Středa 14. února 1996

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Odhlásil jsem vás a Kancelář prosím, aby nastavila počet hlasů potřebných ke schválení, a to na 120.

Dámy a pánové, vzhledem k tomu, o jaký návrh se jedná, dovolte mi, abych přednesl procedurální návrh, abychom odročili projednávání tohoto bodu do zítřka do 10 hodin.

K tomuto návrhu se hlásí s faktickou poznámkou pan kolega Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, omlouvám se, ale zítra odjíždí delegace zahraničního výboru na Slovensko a může být zítra stejně obtížné získat ústavní kvórum.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Tentokrát, dámy a pánové, přednáším faktickou poznámku jenom proto, abych umožnil našim kolegům, kteří se zdržují v této budově, včas dospět do jednací síně, neboť jsem přesvědčen, že by bylo velmi nezodpovědné, abychom zahájili hlasování o této věci právě v okamžiku, kdy bude přítomno 120 poslanců sněmovny. Uvědomme si, že se jedná o velmi důležité hlasování, že nepřijetí, odmítnutí této smlouvy Poslaneckou sněmovnou, by mělo - nechci říci - fatální důsledky, ale zcela určitě ne dobré důsledky pro naše postavení v Evropě, protože to je přece dohoda, to je přece úmluva, kterou snad, troufám si říci, si všichni přejeme. Proto jsem velmi dobře rozuměl návrhu pana předsedajícího, pana místopředsedy sněmovny Karla Ledvinky, aby hlasování bylo odročeno do zítřka do 10 hodin.

Dámy a pánové, jenom proto jsem se sám připojoval ve svých myšlenkách k přednesenému procedurálnímu návrhu a právě proto, že bych si velmi přál, abychom tuto dohodu schválili, moc prosím kolegy, kteří jsou ještě přítomni v předsálí, aby se dostavili v takovém počtu, abychom mohli tuto smlouvu schválit. Pakliže se nám to nepodaří během zbývajících vteřin, které mně zbývají k přednesení faktické poznámky, nezbude mi nic jiného, než se připojit k návrhu místopředsedy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ve 167. hlasování se ptám, kdo tento návrh podporuje?

Dámy a pánové, prosím, pana kolegu Kaluse, aby byl tak laskav a přednesl vám znovu návrh usnesení. Děkuji.

Poslanec Jaromír Kalus: Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Evropská dohoda o osobách účastnících se řízení před evropskou komisí a soudem pro lidská práva, přijatou v Londýně dne 6. května 1969.

Poslanecká sněmovna schvaluje podle článku 39 odst. 4 ústavního zákona ČNR č. 1 z roku 1993 Sb., Ústava České republiky, Evropskou dohodu o osobách účastnících se řízení před evropskou komisí a soudem pro lidská práva, přijatou v Londýně dne 6. května 1969 a stanoví, aby Česká republika podle čl. 4 odst. 2 písm. b) této dohody učinila při ratifikaci prohlášení následujícího znění:

Ustanovení článku 4 odst. 2 písm. a) dohody nebude uplatňováno vůči státním občanům České republiky.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jedná se o 168. hlasování. Kdo tento návrh usnesení podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 132 poslanců, nikdo nebyl proti.

Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji Kalusovi.

Dámy a pánové, navrhuji, abychom ještě projednali bod 75 a 76 podle schváleného programu.

Bodem 75 je

LXXVII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích s výstavbou hraničního mostu, podepsaná v Praze dne 13. července 1995 - prvé čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2013, uvede z pověření vlády ministr dopravy pan Vladimír Budinský, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr dopravy ČR Vladimír Budinský: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za pochopení a panu místopředsedovi Ledvinkovi za obratnost.

Chtěl bych předložit najednou oba návrhy smluv, které se týkají stejné věci, a to jsou hraniční mosty na dálnici D5 a německé dálnici A6 a hraniční most na mezinárodní silnici E49, která je silnicí první třídy č. 21.

Jsou to standardní smlouvy, které se podepisují při každé takové věci. Dálnice D5 a hraniční most bude v provozu v roce 1997. Most na silnici 1/21 bude vybudován také v letech 1996/1997. Nechci vás dále zdržovat.

Prosím vás o souhlas s oběma těmito mezinárodními smlouvami, se kterými vláda již souhlas vyslovila. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení poslance Zdeňka Vorlíčka, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, pokládám předložené smlouvy za velice důležité, protože umožňují napojit naši silniční síť na evropskou dálniční síť. Pro nás jako pro stát exportní a průmyslový, je tohle velice důležité. Jsou to smlouvy, které jsou určitým způsobem komplementární v tom smyslu, že jeden dálniční most bude stavět Česká republika za platnosti českých předpisů, druhý dálniční most Spolková republika Německo za platnosti jejich předpisů. To pokládám za správné a spravedlivé.

Domnívám se, že předložené smlouvy tak, jak jsou předloženy, jsou v souladu s jednacím řádem, s naším ústavním řádem a doporučuji vám je k přijetí a k tomu, aby byly přikázány hospodářskému výboru Poslanecké sněmovny.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí. Končím obecnou rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání hospodářskému výboru.

Jedná se o 169. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 90 poslanců, proti nebyl nikdo.

Dalším bodem je

LXXVIII.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49, podepsaná v Praze dne 13. července 1995

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2014, uvedl z pověření vlády ministr dopravy pan Vladimír Budinský v minulém bodě. Organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení poslance Zdeňka Vorlíčka.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Já už jsem své stanovisko řekl v předchozím bodě. Prosím vás i v tomto případě o podporu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování.

Jedná se o 170. hlasování.

Kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh byl přijat.

Pro hlasovalo 95 poslanců, nikdo nebyl proti.

Dámy a pánové, jak jsme si schválili rozhodnutím sněmovny na začátku odpoledního jednání, nyní vyhlašuji přestávku do 19 hodin. Předseda Poslanecké sněmovny svolává na 18.15 do místnosti č. 106 organizační výbor.

(Schůze přerušena v 18.13 hodin)

(Schůze zahájena v 19.10 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Budeme pokračovat v projednávání bodu č. 70.

LXXIX.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu podepsaná 25. listopadu 1995 v Ljubljani - první čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1997, uvede z pověření vlády ministr průmyslu a obchodu Vladimír Dlouhý, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, z pověření vlády před vás předstupuji s odůvodněním vládního návrhu, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu Dohoda o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu (CEFTA), která byla podepsána dne 25. listopadu 1995 v Ljubljani na základě usnesení vlády České republiky.

Na poznaňském setkání předsedů vlád České republiky, Maďarska, Polska, Slovenské republiky a Slovinska v listopadu 1994 bylo dohodnuto, že Republika Slovinsko jako první přistoupí ke Středoevropské dohodě o volném obchodu. Tento záměr byl potrvzen i na summitu premiérů států CEFTA v září minulého roku v Brně.

Přistoupení nových států k CEFTA právně umožňuje "Doplňková dohoda ke Středoevropské dohodě o volném obchodu" podepsaná 11. září 1995 v Brně, kterou v současné době projednává Poslanecká sněmovna Parlamentu.

Republika Slovinsko splňuje podmínky stanovené Doplňkovou dohodou pro přistoupení k CEFTA, t.j. má parafovanou Asociační dohodu s Evropskou unií a je členem Světové obchodní organizace.

Slovinsko přistupuje k CEFTA od 1. 1. 1996 a přijímá Středoevropskou dohodu o volném obchodu se všemi jejími doplňky podepsanými před podpisem Dohody o přístupu.

Součástí Dohody o přístupu jsou Protokoly č. 8 a 11 obsahující ustanovení pro zrušení cel u průmyslových výrobků a pro poskytování vzájemných zemědělských koncesí mezi ČR a Republikou Slovinsko.

Na základě těchto Protokolů se uskutečňují od 1. 1. 1996 veškeré dodávky průmyslových výrobků z České republiky do Slovinska a opačně beze cla. Částečná liberalizace vzájemného obchodu zemědělskými výrobky postupně rovněž probíhá.

Chtěl bych zdůraznit, že vzájemný obchod má trvale vzestupnou tendenci, k čemuž výrazně přispěla původní bilaterální dohoda o volném obchodu z roku 1993.

Jsme přesvědčeni, že Dohoda o přístupu Slovinska k CEFTA vytváří dobrý základ pro další rozvoj vzájemné obchodní spolupráce.

Z tohoto důvodu, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám přikázat vládní návrh Dohody o přístupu Republika Slovinsko k CEFT výboru Poslanecké sněmovny k projednání.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Payne, který byl rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny určen zpravodajem pro první čtení za omluveného poslance Otakara Vychodila.

Poslanec Jiří Payne: Pane místopředsedo, vážená sněmovno, pane ministře, dostáváme návrh, kterým do sdružení států, které se dohodly uplatňovat navzájem pravidla, která vedou k vytvoření úplné zóny volného obchodu, vstupuje nový stát - Slovinsko. Domnívám se, že již dnes můžeme říci, že CEFTA se stává prestižní organizací, která má svou autoritu. Za sebe mohu říci, že vítám to, že tato skupina států se rozšiřuje právě o Slovinsko.

Podíváte-li se do návrhu, který máme před sebou, chtěl bych připomenout, že se obchodní vztahy se Slovinskem rozvíjejí naprosto dramatickým způsobem, protože v roce 1992 se náš obchod zdvojnásobil a v následujících letech máme každý rok nárůst 150%.

To je skutečně vlastní doklad toho, že zóny volného obchodu, které sjednáváme s různými státy, přinášejí konkrétní efekt a že tomu tak je i v případě Slovinska. Vzhledem k tomu, že perspektivy další spolupráce se Slovinskem jsou zřejmé, domnívám se, že je účelné, aby Slovinsko vstoupilo do této multilaterální spolupráce, bylo regulérním partnerem a hlásím se k tomu, abychom podpořili tuto smlouvu. Doporučuji, aby smlouva byla přikázána zahraničnímu výboru, který se těmito smlouvami zabývá.

Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a ptám se, zda někdo má jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování v případě, že budeme moci hlasovat. Zatím tomu tak není.

Přednesu návrh usnesení: Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Ve 171. hlasování kdo tento návrh podporuje? Kdo je proti? Návrh usnesení byl přijat. Z přítomných 69 poslanců 68 hlasovalo pro, nikdo nebyl proti.

Dalším bodem je

LXXX.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou, podepsaná dne 15. prosince 1995 v Praze, první čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2078 uvede z pověření vlády ministr průmyslu a obchodu pan Vladimír Dlouhý, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr průmyslu a obchodu ČR Vladimír Dlouhý: Pane předsedající, pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, předkládaná Dohoda o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou byla podepsána dne 15. prosince 1995 v Praze. Proces sjednávání dohody pozitivně ovlivnilo setkání předsedů vlád smluvních stran Středoevropské dohody o volném obchodu v září 1995 v Brně. V jeho průběhu bylo mimo jiné dohodnuto, že Bulharská republika bude zařazena do skupiny států - perspektivních kandidátů na přistoupení k této dohodě. S cílem usnadnit a urychlit proces budoucího přistoupení Bulharska k CEFTA byl proto text předkládané dvoustranné dohody v maximální možné míře přiblížen základnímu textu dohody CEFTA.

Vývoj vzájemného obchodu mezi Českou republikou a Bulharskem vykazuje po značném poklesu v letech 1990 až 1992 tendenci k pomalému růstu. Bulharsko nepatří v současné době mezi nejvýznamnější obchodní partnery České republiky, když obrat vzájemného obchodu v roce 1995 za období leden až listopad dosáhl pouze hodnoty 82,8 milionu dolarů s výrazným převisem vzájemné obchodní bilance ve prospěch České republiky. Podle předběžných ekonomických analýz by však konkrétní dopad předkládané dohody o volném obchodu mezi oběma státy mohl v prvním roce jejího provádění představovat nárůst nejméně 20% objemu vzájemného obchodu s tím, že trend by mohl pokračovat i v dalších letech.

Od 1.1.1996 byl zcela liberalizován dovoz do České republiky u 82% stávajícího obchodu průmyslovými výrobky a ke stejnému datu liberalizovala Bulharská republika zcela dovoz z České republiky u 70% stávajícího obchodu průmyslovými výrobky. Liberalizace obchodu zemědělskými výrobky se dotýká vybraného okruhu výrobků a je možno ji považovat za první etapu liberalizace agrárního obchodu, který je pro Bulharsko velmi citlivý.

Závazky České republiky vyplývající z Dohody o volném obchodu respektují dříve přijaté mnohostranné i dvoustranné závazky naší země a odrážejí reálný vývoj transformace ekonomiky České republiky. Dohoda nebrání sjednávání dalších preferenčních dohod.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji vám vyslovit souhlas s přikázáním výboru k projednání Dohodu o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Payne, který byl rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny určen zpravodajem pro první čtení za omluveného poslance Otu Vychodila.

Poslanec Jiří Payne: Pane místopředsedo, pane ministře, vážená sněmovno, tato smlouva je zcela v logice usilování České republiky, která má ekonomiku zaměřenou proexportně. Pro nás je zahraniční obchod velmi důležitou součástí našeho národního hospodářství. Podílí se významně na ekonomických výsledcích České republiky a i když Bulharsko prozatím nepatří k významným partnerům, domnívám se, že je na místě, abychom vytvořili podmínky, které mohou vést k posilování vzájemných kontaktů. Věřím dokonce, že i někteří z našich podnikatelů se chopí této příležitosti a rozšíří kontakty v této oblasti.

Pokud se podíváme na čísla, jak se obchod vyvíjí, tak zjišťujeme, že vlastně v posledních letech ten obchod zdánlivě jakoby stagnuje nebo kolísá na přibližně stejných číslech. A právě do tohoto stavu by smlouva, která je zde předložena, mohla vnést jakousi dynamiku, která by vedla k růstu vzájemné obchodní výměny.

Proto se domnívám, že je na místě, aby se výbory zabývaly touto smlouvou a doporučuji, aby zahraniční výbor zhodnotil tuto smlouvu. Doporučuji tedy, aby byla smlouva přikázána zahraničnímu výboru.

Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání.

Organizační výbor navrhuje předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru.

Jedná se o 172. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ze 69 přítomných bylo 62 pro, nikdo proti.

Děkuji panu ministru Dlouhému, děkuji společnému zpravodajovi panu kolegovi Paynovi.

Přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

LXXXI.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990 - první čtení

Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2030, uvede z pověření vlády ministr spravedlnosti pan Jiří Novák, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si předložit Poslanecké sněmovně k prvému čtení Úmluvu o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, která byla sjednaná 8. listopadu 1990 ve Štrasburku. Úmluva vstoupila v platnost v roce 1993 a stala se významným nástrojem k potírání mezinárodně organizované majetkové trestné činnosti.

Boj proti závažné kriminalitě je čím dál více mezinárodním problémem a vyžaduje též použití účinných metod na mezinárodní úrovni. Úmluva za tím účelem vytváří systém pravidel a opatření umožňujících širokou spolupráci mezi členskými státy s cílem zbavit pachatele nástrojů a výnosů z jejich nezákonné činnosti. Zavazuje státy k poskytování právní pomoci při zajišťování důkazů o veškerém majetku, který by mohl podléhat konfiskaci, a k vzájemnému informování o prostředcích a výnosech, které by mohly být předmětem trestního stíhání. Aby pachatel nemohl odstranit majetek, který by později mohl být předmětem žádosti o konfiskaci, jsou státy povinny přijmout prozatímní opatření k jeho zajištění.

Úmluva též zavazuje státy k tomu, aby buď vykonaly rozhodnutí cizího státu o konfiskaci, nebo na základě žádosti cizího státu samy provedly řízení vedoucí k rozhodnutí o konfiskaci a jeho výkonu. Úmluva dále konkretizuje podmínky k poskytování právní pomoci a uvádí důvody, které mohou vést k odmítnutí poskytnutí právní pomoci, případně k odmítnutí výkonu zahraničního rozhodnutí.

Aby Česká republika mohla plnit všechny závazky obsažené v Úmluvě, bylo nutno přistoupit k novelizaci trestního zákona a trestního řádu. Tyto novely byly schváleny Parlamentem v rámci zákona č. 152 Sbírky zákonů a jsou účinné od 1. září 1995. Dalším nezbytným opatřením k zajištění plnění závazků České republiky plynoucích z této Úmluvy je přijetí zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Návrh tohoto zákona byl Poslanecké sněmovně předložen k druhému čtení 6. února tohoto roku a lze očekávat, že se podaří jej v brzké době schválit.

Úmluva byla k dnešnímu dni podepsána 23 státy, k její ratifikaci zatím přistoupilo 8 států. Vláda České republiky vyslovila 8. listopadu 1995 s podpisem této Úmluvy souhlas.

Na základě zmocnění vlády České republiky jsem Úmluvu 18. prosince 1995 podepsal s výhradou její ratifikace.

Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti je moderní smlouvou, která je jedním z nejnovějších nástrojů ochrany společnosti před závažnou mezinárodně organizovanou kriminalitou. Podstatným způsobem též rozšiřuje dosavadní úroveň mezinárodně trestní spolupráce. Ratifikace této úmluvy nepochybně přispěje ke zvýšení prestiže České republiky v očích Rady Evropy. Dovoluji si proto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této Úmluvy. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal poslanec Libor Novák mladší, který byl určen zpravodajem pro prvé čtení.

Poslanec Libor Novák (1962): Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, máme před sebou vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu, sjednaná ve Štrasburku dne 8. 11. 1990 - sněmovní tisk č. 2030.

Jistě si vzpomínáte, že před několika dny jsme projednávali v Parlamentu vládní návrh zákona, který pojednává o tomtéž problému, který prošel druhým čtením s opravdu velmi drobnými připomínkami. Dá se očekávat, že na tomto plénu bude ve třetím čtení bez problému schválen.

Tato smlouva tvoří obecný mezinárodní rámec, který byl do tohoto zákona promítnut. Řekl bych, že nejen do tohoto zákona, ale i do novelizací jiných zákonů, především trestního, tak aby byl naplněn obsah této smlouvy, který je zakotven především v její druhé kapitole, která hovoří o opatřeních k přijetí na vnitrostátní úrovni a zavazuje státy, které ratifikují tuto Úmluvu k přijetí legislativních a jiných opatření ve svém vnitrostátním prostoru.

Myslím si, že můžeme s plnou odpovědností prohlásit, že tato opatření byla již přijata - nebo budou ve velmi krátké době přijata - a že tedy můžeme bez jakýchkoliv problémů přistoupit k podpisu a ratifikaci této Úmluvy.

Myslím, že je logické, že to, co jsme měli předloženo ve vládním návrhu zákona o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, je naprosto nutné sjednat i na mezinárodní úrovni, protože bez této mezinárodní úrovně by boj proti špinavým penězům - jak se nazývají - ztratil jakýkoliv smysl, vzhledem k tomu, že oběh peněz ve finančním sektoru je prakticky jinak nekontrolovatelný. Je nutné stíhat vstup těchto peněz do finančního systému už na svém počátku, tzn. ve vnitrostátní úpravě.

Z toho, co jsem řekl jednoznačně vyplývá, že mohu jenom doporučit Poslanecké sněmovně Parlamentu schválení tohoto vládního návrhu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, končím rozpravu.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání brannému a bezpečnostnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání brannému a bezpečnostnímu výboru.

Jedná se o 173. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Ze 79 poslanců bylo 70 pro, nikdo nebyl proti.

Děkuji společnému zpravodaji.

Nyní se budeme věnovat bodu, kterým je

LXXXII.

Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, sjednaný ve Štrasburku dne 17. března 1978

Jedná se o prvé čtení. Vládní návrh, který jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2031, uvede z pověření vlády ministr spravedlnosti pan Jiří Novák, kterého prosím, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP