II. 2. REALIZACE ZÁKONEM STANOVENÝCH KOMPETENCÍ RADY

A) stanoviska a návrhy k zásadám státní politiky vysílání.

Rada se zabývala možnými legislativními změnami, souvisejícími zejména s dolaďováním duálního systému vysílání.

Koncem října 1993 zaslala Rada místopředsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předsedovi Stálé komise pro sdělovací prostředky Ing. J. Kasalovi první pracovní návrh novely zákona č. 468/1991 Sb.

Rada navrhuje legislativní změny týkající se vkládání reklamy do pořadů ve vysílání soukromých televizních stanic, podílu reklamy u veřejnoprávních médií, sponzorování a teleshoppingu, možnou úpravou správního řízení při udělování licencí a podrobnější úpravou kabelového a satelitního vysílání.

Rada na těchto návrzích dále pracuje a usiluje zejména o urychlené prosazení těch legislativních změn, které považuje za zcela neodkladné.

Při přípravě návrhu rozpočtu Rady na rok 1994 Rada konstatovala, že dosavadní právní úprava financováni Rady a Úřadu Rady je rozporná. Domnívala se, že by její činnost měla být nadále financována z prostředků Státního rozpočtu. Vycházela přitom z toho, že je orgánem, který ve stanoveném rozsahu vykonává státní správu.

Poslanecká sněmovna upřednostnila princip posílení nezávislosti Rady a novelou zákona č. 3(/1993 Sb. zajistila financování Rady výlučně z prostředků koncesionářů. Tento způsob financování Radě zajišťuje dostatek finančních prostředků i úplnou nezávislost na státním rozpočtu, bude však zřejmě působit potíže účetní povahy. Kontrola způsobu hospodaření Rady je nyní v pravomoci Poslanecké sněmovny, bez možnosti ingerence dalších kontrolních orgánů.

V uplynulém období se výrazně zlepšila součinnost Rady s ostatními orgány státní správy při projednávání stanovisek a návrhů vztahujících se přímo či dílčím způsobem k otázkám vysílání.

Od Rady jsou vyžadována stanoviska a návrhy ke všem podstatným legislativním návrhům vztahujícím se k její působnosti. V úzké součinnosti se tato spolupráce rozvíjí zejména s Ministerstvem kultury. Od Rady byla vyžádána stanoviska a návrhy vztahující se k vysílání a audiovizi v rámci GATT (Ministerstvo průmyslu), konvenci o autorských právech v satelitním vysílání a návrhům kulturních dohod (Ministerstvo zahraničních věci), právním předpisům předkládaným Ministerstvem kultury aj.

Zástupci Rady se rovněž zúčastnili práce komise pro výběr uchazečů o státní vysílání do zahraničí.

B) tvorba plánu využití kmitočtů

K výkonu této své zákonné funkce Rada dohodla předání potřebných podkladů a databází, jakož i pravidla spolupráce s MH-ČTÚ, který je podle zákona kompetentní spravovat kmitočtovou oblast v celé její šíři. Na základě Pravidel spolupráce MH-ČTÚ a Rady podepsaných dne 20. 8.1993 (příloha č. 7) byla vydělena množina kmitočtů určených pro rozhlasové a televizní vysílání a předána do správy Rady za jasně stanovených podmínek, které dovolují MH-ČTÚ plnit úlohu garanta za užívání kmitočtového spektra přiděleného ČR na základě mezinárodních dohod.

Zároveň MH-ČTÚ zajistilo předání počítačového systému PRTEL a předběžné databáze kmitočtů Radě.

Pravidla spolupráce dále upravují možnosti Rady rozšiřovat množinu kmitočtů určených pro rozhlasové a televizní vysílání cestou mezinárodních koordinací. Tyto koordinace zabezpečuje MH-ČTÚ na základě požadavků Rady.

Rada konstatuje, že uzavřením těchto pravidel spolupráce a jejich oboustranným dodržováním je umožněno spravování kmitočtového spektra a kmitočtové plánování.

Dokladem této spolupráce je i plán využití kmitočtů pro rozhlasové a televizní vysílání, který Rada tímto předkládá v jeho aktuální verzi k 31. 1. 1994 Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (příloha č. 2).

C) udělování a odnímání licencí

Během března 1993 až ledna 1994 se uskutečnila následující licenční řízení:

- rozhlasové vysílání v pásmu VKV II (FM) v oblastech Liberec, Brno, Ostrava, Zlín, Praha, severní a střední Morava, východní Čechy, západní Čechy a střední Čechy

- rozhlasové vysílání v pásmu krátkých vln (vysíláni do zahraničí) - rozhlasové vysílání v síti rozhlase po drátě

- vysílání v televizních kabelových rozvodech (TKR)

- televizní vysílání v oblasti Karlovarska po dobu trvání Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary

- satelitní vysílání (v rámci tohoto licenčního řízení se uskutečnilo pouze předběžné neveřejné slyšení žadatelů).

Licence k rozhlasovému vysíláni

Všechny licence k rozhlasové vysílání byly v souladu s § 12, odst. 4, zákona č. 468/91 Sb. uděleny na dobu 6 let.

Licence k rozhlasovému vysílání v pásmu VKV II (FM)

Po udělení licencí k celoplošnému rozhlasovému vysílání společnostem Kaskol, s.r.o. (Radio Alfa) a R. G. Evropa 1, a.s. (Radio Frekvence 1) v pásmu VKV B Rada v souladu s koncepcí vyváženého duálního systému vysílání a dalšího rozvoje regionálního a lokálního rozhlasového vysílání rozhodla o vyhlášení licenčních řízení na rozhlasové vysílání v jednotlivých místech a oblastech České republiky.

V těchto licenčních řízeních Rada usilovala o rovnoměrné zastoupení různých programových typů stanic, tzn. zejména uspokojení různorodých kulturních a informačních nároků posluchačů, pluralitu a vyváženost nabídky programů, rovnoměrnou dostupnost kulturních hodnot, informací a názorů s přihlédnutím ke kulturnímu charakteru regionu.

Pro licenční řízení byly vybrány nejprve regiony, ve kterých byly k dispozici volné kmitočty a kde zároveň docházelo ke kmitočtovým kolizím. V rámci těchto licenčních řízení Rada řešila neodkladné kmitočtové problémy stávajících držitelů licencí.

Při rozhodování o vyhlášení licenčních řízení se Rada řídila zásadou nezbytnosti řešit situaci v dané oblasti komplexně. Přihlédla zejména ke stavu rozhlasového vysílání v jednotlivých oblastech, k technickým možnostem v dané oblasti v souladu s plánem využití kmitočtů a jejich hospodárným využitím, k počtu a struktuře žadatelů, k možným dopadům působení nových držitelů licencí.

V případě, že bylo v rámci jednotlivých licenčních řízení k dispozici více využitelných kmitočtů, mohl žadatel předložit projekt s využitím jednotlivých kmitočtů nebo jejich kombinací.

Podrobnosti o jednotlivých licenčních řízeních jsou uvedeny v příloze č. 11.

Licence k rozhlasovému vysílání v pásmu krátkých vln

Rada vyhlásila licenční řízení na vysílání v pásmu krátkých vln. Řízení se zúčastnili dva kandidáti, Radio Metropolis a Radioropa. Rada udělila licence a vysílací kapacity oběma kandidátům, přičemž Radioropě pouze pro retransmisi původního programu.

Kromě rozhlasového vysílání Českého rozhlasu do zahraničí bude Radio Metropolis druhou rozhlasovou stanicí, která bude o dění v ČR informovat krajany a další posluchače v zahraničí. Rada má za to, že tím je naplněn duální systém i v případě vysílání do zahraničí.

Licence k rozhlasovému vysílání v síti rozhlasu po drátě.

Licenční řízení se zúčastnili žadatelé - fyzické osoby nebo právnické osoby zapsatelné do obchodního rejstříku.

Přibližně 50 žádostí obecních nebo městských úřadů, které nelze zapsat do obchodního rejstříku, bylo žadatelům vráceno (žadatelé nesplňují podmínku zapsatelnosti do obchodního rejstříku). Vysílání bude svým rozsahem omezeno tak, aby bylo možně zajistit dostatečný rozsah vysílání Českého rozhlasu v síti rozhlasu po drátě.

Licence k vysílání v televizních kabelových rozvodech

Pří udělování licenci a vyhlášení licenčního řízeni na vysílání v televizních kabelových rozvodech Rada přihlédla k bouřlivému vývoji v této oblasti a k nutnosti vyrovnat se s působením těchto společností před platností zákona č. 468/91 Sb.

Záměrem Rady bylo především zajištění patřičné kvality kabelových služeb pro maximální počet obyvatel s přihlédnutím k nezbytnosti konkurenčního prostředí (včetně využití systému MMDS, t.j. bezdrátového mnohokanálového distribučního systému, jehož využití je časové omezeno do roku 2000) a zajištění rozvoje městských otevřených kanálů jako moderního informačního a komunikačního prostředku, který se věnuje problematice dané lokality a umožňuje přístup veřejnosti do vysílání.

Rada posuzovala pouze žádosti, které splňovaly náležitosti dle § 11 a 19 zákona č. 468/91 Sb., a brala v úvahu zejména stupeň zajištění autorských a distribučních práv a součinnost s městskými (místními) zastupitelstvy. Rada dále přihlédla k zajištění konkurenčního prostředí v daném regionu.

Držitelům licencí, kteří již provozují vysílání a dosud nepředložili návrh harmonogramu uzavírání smluv o přebírání satelitnich programů, byla v souladu s podmínkou k licenci, podle níž držitel licence do dne zahájení svého vysílání předloží Radě ke schválení návrh harmonogramu uzavírání smluv o provozování úplného a nezměněného vysílání přebíraných programů zaslána dne 1. 12. 1993 výzva, aby splnili tuto podmínku licence. Většina provozovatelů TKR odkázala v této věci na Asociaci provozovatelů TKR, kterou pověřili řešením distribučních práv na přebírané programy. Po jednání s představiteli Asociace provozovatelů TKR byla Rada nucena konstatovat, že Asociace dosud nezajistila, aby práva třetích osob, především autorská a distribuční práva nebyla v rozporu s vysíláním v televizním kabelovém rozvodu (§ 19, odst.l, písm. e).

Udělování dalších licencí bylo pozastaveno do doby vyřešení problematiky autorských a distribučních práv.

Český telekomunikační úřad průběžné zasílá Radě veškerá udělená povolení ke zřízení a provozování TICR,což umožňuje Radě kontrolu zákonnosti provozování TKR. Dvaceti provozovatelům, kteří již mají povolení k provozování TKR, a v kabelovém rozvodu kromě programů veřejnoprávního provozovatele šíří i satelitní nebo další programy a kteří přitom dosud nepodali žádost o licenci, byla dne 4. 1. 1994 zaslána výzva s upozorněním na důsledky neoprávněného provozování vysílání.

Po vydáni Jednotných technických podmínek pro provozování systému MMDS Ministerstvem hospodářství ČR Rada při rozhodování o udělení licencí přihlédla zejména k následujícím skutečnostem:

- možnost urychleného zavedení multikanálové televize pro značné množství občanů (systém lze uvést do provozu během jednoho roku),

- posílení konkurenčního prostředí,

- možnost omezení dalšího šíření individuálních satelitních přijímačů, které mají negativní vliv na architektonický vzhled měst,

- překlenutí období do vybudování klasických televizních kabelových rozvodů zejména v řídké zástavbě a okrajových částech měst,

- požadavky řady starostů a místních a městských zastupitelstev na udělení licencí pro tento systém,

- možnost omezení výkopových prací v historických jádrech měst.

Všichni držitelé licenci k MMDS vzali na vědomí, že tento systém bude směřovat k cílovému stavu vybudování interaktivní multikanálové televizní sítě.

Rada zahájila udělování licencí pro vydání zvláštních programových služeb v televizních kabelových rozvodech.

D) předběžný plán licenčních řízení na rok 1994

Rada v souladu s koncepcí dalšího rozvoje duálního systému rozhlasového vysílání v České republice hodlá uskutečnit v roce 1994 další licenční řízení, a to:

- licenční řízení na rozhlasové vysílání v pásmu středních vln (uzávěrka příjmu žádostí do 28. 2. 1994)

- licenční řízení na rozhlasové vysílání v pásmu FM v oblasti jižní Moravy a jižních ech (uzávěrka příjmu žádostí do 2. 5.1994)

- licenční řízení na rozhlasové vysí7ání v pásmu FM v oblasti severních a východních Čech (uzávěrka příjmu žádostí do 16. 5.1994)

V březnu 1994 se uskuteční veřejná slyšení žadatelů o lokální televizní vysílání.

V dubnu 1994 se uskuteční předběžná a veřejná slyšení žadatelů o satelitní televizní vysílání.

V druhém pololetí 1994 je plánováno vyhlášení licenčních řízení

na vysílání v televizních kabelových rozvodech a na vysílání v pásmu FM v dalších lokalitách České republiky.

E) kontrola dodržování zákonů ve vysílaní

Zákon 468/91 Sb. a zákon 103/92 Sb. ukládají Radě pro rozhlasové a televizní vysílání sledovat soulad vysílání všech provozovatelů s platnými zákony nebo podmínkami licencí.

Mechanismy kontrolní činnosti

Rozsah rozhlasového a televizní vysílání všech provozovatelů činí odhadem více než tisíc hodin denně. Rada vycházela ze standardů zemí Evropské unie, které umožňují sledovat a vyhodnocovat dodržování zákonů, aniž by bylo nezbytné monitorovat veškeré vysílání. Jsou to zejména:

1. Pravidelné monitorování a vyhodnocování nejsledovanějších televizních zpravodajských relací a vybraných publicistických pořadů z hlediska objektivity a vyváženosti.

2. Plánování pravidelných kontrolních akcí.

3. Namátkové prověřování vysílání rozhlasových a televizních stanic.

4. Prověřování stížností posluchačů a diváků.

5. Budování databáze všech rozhlasových a televizních stanic a provozovatelů televizních kabelových rozvodů s ohledem na dodržování zákonů.

ad 1.

Na základě systematického sledování televizního zpravodajství České televize lze říci, že televizní zpravodajství ve svém souhrnu je v souladu s příslušnými právními normami.

Rada rovněž konstatovala, že ani v televizních publicistických pořadech nedošlo k porušování zákona. V diskusních pořadech (Co týden dal, Debata a Duel) Rada sledovala, zda byla dodržována dostatečná vyváženost v zastoupení hostů a z dlouhodobého hlediska neshledala citelnější disproporce.

O různorodosti publicistických pořadů lze říci, že kromě Romů, kteří jako jediná etnická skupina mají svůj vlastní pořad, byla přiměřená pozornost věnována zdravotně postiženým a seniorům.

Rada vydala kritické stanovisko ke způsobu informování České televize o tzv. rumové aféře, jenž byl shledán bulvárním a porušujícím zásadu objektivity (příloha č. 9).

Ve věci stížnosti předsedy vlády ČR na způsob informování České televize o zahájení mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně zaujala Rada souhlasné stanovisko (příloha č. 10).

Rada zaslala dopis České televizi v souvislosti s možným porušením zákona v pořadu Česká soda.

ad 2.

V druhém pololetí 1993 bylo analyzováno vysílání celkem 23 soukromých rozhlasových stanic, což představovalo 310 vysílacích hodin. Výběr stanic odpovídal harmonogramu udělování licencí tak, aby výsledky rozborů mohly být využity při rozhodování Rady.

Předmětem obsahové analýzy byl záznam odvysílaného programu stanice, jako podklad sloužil projekt a vysílací schéma stanice. U každé stanice byly popsány a uloženy do počítačové databáze její identifikační znaky, výsledky srovnání publikovaného a skutečného schématu a výsledky analýzy kvalitativních a kvantitativních prvků vysílání.

Analýza kvalitativních a kvantitativních prvků obsahovala:

- popis a hodnocení prvků vysíláni (pořady, výkony hlasatelů a moderátorů, výběr hostů, jazyková a hudební kultura vysílání ap.),

- ohodnocení vysílané palety rozhlasových žánrů a úrovně jejich zpracování, - vyčíslení podílu hudby a slova,

- vyčíslení podílu přebíraných pořadů a reklamy na celkovém vysílání v procentech a minutách,

- celkový dojem hodnotitele, určení charakteru stanice, cílového posluchače apod., - posouzení dodržování zákona, programových záměrů a podmínek, na jejichž základě byla stanici udělena licence.

Kontrola vysílání rozhlasových stanic poskytla operativní poznatky o dodržování zákona a podmínek licence. Pokud byly shledány ve vysílání stanice prohřešky proti zákonu, Rada na ně stanici upozornila a požadovala jejich odstranění.

Soukromé lokální stanice porušovaly nejčastěji povinnosti vysíláním reklam a sponzorovaných pořadů, konkrétně § 6, odst.l, písm. d), odst. 2, písm. a) a § 8, písm. b) zákona 468/91 Sb. Nedostatky se vyskytly ve vysíláni stanic Radio Agara, Radio Collegium, Radio Dragon, Radio Egrensis, Radio Faktor, Radio FM Plus, Radio Labe, Radio Most, Radio Profil, Radio R.I.O., Radio West, Radio Zlatá Praha. Po zaslání upozornění stanice závady odstranily.

Kontrola vysílání poskytla také částečné poznatky o programové skladbě stanic, které mohly být využity při rozhodování o udělení licencí a poznatky o tom, zda stanice své vysílání zaznamenávají a záznam uchovávají po dobu 30 dnů.

Vyžádáním záznamů a upozorněními přispívala Rada k vědomí, že vysílání provozovatelů je sledováno a z hlediska zákonných požadavků hodnoceno za účelem prevence porušování zákona.

ad 3.

Rada a programový odbor Úřadu po celý rok sledovaly programy rozhlasových stanic a televize i z hlediska dodržování pravidel o reklamě, sponzoringu a ochraně dětí a mládeže. Kromě namátkových kontrol se zaměřoval monitoring také na pořady, které mohly být kontroverzní (příloha č.11).

Analýza vysílání potvrdila vzrůstající podíl reklamy ve vysílání ČT 1, ČT 2 a ČT 3 mezi 19. a 22. h a v teletextu ČT 1 a ČT 3. Porušení zákona však zjištěno nebylo.

Na nezákonnost vyslání cyklu "Tajemství nočních velkoměst" před 22. hodinou byla upozorněna Premiéra TV (§ 5/c zák. č.468/,91 Sb.) dne 27. 8. 1993.

Absence pořadů týkajících se ekologie a stavu ovzduší v kraji se složitou ekologickou situací byla konstatována u Radia Agara Chomutov, které se k tomuto typu zpravodajství zavázalo ve svém projektu.

Na základě upozornění Poslanecké sněmovny, různých firem a diváků Rada prověřovala z hlediska skryté reklamy některé sporné pořady jako např. Auto-moto-revue, Trhy pod Ještědem, Snář aneb večer splněných přání a reklamy na požívání alkoholických nápojů uváděné stanicí Premiéra TV.

Upozornění na porušování ustanovení zákona o sponzorování bylo České televizi odesláno v souvislosti s pořadem "Snář aneb večer splněných přání".

Premiéra TV byla upozorněna na porušování zákona v souvislosti s uváděním reklamy propagující požívání piva (příloha č. 11).

ad 4.

Pokud jde o připomínky posluchačů, Rada obdržela za sledované období 104 dopisy, z nichž některé byly přímým popudem k zahájení šetření o možném porušení zákona. Dopisy se týkaly jak vyslání televize, tak vysílání rozhlasu.

Posluchači rozhlasu si stěžovali především na přesunutí stanice Praha výhradně na střední vlny a zrušení dlouhovlnného vysílání Radiožurnálu. Na tyto dopisy, pokud obsahovaly zpáteční adresu, Úřad Rady odpověděl ve stanovených lhůtách.

ad 5.

V roce 1994 se Rada zaměří na:

a) dokončení databáze rozhlasových a televizních stanic vztahující se k monitoringu,

b) pravidelné využívání výzkumů sledovanosti rozhlasových a televizních stanic (agentury GfK a AISA) a zadávání specializovaných výzkumů,

c) každodenní monitoring a obsahovou analýzu hlavních zpravodajských pořadů České televize a NOVA TV,

d) namátkový monitoring a kontrolu vybraných rozhlasových a televizních pořadů, u kterých je největší nebezpečí porušování zákona,

e) kontrolu vysílání na základě plánu kontrolních akcí, stížností a upozornění.

Rada, vědoma si skutečnosti, že pro objektivizaci zjištění vztahujících se k programovým standardům ve vysílání je velmi podstatná znalost názorů posluchačů a diváků, využila ve své rozhodovací činnosti výsledků výzkumů poslechovosti, které daly k dispozici renomované výzkumné agentury (AISA, G). Zadala rovněž výzkum nezávislé agentuře INSOMA za účelem zmapování názorů diváků na zpravodajství České televize, (Příloha č.14)

Nezávislé výzkumy budou i do budoucna představovat významný nástroj rozhodování a posuzování programových standardů vysílání, jak je to obvyklé u ostatních regulačních institucí (rozpočet výzkumných prací vztahujících se k programovým standardům představuje u britské ITC přibližně 6% jejího rozpočtu).

F) stanoviska k návrhům a plněni mezinárodních smluv

Radě byly zaslány k připomínkám následující návrhy mezinárodních smluv:

- návrh Dohody o spolupráci v oblasti vědy, školství, kultury a tělovýchovy mezi vládou Rumunska a vládou České republiky,

- návrh Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech,

- návrh Dohody mezi vládou Ruské federace a vládou České republiky o kulturní a vědecké spolupráci,

- prováděcí dokument ke kulturní dohodě s Izraelem na léta 1994-6,

- návrh Dohody mezi vládou Spolkové republiky Německo a vládou České republiky o kulturní spolupráci,

- program kulturní a vědecké spolupráce mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky na léta 1994-1996,

- návrh Dohody mezi vládou Indické republiky a vládou České republiky o spolupráci ve sféře kultury, umění, vzděláni, vědy, cestovního ruchu, sportu a sdělovacích prostředků,

- dodatek k Dohodě mezi vládou České republiky a Uruguayské východní republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy,

- návrh Dohody o kulturní spolupráci mezí vládou České republiky a vládou Libanonské republiky,

- návrh Dohody o kulturní spolupráci mezí vládou České republiky a vládou Korejské republiky

- Prováděcí plán ke kulturní dohodě a k dohodě o vědecko-technické spolupráci mezi Itálií a Českou republikou.

Dále byl Radě zaslán ke stanovisku návrh Evropské úmluvy o autorském právu a příbuzných právech v rámci vysílání přesahujícího hranice prostřednictvím satelitu před jeho projednáním ve Výboru delegátů ministrů Rady Evropy.

Zástupci Rady se podíleli svým stanoviskem na vypracování audiovizuální části dokumentů tzv. uruguayského kola GATT. Rada vstoupila do jednání se zahraničním odborem Ministerstva kultury a Ministerstvem zahraničních věcí ve věci spolupráce při zajištění své účasti na práci Řídícího výboru pro masmédia Rady Evropy, zejména v jeho expertních skupinách a ve Stálém výboru Evropské úmluvy o televizi přesahující hranice států. Činnost v těchto orgánech považuje Rada za významnou součást své práce a významný zdroj informací, zejména s ohledem na zachování návaznosti rozvoje duálního systému vysílání v České republice na evropské zkušenosti, a to jak z hlediska legislativního, tak i z hlediska politických aspektů evropského mediálního vývoje a ekonomiky médií a vývoje evropského mediálního trhu.

Rada opakovaně vyjádřila ochotu podílet se na přípravě 4. ministerské konference Rady Evropy o politice masmédií, která se má uskutečnit v Praze.

Rada podnikla celou řadu kroků směřujících k možnosti projednání a následnému podpisu Evropské úmluvy o televizi přesahující hranice států. Tato úmluva vstoupila v platnost v roce 1993 a České republika se řadí k posledním členským zemím Rady Evropy, které ji dosud nepodepsaly a nezahájily kroky vedoucí k její ratifikaci. Podpis Úmluvy se jeví jako naléhavý i z toho důvodu, že není vyloučeno brzké udělení licence k satelitnímu televiznímu vysílání z území České republiky.

Jednání o přístupu k Evropské úmluvě však komplikuje skutečnost, že Rada není tím orgánem státní správy, který by mohl převzít funkci gestora za provedení připomínkového řízení a předložení úmluvy k schválení podpisu vládě. Orgány, které by tuto funkci převzít mohly, se necítí oprávněny tak učinit, protože nemají televizní vyslání ve své kompetenci.

Rada v této věci oslovila postupně Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo kultury a Úřad vlády ČR, informovala o věci rovněž opakovaně Stálou komisi pro sdělovací prostředky Parlamentu ČR, zatím však nebyl nalezen příslušný orgán, který by úmluvu předložil vládě.

G) další činnost Rady

Vztahy Rady k veřejnosti

Rada je orgánem státní správy se specifickým postavením, plynoucím zvláště z nestandardních rozhodovacích postupů a nestandardního postavení v systému státní správy. Reprezentuje zájem státu a veřejnosti ve vztahu ke sdělovacím prostředkům, státní orgány však někdy mohou vystupovat při rozhodováni Rady jako "zainteresovaná strana".

Činnost Rady je bezprostředně provázána se sdělovacími prostředky, přičemž také tyto sdělovací prostředky nevystupují vždy nestranně, tj. jsou mnohdy rovněž zainteresovanými stranami. Otevřenost a transparentnost postupů Rady ve vztahu k veřejnosti je dána výše uvedenými východisky. Je zároveň jakousi "bezpečnostní pojistkou" chránící Radu jak před nepřízní státních a politických instituci, tak i před nepřízní médií samotných.

Rada dosud využívala zejména těchto forem konktaktů se zainteresovanou veřejností:

a) zpravodaj Rady

Od května 1993 vydává Rada vlastní zpravodaj. Je zasílán Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, Úřadu vlády ČR, dalším institucím i novinářské veřejnosti. Obsahuje průběžné informace o činnosti Rady a Úřadu Rady. Rada v něm průběžně vysvětluje jednotlivá rozhodnutí v oblasti licenční politiky a svého podílu na tvorbě koncepce rozhlasového a televizního vysílání.

b) tiskové konference a setkání s novináři

c) pravidelná sdělení tisku prostřednictvím ČTK

d) monitoring tisku a reakce na sdělení publikovaná v tisku, vztahující se k činnosti Rady

e) spolupráce s odborným tiskem (např. Strategie).

V roce 1993 bylo zahájeno pořádání seminářů a jiných odborných akcí v Úřadu Rady. Semináře jsou velmi podnětnou příležitostí k diskusím o některých speciálních otázkách vztahujících se k vysílání.

Uskutečnil se mj. seminář k problematice regionálního televizního vysílání. Hlavními tématy semináře byly technické, legislativní, programové a ekonomické možnosti regionálního televizního vysílání v České republice. Na seminář byli pozváni zástupci společností, které žádají o tento typ vysílání, zástupci České televize, Českého telekomunikačního úřadu, Správy radiokomunikací, Stálé komise pro sdělovací prostředky, tisku a další.

Dále se uskutečnil seminář k otázce městských televizních kanálů a rozhlasu po drátě a seminář k otázkám digitálního rozhlasu (DBS) a synchronních sítí.

Rada zintenzívnila kontakty s Radou České televize a Radou Českého rozhlasu. Zástupci Rad několikrát projednali otázky a výměny informací a některé konkrétní problémy týkající se médií. Zkušenosti ukazují, že vzájemná informovanost může předcházet řadě nedorozumění nebo napětí.

Zástupci Rady si s představiteli organizací sdružujících soukromé provozovatele vysilání (Asociace provozovatelů soukromého vysílání ČR, Asociace provozovatelů kabelové televize ČR) několikrát vyměnili názory na stav a budoucnost vysílání v ČR.

S ohledem na zákonnou povinnost Rady dohlížet na způsob zajištění autorských práv provozovateli vysílání jsou projednávány problémy jednotlivých provozovatelů s ochrannými organizacemi autorskými (OSA, Intergram), v poslední době byly navázány vztahy i s Českou protipirátskou unií.

Zahraniční styky

Rozvoj duálního systému vysílání v České republice je evropskými mediálními institucemi vysoce oceňován a stále více jsou různými zahraničními institucemi vyžadováni naši experti k předávání zkušeností o vývoji vysílání v ČR. O tom svědčí mj. početná pozvání k přednáškám a účasti na odborných akcích (např. Evropský institut médií, MedienTage v Kolíně apod.) a vyžádaná pomoc Rady rozvoji demokratického systému vysílání v Makedonii a Palestině.

Vedle připomínkování návrhů mezinárodních smluv a kontaktů s příslušnými orgány Rady Evropy se zahraniční styky Rady soustředily zejména na těsné pracovní kontakty s obdobnými institucemi v Evropě.

Zástupci Rady absolvovali dvě pracovní stáže - v Bavorsku (na pozvání nadace H. Seidela) a ve Velké Británii (na pozvání Britské Asociace pro střední a východní Evropu). Stáže se soustředily na poznání struktury médii, regulačních institucí a vybraných televizních a rozhlasových stanic a jejich zkušeností. Během obou stáží se zdařilo navázat mnoho profesních kontaktů a získat cenné pracovní materiály.

Rada spolupracuje se zástupci tiskových a mediálních odborů některých zastupitelských úřadů (zejména USA, Francie, Velké Británie, SRN a Rakouska), je zachována i kontinuita kontaktů s Radou Slovenské republiky pro rozhlasové a televizní vyslání.

Rozvoj zahraničních styků považuje Rada za velmi podstatný, důležitý a nezastupitelný, zejména s ohledem na značné legislativní, institucionální a kapitálové propojení evropského mediálního prostoru a potřebu harmonické regulace vysílání v Evropě.

H) organizace a fungování Úřadu Rady

Činnost Rady zajišťuje v souladu se zákonem č. 103/1992 Sb. Úřad Rady, který je orgánem Rady a je financován z jejího rozpočtu. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Rady.

V průběhu roku 1993 došlo k řadě změn a úprav oproti původním úvahám o struktuře, počtu pracovníků a organizaci Úřadu Rady. Jako optimální z hlediska potřeb Rady se ukazuje pojetí Úřadu jako menší instituce o počtu cca 30 pracovníků, z nichž asi dvě třetiny tvoří odborní pracovníci a specialisté, třetinu administrativní a technické síly. Perspektivně se počítá s určitou flexibilitou pracovníků odborů. Rada předpokládá zřizováni konzultačních a poradních skupin k dílčím otázkám. V červnu 1993 byl z funkce vedoucího Úřadu Rady odvolán p. Ladislav Jakl. Důvodem odvolání byly zejména odlišné názory Rady a vedoucího Úřadu Rady na vztahy mezi Úřadem a Radou a některé vnitřní problémy v organizaci a fungování Úřadu. Vedením Úřadu byl poté nejprve pověřen a na základě výběrového řízení jmenován p. Milan Jakobec.

Úřad je v současnosti členěn do pěti odborů a sekretariátu Úřadu Rady.

Jednotlivé odbory plní zejména tyto úkoly:

1. Programový odbor

(úkoly související zejména s § 1, odst. 2 a § 2, odst. 1, písm. c, f zákona č. 103/1992 Sb.)

- sledování (monitorování) a vyhodnocování dodržování právních předpisů souvisejících s vysíláním jejich provozovatelů,

- realizace kontrolních akcí, namátkové a systémové kontroly záznamů vyslání,

- vyhodnocováni sledovanosti jednotlivých provozovatelů,

- návrhy a podněty k součinnosti s Radou České televize a Radou Českého rozhlasu. (Předpokládaný stav zaměstnanců: C, nynější stav 51/2, vedením odboru pověřen PhDr. Jiří Černý)

2. Licenční odbor

(úkoly související zejména s § 2, odst. 1, písm. e) a h) a odst. 3 zákona č.103/1991 Sb.) - agenda licenčních řízení a evidence žádostí o licence,

- agenda držitelů licencí,

- návrhy na změny nebo odebrání licencí,

- informování veřejnosti o postupu při řízení o udělení licencí.

(Předpokládaný stav zaměstnanců: 6, nynější stav 5, vedoucí odboru PhDr. Helena Havlíková)

3. Technický odbor

(úkoly související zejména se zákonem č. 474/1992 Sb. a § 2, odst. 3, zákona č. 103/1992 Sb.) - agenda správy kmitočtového spektra,

- agenda využití kmitočtů pro vysílání a informování veřejnosti o využití kmitočtů,

- správa a využití dokumentačního a programového vybavení, souvisejícího s koordinací kmitočtů pro rozhlasové a televizní vysílání,

- agenda technických náležitostí rozhlasu po drátě a televizních kabelových rozvodů. (Předpokládaný stav zaměstnanců: 3, nynější stav 3, vedoucí odboru Ing. Martin Kratoška)

4. Právní odbor

(úkoly související zejména s § 1 odst. 2 zákona č. 103/1992 Sb. a § 2, odst.1 písm. e), f) a g)) - úkoly obecně právní povahy a legislativní návrhy

- spolupůsobnost při správních rozhodnutích Rady,

- úkoly související se správním a soudním řízením Rady a Úřadu Rady,

- vyřizování stížností a podání.

(Předpokládaný stav zaměstnanců: 3, nynější stav 3, vedoucí odboru Mgr. Hana Košťálová)

5, Ekonomický odbor

zajišťuje materiální, finanční a organizačně technické podmínky pro činnost Rady a Úřadu, a to zejména: návrh rozpočtu a sledování jeho čerpání,

- vedení operativně technické a účetní evidence, statistické výkaznictví,

- personální a mzdová agenda členů Rady a zaměstnanců Úřadu

- agenda správních poplatků. technické zabezpečení zasedání a jednání Rady, tiskové konference, semináře, školení,

- agenda ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství,

- údržba a úklid sídla Rady.

(předpokládaný stav zaměstnanců: 6, nynější stav 5, vedením odboru pověřena Blanka Barcalová)

Sekretariát Úřadu Rady

plní úkoly spojené s administrativou Rady a jejího Úřadu, zejména s agendou protokolů z veřejných a předběžných slyšení, agendou vydaných licencí, plní funkci podatelny, tiskového servisu a styku s veřejností.

(Předpokládaný stav zaměstnanců: 4)

Zástupkyni vedoucího Úřadu Rady je pověřená tisková mluvčí Rady PhDr. Marína Landová.

Celkový předpokládaný stav zaměstnanců je 32, s tím, že je v jednotlivých odborech vytvořena rezerva 2 pracovních míst pro problematiku ekonomiky médií, zejména posuzování obchodních plánů žadatelů, sledování změn ve společnostech držitelů licencí a odhady reklamního trhu.

V průběhu roku 1993 byly přijaty základní vnitřní předpisy Úřadu Rady (mj. organizační řád a spisový a skartační řád).

Financování činnosti Rady:

Rada se zúčastnila projednáváni návrhu rozpočtu Rady na rok 1994 v příslušných výborech Poslanecké sněmovny s tím, že na svém prosincovém zasedání přijala Poslanecká sněmovna v rámci zákona č. 331/ 1993 Sb., o státním rozpočtu ČR novelu zákona č. 103/1992 Sb., o Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání. 'Tato novela zajišťuje do budoucna financování Rady z 0,7% výnosů z koncesionářských poplatků. Přijetím této novely zákona byla odstraněna stávající dvoukolejnost ve financování Rady.

Zástupci Rady se zúčastnili projednáváni závěrečného účtu Rady v rozpočtovém výboru a výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, školství, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Závěrečný účet Rady byl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválen.

Rada je v souladu se zákonem č. 36811992 Sb., o správních poplatcích zmocněna k výběru správních poplatků ve výši 3000,- Kč (řízení o udělení licence) a 1500,- Kč (změna licence), jež jsou příjmem Státního rozpočtu. ve sledovaném období bylo vybráno celkem 585.000,- Kč. Tento číselný údaj je velmi podstatným ukazatelem velkého rozsahu správní agendy Rady a jejího Úřadu.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP