a jiné destiláty,

d) zvláštně denaturovaný

1. syntetický

2. kvasný,

e) obecně denaturovaný

1. syntetický,

2. kvasný,

f) úkapy a dokapy,

g) přiboudlina.

(2) Podrobnější členění základních druhů uvedených v odstavci 1 a jejich kvalitativní znaky stanoví prováděcí předpis.

§ 12

Uvádění lihu do oběhu

(1) Líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a) bod 1. a 2. a písm. b) až d), pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,) [§ 29 odst. 1 písm. a), d) a e) zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 260/1994 Sb. a zákona č. 148/1995 Sb.] může být dovezen nebo prodán pouze na základě povolení Ministerstva financí.

(2) Povolení podle odstavce 1 se nevyžaduje pro líh vyskladněný od výrobce do státních hmotných rezerv) [§ 29 odst. 1 písm. b) zákona České národní rady č.587/1992 Sb., ve znění zákona č. 199/1993 Sb. a zákona č.148/1995 Sb.

§ 4 odst. 2 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv.] a pro líh kvasný surový, pokud je určen k rafinaci.

(3) Žádost, kterou podává kupující prostřednictvím příslušného finančního úřadu, musí obsahovat:

a) obchodní jméno, místo trvalého pobytu, místo podnikání a daňové identifikační číslo,) [§ 33 odst. 11 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb.,o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.] je-li žadatelem osoba fyzická nebo obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo,10) je-li žadatelem osoba právnická,

b) označení druhu lihu, jeho množství v měřicích jednotkách a účel použití,

c) obchodní jméno a sídlo, popřípadě místo podnikání prodávajícího.

(4) Kupující musí k žádosti přiložit ověřenou kopii živnostenského listu, popřípadě výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce. Kupující, který nakupuje nedenaturovaný líh osvobozený od spotřební daně podle zvláštního zákona,8) s výjimkou lihu pro výrobu lihovin nebo jiných potravin obsahujících líh, je povinen k žádosti přiložit též osvědčení7) nebo znalecký posudek,) [§ 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.] že prodaný účel nelze použít líh denaturovaný.

(5) Právnické nebo fyzické osoby, vyskladňující nebo přejímající líh uvedený v § 11 odst. 1 písm. a) bod 1. a 2.,písm. b), c), d) a f), pokud je osvobozen od daně podle zvláštního zákona,) [Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb. a zákona č. 148/1995 Sb.] jsou povinny zjišťovat množství a evidovat vyskladněný a přejímaný líh způsobem, který stanoví prováděcí předpis.

§ 13

Omezení při výrobě, úpravě, použití

a uvádění lihu do oběhu

(1) Při výrobě, úpravě a použití lihu je zakázáno

a) mísit navzájem líh kvasný, líh sulfitový a líh syntetický,

b) používat líh syntetický nebo líh sulfitový k výrobě lihovin nebo jiných potravin a léčiv, obsahujících líh,

c) používat denaturovaného lihu k jiným účelům než stanoví prováděcí předpis,

d) vylučovat denaturační prostředky z denaturovaného lihu a pozměňovat vlastnosti denaturovaného lihu.

(2) Do oběhu je zakázáno uvádět líh

a) označený klamavým způsobem nebo způsobem vyvolávajícím nebezpečí záměny,) [Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb. a zákona č. 104/1995 Sb.])

b) vadný,

c) neznámého původu.

§ 14

Skladování lihu

Líh smí být uskladněn jen v kalibrovaných6) nádržích opatřených zařízením, které umožňuje spolehlivé zjištění množství skladovaného lihu.

§ 15

Zjišťování zásob a evidence lihu

(1) Finanční úřady zjišťují zásoby lihu včetně množství lihu obsaženého v zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků způsobem stanoveným prováděcím předpisem, a tou právnických nebo fyzických osob, které

a) líh vyrábějí nebo upravují,

b) nakupují nebo dovážejí líh osvobozený od spotřební daně podle zvláštního zákona8) nebo tento líh pouze zpracovávají, s výjimkou lihu uvedeného v § 11 odst. 1 písm. a) bod 3. a písm. e) až g).

(2) Právnické nebo fyzické osoby uvedené v odstavci 1 jsou povinny

a) vést evidenci o výrobě, příjmu, zásobách a vydání lihu, a o množství lihu obsaženém v zásobách surovin, polotovarů a hotových výrobků způsobem, který stanoví prováděcí předpis,

b) evidenci podle písmene a) uchovávat po dobu deseti let a předkládat ji ve lhůtách stanovených prováděcím předpisem finančnímu úřadu.

(3) Při zjišťování zásob lihu podle odstavce 1 se případný rozdíl mezi fyzickou zásobou a zásobou vykázanou v evidenci podle odstavce 2 snižuje o výši skutečně zjištěných ztrát, nejvýše však do výše norem ztrát lihu. V odůvodněných případech může Ministerstvo zemědělství po dohodě s Ministerstvem financí povolit výjimku z prováděcího předpisu upravujícího normy ztrát lihu.

§ 16

Oznamovací povinnost

(1) Právnické nebo fyzické osoby vyrábějící nebo upravující líh, jsou povinny oznámit finančnímu úřadu:

a) zahájení a ukončení sezónní výroby, rafinace, rektifikace a regenerace lihu, a to nejpozději patnáct dnů před zahájením a do patnácti dnů po ukončení těchto činností,

b) přerušení výroby lihu na dobu delší než deset dnů, nejpozději do tří dnů od každého přerušení,

c) poruchy a závady na měřidlech nebo porušení závěr, nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění,

d) ztráty lihu přesahující normy ztrát lihu, nejpozději následující pracovní den po jejich zjištění.

(2) Právnické nebo fyzické osoby dovážející, prodávající nebo přemísťující přístroje určené k výrobě nebo úpravě lihu, jsou povinny oznámit Ministerstvu zemědělství do tří dnů jméno, příjmení a místo pobytu osoby, které bylo toto zařízení prodáno nebo místo, kam bylo zařízení přemístěno.

§ 17

Pokuty

(1) Finanční úřad uloží právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnosti

a) uvedené v § 4 odst. 6 a 7, § 9 odst. 4 nebo § 10 odst. 3, pokutu až do výše 100 000 Kč,

b) uvedené v § 4 odst. 2, 4 a 5, § 7 odst. 1 písm.c) a d), § 9 odst. 2, § 14, § 15 odst. 2 nebo § 16, pokutu až do výše 500 000 Kč,

c) uvedené v § 5, § 6 nebo § 8, pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

d) uvedené v § 4 odst. 3 nebo § 12, pokutu až do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku,

e) uvedené v § 7 odst. 1 písm. a) a b), pokutu až do výše 100 000 000 Kč.

(2) Česká zemědělská a potravinářská inspekce) [Zákon České národní rady č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci.] (dále jen "inspekce") uloží právnické nebo fyzické osobě, která poruší povinnosti

a) uvedené v § 13 odst. 1, pokutu až do výše 10 000 000 Kč,

b) uvedené v § 13 odst. 2, pokutu až do výše desetinásobku sazby spotřební daně stanovené pro líh zvláštním zákonem3) a připadající na množství lihu obsaženého ve výrobku.

(3) Finanční úřad nebo inspekce uloží pokutu až do výše dvojnásobku částek uvedených v odstavci 1 a 2 právnické nebo fyzické osobě, která se dopustila jednání podle těchto odstavců opětovně.

(4) Za opětovné se považuje takové porušení povinnosti, k němuž došlo v době do jednoho roku ode dne nabytí právní moci předchozího rozhodnutí, jímž byla právnické nebo fyzické osobě uložena pokuta.

(5) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(6) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy bylo zjištěno porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(7) Inspekce vybírá pokutu, kterou uložila; pokutu vymáhá územní finanční orgán5) podle zvláštního zákona.) [Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 255/1994 Sb., zákona č. 59/1995 Sb. a zákona č. 118/1995 Sb.]

(8) Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.

Část druhá

Doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

§ 18

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 286/1995 Sb. se doplňuje takto:

V příloze č. 3 se Skupina č. 314: Ostatní na konci doplňuje takto:

"výroba aa)vysokoškolské vzdělání Ministerstvozákon č.
úprava kvasnéhov oboru potravinářské ./1996 Sb., o
lihutechnologie,zemědělství lihu a o změně
(s výjimkouchemie, zemědělství, a doplnění zákona
ovocnýchlékařství, na č. 455/1991 Sb.,
destilátůfarmacie nebo o živnostenském
získanýchveterinárního lékařství podnikání
pěstitelskýmnebo (živnostenský zákon),
pálením)b)středoškolské vzdělání ve znění
v oboru potravinářské pozdějších předpisů
technologie, a zákona ČNR
chemie, zemědělství č. 587/1992 Sb.,
nebo v oboru farmaceutický o spotřebních daních,
laborant zakončené ve znění
maturitní pozdějších předpisů
zkouškou a (zákon o lihu)
3 roky praxe
výroba aa)vysokoškolské vzdělání Ministerstvozákon č.
úprava lihuv oboru ./1996 Sb."
sulfitovéhochemie průmyslu a
nebo lihunebo obchodu
syntetickéhob)středoškolské vzdělání
v oboru chemie
zakončené maturitní
zkouškou a
3 roky praxe


Část třetí

Změna a doplnění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

§ 19

Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., zákona č. 325/1993Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 260/1994 Sb. a zákona č. 148/1995 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Poznámka pod čarou č. 7a) zní:

_______________

"7a) § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. ./1996 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu).".

2. Poznámka pod čarou č. 7b) zní:

_______________

"7b) § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. ./1996 Sb.".

3. V § 9 se v první větě slova "§ 29 odst. 1 písm. a) až e)" nahrazují slovy "§ 29 odst. 1 písm. a), b), d) a e),".

4. V § 9 se předposlední věta nahrazuje větou, která včetně poznámky pod čarou č. 15a) zní:

"Při uplatňování nároku u vybraných výrobků, na které se vztahuje ustanovení § 29 odst. 1 písm. a), d) a e), předloží nabyvatel povolení Ministerstva financí15a) k nákupu nebo dovozu lihu.

_______________

15a) § 12 zákona č. ./1996 Sb.".

5. V § 15 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

6. V § 24 písm. d) se předposlední věta nahrazuje větou, která zní:

"Průkazem o způsobu nabytí nezdaněného lihu a lihovin je povolení Ministerstva financí vydané podle zvláštních předpisů15a) a zároveň daňový doklad podle § 10 odst. 1 a 5 nebo odstavce 6.".

7. V § 25 odst. 1 se za slovo "líh" doplňuje odkaz na poznámku pod čarou č. 21i), která zní:

_______________

"21i) § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. ./1996 Sb.".

8. V § 25 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 2 až 5.

9. Poznámka pod čarou č. 21h) zní:

_______________

"21h) § 3 zákona č. ./1996 Sb.".

10. V § 27 odst. 1 se slova "měrných jednotkách" nahrazují slovy "měřicích jednotkách" a doplňuje se odkaz na poznámku pod čarou č. 21 c), která zní:

_______________

"21c) § 2 odst. 1 písm. j) zákona č. ./1996 Sb.".

11. V § 27 se vypouští odstavec 2, zároveň se zrušuje číslování odstavců.

12. § 29 odst. 1 písm. a) včetně poznámky pod čarou č. 21j) zní:

"a) líh21i) určený pro další úpravu nebo určený k použití jako materiál vstupující v rámci podnikatelské činnosti8) do výrobků při výrobě potravinářských, kosmetických a mydlářských výrobků, léčiv a farmaceutických produktů, éteru etylnatého, octanu etylnatého a speciálních chemických výrobků podle odborného posudku,21j)

_______________

21j) § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.".

13. V § 29 odst. 1 písm. c) se na konci doplňuje slovo "přiboudlina".

14. § 29 odst. 1 písm. e) včetně poznámky pod čarou č. 21a) zní:

"e) líh zvláštně denaturovaný syntetický a zvláštně denaturovaný kvasný k použití pro stanovený účel.21a)

_______________

21a) § 10 odst. 2 zákona č. ./1996 Sb.".

15. § 30 se vypouští.

16. Poznámka pod čarou č. 21 zní:

_______________

"21) § 2 odst. 1 písm. k) zákona č. ./1996 Sb.".

17. Poznámka pod čarou č. 22 zní:

_______________

"22) § 4 zákona č. ./1996 Sb.".

Část čtvrtá

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 20

Vztah ke správnímu řádu

Na rozhodování podle § 15 odst. 3 se vztahuje správnířád.) [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).]

§ 21

Zmocňovací ustanovení

(1) Ministerstvo zemědělství stanoví vyhláškou v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu

a) technické požadavky na výrobní zařízení lihovaru, zvláštního lihovaru, zařízení pro skladování lihu a požadavky na jejich uspořádání,

b) metody stanovení objemového množství a objemové koncentrace a způsob výpočtů množství lihu vyjádřeného v měřicích jednotkách,

c) druhy denaturačních prostředků, jejich minimální množství a účel použití denaturovaného lihu,

d) podrobnější členění základních druhů lihu a jejich kvalitativní znaky včetně metod jejich stanovení,

e) normy ztrát lihu.

(2) Ministerstvo financí stanoví vyhláškou

a) způsob a technické podmínky pro zajištění výrobního zařízení lihovaru,

b) způsob znehodnocování úkapů a dokapů z pěstitelského pálení a některých odpadních produktů vzniklých při výrobě lihu v ovocných lihovarech,

c) způsob znehodnocování lutrových vod,

d) způsob měření a zaznamenávání teplot lihu protékajícího měřidlem a způsob měření lihu při poruše měřidla,

e) soustavy a typy měřidel, podmínky jejich umístění, zajištění, používání, postup při provádění oprav, běžných úprav, postup při provádění váhové měrné zkoušky měřidla a při kontrole měřidla,

f) způsob a lhůty při zjišťování a vypočítávání množství vyrobeného lihu,

g) způsob zjišťování množství a vedení evidence při vyskladňování a přejímce lihu,

h) způsob zjišťování zásob lihu,

i) způsob vedení evidence o výrobě, příjmu, zásobách a vydání lihu a o množství lihu obsaženém v zásobách, včetně lhůt pro jejich předkládání finančním úřadům.

§ 22

Přechodná ustanovení

(1) Právnické nebo fyzické osoby oprávněné k výrobě lihu podle předpisů platných před účinností tohoto zákona mohou v této činnosti pokračovat po dobu jednoho roku ode dne, kdy zákon nabude účinnosti. Po uplynutí této lhůty oprávnění podle dřívějších předpisů zanikají.

(2) Povolení k vyskladnění nebo uvedení lihu do oběhu vydaná podle předpisů platných před účinností tohoto zákona zůstávají v platnosti až do uplynutí doby, na kterou byla vydána.

§ 23

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. § 6 a 7 zákona č. 63/1950 Sb., o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů,

2. § 76 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,

3. vyhláška Federálního ministerstva zemědělství č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva hospodářství č. 66/1991 Sb.,

4. vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva financí č. 7/1994 Sb.,

5. vyhláška Ministerstva zemědělství České socialistické republiky č. 76/1988 Sb., o pěstitelském pálení ovoce.

§ 24

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1996.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP