Čtvrtek 8. února 1996

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Předseda klubu KDS, nyní se hlásí předseda klubu ODA pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, také náš klub nepodpoří tento návrh zákona, a to z podobných důvodů. Přijatým zněním čl. 2 bod 2 po našem soudu došlo ke zneužití stavu legislativní nouze, k tomu, že návrh zákona nikoliv provádí rozhodnutí Ústavního soudu, ale směřuje přímo proti němu. Z těchto důvodů tento zákon nemůžeme podpořit.

Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosí si ještě někdo z předsedů poslaneckých klubů vystoupit? Pan kolega Výborný, předseda klubu KDU-ČSL.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, nedomnívám se, že došlo ke zneužití stavu legislativní nouze a ačkoliv jsem podporoval návrh poslance Černého, protože jsem ho považoval za správný, umím nést porážku v této věci a jsem přesvědčen, když nebyl tento pozměňovací návrh přijat, že není důvod odmítat celý návrh, protože kdyby se tak stalo, dojde ke znejistění právního stavu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nyní budeme hlasovat o celém návrhu. Dovolte, abych vám přednesl návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů - podle sněmovního tisku 2073 a schválených pozměňovacích návrhů.

Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat. Jedná se o 76. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 121 poslanců pro, proti 36.

Tím jsme splnili další bod podle schváleného programu. Děkuji místopředsedovi vlády a ministru zemědělství i společnému zpravodaji.

Oznamuji vám, že pan kolega Lobkowicz má náhradní kartu číslo 7.

Budeme se věnovat dalšímu bodu podle programu, kterým je

XXXIV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů - podle sněmovního tisku 2071 v prvém čtení

Z pověření vlády jej uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník. Ještě než se ujme slova, chci oznámit, že předseda vlády v předkládacím dopise požádal o zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona ve výborech. Pane místopředsedo, prosím, abyste se ujal slova. A vás, dámy a pánové, prosím ještě jednou o klid. Děkuji.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, návrh novely zákona o dani silniční je předkládán vládou Poslanecké sněmovně zhruba ze tří důvodů.

Prvním důvodem je skutečnost, že poslední doplnění zákona o dani silniční ve vztahu ke speciálním vozidlům používaným pro polní práce v zemědělské výrobě vyvolalo mnohé nejasnosti v aplikaci tohoto zákona a vedlo k rozporům mezi správci daně. V zájmu odstranění těchto nejasností bylo po dohodě s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem dopravy vypracováno nové znění, které tento rozpor odstraňuje.

Za druhé se navrhuje nově rozšířit osvobození od silniční daně pro všechna vozidla zabezpečující linkovou osobní dopravu na území České republiky, neboli k dosavadnímu osvobození autobusové dopravy městské tak připadá i autobusová doprava ostatní. V důsledku toho se předpokládá snížení výnosu silniční daně zhruba o 150 mil. korun, nicméně pan ministr dopravy je přesvědčen, že tato úprava povede ke zlepšení toho, čemu se vžilo říkat dopravní obslužnost.

A konečně třetím důvodem je skutečnost, že k 31. prosinci 1995 skončilo osvobození vozidel, která splňují ekologické předpisy, tzv. EURO 1, a návrh novely tedy obsahuje i vypuštění příslušných ustanovení a za účelem stimulace nákupu ekologických vozidel, která splňují zpřísněné limity, tzv. EURO 2, se navrhuje prodloužení osvobození předmětných vozidel i pro léta 1997 a 1998.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby schválila v rámci prvého čtení tento návrh a posunula jej do projednání v rámci druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení poslance Jiřího Vačkáře, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jiří Vačkář: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych byl velmi stručný, protože zcela jednoznačně veškeré argumenty, které byly vzneseny panem místopředsedou vlády, odpovídají tomu, co je smyslem předložené novely.

Přesto si neodpustím jednu poznámku. Jsem rád, že poté, co jsem před dvěma lety obdobný návrh předložil (a dokonce ho sněmovna schválila a pak revokovala) se k tomu vracíme a řešíme problém dopravy, zejména z pohledu autobusů. Jsem rád, že jsme našli formu a dořešili jsme uvedený problém z hlediska zemědělských vozidel, kde byl sice předložen pozměňovací návrh, nebyl však dokonalý.

Myslím, že tato novela vyčerpává všechny potíže a některé nedostatky, které vznikaly v průběhu uplatňování této věci a myslím, že by bylo dobře uvedený návrh schválit a posunout jej do druhého čtení a přikázat rozpočtovému výboru k projednání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže ji končím. Protože nebyl vznesen návrh na vrácení navrhovateli ani na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru, přičemž já navrhuji zkrátit lhůtu pro projednání návrhu ve výboru o 20 dnů a vyhovět tak žádosti předsedy vlády. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Přistoupíme k hlasování. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat.

Přednesu návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. přikazuje předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru,

2. zkracuje lhůtu pro projednání tohoto návrhu zákona ve výboru o 20 dnů."

Budeme hlasovat hned, jakmile budeme schopni hlasovat. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Zahájil jsem 78. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh usnesení byl přijat. Pro 71, proti nikdo.

Tím jsme se vyrovnali s bodem 36 a přistupujeme k dalšímu bodu, kterým je

XXXV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. - první čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2072. Z pověření vlády jej uvede místopředseda vlády a ministr financí Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, od data, kdy zákon č. 202 o loteriích a jiných podobných hrách vstoupil v platnost, uplynulo více než pět let. Za tuto dobu celá oblast prodělala obrovský rozvoj. V současné době jsou v České republice nabízeny všechny druhy mezinárodně provozovaných sázkových her. Tento rozmach sázkových her a určité problémy spojené s aplikací stávajícího zákona v praxi vyvolaly i objektivní potřebu zákon novelizovat.

Novela zákona tak jak je vám předložena řeší především rozšíření povinnosti prokazovat bezúhonnost u osob v zákoně uvedených na všechny druhy loterií a sázkových her, dále potom stanovení povinnosti složit herní jistotu pro provozovatele všech druhů sázkových her k zajištění pohledávek státu, obcí a pro výplaty výher hráčů. Dále stanoví nový způsob výpočtu prostředků, odváděných na veřejně prospěšné účely u sázkových her v kasinu, kurzových sázek a u sázkové hry Bingo.

Novela navrhuje počítat odvod na veřejně prospěšné účely ze stejného základu jako je tomu u správního poplatku vybíraného za provozování sázkových her. Tím dojde i k zajištění stability tohoto odvodu.

Dalším důvodem je nutnost zkvalitnění dozoru nad celou touto oblastí. Jde především o to, že se zapojí i finanční úřady do kontrolní činnosti v oblasti výherních hracích přístrojů, která se jeví jako nejproblémovější z hlediska výkonu dozoru. Dozor zde dosud provádějí povolující orgány, a to obce.

Konečně posledním významnějším rysem novely je zpřísnění sankcí při porušení povinností stanovených zákonem, popř. v rozhodnutích povolujících orgánů. Například pokuty jsou zvyšovány zhruba o 50% dosud platných sazeb.

Kdybych měl shrnout, novela zákona sleduje především zpřesnění podmínek her, zpřísnění režimu jejich provozování, zprůhlednění celé této oblasti a zkvalitnění dozoru.

Doporučuji jménem vlády, aby Poslanecká sněmovna v rámci prvního čtení schválila tento návrh novely do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Organizační výbor určil zpravodajem pro první čtení poslance Věnceslava Lukáše, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Věnceslav Lukáš: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane místopředsedo vlády, návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 202/1990 Sb., ve znění zákona č. 70/1994 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách byl podrobně uveden a odůvodněn panem místopředsedou vlády a ministrem financí Kočárníkem. Jak bylo řečeno, smyslem této novely je především zpřísnit režim provozu loterií, zprůhlednit celou tuto specifickou činnost, zkvalitnit dozor, zpřísnit sankce. Důležité je rovněž stanovení povinnosti skládat herní jistotu.

Je třeba si uvědomit, že provozování loterií a jiných podobných her je specifickou činností, kterou zcela nelze podřídit režimu běžného hospodářského podnikání. Hry o peníze jsou totiž v podstatě zakázány, a proto nemohou požívat ochrany ekonomických svobod. Protože však existuje lidský sklon hrát, jsou možné určité výjimky, ale to může udělat pouze veřejná moc, čili stát, a tomu pak náleží tím pádem kontrola nad nimi.

I když nemohu plně souhlasit se všemi body navržené novely, pokládám ji za důležitou a doporučuji její postoupení ke druhému čtení. Navrhuji v souladu s rozhodnutím organizačního výboru její přikázání rozpočtovému výboru.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí kolega Josef Hájek. Připraví se kolega Kužílek.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové, dovolte mi k tomuto tématu v obecné rozpravě několik poznámek. Předložená novela by měla v podstatě obhospodařit jedno veliké odvětví, o kterém se mnoho nehovoří, pokud s tímto odvětvím nejsou problémy, tak jak jsme toho v minulosti několikrát byli svědky. Jsou publikována různá data, kolik peněz ročně projde sázkovými kancelářemi, kolik peněz obyvatelstvo vlastně vloží do loterií a her. Řád těchto odhadů (troufnu si říci odhadů, protože pravděpodobně není a ani nemůže být přesná evidence) je 20 až 30 miliard Kč ročně. To je nesporně dost peněz, aby se tato sněmovna právě tomuto problému i jeho fiskální výši věnovala s plnou odpovědností.

Chtěl bych připomenout, že v zásadách jsme tento návrh projednávali v roce 1993 a 1994. Není to žádné téma, které se narodilo včera, nebo před půl rokem, kdy jsme byli svědky mediálních výstupů v kauze Lotynka. Najednou přichází návrh novely - a jsem rád, že přichází - který podle mého názoru, názoru člověka, který se v průběhu těch tří let tímto tématem nějak zabýval, je trochu překvapivý. Překvapují mě proti původní filozofii zásad tyto věci: vstup zahraničního kapitálu. Kolega Lukáš tady správně uvedl, že to není komerce, není podnikání v tom pravém slova smyslu. Chtěl bych jen říci, že většina západoevropských zemí si důsledně tuto oblast střeží jednak kvůli fiskálnímu rozpočtovému příjmu, to je pochopitelné, a jednak toto odvětví je skutečně jedno z odvětví, které je náchylné k praní špinavých peněz a zvýšený dohled a transparentnost musí být naprosto vzorová. Překvapilo mě, že se tady najednou objevuje tento zcela nový titul a chci říci, že s ním zásadně nesouhlasím.

Jsou tady i některé další věci, které by zasloužily větší pozornost odborníků i poslanců. Myslím institut heren, zvýšení vkladů na jednotlivou hru atd. atd.

Chci závěrem svého vystoupení, kde jsem na tyto problémy upozornil, vyslovit určitou víru, že ve druhém čtení tohoto zákona, všechna tato minimálně sporná místa se nám podaří ošetřit tak, aby již nedocházelo k problémům, kterých jsme byli v nedávné minulosti svědky. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, náš poslanecký klub má pochybnosti o tomto návrhu zákona. Překvapuje nás zejména velmi neobvyklý návrh, aby se stát zbavil monopolu na číselnou loterii, což je velmi neobvyklé ve srovnání s jinými zeměmi.

Stejně tak považujeme za velmi podivný návrh na zvýšení základního vkladu do hracích automatů, ale musím říci, že tento návrh obsahuje ještě další velké otazníky.

Konečně nespatřujeme žádný zvláštní důvod, aby se norma, která je skutečně velmi problematická a zabývá se "jednou z nejméně probádaných a zřetelných oblastí vlivu Ministerstva financí", přijímala v tomto řekněme legislativním kalupu. Proto si dovoluji navrhnout, aby návrh zákona byl v prvním čtení zamítnut.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Pan kolega Pěnička.

Poslanec Stanislav Pěnička: Vážený pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, chtěl bych upozornit jen na jednu věc, že odročení a další oddalování řešení problému tohoto odvětví je daleko horší, než vládní návrh zákona nějakým způsobem pozměňovacími návrhy upravit.

Myslím, že druhé čtení má dostatečně dlouhou lhůtu k tomu, aby zákon byl vylepšen, aby byl upraven do té podoby, která by odpovídala našim názorům nebo názorům veřejnosti.

Přimlouvám se za to, abyste k tomu návrhu kolegy Kužílka se nestavěli způsobem, že byste ho měli podpořit. Myslím, že vystoupení kolegy Hájka poukazovalo na některé nedostatky tohoto zákona. Přimlouvám se za to, aby tento zákon byl přikázán rozpočtovému výboru do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí. Pan místopředseda vlády a ministr financí.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych vám ještě dodatkem říci asi dvě věci k té diskusi. Pokud jde o vstup nebo nevstup zahraničního - tady to bylo nepřesně nazváno monopolem státu, o žádný monopol státu z tohoto hlediska nejde, je to chování se subjektů na základě zákona, který upravuje a to není monopol. Byl předmětem i diskuse ve vládě. Ministerstvo financí dávalo trochu jiný návrh, nicméně vláda byla tohoto názoru. Já nemám teď ani právo tento názor vlády měnit, nicméně myslím rovněž, že v rámci dostatečně dlouhé lhůty, kterou budete mít, pokud schválíte tento zákon do druhého čtení, že sněmovna odpovědně posoudí tento problém. Neměl by nás traumatizovat.

Druhou poznámku bych chtěl říci, že ten zákon je předmětem obrovského lobování na jedné straně velikých společností, na druhé straně malých podnikatelů, kteří mají malé počty automatů atd. Ti velcí by chtěli mít monopol, ti malí se tomu zase brání atd. Toto je vyvážený kompromis, tento zákon, mezi těmi všemi silami, které se v této oblasti nacházejí.

Chtěl bych, abyste toto věděli. My jsme se všemi těmi asociacemi vedli poctivou debatu, proto také se ten zákon opozdil a rozhodně bych chtěl sněmovnu ujistit, že zákon představuje podstatné vylepšení v oblasti her, sázek atd., zprůhlednění, zpřísnění dohledu a určitě potřebujeme tento zákon mít.

Proto bych ještě jednou rád na vás apeloval, abyste jej do druhého čtení propustili. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a než přednesu návrhy usnesení, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

V obecné rozpravě nejprve zazněl návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Podle § 90 budeme o tomto návrhu hlasovat nejdříve. Jedná se o 79. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 8, proti 69 poslanců.

Dovolím si vám navrhnout další návrh usnesení: Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Můžeme hlasovat. Jedná se o 80. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh usnesení byl schválen. Pro hlasovalo 82 poslanců, nikdo nebyl proti.

Děkuji společnému zpravodaji.

Přistoupíme k projednání bodu 38, kterým je

XXXVI.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2080. Z pověření vlády jej uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, z pověření vlády předkládám v rámci prvého čtení Poslanecké sněmovně novelu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Rovněž u tohoto zákona bych velmi rád chtěl zdůraznit, že vypracování této novely předcházela obrovská spousta diskusí, které se o postavení investičních fondů vedly v uplynulém období na různých úrovních. Výsledkem těchto diskusí, jejich zhodnocení, vyhodnocení je předkládaný návrh novely stávajícího zákona, který - pokud jde o koncepční pojetí investičních společností a investičních fondů - nepředstavuje zásadní změny. Nicméně změny, které v novele jsou, považuji za významné a jsou zaměřeny zejména na následující věci:

Především dochází k jednoznačnému vymezení subjektů, na které se zákonná úprava vztahuje. Dále dochází k posílení úlohy státního dozoru, spočívající zejména v rozšíření škály sankcí, které budou moci být ukládány. Dále novela obsahuje konkretizaci úlohy a postavení bank, depozitářů. Za významný prvek této novely považuji zpřesnění informační povinnosti investičních společností a investičních fondů, která pro investory bude znamenat daleko přesnější a průhlednější hospodaření. Novela obsahuje i konkrétní vymezení obsahu úplaty za obhospodařování majetku v podílových fondech a majetku investičních fondů, nově též i majetku penzijních fondů investičních společností.

Tento zákon zabezpečuje ochranu investorů zejména tím, že jasně vymezuje kategorie investičních společností, investičních fondů a podílových fondů, chrání jejich označení, podřizuje je státnímu dozoru a daňovými zákony jim zaručuje výhodnější daňový režim. Rozhodnutí o tom, komu investor svěří své prostředky, zda investičnímu či podílovému fondu, jejichž činnost je upravena a zároveň omezena zákonem, anebo subjektu, jehož činnost zákonem upravena nebo omezena není, záleží na míře rizika, které je investor ochoten podstoupit, tedy výlučně na jeho rozhodnutí.

Předkládaný návrh novely zákona nepočítá se změnami limitů, které jsou charakteristickým rysem investičních fondů. Jejich zvýšení nebo dokonce zrušení by představovalo mimo jiné podstatnou změnu výchozích podmínek, za kterých do těchto fondů vstupovali "dikové".

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, domnívám se, že tento návrh novely je vyváženým návrhem, a proto vám doporučuji, abyste jej schválili a propustili jej do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení poslance Tomáše Ježka, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře financí, naše 39. schůze má na pořadu novelizace několika zákonů, které dohromady určují to, co se děje na našem kapitálovém trhu. Jsou to: zákon o cenných papírech, kde budeme mít dvě verze, obchodní zákoník a právě tento zákon o investičních společnostech a investičních fondech, který uvedl před chvílí pan ministr financí.

Víme, že veřejnost má k dění na kapitálovém trhu celou řadu kritických výhrad a jedna třída těchto výhrad právě směřuje k činnosti investičních společností a investičních fondů. Proto velmi vítám, že se vláda ujala úkolu novelizovat tento zákon a předložila celou řadu prvků, které reagují jednak na nové jevy, které tam jsou, jednak na kritické jevy, které je třeba vrátit do řečiště legality a tržní morálky.

První, co bych pochválil, je, že investiční společnosti mohou obhospodařovat majetek penzijních fondů. Je tam dále možno za velmi dobrý prvek označit rozšíření informačních povinností investičních společností, investičních fondů o tržní hodnotě portfolia. Za nejdůležitější vůbec považuji ochranu drobných investorů, bývalých "diků" při přeměnách investičních fondů na jiný podnikatelský subjekt manažerského typu tím, že se zavádí povinný odkup akcií těch, kteří nesouhlasí s touto transformací. Pak se tam rozšiřuje celá řada sankcí, tím se posiluje vlastně státní dozor, včetně možnosti vyměnit nehodné orgány investičních společností, které ne dobře vykonávají svou činnost.

Je tam samozřejmě také celá řada věcí, která by mohla být udělána lépe, nebo která tam i chybí. A právě proto, že jsou to tak velmi závažné věci, velice doporučuji, aby sněmovna pustila tuto novelu do druhého čtení, tedy do parlamentního procesu, a věřím, že se nám podaří v závěrečném hlasování ve třetím čtení pustit na svět velmi dobrou novelu tohoto zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, takže ji končím. Protože nebyl přednesen návrh na vrácení navrhovateli nebo na zamítnutí, budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování. Přednesu návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna přikazuje předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat. Zahájil jsem 81. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl schválen, pro hlasovalo 80 poslanců, nikdo nebyl proti.

Dámy a pánové, tím jsme se vyrovnali s bodem 38. Nyní prosím o malou chvilku strpení.

Přistoupíme k projednávání bodu 39, kterým je

XXXVII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb. - prvé čtení

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 2086. Z pověření vlády ho uvede místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dovolte mi, abych stručně vzhledem k času odůvodnil návrh novely celního zákona.

Změny, které tato novela obsahuje, by se daly shrnout asi do 4 hlavních bodů. Tím prvním je, že se vytváří nová organizační struktura celních orgánů, která na jedné straně umožňuje racionalizovat práci celních orgánů, snížit administrativu ze stávajících 21 oblastních úřadů na 8 těchto institucí. Na druhé straně v rámci této nové organizační struktury počítáme s vytvořením inspektorátu celní a finanční stráže, toho, co nutně potřebujeme pro boj s daňovými úniky.

Druhým prvkem novely jsou nové kompetence celních orgánů při odhalování trestních činů spáchaných v souvislosti s porušením celním předpisů a předpisů o daních a poplatcích. Tato úprava vytvoří příznivější podmínky k zamezování nezákonného dovozu, vývozu a tranzitu zboží, včetně omamných a psychotropních látek, a umožní tak plnit závazky České republiky, které vyplývají z mezinárodních smluv.

Třetím věcným bodem novely je skutečnost, že se nahrazuje subsidiální působení zákona o správním řízení právními předpisy o správě daní a poplatků. Tím se sjednocuje postup celních orgánů při správě cel a daní s postupem finančních orgánů. Toto pokládám rovněž za velmi důležité.

Konečně čtvrtou věcnou změnou je, že nová právní úprava zajistí celní dluh. Při zajišťování celního dluhu vytvoří stejné podmínky pro všechny subjekty, které dovážejí zboží.

Kdybych měl shrnout - záměrem novely celního zákona je vytvoření lepších podmínek pro odhalování celních a daňových úniků, bude výsledkem zvýšení příjmů do státního rozpočtu. Navrhovaná úprava je kompatibilní s právní úpravou v rámci Evropské unie. Doporučuji sněmovně, aby novelu celního zákona propustila do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Organizační výbor určil zpravodajem pro prvé čtení poslance Jana Třebického, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Třebický: Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, celní zákon č. 13/1993 vznikal v hektické době prosince 1992 a v mezidobí si vyžaduje určité úpravy už vzhledem k tomu, co jsme sami v tomto čase přijali ohledně určitých mezinárodních úmluv.

Předně se jedná o posílení kompetencí orgánů celních v oblasti boje proti nezákonným praktikám a daňovým únikům. Dále paralelně s tím si vyžádá úpravu působností celních a finančních úřadů a jejich vzájemné užší vazby. Ukazuje se, že k vyšší efektivitě bude potřeba upravit samostatnou organizační strukturu celnictví.

V neposlední řadě, jak bylo zmíněno, návrh akceptuje již přijaté mezinárodní závazky vyplývající z ustanovení článku 70 Evropské dohody, závěrečného aktu Uruguayského kola, jednání v Marakéši z předminulého roku a dvoustranných jednání se Spojenými státy, Spolkovou republikou Německo a Švédskem. Velice důležité jsou úmluvy o tranzitu společenství, úmluvy o sjednání formálních zjednodušení formalit při výměně zboží a jednání Evropské unie, společenství volného obchodu CEFTA a EFTA z podzimu minulého roku ve švýcarském Interlakenu.

Přestože, jak bylo zmíněno, úpravy nebudou mít nulové náklady, lze říci velmi obecně, že každá úprava, která vede k pořádku v celnictví, je vždy plusová. Proto z pohledu rozpočtového výboru i z pohledu času, který je potřebný, abychom zachytili hlavně letošní sezonu, je velice dobře navrhován i vlastní termín účinnosti od 1. července letošního roku. Potřebnost, propracovanost a způsobilost novely k projednání mne vede k tomu, že navrhuji, abychom propustili návrh do druhého čtení a přikázali rozpočtovému výboru.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP