Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

860

Vládní návrh

Zákon

z dne 1994

o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění

některých dalších zákonů

Vládní návrh

ZÁKON

ze dne .

o volbách do zastupitelstev v obcích

a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Volby do zastupitelstev v obcích

Oddíl první

Obecná ustanovení

§ l

Podle tohoto zákona se volí

a) obecní a městská zastupitelstva,

b) zastupitelstva měst [§ 27 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).],

c) zastupitelstvo hlavního města Prahy,

d) obvodní a místní zastupitelstva v městských obvodech a v městských částech územně členěných statutárních měst [§ 27 odst. 2 písm. c) zákona ČNR č. 367/199O Sb., ve znění zákona ČNR č. 3O2/1992 Sb.],

e) obvodní a místní zastupitelstva v městských částech hlavního města Prahy [§ 27 zákona ČNR č. 4l8 /199O Sb., o hlavním městě Praze.].

§ 2

Volby do zastupitelstev v obcích se konají ve všech obcích tytéž dny, pokud tento zákon nestanoví jinak (§ 3 odst. 2, § 54 a § 57).

§ 3

(1) Volby do zastupitelstev v obcích vyhlašuje předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení voleb se uveřejňuje ve Sbírce zákonů.

(2) Volby se konají ve dvou dnech; dodatečné volby (§ 54) a nové volby (§ 57) se konají v jednom dni.

(3) Konají-li se volby ve dvou dnech, začíná hlasování ve 14.00 hodin a končí ve 22.00 hodin prvého dne. Ve druhý volební den začíná hlasování v 7.00 hodin a končí ve 14.00 hodin. Pokud to místní potřeby vyžadují, může starosta obce, města, primátor statutárního města, které není územně členěno, v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze starosta městské části nebo městského obvodu (dále jen "starosta"), stanovit začátek hlasování v první volební den již od 12.00 hodin, ve druhý volební den již od 5.00 hodin.

(4) Konají-li se volby v jednom dni, začíná hlasování v 7.00 hodin a končí ve 20.00 hodin. Pokud to místní potřeby vyžadují, může starosta stanovit začátek hlasování až na 5. hodinu. V obcích, městech nebo městských obvodech anebo městských částech, které mají méně než 1 000 obyvatel, může starosta stanovit konec hlasování na dřívější hodinu, nejdříve však v 16.00 hodin.

§ 4

Funkční období zastupitelstev v obcích je čtyřleté. [č. 102 odst. 1 Ústavy České republiky.]

Právo volit a právo být volen

§ 5

Volby do zastupitelstev v obcích se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním4).

§ 6

(1) Právo volit do zastupitelstva v obci má státní občan České republiky, který alespoň v den voleb a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let, má v obci trvalý pobyt [Zákon č. l35/l982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů.], a u kterého nenastala některá z překážek výkonu volebního práva (dále jen "volič"); do obvodního nebo místního zastupitelstva [§ 27 odst. 2 písm. c) a e) zákona ČNR č. 367/199O Sb., ve znění zákona ČNR č. 3O2/1992 Sb.] v městském obvodu nebo v městské části územně členěného statutárního města anebo v městské části hlavního města Prahy má právo volit ten volič, který má v tomto městském obvodunebo městské části trvalý pobyt.

(2) Překážkami výkonu volebního práva jsou

a) zákonem stanovené omezení svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo

b) výkon vazby nebo

c) zadržení nebo

d) zbavení způsobilosti k právním úkonům [§ 10 a § 855 občanského zákoníku.] nebo

e) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu [§ 5 odst. 2 písm. b) a § 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 2O/l966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/199O Sb., zákona ČNR č.425/199O Sb., zákona ČNR č. 548/199l Sb., zákona ČNR č. 55O/199l Sb., zákona ČNR č. 86/1992 Sb., zákona ČNR č. 59O/1992 Sb., zákona ČNR č. l5/1993 Sb. a zákona č. l6l/1993 Sb.] anebo

f) výkon základní nebo náhradní vojenské služby [Zákon č. 92/l949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů.], vyžaduje-li

to bezpečnost státu.

§ 7

(1) Členem zastupitelstva v obci může být zvolen každý volič; členem obvodního nebo místního zastupitelstva v městském obvodu nebo v městské části územně členěného statutárního města anebo v městské části hlavního města Prahy může být zvolen ten volič, který má v tomto městském obvodu nebo městské části trvalý pobyt. K překážce výkonu volebního práva podle § 6 odst. 2 písm. c) a f) se nepřihlíží.

(2) Funkce člena zastupitelstva v obci je neslučitelná s funkcemi

a) pracovníka obce zařazeného do jejího úřadu nebo do úřadu městského obvodu anebo městské části, pokud jde o volby do všech zastupitelstev v příslušné obci,

b) pracovníka pověřeného obecního úřadu [§ 6O zákona ČNR č. 367/199O Sb., ve znění zákona ČNR č. 3O2/1992 Sb.], okresního úřadu a finančního úřadu, které mají působnost vztahující se na územní obvod zastupitelstva.

Oddíl druhý

Volební okrsky a volební obvody

§ 8

Volební okrsky

Hlasování se uskutečňuje ve volebních okrscích vytvořených podle zvláštního zákona [§ 3 zákona č. /1994 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.] .

§ 9

Volební obvody

(1) Obec tvoří jeden volební obvod; má-li se volit více než 15 členů zastupitelstva v obci, může příslušná obec, městský obvodnebo městská část vytvořit nejpozději 70 dnů přede dnem konání voleb více volebních obvodů.

(2) Je-li vytvořeno více volebních obvodů, volí se v každém z nich poměrná část členů zastupitelstva v obci, odpovídající počtu obyvatel v tomto obvodu, avšak nejméně 5 a nejvíce 10 členů.

(3) Seznam vytvořených volebních obvodů, jejich popis a počty členů zastupitelstva v obci, kteří mají být v jednotlivých volebních obvodech voleni, se zveřejní nejpozději do dvou dnů po vytvoření volebních obvodů způsobem v místě obvyklým.

Oddíl třetí

Seznamy voličů

§ 10

Pro volby do zastupitelstev v obcích se použijí stálé seznamy voličů, vedené podle zvláštního zákona [§ 4 a § 5 zákona č. /1994 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.] , do kterých se poznamená i překážka ve výkonu volebního práva podle tohoto zákona (§ 6 odst. 2).

§ 11

Obecní úřad, městský úřad, úřad města, úřad městské části nebo úřad městského obvodu územně členěného statutárního města a místní nebo obvodní úřad v hlavním městě Praze (dále jen "obecní úřad") předá okrskové volební komisi výpis ze stálého seznamu voličů12), který obsahuje soupis voličů, oprávněných volit v jejich volebním okrsku.

Oddíl čtvrtý

Volební komise

§ 12

(1) Pro volby do zastupitelstev v obcích se zřizují okresní, městské, místní a okrskové volební komise. Volby do zastupitelstev v obcích řídí Ústřední volební komise, zřízená podle zvláštního zákona [Zákon č............ /1994 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny a do Senátu Parlamentu České republiky.].

(2) Členem volební komise může být státní občan České republiky , který dosáhl věku 18 let (dále jen "občan"), u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva. Kandidát pro volby do zastupitelstva v obci nemůže být členem volební komise, vytvořené pro volby do tohoto zastupitelstva.

(3) Člen volební komise se ujímá své funkce složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svou funkci a budu se přitom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky". Slib skládá člen volební komise tak, že se podepíše pod písemné znění slibu.

(4) Volební komise se usnáší za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů se návrh pokládá za zamítnutý.

§ 13

(1) Volební komise si na svém prvním zasedání určí losem ze svých členů předsedu a místopředsedu. Předseda a místopředseda volební komise nemohou být zástupci stejné volební strany. Losování řídí zapisovatel volební komise.

(2) Zapisovatel volební komise je členem volební komise s hlasem poradním a může komisi předkládat návrhy. Skládá slib ve znění a způsobem, uvedenými v § 12 odst. 3. Je jmenován nejpozději 10 dnů před ustavením volební komise.

(3) Okresní a městské volební komise si k výpočetnímu zpracování výsledků voleb vytvářejí sumarizační útvary z pracovníků, přidělených k tomuto účelu příslušnými orgány státní statistiky. Sumarizační útvary vytvářejí i místní volební komise v obcích, městech, městských obvodech a městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy, pokud mají více než 5 000 obyvatel. Pracovníci, zařazení do sumarizačních útvarů volebních komisí skládají slib ve znění a způsobem, uvedenými v § 12 odst. 3.

§ 14

Ústřední volební komise při řízení voleb podle tohoto zákona

a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) rozhoduje o stížnostech na postup okresních volebních komisí a městských volebních komisí v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni a o odvoláních proti jejich rozhodnutím; rozhodnutí Ústřední volební komise je pro všechny ostatní volební komise uvedené v tomto zákoně závazné,

c) zjišťuje a uveřejňuje celkové výsledky voleb do zastupitelev v obcích,

d) plní další úkoly podle tohoto zákona.

§ 15

Úvodní zasedání Ústřední volební komise svolá ministr vnitra tak, aby se uskutečnilo nejpozději 57 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

Okresní volební komise

§ 16

(1) Do okresní volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volební strana (§ 24 odst. 1), která podává kandidátní listinu alespoň ve čtvrtině obcí okresu.

(2) Zapisovatele okresní volební komise jmenuje a odvolává přednosta okresního úřadu.

(3) První zasedání okresní volební komise svolá přednosta okresního úřadu tak, aby se konalo nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 1.

(4) Okresní volební komise podle tohoto zákona se nezřizují v hlavním městě Praze a v okresech Brno - město, Ostrava - město a Plzeň - město.

§ 17

Okresní volební komise

a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) rozhoduje o stížnostech na postup místních volebních komisí a městských volebních komisí v územně členěných statutárních městech s výjimkou městské volební komise v hlavním městě Praze a městských volebních komisí ve městech Brně, Ostravě a Plzni a o odvoláních proti jejich rozhodnutím,

c) shromažďuje výsledky voleb do zastupitelstev v obcích v okrese a předá je Ústřední volební komisi,

d) předá volební dokumenty do úschovy okresnímu úřadu,

e) plní další úkoly podle tohoto zákona, jakož i úkoly, kterými ji pověří Ústřední volební komise.

Městská volební komise

§ 18

(1) Městské volební komise se zřizují pro územně členěná statutární města a pro hlavní město Prahu.

(2) Do městské volební komise může delegovat nejpozději 6Odnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volebnístrana (§ 24 odst. 1), která podává kandidátní listinu alespoň ve čtvrtině městských obvodů a městských částí a současně podává kandidátní listinu pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do zastupitelstva hlavního města Prahy.

(3) Zapisovatele městské volební komise jmenuje a odvolává primátor územně členěného statutárního města nebo primátor hlavního města Prahy. Jmenování zapisovatele zveřejní do dvou dnů způsobem v místě obvyklým.

(4) První zasedání městské volební komise svolá primátor zemně členěného statutárního města nebo primátor hlavního města Prahy tak, aby se konalo nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2.

§ 19

(1) Městská volební komise

a) dozírá na dodržování právních předpisů o volbách,

b) projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev měst a zastupitelstva hlavního města Prahy,

c) rozhoduje o stížnostech na postup místních volebních komisí v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze,

d) shromažďuje výsledky voleb do obvodních nebo místních zastupitelstev v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze; městská volební komise v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni předá tyto výsledky Ústřední volební komisi, ostatní městské volební komise okresním volebním komisím,

e) předá volební dokumenty do úschovy magistrátům územně členěných statutárních měst nebo Magistrátu hlavního města Prahy,

f) plní další úkoly podle tohoto zákona, jakož i úkoly, kterými ji pověří nadřízená volební komise.

(2) Pro volby do zastupitelstev měst a do zastupitelstva hlavního města Prahy městská volební komise sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování na podkladě zápisů o hlasování, zaslaných jí okrskovými volebními komisemi.

(3) Městská volební komise v hlavním městě Praze a městské volební komise ve městech Brně, Ostravě a Plzni plní současně i úkoly okresních volebních komisí podle tohoto zákona.

Místní volební komise

§ 20

(1) Místní volební komise se zřizují v obcích, městech a v těch statutárních městech, která se nečlení na městské obvody nebo městské části; rovněž se zřizují v městských obvodech a v městských částech územně členěných statutárních měst a v městských částech hlavního města Prahy.

(2) Do místní volební komise může delegovat nejpozději 60 dnů přede dnem voleb dva členy a dva náhradníky každá volební strana (§ 24 odst. l), která podává kandidátní listinu pro volby do příslušného zastupitelstva.

(3) Zapisovatele místní volební komise jmenuje a odvolává starosta. Jmenování zapisovatele zveřejní do dvou dnů způsobem v místě obvyklým.

(4) První zasedání místní volební komise svolá starosta tak, aby se konalo nejpozději 5 dnů po uplynutí lhůty uvedené v odstavci 2.

§ 21

(1) Místní volební komise

a) řídí hlasování v obci, v městském obvodu nebo v městské části územně členěného statutárního města a v městské části hlavního města Prahy,

b) dohlíží na dodržování právních předpisů o volbách,

c) projednává a registruje kandidátní listiny,

d) sčítá hlasy a zjišťuje výsledky hlasování na podkladě zápisů o hlasování, zaslaných okrskovými volebními komisemi; tyto výsledky předá okresní volební komisi, v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze městské volební komisi,

e) rozhoduje o stížnostech na postup okrskových volebních komisía o odvoláních proti jejich rozhodnutím,

f) plní další úkoly podle tohoto zákona, jakož i úkoly, kterými ji pověří nadřízená volební komise.

(2) Pokud obec, městský obvod nebo městská část tvoří jeden volební okrsek, plní místní volební komise rovněž úkoly okrskové volební komise.

Okrsková volební komise

§ 22

(1) Starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku stanoví minimální počet členů okrskové volební komise, a to tak, aby počet členů byl nejméně pět, s výjimkou volebních okrsků do 300 voličů, kde může být okrsková volební komise tříčlenná.

(2) Každá volební strana (§ 24 odst. l), jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva v obci, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle odstavce 1, jmenuje členy na neobsazená místa starosta.

(3) Zapisovatele okrskové volební komise jmenuje a odvolává starosta.

(4) První zasedání okrskové volební komise svolá starosta tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb.

§ 23

Okrsková volební komise

a) zajišťuje průběh hlasování, zejména dozírá na správné odevzdávání hlasovacích lístků a dbá o pořádek ve volební místnosti,

b) sčítá hlasy a vyhotoví zápis o průběhu a výsledku hlasování, který předloží neprodleně místní volební komisi; zápis o průběhu a výsledku hlasování do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do zastupitelstva hlavního města Prahy zašle neprodleně městské volební komisi,

c) ostatní volební dokumenty odevzdá do úschovy obecnímu úřadu.

Oddíl pátý

Podávání kandidátních listin

§ 24

Volební strana

(1) Volební stranou podle tohoto zákona mohou být registrované politické strany a politická hnutí [Zákon č. 424/199l Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutí, ve znění zákona č. 468/199l Sb., zákona č. 68/1993 Sb. a zákona č. l89/1993 Sb.] (dále jen "politická strana"), koalice politických stran, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidátů nebo sdružení politických stran a nezávislých kandidátů.

(2) Politická strana může být součástí pouze jedné volební strany pro volby do téhož zastupitelstva v obci. Podává-li politická strana kandidátní listinu samostatně, nemůže již být součástí jiné volební strany.

§ 25

Kandidátní listiny

(1) Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstva v obci mohou podávat volební strany. Každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva v obci pouze jednu kandidátní listinu; volí-li se do téhož zastupitelstva v obci ve dvou nebo více volebních obvodech, může volební strana podat kandidátní listinu v každém volebním obvodě.

(2) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb ve dvojím stejnopise zapisovateli místní volební komise. Kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do zastupitelstva hlavního města Prahy se podávají zapisovateli městské volební komise.

(3) Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu s uvedením jména, příjmení, rodného čísla a trvalého pobytu. Podpisy kandidátů se nezapočítávají. Potřebné počty podpisů stanoví příloha tohoto zákona; číslo vypočtené podle přílohy se zaokrouhluje směrem nahoru na celé číslo.

§ 26

Obsah kandidátní listiny

(1) Kandidátní listina obsahuje

a) název zastupitelstva v obci,

b) označení volebního obvodu, je-li vytvořen,

c) název volební strany,

d) jména a příjmení kandidátů, jejich rodná čísla, data narození, jejich povolání a trvalý pobyt,

e) pořadí na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,

f) označení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením přesné adresy; nezávislý kandidát nemá zmocněnce,

g) jde-li o koalici politických stran, označení politické strany, která kandidáta navrhla,

h) jde-li o sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, označení politické strany, která kandidáta navrhla a označení, že jde o nezávislého kandidáta,

i) podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta

(2) Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva v obci. Jsou-li pro volby do zastupitelstva v obci vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno.

(3) Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva.

§ 27

(1) Podání kandidátní listiny zapisovatel místní nebo městské volební komise zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátu potvrdí. Zjistí-li zapisovatel, že předložená kandidátní listina a přílohy k ní nesplňují předepsané náležitosti podle § 25 a § 26, upozorní na to zmocněnce volební strany; nemá-li volební strana zmocněnce (§ 26 odst. 1 písm. f)) upozorní nezávislého kandidáta.

(2) Zapisovatel místní nebo městské volební komise předloží příslušné volební komisi kandidátní listinu na prvním zasedání této komise.

§ 28

Projednání kandidátních listin

místní nebo městskou volební komisí

(1) Místní nebo městská volební komise přezkoumá předložené kandidátní listiny. V případě, že kandidátní listina nesplňuje náležitosti uvedené v § 26 odst. 1 a 3 nebo není-li k ní připojena petice podle § 25 odst. 3, vyzve volební stranu, aby ve stanovené lhůtě, nejpozději do 50 dnů před konáním voleb, závady odstranila. Neodstraní-li volební strana závady a nápravy nelze dosáhnout podle odstavce 2, místní nebo městská volební komise kandidátní listinu odmítne.

(2) Místní nebo městská volební komise škrtne

a) kandidáta na kandidátní listině, u něhož není připojeno prohlášení podle § 26 odst. 3, pokud volební strana ve lhůtě uvedené v odstavci l tuto závadu neodstraní,

b) kandidáta v případě, že je uveden na kandidátních listinách více volebních stran nebo na více kandidátních listinách téže volební strany ve více volebních obvodech, a to na té kandidátní listině, ke které není připojeno prohlášení podle § 26 odst. 3; podepsal-li kandidát prohlášení k více kandidátním listinám, škrtne jej místní volební komise na všech kandidátních listinách,

c) kandidáty, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvýše stanovený počet (§ 26 odst. 2).

(3) Proti rozhodnutí místní volební komise o odmítnutí kandidátní listiny (odstavec 1) nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (odstavec 2) může volební strana, u rozhodnutí o škrtnutí kandidáta rovněž tento kandidát, podat do 24 hodin po doručení rozhodnutí odvolání k okresní volební komisi, v územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze k městské volební komisi. Proti rozhodnutí městské volební komise v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni o odmítnutí kandidátní listiny nebo škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev uvedených měst se odvolání podává Ústřední volební komisi. Proti rozhodnutím ostatních městských volebních komisí o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině pro volby do zastupitelstev měst se odvolání podává okresní volební komisi. O odvolání rozhodne příslušná volební komise do 24 hodin od jehodoručení.

(4) Místní nebo městská volební komise zaregistruje kandidátní listiny nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb a oznámí to písemně volebním stranám. Registrace je podmínkou pro vytištění kandidátních listin na hlasovací lístek.

§ 29

Vzdání se a odvolání kandidatury

(1) Kandidát se může před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury.

(2) U kandidátních listin, podaných politickými stranami nebo jejich koalicemi, může písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec.

(3) Prohlášení o vzdání se nebo o odvolání kandidatury nelze vzít zpět. Prohlášení je nutno doručit ve dvojím stejnopise předsedovi nebo zapisovateli místní nebo městské volební komise. Předseda místní nebo městské volební komise zajistí zveřejnění prohlášení ve všech volebních místnostech, pokud je obdrží alespoň 48 hodin před zahájením voleb.

(4) Bylo-li prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidáta učiněno po zaregistrování, zůstávají údaje o kandidátu na kandidátní listině, ale při zjišťování výsledků voleb se k němu nepřihlíží.

§ 30

Hlasovací lístky

(1) Po registraci kandidátních listin zajistí předseda místní nebo městské volební komise jejich vytištění na hlasovací lístek, a to prostřednictvím obecního úřadu, magistrátů územně členěných statutárních měst nebo Magistrátu hlavního města Prahy.

(2) V záhlaví každého hlasovacího lístku musí být uveden název obce, města, městské části nebo městského obvodu a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Jsou-li vytvořeny volební obvody, uvede se v záhlaví hlasovacího lístku též označení volebního obvodu. Hlasovací lístky jsou opatřeny razítkem téže barvy příslušné obce, města, městské části nebo městského obvodu, které musí být na všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev územně členěných statutárních měst a do zastupitelstva hlavního města Prahy jsou označeny na levém okraji svislým barevným pruhem.

(3) Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni v pořadí určeném volební stranou, v samostatných zarámovaných sloupcích. Tyto sloupce jsou umístěny vedle sebe, popřípadě pod sebou, na společném hlasovacím lístku; jejich pořadí stanoví místní nebo městská volební komise losem po ukončení registrace kandidátních listin. U každého kandidáta se uvede jeho jméno, příjmení, věk, povolání a část obce, ve které má trvalý pobyt, před jménem kandidáta se umístí rámeček a pořadové číslo. Pokud je volební stranou koalice politických stran nebo sdružení politických stran a nezávislých kandidátů, uvede se u každého kandidáta údaj, za kterou z těchto stran v koalici nebo ve sdružení kandiduje, popřípadě že jde o nezávislého kandidáta. Každý sloupec je nadepsán názvem volební strany. Dále je v záhlaví sloupce umístěn čtvereček, a to tehdy, jestliže jsou v tomto sloupci alespoň dva kandidáti.

(4) Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva musí být vytištěny pouze na jedné straně papíru téže barvy, jakosti a rozměrů, přičemž pro označení všech volebních stran i pro údaje o všech kandidátech musí být použito stejných druhů a velikostí písma.

(5) Takto rozmnožené hlasovací lístky dodá obecní úřad voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb, jakož i v den voleb všem okrskovým volebním komisím.

Oddíl šestý

Příprava voleb

§ 31

Informování voličů

(1) Obec vydá a zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději do 15 dnů přede dnem voleb vyhlášku o době a místu konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede se, které části obce připadají k jednotlivým volebním okrskům a vyhláška se zveřejní na území každého z nich.

(2) Obec ve vyhlášce rovněž upozorní voliče na povinnost prokázat při hlasování totožnost a státní občanství České republiky a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb. Pokud starosta rozhodl o tom, že v obcích do l 000 obyvatel bude hlasování ukončeno dříve než ve 20.00 hod., uvede se ve vyhlášce rovněž tato skutečnost.

§ 32

Volební kampaň

(1) Dobou volební kampaně se pro účely tohoto zákona rozumí období, počínající 10 dnů a končící 48 hodin před zahájením voleb. Posunutí začátku hlasování starostou (§ 3 odst. 3 a 4) nemá na ukončení volební kampaně vliv.

(2) Volební kampaň musí probíhat čestně a poctivě, zejména nesmí být o kandidátech a volebních stranách, na jejichž kandidátních listinách jsou uvedeni, zveřejňovány nepravdivé údaje.

(3) Vyhradí-li starosta plochu pro vylepení volebních plakátů, musí její využívání odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran.

(4) Není dovoleno používat místního rozhlasu k volební agitaci s výjimkou oznamování volebních shromáždění.

(5) V době 48 hodin před zahájením voleb a v den voleb je zakázána volební agitace; je zakázáno zveřejňování údajů, které by mohly poškodit volební stranu nebo kandidáta, a to slovem, písmem, zvukem i obrazem v budovách, kde sídlí okrskové volební komise a v jejich bezprostředním okolí. Zveřejňovat výsledky předvolebních průzkumů veřejného mínění je dovoleno nejpozději do 7. dne přede dnem voleb. V době voleb je zakázán jakýkoliv volební průzkum v objektu, v němž je umístěna volební místnost.

(6) Členové volebních komisí a pracovníci zařazení do jejich útvarů nesmějí poskytovat informace o průběhu a dílčích výsledcích voleb, a to až do podepsání zápisu o výsledku hlasování.

(7) V průběhu voleb až do uzavření volebních místností je zakázáno uveřejňovat výsledky volebních průzkumů.

§ 33

Volební místnost

(1) Volební místnost musí být vybavena volební schránkou, přenosnou volební schránkou, dostatečným množstvím hlasovacích lístků, psacími potřebami, výpisy ze stálého seznamu voličů a tímto zákonem, který musí být voličům na jejich žádost zapůjčen k nahlédnutí.

(2) Ve volebních místnostech jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory, oddělené tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Počet těchto prostorů určí starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. V těchto prostorech nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise.

(3) Na objektu, ve kterém se nachází volební místnost, se vyvěsí státní vlajka a ve volební místnosti se na důstojném místě umístí velký státní znak [Zákon ČNR č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.].

(4) Předseda okrskové volební komise je povinen zkontrolovat před zahájením hlasování, zda je volební místnost podle předchozích odstavců vybavena a před ostatními členy komise zapečetí zkontrolovanou a prázdnou volební schránku a přenosnou volební schránku.

(5) Konají-li se volby ve dvou dnech, zajistí předseda okrskové volební komise zapečetění volební schránky, popřípadě přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možno vkládat hlasovací lístky ani je vybírat. Takto zajištěné volební schránky spolu s ostatní volební dokumentací uloží. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje předseda okrskové volební komise neporušenost pečetí a sejme je.

Oddíl sedmý

Hlasování

§ 34

Zahájení hlasování

Po provedení kontroly podle § 33 odst. 4 prohlásí předseda okrskové volební komise volby za zahájené. Jako první mají právo hlasovat předseda a po něm ostatní členové komise, pokud jsou v daném okrsku oprávněni volit.

§ 35

(1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky [§ 2O zákona ČNR č. 4O/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.] . Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu obdrží od okrskové volební komise prázdnou obálku opatřenou otiskem úředního razítka (dále jen úřední obálka"). Tyto úřední obálky musí být neprůhledné, stejné velikosti, papíru stejné jakosti a barvy. Konají-li se volby do zastupitelstev v obcích společně s jinými volbami, musí být obálka pro volby do zastupitelstev v obcích odlišná od obálky pro jiné volby. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

(4) Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství

České republiky16), nebude mu hlasování umožněno.

(5) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

§ 36

Způsob hlasování

(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (§ 33 odst. 2).

(2) Volič může na hlasovacím lístku buď označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu, čímž dává hlasy všem kandidátům této volební strany, nebo může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem jednotlivé kandidáty, pro které hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran.

(3) Postupem podle odstavce 2 může volič označit pouze jednu volební stranu, bez ohledu na počet jejích kandidátů, nebo označit maximálně tolik jednotlivých kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno.

(4) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavce 2 jej voli vloží do úřední obálky, kterou obdržel od okrskové volební komise. V územně členěných statutárních městech a v hlavním městě Praze volič vloží hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně členěného statutárního města nebo do zastupitelstva hlavního města Prahy a hlasovací lístek pro volby do obvodního nebo místního zastupitelstva do jedné úřední obálky.

(5) Volič po opuštění prostoru, určeného pro úpravu hlasovacích lístků, vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.

§ 37

Zvláštní ustanovení pro hlasování

(1) Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoliv však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do obálky.

(2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovémto případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou hlasovací schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

§ 38

Pořádek ve volební místnosti a

jejím bezprostředním okolí

Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou závazné pro všechny přítomné.

§ 39

Přerušení hlasování

Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise, po dohodě s místní volební komisí nebo s městskou volební komisí, odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo přerušit je nebo prodloužit dobu hlasování. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí voliče způsobem v místě obvyklým. V případě, že hlasování je přerušeno, zapečetí okrsková volební komise volební dokumenty a volební schránku. Při opětovném zahájení hlasování předseda za přítomnosti komise ověří neporušenost pečeti a poznamená to v zápise o průběhu hlasování.

§ 40

Ukončení hlasování

Jakmile uplyne doba, stanovená pro ukončení voleb, uzavře se volební místnost, avšak před tím se umožní odvolit všem, kteří jsou ve volební místnosti nebo před ní. Potom prohlásí předseda okrskové volební komise hlasování za ukončené.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP