Pátek 15. března 1996

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, čas určený pro polední přestávku uplynul, takže vás velmi prosím, abyste přišli do sněmovní síně, abychom mohli pokračovat v programu schůze.

Na začátek bych rád poprosil pana poslance Roberta Koláře, aby nás informoval o výsledku volby, takže mu rád předávám slovo.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem volby předsedy kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby České republiky.Jednalo se o první volbu, prvé kolo.

K volbě bylo vydáno 94 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 86 platných i neplatných hlasovacích lístků, 8 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno.

Pro poslance Jiřího Macháčka bylo odevzdáno 43 platných hlasů, pro poslance Zdeňka Trojana bylo odevzdáno 27 platných hlasů. Z toho vyplývá, že v prvním kole nebyl zvolen žádný z navržených kandidátů a musíme absolvovat druhé kolo, kterého se podle volebního řádu zúčastní tito dva jediní navržení kandidáti. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Robertu Kolářovi. Měli bychom se vyrovnat s bodem, který byl zařazen do programu naší schůze, a sice se zprávou ministra zdravotnictví. Doporučuji proto nyní dokončit projednání tohoto bodu pořadu. Rozprava byla ukončena a nyní se táži, zda si přeje vystoupit někdo z předsedů poslaneckých klubů? Nepřeje, takže můžeme přistoupit k hlasování.

Budeme hlasovat o návrzích tak, jak byly předneseny. Předpokládám, že návrhy na usnesení máte v písemné podobě před sebou, a proto nemyslím, že by bylo nezbytné jednotlivé návrhy číst.

Dostávám informaci, že návrhy na usnesení byly rozdány pouze klubům.

Věc se má tak, že všechny kluby dostaly odpovídající počet písemných vyhotovení těchto návrhů na usnesení Poslanecké sněmovny do svých schránek a je chybou klubu, pokud poslanci nemají v tuto chvíli materiál před sebou. Nicméně nemyslím si, že bychom měli trvat na tom, že musíme projednávat tento bod teď. Domnívá se někdo, že je třeba vyzvednout si materiál od klubu? Není tomu tak.

Budu číst usnesení tak, jak byla přednesena. Nemýlím-li se, byla přednesena v pořadí: Hana Lagová, Martin Syka a Eva Fischerová.

Paní a pánové, paní poslankyně Hana Lagová navrhuje usnesení:

Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky po vyslechnutí zprávy ministra zdravotnictví o stavu resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jeho řešení

a) konstatuje, že trvá neuspokojivý stav ve zdravotnictví

b) žádá vládu, aby do příští schůze Poslanecké sněmovny předložila cílové řešení, koncepci zdravotní politiky a z toho vyplývající opatření.

56.

Zpráva ministra zdravotnictví o stavu v resortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejich řešení

Protože paní poslankyně Hana Lagová navrhovala, aby se hlasovalo po částech, myslím, že je zcela v souladu se způsobem, který jsme přijali v této sněmovně, abych tak učinil. V tuto chvíli si dovolím vás odhlásit a požádat o novou prezentaci.

Nyní budeme hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna konstatuje, že trvá neuspokojivý stav ve zdravotnictví. Je to první návrh paní poslankyně Hany Lagové.

Zahájil jsem hlasování, pořadové č. 181, a táži se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 35, proti 48. Návrh nebyl přijat.

Druhý návrh je, že paní poslankyně Hana Lagová se obrací na vládu, tedy žádá vládu, aby do příští schůze Poslanecké sněmovny předložila cílové řešení, koncepci zdravotní politiky a z toho vyplývající opatření.

Zahájil jsme hlasování č. 182 a táži se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 30, proti 61. Návrh nebyl přijat.

Přistoupíme k hlasování o návrhu pana poslance Martina Syky. I zde budeme hlasovat o jeho návrzích po částech.

Pan poslanec Martin Syka navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala usnesení, že

a) bere na vědomí zprávu ministra zdravotnictví o stavu resortu zdravotnictví i o příčinách současné situace a způsobech jejího řešení.

Zahájil jsem hlasování č. 183 a ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti?

Hlasování č. 183 skončilo výsledkem pro 78, proti 17. Návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat o dalším návrhu pana poslance Martina Syky. V něm se navrhuje: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR podporuje regulační opatření vlády a Ministerstva zdravotnictví, která směřují k ozdravění systému všeobecného zdravotního pojištění."

Zahájil jsem hlasování č. 184 a táži se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 43 pro, 42 proti, takže návrh nebyl přijat.

Další bod, který navrhuje pan poslanec Martin Syka: "Poslanecká sněmovna podporuje finanční intervenci vlády do systému všeobecného zdravotního pojištění."

Rozhodneme o tom v hlasování č. 185.

Ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 36, proti 29. Návrh nebyl přijat.

Dále rozhodneme svým hlasováním o návrhu poslance Martina Syky: "Poslanecká sněmovna vyzývá Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR a ostatní zdravotní pojišťovny, aby zajistily regulační opatření přijatá vládou a Ministerstvem zdravotnictví k ozdravění systému všeobecného zdravotního pojištění."

Rozhodneme o tom v hlasování č. 186.

Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 34, proti 59, návrh nebyl přijat.

Nyní budeme hlasovat o návrhu paní poslankyně Evy Fischerové. Ten zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR doporučuje vládě, aby nepřijímala rozhodnutí o privatizaci majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů v případě lůžkových zdravotnických zařízení do doby dosažení ekonomické stabilizace ve zdravotnictví."

Zahájil jsem hlasování č. 187 a ptám se, kdo je pro návrh paní poslankyně Evy Fischerové. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 53, proti 53. Návrh nebyl přijat.

Dámy a pánové, domnívám se, že jsme tímto ukončili projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi Janu Stráskému i všem, kteří se zúčastnili rozpravy.

Paní a pánové, nyní zahajuji třetí čtení bodu

57.

Vládní návrh zákona o krmivech (sněmovní tisk 1975/2)

Bod obsahuje pozměňovací návrhy ze druhého čtení návrhu zákona o krmivech.

Nyní prosím, aby místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux a zpravodaj zemědělského výboru poslanec Ivan Bečvář zaujali místo u stolku zpravodajů a pan zpravodaj Bečvář spolu se mnou sledoval rozpravu, kterou otevírám ve třetím čtení.

Pokud se hlásí pan ministr Lux, má samozřejmě právo vystoupit.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, úvodní slovo k tomuto návrhu vládní novely zákona zaznělo, chtěl bych říci, že pozměňovací návrhy, které zazněly v posledním projednávání, podporuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Dostávám informaci, že za v tuto chvíli nepřítomného poslance Ivana Bečváře se zpravodajských povinností ujme pan poslanec Karel Mach. Dávám mu tedy slovo. Ostatní prosím o klid.

Poslanec Karel Mach: Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, trochu se omlouvám, že moje zpravodajská funkce nebude zcela stoprocentní, protože jsem na ni nebyl připraven, je to v podstatě náhradní řešení za nepřítomného kolegu Bečváře. Nicméně se pokusím s plnou odpovědností provést tento zákon třetím čtením k řádnému odhlasování, neboť jsem člen zemědělského výboru a jeho projednávání jsem se zúčastnil.

Dovolil bych si k tomu říci jen několik slov.

Bylo diskutováno nad tiskem 1975/2, což je návrh zemědělského výboru k zákonu o krmivech. Potom bych si ještě dovolil přednést, pane místopředsedo, některé legislativně technické úpravy, které vyplynuly z diskuse s legislativním odborem parlamentu nad tímto tiskem z hlediska nepřesností, které se staly při přepisu do návrhů tisku 1975/2. Nijak nemění věcný charakter zákona, jsou to jenom technická upřesnění.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče, v tuto chvíli mohu otevřít rozpravu a rozumím tomu tak, že jako první jste se přihlásil do rozpravy vy, abyste učinil některé návrhy týkající se legislativního charakteru.

Poslanec Karel Mach: Ano, děkuji.

Dovolil bych si k tisku 1975/2 v bodu 5 doplnit text v závorce slovy "a promítnout i do § 3 odst. 8, 9 a 10".

Dále v bodu 11 písm. b), jež nově zní: "druh, stupeň vzdělání a odbornou praxi ve výrobě krmiv".

K bodu 20 tisku 1975/2 v bodě a) technickou chybou při přepisu vypadl text "látkami a premixy, opatřenými". Tento text se doplňuje, takže bod a) zní takto: "a) vyrábí nebo obchoduje s krmivy, doplňkovými látkami a premixy, opatřenými údaji, které jsou klamavé...". Tady je chyba v tisku 1975/2, která vznikla přepisem a text by nedával smysl.

A poslední poznámka k bodu 21 - přečíslovat odstavce 2, 3, 4, 5, 6 tak, že odst. 2 se označuje číslem 4, odst. 3 se označuje číslem 6, odst. 4 se označuje číslem 3, odst. 5 se označuje číslem 2 a odst. 6 se označuje číslem 5.

A poslední poznámka. Návětí bodu č. 23 v důsledku přečíslování odstavců v 19 odst. 2 zní: "V § 19 odst. 2"... a pokračuje text viz návrh 1975/2.

Toť vše, pane místopředsedo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Machovi. Kdo další se hlásí do rozpravy? Zdá se, že nikdo, takže rozpravu končím. Ptám se, zda pan ministr Josef Lux hodlá vystoupit. Není tomu tak.

Můžeme přistoupit k hlasování o pozměňovacích a jiných návrzích.Slovo má pan poslanec Karel Mach.

Poslanec Karel Mach: Domnívám se, pane místopředsedo, že tisk 1970/2 je řádně distribuován poslancům; jsou v něm obsaženy pozměňovací návrhy, které vzešly z usnesení zemědělského výboru Poslanecké sněmovny č. 255/1996.

Myslím, že je teď přípustno hlasovat o těch návrzích, které jsou zde uvedeny, s tím, že by se braly v úvahu změny technického charakteru k tomuto tisku.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souhlasím. V tuto chvíli mi dovolte, abych vás odhlásil a poprosil o novou prezentaci, protože budeme hlasovat. Prosím, ještě poslanec Mach.

Poslanec Karel Mach: Po poradě zde si myslím, že by se to mohlo vzít jako komplexní návrh s tím, že by tam byl návrh na změnu účinnosti; tím by se to řešilo zcela jednoznačně; s tím, že by se vzal v úvahu ještě můj doplňující návrh, který jsem teď vznesl.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozumím-li tomu správně, nechám hlasovat o celém tisku 1975/2 en bloc s vašimi legislativně technickými připomínkami, které zazněly v třetím čtení.

Nejsou-li námitky, přistoupíme k hlasování č. 188.

Táži se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 76 pro, nikdo proti. Konstatuji, že tyto návrhy byly schváleny.

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona o krmivech, podle sněmovního tisku 1975, ve smyslu schválených pozměňovacích návrhů."

Zahájil jsem hlasování č. 189.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 75 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat. Děkuji panu poslanci Machovi a panu ministru zemědělství Josefu Luxovi.

Přistoupíme k projednání dalšího návrhu zákona. Jedná se o bod

58.

Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin (sněmovní tisk 1998) - třetí čtení

Zahajuji třetí čtení předloženého návrhu zákona. Tisk 1998/2 obsahuje pozměňovací návrhy z druhého čtení. Prosím nyní, aby zpravodaj zemědělského výboru pan poslanec Josef Křížek, zaujal místo u stolku zpravodajů a spolu se mnou sledoval rozpravu. Rozprava je tímto otevřena. Písemné přihlášky nemám. Ptám se, kdo chce vystoupit. Nikdo takový není, takže rozpravu končím.

Konstatuji, že o všech pozměňovacích návrzích bylo hlasováno, a proto můžeme nyní přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.

Ještě pan poslanec Křížek.

Poslanec Josef Křížek: Vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně a kole9ové, je pravda, že bylo hlasováno o všech 28 pozměňovacích návrzích, kromě mých dvou pozměňovacích návrhů.

Můj první pozměňovací návrh je ve dvou alternativách. Dovolil bych si přečíst.

První alternativa, která řeší rozpor mezi § 37 odst. 3 a § 31, by mohla být řešena takto (pokud bude sněmovnou přijata):

§ 31 odst. 1 by zněl takto: "Uvádět osivo a jiný rozmnožovací materiál na trh mohou pouze osoby právnické nebo fyzické, registrované pro tuto činnost u ústavu. Ústav na základě žádosti registruje každou právnickou nebo fyzickou osobu, která je odborně způsobilá pro uvedenou činnost. Při porušení zákona může být registrace změněna."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou-li námitky, domnívám se, že můžeme o tomto návrhu hlasovat, ovšem až poté, co vás požádám o novou registraci.

O slovo se přihlásil zástupce navrhovatele, pan ministr zemědělství Josef Lux.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Podporuji variantu č. 1, jak byla přednesena.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Prosím všechny, kteří jsou v sále, aby se zaregistrovali.

Zahájil jsem hlasování č. 190.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 64 poslanců pro, proti 7. Návrh byl přijat.

Poslanec Josef Křížek: Pane místopředsedo, můj druhý návrh řeší otázku účinnosti. Navrhuji znění § 38 takto: "Tento zákon nabývá účinnost dnem 1.července 1996.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Také o tomto návrhu rozhodneme v hlasování č. 191.

Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 78 poslanců, nikdo nebyl proti. Tento návrh byl přijat.

Dám nyní hlasovat o konečném znění:

"Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, podle sněmovního tisku 1998."

Ještě předtím dám slovo panu poslanci Křížkovi.

Poslanec Josef Křížek: Pane místopředsedo, abychom neudělali chybu. Já jsem si to vyjasňoval s legislativou, a budeme muset hlasovat ještě o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru formou en bloc.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Křížek navrhuje, aby o návrzích zemědělského výboru jsme hlasovali jako o jednom návrhu, tedy en bloc.

Ptám se, zda jsou proti tomu nějaké námitky. Není tomu tak.

Rozhodneme o jeho návrhu v hlasování č. 192, které jsem právě zahájil.

Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 82, nikdo proti. Tento návrh byl přijat.

Nyní jenom zopakuji pro úplnost usnesení, o kterém budeme hlasovat.

Poslanecká sněmovna schvaluje Vládní návrh zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin podle sněmovního tisku 1998 ve smyslu schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování č. 193 a ptám se, kdo je pro. Děkuji.

Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 87, proti nikdo. Návrh byl schválen.

Nyní přistupujeme k projednávání bodu

59.

Vládního návrhu zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Jedná se o sněmovní tisku 1999 a nacházíme se ve třetím čtení. Zahájil jsem třetí čtení sněmovního tisku 1999/2. Obsahuje pozměňovací návrhy ze druhého čtení návrhu zákona.

Pan poslanec Křížek bude jistě spolu se mnou sledovat rozpravu, kterou otevírám. Vidím, že se chce ujmout slova.

Poslanec Josef Křížek: Vážené kolegyně a kolegové, navrhuji dva pozměňovací návrhy k hlasování. Zazněly oba při podrobné rozpravě při druhém čtení.

První návrh se týká změny názvu zákona, místo 1995 Sb., bude č. 1996 Sb., druhý návrh se týká nového znění paragrafu 3, který zní: tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1996.

Doporučuji hlasovat o obou pozměňovacích návrzích en bloc.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Křížkovi. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Zdá se, že nikdo. Takže rozpravu končím a budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích a jiných návrzích týkajících se tohoto materiálu. En bloc budeme hlasovat o tom, co právě přednesl pan zpravodaj.

Rozhodneme v hlasování č. 194. Ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 72, nikdo proti. Tyto dva návrhy byly přijaty.

Můžeme přistoupit k hlasování o celkovém usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona o změně právních předpisů souvisejících se zákonem o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin podle sněmovního tisku 1999 a schválených pozměňovacích návrhů.

Zahájil jsem hlasování č. 195 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 77 pro, nikdo proti. I tento návrh jsme přijali.

Děkuji ministru zemědělství panu Josefu Luxovi a panu poslanci Křížkovi. Pan ministr se chce ujmout slova.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Dámy a pánové, děkuji vám za podporu těchto zákonů a vzhledem k času také za vytrvalost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, můžeme přistoupit k projednávání bodu

60.

Zpráva o plnění úkolů vyplývajících z programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996

Veškeré záležitosti by měly být obsaženy v tisku 2013.

Poslanecká sněmovna na své 36. schůzi v listopadu loňského roku požádala vládu o předložení nové zprávy o plnění úkolů, vyplývajících z programu sociální prevence a prevence kriminality. Organizační výbor navrhl přikázat zmíněnou zprávu brannému a bezpečnostnímu výboru, výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Táži se, zda se chce někdo k návrhu organizačního výboru vyjádřit. Zdá se, že nikoli.

Přikročíme k hlasování o návrhu organizačního výboru. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna přikazuje Zprávu o plnění úkolů vyplývajících z programu sociální prevence a prevence kriminality - aktuální stav a východiska do roku 1996, brannému a bezpečnostnímu výboru, výboru petičnímu, pro lidská práva a národnosti a výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Zahájil jsem hlasování č. 196 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 59, nikdo proti. Návrh byl přijat.

Paní a pánové, nemýlím-li se, tím jsme vyčerpali agendu této schůze. Mám pro vás informaci, že projev pana ministra Stráského bude k dispozici pravděpodobně o půl čtvrté, tedy zhruba za 25.min. zde ve sněmovně. Bude rozdán na lavice, ne tedy prostřednictvím výborů nebo klubů.

Pan poslanec Robert Kolář navrhuje zcela v souladu s tím, co předpokládá jednací řád, abychom zahájili druhé kolo volby. V tuto chvíli je 15.05 hodin a protože volba potrvá zhruba 20 minut a sčítání hlasů dalších 20 minut, výsledky budou vyhlášeny v 15.45 hodin a poté bude schůze ukončena.

V 15.45 hodin se všichni, kteří mají zájem, sejdou ve sněmovní síni k vyhlášení výsledků.

(Schůze byla přerušena v 15.08 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 15.46 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní a pánové, máme před sebou zbytek bodu 56, to znamená

51.

Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu pro kontrolu BIS

Prosil bych pana poslance Roberta Koláře, aby vyhlásil výsledky druhého kola.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledkem volby předsedy kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR. Jednalo se o první volbu, druhé kolo.

K hlasování bylo vydáno 80 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 74 platných i neplatných hlasovacích lístků, 6 hlasovacích lístků nebylo odevzdáno. Pro poslance Jiřího Macháčka bylo odevzdáno 43 platných hlasů, pro poslance Zdeňka Trojana bylo odevzdáno 22 platných hlasů. Ve druhém kole byl předsedou kontrolního orgánu Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby ČR zvolen poslanec Jiří Macháček. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji poslanci Kolářovi a gratuluji panu poslanci Macháčkovi. Chce se vyslovit ve sněmovně? Ne.

Takže, dámy a pánové, dovolte, abych v 15.47 v pátek 15. března tuto schůzi ukončil. Přeji vám bezpečný návrat domů a další úspěchy ve vaší zodpovědné práci.

(Schůze skončena v 15.47 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP