Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

534

VLÁDNÍ NÁVRH

Zákon

ze dne....1993,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon

a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákonů č. 120/1962 Sb., č. 53/1963 Sb., č. 56/1965 Sb., č. 81/1966 Sb., č.148/1969 Sb., č. 45/1973 Sb., č. 43/1980 Sb., č. 159/1989 Sb., č. 47/1990 Sb., č.175/1990 Sb., č. 457/1990 Sb., č. 545/1990 Sb., č. 490/1991 Sb. a č. 557/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob.".

2. V § 7 odst. 3 písm. b) větě druhé se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".

3. V § 8 odst. 3 písm. b) větě druhé se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".

4. V § 13 se slova "povaze a nebezpečnosti" nahrazují slovem "způsobu".

5. V § 17 odst. 1 se slova "československého zákona" nahrazují slovy "zákona České republiky".

6. V § 17 odst. 3 věta prvá zni: "Podle zákona České republiky se posuzuje též trestnost činu, který byl spáchán mimo území republiky na palubě lodi nebo letadla, které jsou registrovány v České republice.".

7. § 18 zní:

"§ 18

Podle zákona České republiky se posuzuje i trestnost činu, který v cizině spáchal občan České republiky nebo osoba bez státní příslušnosti, která má na jejím území povolen trvalý pobyt.".

8. V § 19 se slova "československého zákona" nahrazují slovy "zákona České republiky" a slova "není obyvatelem republiky" se nahrazují slovy "nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt".

9. V § 20 odst. 1 se slova "československého zákona" se nahrazují slovy "zákona České republiky" a slova "není obyvatelem republiky" se nahrazují slovy "nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt".

10. V § 20a odst. 1 se slova "československého zákona" nahrazují slovy "zákona České republiky" a slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" se nahrazuje slovy "Česká republika".

11. V § 20a odst. 2 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika".

12. V § 21 odst. 1 se slova "Československý občan" nahrazují slovy"Občan České republiky".

13. V § 21 odst. 2 se slova "Česká a Slovenská Federativní Republika" nahrazují slovy "Česká republika".

14. V § 22 odst. 1 větě prvé se slova "československým soudem" nahrazují slovy "soudem České republiky".

15. V § 29 odst. 1 se na konci připojuje věta:

"Uloží-li soud takový trest, může zároveň rozhodnout, že podmíněné propuštění z jeho výkonu je vyloučeno.".

16. V § 35 odst. 1 poslední věta zní:

"Neumožňuje-li tento zákon za některý z takových trestných činů uložit jiný trest než je trest odnětí svobody, nemůže být úhrnným trestem jiný z trestů uvedených v § 27 jako trest samostatný.".

17. § 39 odst. 3 zní:

"(3) Trest odnětí svobody se vykonává podle zvláštního zákona v ústavech pro výkon trestu odnětí svobody.".

18. § 39a zní:

"§ 39a

(1) Trest odnětí svobody se vykonává diferencovaně ve čtyřech základních typech ústavů:

a) s dohledem,

b) s dozorem,

c) s ostrahou,

d) se zvýšenou ostrahou.

Způsob výkonu trestu v jednotlivých typech ústavů upravuje zvláštní zákon.

(2) Soud zařadí do ústavu

a) s dohledem pachatele, kterému byl uložen trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti, a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,

b) s dozorem pachatele, kterému byl uložen trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti a který již byl ve výkonu trestu pro úmyslný trestný čin,

c) s ostrahou pachatele, kterému byl trest uložen za úmyslný trestný čin a nejsou zároveň splněny podmínky pro umístění do ústavu se zvýšenou ostrahou,

d) se zvýšenou ostrahou pachatele, kterému byl uložen trest odnětí svobody na doživotí, kterému byl uložen trest odnětí svobody jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi (§ 41 odst. 1), kterému byl za zvlášť závažný trestný čin (§ 41 odst. 2) uložen trest odnětí svobody ve výměře nejméně osmi let, nebo který byl odsouzen za úmyslný trestný čin a v posledních pěti letech uprchl z vazby nebo z výkonu trestu.".

19. V § 46 odst. 2 se vypouští slovo "československá" a za slovo "tituly" se vkládají slova "udělené podle vnitrostátních právních předpisů".

20. V § 47 odst. 2 se slova "Vojenský soud může uložit tento trest též vedle kratšího nepodmíněného trestu odnětí svobody" nahrazují slovy "Soud může uložit tento trest též vedle jiného trestu".

21. V § 48 se čárka za slovem "sboru" nahrazuje tečkou a slova "jehož příslušníci podléhají pravomoci vojenských soudů." se vypouštějí.

22. V § 50 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "nebo jejíž výkon upravuje zvláštní předpis.".

23. V § 53 odst. 1 se slova "Kčs do 1000000 Kčs" nahrazuje slovy "KČ do 5 000 000 Kč.".

24. § 54 odst. 4 zní:

"(4) Na pachatele, kterému byl uložen peněžitý trest za trestný čin spáchaný z nedbalosti, se hledí, jako by nebyl odsouzen, jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně upuštěno."

25. § 55 odst. 4 zni:

"(4) Na pachatele, kterému byl uložen trest propadnutí věci, se hledí, jako by nebyl, odsouzen, jakmile nabyl právní moci rozsudek, jímž byl tento trest uložen.".

26. V § 57 zni:

"§ 57

Vyhoštění

Soud může uložit pachateli, který není občanem České republiky nebo není osobou, které bylo přiznáno postavení uprchlíka, trest vyhoštění z území republiky, a to jako trest samostatný nebo i vedle jiného trestu, vyžaduje-li to bezpečnost lidí nebo majetku, anebo jiný obecný zájem.".

27. V § 61 odst. 1 se vypouští slovo "vzorným" a slova "poctivým poměrem k práci" se nahrazují slovy "plněním svých povinností".

28. V § 61 se vypouští odstavec 2, dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

29. V § 62 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Ustanovení odstavce 1 a 2 se neužije, rozhodl-li soud při uložení výjimečného trestu o vyloučení možnosti podmíněného propuštění (§ 29 odst. 1).".

30. V § 66 poslední větě se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".

31. § 67 odst. 2 zní:

"(2) Do promlčecí doby se nezapočítává

a) doba, po kterou nebylo možno pachatele postavit před soud pro zákonnou překážku,

b) doba, po kterou se pachatel zdržoval v cizině,

c) zkušební doba podmíněného zastaveni trestního stíhání.".

32. V § 67 odst. 3 písm. a) se vypouštějí slova "nebo vznesením" a slovo "vyhledávacího" se nahrazuje slovem "policejního".

33. V § 68 odst. 2 větě prvé se za slovo "odsouzení" vkládají slova "nebo podmíněném propuštění" a ve větě druhé se vypouští slovo "neoprávněně".

34. V § 69 odst. 1 se tečka na konci nahrazuje čárkou a připojují se slova "nebo k peněžitému trestu za úmyslný trestný čin.".

35. V § 72 odst. 4 větě prvé a čtvrté se slova "nápravně výchovném ústavu" nahrazují slovy "ústavu pro výkon trestu odnětí svobody".

36. V § 81 odst. 1 se slova "v nápravně výchovných ústavech pro mladistvé" nahrazují slovy "odděleně od ostatních odsouzených ve zvláštních ústavech nebo odděleních.".

37. § 89 odst. 3 zní:

"(3) Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání,jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují stejnou skutkovou podstatu trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku.".

38. § 89 odst. 14 zní:

"14) Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující nejméně nejnižší měsíční mzdy stanovené nařízením vlády, škodou nikoli malou se rozumí částka dosahující nejméně šestinásobku takové mzdy, větší škodou se rozumí částka dosahující nejméně dvacetinásobku takové mzdy, značnou škodou částka dosahující nejméně stonásobku takové mzdy a škodou velkého rozsahu částka dosahující nejméně pětisetnásobku takové mzdy. Těchto hledisek se užije obdobně pro určení výše prospěchu a hodnoty věci.".

39. V § 91 se slova "Československý občan" nahrazují slovy "Občan České republiky".

40. § 102 zní:

"§ 102

Kdo veřejně hanobí Českou republiku, její Parlament, vládu anebo Ústavní soud, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.".

41. V § 105 odst. 3 ustanovení pod písmenem c) zní:

"c) získá-li takovým činem značný prospěch nebo spáchá-li takový čin ve značném rozsahu, nebo".

42. V § 114 se slova "Československý občan" nahrazují slovy "Občan České republiky".

43. V § 115 odst. 1 se slova "Československý občan" nahrazují slovy "Občan České republiky".

44. § 118a zní:

"§ 118a

Neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry

(1) Kdo neoprávněně provozuje loterii nebo podobnou sázkovou hru, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizovaně skupiny, nebo

b) získá-li takovým činem značný prospěch.".

45. V § 124 se vypouštějí slova "anebo kdo výrazně zkrátí clo,".

46. V § 125 odst. 1 se slova "až na dvě léta" nahrazují slovy "na šest měsíců až tři léta".

47. V § 140 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Kdo sobě nebo jinému opatří padělané nebo pozměněné peníze, nebo kdo takové peníze přechovává, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3 a v odstavci 3 se za číslovku "1" vkládají slova "nebo 2".

48. V § 141 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "dvě léta".

49. V § 142 odst. 1 se slovo "způsobilý" nahrazuje slovem "určený".

50. Nadpis nad § 146 se vypouští.

51. § 146 včetně nadpisu zní:

"§ 146

Ohrožení devizového hospodářství

(1) Kdo v rozporu s devizovými předpisy ve větším rozsahu nakládá s devizovými hodnotami nebo s českou měnou nebo s hodnotami znějícími na českou měnu, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin proto, že porušil povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení, funkce; nebo činnosti provozované podle zvláštních předpisů, nebo

c) získá-li takovým činem značný prospěch.".

52. § 147 se vypouští.

53. V § 148 se za slovo "daně" v názvu připojují čárka a slova "poplatku a podobné dávky".

54. V § 148 odst. 1 se za slovo "daň," vkládají slova "clo, pojistné na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění,".

55. V § 148 odst. 2 se slova "až pět" nahrazují slovy "až osm".

56. § 152 včetně nadpisu zní:

"§ 152

Porušování autorského práva

(1) Kdo s předmětem ochrany autorského práva nebo práva příbuzného autorskému právu neoprávněně nakládá způsobem, který přísluší autoru nebo jinému nositeli autorského práva nebo práva příbuzného autorskému právu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Kdo jiným způsobem porušuje autorská práva nebo práva výkonných umělců, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(3) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 a 2 značný prospěch, nebo

b) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.".

57. V § 163 se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".

58. V § 167 odst. 1 se za slova "§ 180c odst. 2," vkládají slova "týrání svěřené osoby (§ 215),".

59. V § 167 odst. 3 se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu".

60. V § 168 odst. 1 se za slova "§ 180c odst. 2," vkládají slova "týrání svěřené osoby (§ 215)," a slovo "bezpečnostnímu" se nahrazuje slovem "policejnímu".

61. V § 169b se za slovo "znevažuje" vkládají slova "anebo kdo opakovaně jednání soudu zmaří".

62. V § 171 odst. 1 písm. b) se za slovo "vyhoštění" připojují slova "nebo mu byl pobyt na území republiky zakázán," a v ustanovení pod písm. d) se slova "odmítá se podrobit ochrannému léčení nebo ochranné výchově, které mu" nahrazují slovy "dopustí se závažného jednání, aby zmařil účel ochranného léčení nebo ochranné výchovy, které".

63. V § 171 odst. 3 se za slova "nebo dohody," vkládají slova "nebo kdo se dopustí závažného jednání, aby zmařil výkon rozhodnutí jiného státního orgánu týkajícího se výchovy nezletilých dětí,".

64. § 171a zní:

"§ 171a

(1) Kdo pro jiného organizuje nebo jinému umožni nedovolené překročení státní hranice, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 v úmyslu zakrýt nebo usnadnit jiný trestný čin,

b) spáchá-li takový čin za úplatu, nebo

c) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny.".

65. V § 175 odst. 1 zní:

"(1) Kdo jako svědek, znalec nebo tlumočník před soudem, státním zastupitelstvím, nebo kdo před vyšetřovatelem, nebo policejním orgánem, pokud konají přípravné řízení podle trestního řádu, anebo před vyšetřovací komisí Poslanecké sněmovny

a) uvede nepravdu o okolnosti, která má význam pro rozhodnutí nebo pro zjištění vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, nebo

b) takovou okolnost zamlčí,

bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.".

66. § 178 včetně nadpisu zní:

"§ 178

Neoprávněné nakládání s osobními údaji

(1) Kdo neoprávněně sdělí nebo zpřístupní údaje o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné správy, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo údaje o jiném získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce sdělí nebo zpřístupni a tím poruší právním předpisem stanovenou povinnost mlčenlivosti.

(3) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se údaj týká,

b) spáchá-li čin uvedený v odstavci I nebo 2 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí nebo jiným obdobně účinným způsobem, nebo

c) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 porušením povinností vyplývajících z jeho povolání, zaměstnání nebo funkce.".

67. V § 181a odst. 1 se spojka "a" nahrazuje spojkou "nebo".

68. § 182 odst. 1 zní:

"(1) Kdo úmyslně ohrozí provoz

a) veřejného telekomunikačního zařízení, pošty nebo zařízení pro hromadnou veřejnou dopravu,

b) ochranného zařízení proti úniku znečišťujících látek,

c) zařízení energetického nebo vodárenského,

d) veřejného ochranného zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě,

e) podmořského kabelu nebo podmořského potrubí,

f) obranného nebo ochranného zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, nebo

g) podobného obecně prospěšného zařízení, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.".

69. V § 185 odst. 1 se slova "tři měsíce" nahrazují slovy "jeden rok".

70. V § 185 odst. 2 písm. a) se za slovo "přechovává" vkládá slovo "výbušninu," a v ustanovení písm. b) se slova "zbraně, střelivo nebo výbušniny" nahrazují slovy "zbraně nebo střelivo".

71. § 186 včetně nadpisu zní:

"§ 186

Nedovolená výroba a držení radioaktivního materiálu

(1) Kdo bez povolení vyrobí, doveze, vyveze, přechovává anebo jinému obstará radioaktivní materiál, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dva roky až deset let bude pachatel potrestán

a) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví,

b) získá-li takovým činem značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na osm až patnáct let bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví více osob nebo smrt,

b) získá-li takovým činem prospěch velkého rozsahu, anebo

c) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny.".

72. V § 191 odst. 1 se za slovo "Kdo" vkládají čárka a slova "byť i z nedbalosti".

73. V § 192 od st. 1 se za slovo "Kdo" vkládají čárka a slova "byť i z nedbalosti".

74. V § 193 odst. 1 se za slovo "prodej," vkládají slova "nebo pro tento účel".

75. V § 194 odst. 1 se za slovo "prodej," vkládají slova "nebo pro tento účel".

76. V § 195 se slova "České a Slovenské Federativní Republiky obecně závazným právním předpisem" nahrazují slovem "nařízením".

77. V § 198 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Odnětím svobody až na tři léta bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nejméně se dvěma osobami.".

78. V § 199 odst. 2 se slovo "bezpečnostnímu" nahrazuje slovem "policejnímu" a slova "až na dvě léta" se nahrazují slovy "na šest měsíců až tři léta".

79. V § 199 odst. 3 se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "na jeden rok".

80. V § 201 a odst. 2 se na konci tečka nahrazuje částkou a připojují slova "nebo spáchal trestný čin z nedbalosti, která spočívá v tom, že se přivedl do stavu nepříčetnosti.".

81. § 204 včetně nadpisu zní:

"§ 204

Kuplířství

(1) Kdo jiného zjedná, přiměje nebo svede k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 za použití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné vážné újmy anebo zneužívaje tísně nebo závislosti jiného, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 značný prospěch,

b) spáchá takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) spáchá-li takový čin na osobě mladší než osmnáct let.

(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 na osobě mladší než patnáct let.".

82. V § 207 odst. 1 se slova "šest měsíců" nahrazují slovy "jeden rok".

83. V § 207 odst. 2 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "dvě léta".

84. V § 215 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 zvlášť surovým způsobem nebo na více osobách, nebo

b) pokračuje-li v páchání takového činu po delší dobu.

85. Za § 218 se vkládají nové § 218a a 218b, které včetně nadpisu zní:

"§ 218a

Podávání anabolických látek mládeži

Kdo soustavně nebo ve větší míře podává osobě mladší než osmnáct let anabolika nebo jiné prostředky s anabolickým účinkem k jinému než léčebnému účelu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

§ 218b

Vláda stanoví nařízením, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu § 218a.".

86. § 228 odst. 2 zní:

"(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt.".

87. § 235 odst. 2 zní:

"(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) nejméně se dvěma osobami,

c) spáchá-li takový čin se zbraní,

d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví nebo značnou škodu, nebo

e) spáchá-li takový čin na svědkovi, znalci nebo tlumočníkovi v souvislosti s výkonem jejich povinnosti.".

88. V § 235 se za odstavec 2 připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nebo škodu velkého rozsahu.".

89. V § 239 odst. 2 se slova "poštovní, telegrafní nebo telefonní služby" nahrazují slovy "poštovní nebo telekomunikační služby".

90. V § 240 odst. 2 se slova "poštovní, telegraf ní nebo telefonní služby" nahrazují slovy "poštovní nebo telekomunikační služby".

91. V § 247 odst. 1 písm. e) se slova "dvou letech potrestán" nahrazují slovy "třech letech odsouzen nebo potrestán".

92. § 247 odst. 3 zní:

"(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, nebo

b) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.".

93. § 248 odst. 3 zní:

"(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.".

94. V § 249 odst. 1 se slova "jeden rok" nahrazují slovy "dvě léta".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP