Středa 24. dubna 1996

Poslanec Jan Kryčer: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové, pochopitelně budu respektovat jednací řád a na závěr několik slov, která pronesu, pronesu i ten návrh, o kterém se pan místopředseda zmínil.

Nejprve těch několik slov. V podstatě v nich budu reagovat na to, o čem se zmínil pan místopředseda vlády Jan Kalvoda.

Je velmi poučné si vždy vyslechnout, jak pan místopředseda mluví na téma samospráva, je velmi poučné vyslechnout si argumenty, které má, a s mnohými nepochybně také většina z nás souhlasí.

Ale to zásadní zde nezmínil. V čem spočívá princip samosprávy? Princip samosprávy spočívá v tom, že abych mohl realizovat samosprávu, musím k tomu mít dostatek zdrojů. Nemám-li zdroje, pak se samospráva stává pouhou fikcí a není realizovatelná. Pak to není žádná samospráva, pokud je tato samospráva odkázána na tok státních zdrojů z centra. A to vlastně je to, o čem mluví návrh pana poslance Ježka a ostatních poslanců. Uděláme zde nějakou samosprávu, tím naplníme ústavu, ale skutečný výkon této samosprávy bude odkázán zase na centrum a na peníze, které z toho centra poplynou těmto samosprávným celkům. Až samosprávné celky budou mít dostatek zdrojů, až je zákon zabezpečí, potom teprve bude výkon samosprávy možný a potom ta samospráva bude mít smysl.

Druhá poznámka se týká toho, že se domnívám, že obnovovat kraje, které zde zavedli komunisté ve své prapůvodní podobě, tzn. bývalé KNV se všemi jejich pravomocemi, je naprosto absurdní a nesmyslné. Nevidím v tom vůbec žádnou úsporu a vůbec žádný efekt. Jediný smysl podle mého mínění má to, co je zakotveno v ústavě, tj. zmínka a odkaz na to, z čeho se skládá Česká republika. A doposud Česká republika se skládá z historických zemí, kterými jsou Čechy, Morava a Slezsko.

Pokud někdo to myslí skutečně vážně se samosprávou, pak rozumným způsobem dojde nakonec k tomu, že zde máme jisté historické celky a v jejich hranicích můžeme realizovat samosprávu, protože samosprávný celek, aby měl význam, pánové ze sociální demokracie, na vás se obracím, protože vy jste to byli, kdo sliboval samosprávu Moravy a Slezska, zrovna tak KDU-ČSL, abych se podíval na druhou stranu, tak zcela jasně bylo vždy vytknuto v obou programech těchto stran, že ta samospráva bude odvozena od historických zemí. Dnes je tomu jinak a navrhují tady nějaké krajské členění na 8 nebo dokonce 9 celků.

A ještě snad jednu věc. Pokud samosprávný celek má mít svůj efekt, tak musí být silným partnerem vůči vládě, silným partnerem, a nikoli tím, kdo bude čekat na to, co ukápne ze státní pokladny.

Na závěr návrh, který dávám, tj., aby se tento návrh zákona vrátil do druhého čtení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Kryčerovi. Další přihlášky? S faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Vyvadil, pak dále pan poslanec Jiří Drápela, jako poslanec, který se přihlásil do rozpravy ke třetímu čtení, tedy předpokládám, že chce přednést nějaký návrh, který dosud zde nezazněl.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, já jsem vás za celé čtyři roky (Kasal: Prosím o klid, špatně rozumím) jsem vás osobně nikdy nepokládal..., ale konstatuji, že počínaje místopředsedou vlády po posledního řečníka - všichni šli nad rámec ustanovení zákona o třetím čtení. A já se obávám, že to bude pokračovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče, já s vámi nesouhlasím, protože třeba pan poslanec Kryčer nešel nad rámec třetího čtení. Nešel.

Doporučuji vám se po večerech podívat do zákona o jednacím řádu. Myslím, že to bude užitečné.

Pan poslanec Jiří Drápela s návrhem, který bude v souladu s § 95.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, pan místopředseda vlády Jan Kalvoda je znám coby velký zastánce rozpadu Československa. Rovněž je znám tím, že rád používá slovo dualismus, kterým straší občany této republiky. Proto pojem samospráva zní z jeho úst příliš falešně a farizejsky. Pevně věřím, že dějiny spravedlivě zhodnotí jeho místo v politických dějinách tohoto státu a že v budoucích encyklopediích bude uváděn coby "bezvýznamný pražský regionální politik v éře Lucie Bílé". (Veselost.)

Rovněž pan kolega Josef Ježek se proslavil citátem, že v případě sociálních nepokojů hrozí nebezpečí, že Morava si najde charizmatického vůdce a v tom případě že hrozí odtržení od Čech. Troufám si tvrdit, že se hluboce mýlí. Neboť v tom případě naopak Moravané připojí Čechy k Moravě a hlavním městem bude Chropyně, neboť tato je přece bájným sídlem moravského krále Ječmínka.

Ale dosti bájí a obav. Je známo, že Českomoravská unie středu prosazuje obnovu zemské samosprávy Moravy a Slezska i Čech a z toho důvodu podporuji názor kolegy Kryčera a podávám návrh - vrátit zákon do druhého čtení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nic nového jsme neslyšeli. Mohu tomu rozumět tak, že někteří poslanci se domnívají, že mohou jakékoli své vystoupení zahalit nebo zastřešit konstatováním, které poslední dva řečníci v řádné rozpravě právě učinili.

S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Ivan Mašek. Doufám, že to bude ku prospěchu a zrychlení našeho jednání.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, nebude to ke zrychlení. Bude to ke zpomalení. Protože demokracie je pomalá, i tím se liší od totality. Ty výklady jednacího řádu, které zde poslouchám a které zastává pan předsedající, jsou něco, co zcela mění roli parlamentu. Když si přečtete ustanovení jednacího řádu, které se týká rozpravy ve třetím čtení, tam je omezení, ano. Je to omezení toho, jaké návrhy se smějí podávat. Ale nikoli toho, co se v této rozpravě smí říkat. Samozřejmě jsme orgán politický a před závěrečným hlasováním je možno argumentovat jakkoliv pro návrh nebo proti návrhu. A je to tak správně. O tom totiž parlament je. Parlament není nějaká pobočka legislativně technického odboru. Omezeny jsou tedy pouze návrhy, nikoli rozprava. Rozprava je omezena jinými ustanoveními a to těmi, že dotyčný nemluví k věci. To je nemluví k zákonu, který je projednáván. Prosím, aby v zájmu parlamentarismu v této zemi bylo dále takto postupováno. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Maškovi, on samozřejmě s tímto prohlášením mohl vystoupit jako předseda klubu, který může vystoupit kdykoli k čemukoli a nemuselo to být formou faktické poznámky. Vidím, že se hlásí i pan poslanec Gross, jako předseda klubu či jinak. V každém případě mu dávám slovo.

Poslanec Stanislav Gross: Děkuji, pane místopředsedo, pokusím se být na oplátku stručný. Chtěl bych pouze vystoupit se stanoviskem poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické. Chci sdělit, že pro sociální demokracii je princip samosprávy jedním z pilířů naší politiky. Domníváme se, že nenaplnění Ústavy České republiky v tomto bodě je jedním z největších dluhů politické reprezentace, která byla zvolena ve volbách v roce 1992. Myslíme si také, že v tuto chvíli máme poslední šanci tento dluh napravit a berte to také jako apel na ty, kteří nejsou v tuto chvíli rozhodnuti, že tento návrh ústavního zákona podpoří. Sociální demokracie je pro princip decentralizace, myslíme si totiž, že problémy by se měly řešit nejblíže těm, kterých se tyto problémy týkají. Samozřejmě vyjma úzce specifikovaných oblastí. Považujeme také tento ústavní zákon za první krok a je zapotřebí říci, že není samospasitelný. Jsme přesvědčeni, že musí následovat zákon, který bude řešit kompetence vyšších územněsprávních celků a tomuto zákonu přikládáme ještě mnohem větší význam nežli tomuto, ale nelze jej přijmout bez tohoto, a musí být také projednán návrh zákona, který bude řešit zdroje vyšších územních správních celků. To bude znamenat také daňovou reformu. Sociální demokracie s touto daňovou reformou počítá. Myslíme si, že přijetí tohoto zákona je první krok, fakticky ten nejdůležitější. Proto také poslanecký klub České strany sociálně demokratické tento první krok - to je přijetí tohoto ústavního zákona - podpoří.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grossovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Josef Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, já bych si dovolil pouze faktickou poznámku. Chci upozornit pana kolegu Kryčera, že článek 101 Ústavy odstavec 3 říká: "Územní samosprávné celky jsou veřejnoprávními korporacemi, které mohou mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu." Čili něco tady už v ústavě je, není potřeba to navrhovat do textu ústavního zákona. Pokud je mi známo, existuje věcný záměr nových rozpočtových pravidel, který by konstrukci rozpočtu zemí nebo krajů nepochybně řešil. Pokud bychom ovšem ústavní zákon schválili a pokud by posléze byl přijat i zákon. To se musí udělat najednou. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Josefu Ježkovi a ptám se, zdali chce ještě někdo vystoupit v rozpravě. Pan poslanec Kryčer s faktickou poznámkou.

Poslanec Jan Kryčer: Jako právník musím konstatovat, že když je někde napsáno "mohou mít", tak to neznamená, že mají.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dámy a pánové, než ukončím rozpravu, chci se zeptat, zdali se někdo cítí zkrácen ve svém právu vystoupit, abych vyhověl námitce pana poslance Maška. Není tomu tak, takže rozpravu ve třetím čtení končím. Dovolím si obecnou poznámku. Tato sněmovna mnoho třetích čtení prozatím neabsolvovala, takže sami budujeme jakési zvykové právo, které jednací řád sice shrnuje do tří odstavců § 95, ale myslím si, že se zřejmě ten úzus teprve bude vytvářet. Proto jsem se ptal, zdali není někdo, kdo se cítí krácen ve svém právu vystoupit. Nyní tedy dám hlasovat o návrhu pana poslance Jana Kryčera a pana poslance Jiřího Drápely, kteří navrhli, aby ve smyslu § 95 odstavec 2 byl zákon opakovaně projednán ve druhém čtení. Před zahájením hlasování vás ještě odhlásím, poprosím o novou registraci.

V hlasování, které má pořadové číslo 14, se ptám: Kdo souhlasí s tím, aby návrh byl vrácen do druhého čtení - kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Pro návrh se vyslovilo 17 poslanců, 117 bylo proti. Tento návrh nebyl přijat.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování o pozměňovacích a jiných návrzích. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jan Litomiský jako zpravodaj, který nás provede několika pozměňovacími návrhy.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, pozměňovací návrhy jsme obdrželi písemně. Já se domnívám, že nic nebrání tomu, abychom o nich hlasovali, pouze úvodem bych připomenul, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí navržený zákon doporučil ke schválení s jediným pozměňovacím návrhem, a to na rozdělení území severních Čech tak, jak je to uvedeno v našem písemném materiálu na prvním místě, ale vzhledem k tomu, že tento návrh je neúplný a byl doplněn později panem poslancem Řezáčem, doporučoval bych, aby se o něm hlasovalo až později, až dojdeme k návrhu pana poslance Řezáče. Je to i z toho důvodu, že pokud by byl tento návrh přijat, tak pak by nebylo možné hlasovat o dalších pozměňovacích návrzích, které například předložil pan kolega Ježek, nebo jiní poslanci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já si myslím, pane poslanče, že je vaším právem označit ten návrh za nezpůsobilý hlasování. Pak vám budeme věřit, pokud nebudou nějaké další námitky, ale argument, který jste použil v závěru svého vystoupení, prostě přijmout nelze.

Poslanec Jan Litomiský: Čili pak tu máme návrh ústavně právního výboru na změnu čl. 7. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 30. června 1998.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, takže ten první návrh jste označil - rozuměl jsem tomu tak, že je nezpůsobilý pro hlasování dle vašeho názoru.

Poslanec Jan Litomiský: Ano.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, námitky žádné nejsou, takže v hlasování č. 15 rozhodneme o návrhu ústavně právního výboru o dni účinnosti zákona.

Zahájil jsem hlasování, pořadové číslo 15. Ptám se, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 94, proti 25, návrh byl přijat.

Poslanec Jan Litomiský: Pak zde máme první pozměňovací návrh pana poslance Ježka. Já se domnívám, že ho nemusím číst, když ho máme písemně.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Litomiský navrhuje, že by ho nečetl, protože návrhy pozměňovací máme všichni v písemné podobě před sebou.

Ruku zdviženou má nad svou hlavou pan poslanec Drápela.

Poslanec Jiří Drápela: Pane předsedající, skutečně technický dotaz: z návrhu pana Josefa Ježka není jasné, kam bude připadat Středočeský kraj. (Hlas z pléna: na Moravu.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Co pan poslanec Ježek tady na tu poznámku?

Poslanec Josef Ježek: Já mohu potvrdit, že se chybička opět vloudila. To znamená, navrhuji tedy o tomto návrhu nehlasovat, protože se o něm hlasovat nedá.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Vyvadil s faktickou poznámkou. Dámy a pánové, prosím o klid. Prosím o klid ještě jednou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Pane předsedající, já nevím, jestli je to omyl nebo úmysl nebo náhoda, ale stává se z toho kabaret a počínaje vlastně prvním hlasováním je to zcela zmatečné. Já si dovoluji požádat o přerušení na 15 minut, protože v této fázi vůbec nejsme konzistentní cokoliv činit. (Hlas z pléna: Vy nemáte nárok.) Nemám právo, ale předsedající se může zvednout a odejít.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já se, pane poslanče, zeptám, je jasno, o čem hlasujeme nebo není jasno, o čem hlasujeme?

Poslanec Jiří Vyvadil: Teď právě není vůbec nic jasné.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já dám rozhodnout hlasováním: Kdo souhlasí s návrhem pana poslance Vyvadila, který neví prostě, o čem je možno hlasovat v tuto chvíli, nechť v hlasování č. 16 zvedne ruku.

Poslanec Jiří Vyvadil: Já nechci hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže hlasování přerušuji a konstatuji, že většina sněmovny se zřejmě domnívá, že je zřejmo, o čem hlasujeme. Vyjádření poslance Ježka jsem rozuměl jako vyjádření navrhovatele, který si je vědom, že se dopustil ve svém návrhu značné nedokonalosti a označil svůj názor za nevhodný pro hlasování. Rozumím tomu tak dobře?

Hlásí se pan poslanec Ivan Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánově, žádám o 15minutovou přestávku na poslanecký klub ODA. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře, takže nebudete-li mi mít za zlé, že tu přestávku udělám ještě o několik minut delší, sejdeme se v 16.45 hodin.

(Jednání přerušeno na 15 minut.)

(Schůze opět zahájena v 16.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, čas, který byl určen na jednání poslaneckých klubů, vypršel, takže vás všechny srdečně zvu do sněmovní síně a prosím, aby pan poslanec Jan Litomiský se ujal svých zpravodajských povinností.

Dámy a pánové, prosím o klid, posaďte se, ať máme všichni možnost slyšet pana poslance Litomiského.

Poslanec Jan Litomiský: Pane předsedající, o prvním návrhu pana poslance Josefa Ježka se hlasovat nedá vzhledem k tomu, že v průběhu rozpravy nebylo předneseno upřesnění a návrh tak jak byl předložen nedává smysl.

Doporučuji tedy, abychom hlasovali o druhém návrhu pana poslance Ježka. Pan poslanec Ježek tento návrh doporučuje, já jako zpravodaj tento návrh nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, v tuto chvíli jsem vás odhlásil a žádám vás o to, abyste se znovu s pomocí hlasovacích karet přihlásili.

O návrhu poslance Josefa Ježka, který je označen číslem 2, rozhodneme hlasováním, které má pořadové číslo 17 a které jsem právě zahájil. Ptám se kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 44 pro, 59 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jan Litomiský: Máme zde třetí návrh pana poslance Ježka. Pan poslanec Ježek ho doporučuje, já ho nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme o tom hlasováním, které má pořadové číslo 18 a které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro tento návrh pana poslance Ježka. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 34 pro, 70 proti. Ani tento návrh nebyl přijat.

Poslanec Jan Litomiský: Zbývá čtvrtý návrh pana poslance Ježka. Pan poslanec doporučuje, já nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 19 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 77 pro, 41 proti. Návrh byl přijat.

Poslanec Jan Litomiský: Pak zde máme návrh paní poslankyně Gerty Mazalové. Domnívám se, že je to komplexní návrh.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní poslankyně dává najevo, že je tomu tak.

Poslanec Jan Litomiský: Můžeme o návrhu hlasovat. Navrhovatel nedoporučuje, já rovněž nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 20 a ptám se, kdo je pro tento návrh paní poslankyně Gerty Mazalové. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 13 pro, 96 proti. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jan Litomiský: Máme zde tři návrhy pana poslance Kačenky. Já se ptám, jestli se o nich dá hlasovat současně nebo jestli si pan poslanec přeje, abychom hlasovali o každém zvláště.

Poslanec František Kačenka: O druhém a třetím návrhu společně, o prvním zvláště.

Poslanec Jan Litomiský: První návrh nedoporučuje navrhovatel, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 21 a ptám se, kdo je pro první návrh pana poslance Františka Kačenky. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 17 pro, 111 proti. Návrh nebyl přijat.

Prosím názor zpravodaje a navrhovatele k dalším dvěma návrhům.

Poslanec Jan Litomiský: Já nedoporučuji, pan navrhovatel nedoporučuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 22.

Kdo je pro návrh pana poslance Františka Kačenky, který je označen číslicemi 2 a 3? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 24, proti 96, návrh nebyl přijat.

Poslanec Jan Litomiský: Pak je zde návrh pana poslance Řezáče na vložení nového správního celku kraje Libereckého. Tento návrh je totožný s návrhem výboru pro veřejnou správu. Je pouze zpřesněný. Jako zpravodaj ho doporučuji, pan navrhovatel rovněž.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 23, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 74, proti 54. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jan Litomiský: Další návrh přednesl pan poslanec Kavan. Domnívám se, že se jedná o komplexní návrh, že je možné o něm hlasovat vcelku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Kavan souhlasí s tím, že je to komplexní návrh. Zahájil jsem hlasování č. 24.

Kdo je pro komplexní návrh pana poslance Petra Kavana? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 24, proti 111. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jan Litomiský: Poslanec Litomiský a paní poslankyně Tomanová nepřednesli pozměňovací návrhy.

Pan poslanec Kalus přednesl dva. Je nutné hlasovat o každém zvlášť. Můžeme hlasovat tedy o prvním návrhu pana poslance Kaluse. Já ho nedoporučuji, pan navrhovatel rovněž ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování č. 25.

Kdo je pro první návrh pana poslance Kaluse? Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 22, proti 98. Návrh nebyl přijat.

Rozuměl jsem dobře gestu pana poslance Exnera - chce v této chvíli vystoupit? Ano, má slovo.

Poslanec Václav Exner: Nebudu sice podporovat návrh paní poslankyně Hany Tomanové, ale domnívám se, že to není možné odbýt tím, že nepřednesla pozměňovací návrh. Podle mého mínění ona přednesla pozměňovací návrh, aby se rozdělil Východočeský vyšší samosprávný celek na dva, což z této formulace zcela jasně vyplývá. Domnívám se, že je správné, aby se o tomto jejím návrhu hlasovalo.

Poslanec Jan Litomiský: Myslím si, že sice věcně o tom hlasovat lze, ale paní poslankyně Tomanová to uvedla tak, že se připojuje k návrhu pana poslance Ježka, který už byl zamítnut. Jestli to paní poslankyně mínila tak, že v případě zamítnutí navrhuje ještě samostatný návrh na rozdělení těchto dvou krajů, potom by se o tom hlasovat dalo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jsme v situaci, kdy je to v podstatě pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu. Paní poslankyně Tomanová chce k tomu něco říci. Nechť je jí to umožněno. Ona sama nám sdělí, co svým vystoupením chtěla sněmovně sdělit.

Poslankyně Hana Tomanová: Pane předsedající, o návrhu kolegy Řezáče se také hlasovalo zvlášť. Také navrhoval rozdělení Severočeského kraje. Já jsem navrhovala rozdělení Východočeského kraje. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím tomu tak, že souhlasíte s poznámkou pana poslance Exnera? Ano, takže se tomu nechci bránit, protože konečné slovo v tom má samozřejmě sněmovna. Myslím si, že se nedopustím žádné chyby proti smyslu jednacího řádu, když o návrhu paní poslankyně Tomanové dám hlasovat.

Poslanec Jan Litomiský: Ještě poznamenávám, že pan navrhovatel tento návrh doporučuje, já ho nedoporučuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže o návrhu paní poslankyně Tomanové rozhodneme v hlasování, které má pořadové číslo 26 a které jsem právě zahájil.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 48, proti 70. Návrh nebyl přijat.

Nyní přistoupíme k hlasování o druhém návrhu pana poslance Jaromíra Kaluse. Prosím o názor zpravodaje.

Poslanec Jan Litomiský: Já ho nedoporučuji, pan navrhovatel rovněž ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 27. Druhý návrh pana poslance Kaluse.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro 22, proti 99. Návrh nebyl přijat.

Poslanec Jan Litomiský: Nakonec tu máme návrh pana poslance Opatřila. Já ho nedoporučuji, pan navrhovatel rovněž ne.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování č. 28, které jsem právě zahájil.

Ptám se, kdo je pro návrh pana poslance Opatřila? Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 12 poslanců, proti 110.

O pozměňovacích návrzích tedy bylo hlasováno. Můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona. Změnil jsem kvórum. Protože se jedná o ústavní zákon, připomínám, že je třeba hlasů 120 poslankyň či poslanců k tomu, aby návrh byl přijat. Nic nebrání tomu, abych hlasování zahájil. Je to hlasování č. 29.

Ptám se, kdo je pro tento návrh ústavního zákona? Kdo je proti? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro 80, proti 66. Konstatuji, že tento návrh ústavního zákona schválen nebyl.

Dalším bodem našeho jednání je

XXI.

Vládní návrh ústavního zákona o změnách státních hranic se Slovenskou republikou, podle sněmovního tisku 2050 - třetí čtení

Zahajuji toto třetí čtení a prosím, aby u stolku zpravodajů zaujal místo pověřený člen vlády ministr vnitra Jan Ruml, dále chci požádat o klid a potom zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Jiřího Payna, aby rovněž zaujal místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu, kterou nyní v souladu s § 95 odst. 2 otvírám. Písemné přihlášky do rozpravy nemám. Nejsou ani jiné signály, že by někdo v rozpravě chtěl vystoupit, takže rozpravu končím a ptám se, zdali chce vystoupit pan ministr vnitra. Je tomu tak.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP