Úterý 12. prosince 1995

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, já bych chtěl poprosit pana poslance, aby nám řekl, podle jakého usnesení jednacího řádu byla znovu otevřena rozprava. Já myslím, že podle nového jednacího řádu rozprava vystoupením pana ministra znovu otevřena nebyla.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, domnívám se, že jde o § 66 odst. 3, kde se praví, že rozprava je znovu zahájena též tehdy, ujme-li se slova před hlasováním o závěrečném usnesení člen vlády. (Protestní hlasy v sále.) Myslím, že námitka, že se máme řídit ustanoveními, která se týkají projednávání rozpočtu, neobstojí, protože ta ustanovení pojednávají jen o některých speciálních aspektech toho projednávání. Tam kde se nezmiňují o některých problematikách, přirozeně platí pojednání o té problematice z obecné části jednacího řádu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, kolega Vlach se hlásí do rozpravy.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, omlouvám se, že reaguji tak pozdě. Přiznávám, že se mi stále ještě pletou ustanovení zákona, podle kterého jsme jednali pět let, a ustanovení nového zákona o jednacím řádu. Podle mého názoru má však pravdu pan kolega Holub. Z § 67 vyplývá, že člen vlády dostane slovo kdykoliv o to požádá a § 66 - korektně citovaný kolegou Kužílkem - není aplikovatelný na tuto situaci, protože my jsme nebyli v okamžiku před hlasováním o závěrečném usnesení. Podle mého názoru tedy rozprava otevřena nebyla. Pokud bychom chtěli v rozpravě pokračovat, musíme o tom rozhodnout bez rozpravy, na základě patřičného ustanovení jednacího řádu, také § 66.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Já tak učiním. Připravuji se uskutečnit toto hlasování. Dovolte mi, abych vás poprosil, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme o tomto návrhu hlasovat bez rozpravy. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím, aby moje vystoupení nebylo chápáno jako návrh na otevření rozpravy. Já jsem pouze konstatoval, jak to je. Do rozpravy se dále hlásil kolega Špaček. Pokud by on tento návrh vznesl, tak ho podrobíme hlasování. Teď není o čem hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan kolega Špaček.

Poslanec Radim Špaček: Pánové, teď jsem na rozpacích, protože nevím, zda rozprava je nebo není otevřena. Já ale mám jen faktickou poznámku, kterou mi snad nový jednací řád umožňuje. Pan ministr Kočárník zde již dvakrát prohlásil, že jsem navrhl celkové zrušení dotací na teplo. Já nevylučuji, že mám krátkou paměť a nemám před sebou stenozáznam z jednání výborů, ale každopádně si nepamatuji, že bych něco takového navrhl.

Již při jednání výboru jsem navrhoval pouhé snížení této dotace a převedení příslušných prostředků na tepelné úspory, přesněji řečeno na programy úspor, které mimochodem v rozpočtu definovány jsou. Já jsem navrhl posílení těchto prostředků.

Celkové zaměření tohoto návrhu je v tom, abychom nevynakládali třicetkrát více prostředků na plýtvání než na úspory. (Hlasy ze sálu: To je rozprava!) Končím a myslím, že když se budeme chovat pouze podle zdravého rozumu, tak jsem v podstatě asi poslední, kdo chtěl něco říci a nemusíme ani hlasovat o ničem, co navrženo nebylo a rozprava sama od sebe odumře.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. S technickou poznámkou se hlásí pan kolega Dobal.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, mám jen otázku ke sněmovně - bylo zde citováno ustanovení § 66 odst. 3. Ptám se sněmovny, jestli je před závěrečným hlasováním nebo už po něm.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže ji končím a omlouvám se všem těm, kteří tvrdí, že jsem ji otevřel neoprávněně. Prosím pana kolegu Tomáše Ježka, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, nejprve musíme hlasovat o procedurálním návrhu, který vznesl pan poslanec Gross, který navrhl, aby vládní návrh státního rozpočtu na rok 1966 byl vrácen zpět ke druhému čtení. Jako zpravodaj s tímto návrhem nesouhlasím a ani se neptám pana ministra, který také jistě nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat.

Zahájil jsem 106. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 52, proti 113 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní můžeme přistoupit k vlastnímu hlasování. Jak už jsem řekl ve svém úvodním slově, začneme hlasovat o pozměňovacích návrzích k tisku 1936/2, jak jsou obsaženy v tisku 1936/5.

Jako první vystoupil pan poslanec Kraus s návrhem č. 1 zvýšit příspěvky na zoologické zahrady na úkor vládní rozpočtové rezervy ve výši 15 mil. Kč.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, dovolte. Dámy a pánové, je někdo proti tomu, aby pan kolega Ježek jen přečetl čísla? Máme to všichni před sebou. Nepotřebujete číst text? Děkuji.

Poslanec Tomáš Ježek: Usnadnil jste mi práci. Děkuji.

Návrh číslo 1 poslance Krause - jako zpravodaj nesouhlasím, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 107. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 51, proti 108 poslanců.

S technickou poznámkou se hlásí pan kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já se domnívám, že teď došlo k procedurálnímu opomenutí. Nejprve se má hlasovat o usnesení těch výborů, které si usnesení daly. Já se domnívám, že usnesení rozpočtového výboru a usnesení branného a bezpečnostního výboru musíme podrobit hlasování nejprve a pak teprve návrhy vzniklé v rozpravě.

Poslanec Tomáš Ježek: Nikoliv, pane kolego, musíme hlasovat tak, jak jsem to navrhl já, protože já jsem už tento svůj návrh přednesl ve svém úvodním slově a kdyby to bylo jakkoliv jinak, celá procedura by se nám rozpadla. A já vás prosím, abyste takto nečinil těmito návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, abychom se zase nedostali do nějakých procedurálních sporů. Prosím sněmovnu, o čemž nechám hlasovat, aby potvrdila návrh procedury, jak navrhl společný zpravodaj.

Pan kolega Kužílek se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, já tedy jenom poprosím, aby bylo vysvětleno, v jakém souladu je tento postup s § 72 odst. 1, kde se říká, že je-li podáno více návrhů, hlasuje se v pořadí, v jakém byly předloženy, a to postupně podle skupin - ty skupiny nás teď nemusejí zajímat, protože v podstatě mimo návrhů pravděpodobně dodatečných a podmíněných se nevyskytují, a samozřejmě procedurální. To bych prosil vysvětlit.

Poslanec Tomáš Ježek: Já vám to, pane kolego, vysvětlím. Musíte si povšimnout takového faktu, který vám zřejmě unikl, že se projednává státní rozpočet. A ten má poněkud odlišnou proceduru a odlišnosti této procedury jsou dány faktem, že jsme vázáni usnesením 18. října, ve kterém jsme si řekli, že saldo rozpočtu bude nula a tudíž, že musíme postupovat tak, aby ani jedno hlasování nemohlo narušit tento výsledek. Kdybychom hlasovali jinak, než jak jsem navrhl já, tak bychom se v každém hlasování mohli dostat do kolize s tímto usnesením z 18. října, totiž takovéto hlasování by bylo nesmyslné. Ledaže bychom všichni povinně hlasovali proti a takové hlasování považuji za nesmyslné - povinně proti, samozřejmě, to je možně. Ale kdokoliv by hlasoval pro, tak by se dopustil prohřešku proti logice, neboť by porušoval usnesení z 18. října. Tak to je.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S technickou poznámkou - pan kolega Kužílek.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, já předpokládám, že zde jistě nejde o rétorický souboj, já jsem se ptal úplně na něco jiného. Já jsem se ptal, v jakém je to souladu s platným zákonem a to zde vůbec nebylo v této řeči ani naznačeno, protože to, že projednáváme státní rozpočet by pravděpodobně znamenalo odkaz na nějaký jiný paragraf, který jsem myslím ale nepřehlédl, a takový tam prostě nikde není. Čili to jsou všechno v podstatě jenom řeči vyplývající z toho, že se někdo velmi domnívá, že ví, jak to má být, ale to ještě neznamená, že musí být podle takových domněnek. To je nejhorší cesta do pekel.

Ptám se tedy znovu, já vím, že asi nedostanu odpověď, myslím si, že časem a určitou analýzou se ukáže, jak se postupuje zde, také se podle mě ukáže, že to zdůvodnění vlastně nesedí, protože způsobů, jak se dá dosáhnout kýženého výsledku, je vícero a nemusí vůbec být takto vázány. Já se tedy jenom ptám, jak se při tomto postupu vypořádáváme s ustanovením § 72 odst. 1, který jsem uvedl. A chtěl bych zdůraznit, že zde vystupuji zcela nezávisle na tom, že náš klub náhodou zrovna má určitý postoj k tomuto návrhu a ujišťuji vás, že bych tak vystupoval, i kdyby náš klub vehementně podporoval předložený návrh. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Technická poznámka - pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Dámy a pánové, já bych si dovolil pomoci panu předsedovi rozpočtového výboru a možná i panu poslanci Kužílkovi. Kdyby si totiž přečetl § 106 našeho jednacího řádu, jeho třetí odsek, tak se dozví, že na závěr třetího čtení sněmovna hlasuje o pozměňovacích, případně jiných návrzích, poté se sněmovna usnese, zda s návrhem zákona o státním rozpočtu vyslovuje souhlas. Čili procedura, kterou navrhl pan poslanec Ježek, je naprosto správná. (Potlesk.)

Poslanec Tomáš Ježek: Prosím, zapamatujte si všichni toto vystoupení. (Smích ve sněmovně.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, mě nezbývá nic jiného, než podrobit toto rozhodnutí hlasování sněmovny, protože je tady několik návrhů, několik názorů. Prosím pěkně pochopte, že se učíme nový jednací řád.

Technická poznámka - pan kolega Benda.

Poslanec Marek Benda: Já se omlouvám panu zpravodaji, ale ptám se, kdy se bude hlasovat o usnesení rozpočtového výboru jako o pozměňovacím návrhu k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu. My nemáme institut společné zprávy, nový jednací řád ho nezná. Já myslím, že lze vyvodit, že to je pozměňovací návrh bez problémů ze znění paragrafu týkajícího se projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu, ale o tomto návrhu musíme někdy hlasovat. A já se ptám, kdy se hlasovat bude.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, pan kolega Ježek.

Poslanec Tomáš Ježek: Pane kolego, kárám vás za nedostatek pozornosti (šum v sále), protože toto jsem vysvětloval a já to tedy přečtu ještě jednou. Znovu přečtu, co jsem již řekl v úvodním slově.

Nejprve budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích k tisku 1936/2, což je usnesení rozpočtového výboru, jak jsou obsaženy v tisku 1936/5. Poté dáme hlasovat o příloze k usnesení rozpočtového výboru, to bude poté, čili na druhém místě, to je ono, na co jste se ptal, a nakonec budeme hlasovat o návrhu rozpočtu nebo návrhu zákona jako celku, včetně event. přijatých pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Je zde navržen způsob projednávání. Prosím - technická poznámka, pan kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, já vás žádám, abyste zajistil dodržování jednacího řádu. Vždyť několikrát za sebou se poslanci nejen přímo oslovili pane kolego, ale dokonce jeden poslanec před chvílí druhého poslance káral vysloveně s uvedením jeho oslovení, což je prosím podle jednacího řádu nepřípustné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Omlouvám se za to, i za poslance, nevšiml jsem si této skutečnosti.

Budeme hlasovat o způsobu procedury. Zahájil jsem 108. hlasování.

Kdo návrh podporuje? (Návrh pana poslance Ježka na proceduru projednávání třetího čtení státního rozpočtu.) Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 131, proti 7 poslanců.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji. Vzpomínám si, že jsme odhlasovali už 1/1.

Nyní tedy jsme u druhého návrhu pana poslance Krause. Já s tímto jeho návrhem nesouhlasím a pan ministr financí také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 109. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 67, proti 101 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhá vystoupila paní poslankyně Fischerová s návrhem, který je uveden pod číslem 2/1. S tímto návrhem nesouhlasím, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 110. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 53, proti 102 poslanci.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako třetí vystoupil s komplexním návrhem pan poslanec Recman, který je uveden pod čísly 3/1 - 3/11 a vzhledem k logice toho návrhu, který je vyvážen jako celek, je o něm třeba hlasovat jako o celku. Já však s jeho návrhem nesouhlasím, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 111. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 56, proti 113 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále vystoupil pan poslanec Vorlíček s návrhem 4/1, který je procedurálním návrhem. Navrhuje zachovat původní vládní návrh, týkající se dotace na dopravní obslužnost.

Nesouhlasím s rozdělením na okresy podle tabulky 2 A, usnesení rozpočtového výboru 550. Podotýkám, že v dalších návrzích, jednak mých a jednak kolegy Vrzala, se tento problém řeší, nicméně pan kolega Vorlíček návrh předložil, musíme o něm hlasovat. Mé stanovisko je nesouhlasit.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 112. hlasování.

Kdo procedurální návrh pana kolegy Vorlíčka podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 57, proti 108 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhý návrh přednesl pan kolega Vorlíček návrh pod č. 4/2. Zde také nesouhlasím, protože bychom vlastně schválili méně než máme naději schválit později. Nesouhlasím, pan ministr také nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S technickou poznámkou pan kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Technická poznámka se týká toho, že na poslední straně předloženého materiálu v poznámce č. 3 je uvedena částka 210 milionů. Zde je přepsána částka 110 miliónů. Prosil bych před hlasováním upřesnit, který údaj je správný, protože to je údaj obojí z jednoho vystoupení.

Poslanec Tomáš Ježek: Prosím pana kolegu Vorlíčka, aby návrh upřesnil.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan kolega Vorlíček upřesní svůj návrh.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Navrhoval jsem, aby původní návrh rozpočtového výboru na rezervu ve výši 100 miliónů, byl zvýšen o dalších 110 miliónů, čili celkově má být rezerva 210 miliónů a potom celková částka je vyšší než jakákoliv další částka, která je navržená. To jenom k poznámce pana zpravodaje.

Poslanec Tomáš Ježek: Čili ještě jednou. Ke stovce ještě dalších 110. Ano.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Návrh 4/2 znamená navýšení. Ve vysvětlení je celková částka. Není to chyba, je to správné hlasování.

Poslanec Tomáš Ježek: prosím, abychom hlasovali, pane místopředsedo. Já s tímto návrhem nesouhlasím, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 114. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 74, proti 98.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan poslanec Skočovský nepřednesl žádný pozměňovací návrh. Jako šestý vystoupil pan poslanec Bláha s návrhem č. 1, s kterým nesouhlasím, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 115. hlasování.

Kdo návrh podporuje?

Poslanec Tomáš Ježek: Já jsem si všiml také. Teď jsem si to uvědomil. Mám to dokonce napsáno. Omlouvám se, pane místopředsedo, tento návrh už nemůže být hlasován, neboť je totožný s návrhem pane Krause, který jsme zamítli.

Budeme hlasovat o návrhu č. 2 pana kolegy Bláhy. S tímto návrhem nesouhlasím. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 116. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 40, proti 117 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako sedmá vystoupila paní poslankyně Mazalová, která podala návrh č. 1, jak je uvedeno. S tímto návrhem nemohu souhlasit, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 117. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 63, proti 88 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: S druhým návrhem však paní kolegyně Mazalové je možno souhlasit. Já s ním souhlasím a pan ministr také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 118. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 152, proti 10 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako osmý vystoupil pan poslanec Wagner, který přednesl návrh č. 1. Jenom podotýkám, že je analogický jako návrh č. 2, jen je návrh číslo 2 poloviční. Jinak logika je stejná. S návrhem č. 1, bohužel, nemohu souhlasit, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 119. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 43, proti 116.

Poslanec Tomáš Ježek: Nyní přichází na řadu druhý návrh pana poslance Wagnera. Ani s tímto návrhem nemohu bohužel souhlasit. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 120. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42, proti 119.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako devátý vystoupil pan kolega Hájek s pěti návrhy, z nichž každý je možné a nutné brát zvlášť. Dejme hlasovat o návrhu č. 1, se kterým nemohu souhlasit, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájil jsem 121. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 68, proti 103 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Ani s druhým návrhem pana kolegy Hájka nemohu souhlasit. Pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 122. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 68, proti 102 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Dále je zde třetí návrh pana poslance Hájka. Nemohu souhlasit, pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 123. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 66, proti 104 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Ani se čtvrtým návrhem pana poslance Hájka nemohu souhlasit a pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 124. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 61 poslanců, proti 109.

Poslanec Tomáš Ježek: Posledním je pátý návrh pana poslance Hájka a bohužel ani v tomto případě nemohu souhlasit a pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 125. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 75, proti 99 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako desátý vystoupil pan poslanec Štrait, který upřesnil na začátku dnešního projednávání svůj návrh, původně by býval byl nehlasovatelný, on ho upřesnil, já jsem jeho upřesnění přijal, pan kolega Štrait navrhuje tytéž rozpočtové škrty, které jsou uvedeny v návrhu pana poslance Recmana. Jde o škrty z návrhů 3/7, 3/8 a 3/11. 3/7 ve výši 250 miliónů, 3/8 ve výši 700 miliónů a 3/11 ve výši 1 miliardy, takže jeho návrh je v tomto smyslu vybilancovaný, ale souhlasit s ním nemohu a pan ministr také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 126. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 54, proti 113 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: O čtvrtém návrhu pana poslance Štraita bohužel nelze hlasovat, neboť není vybilancovaný. Totéž bohužel musím říci o návrzích pana poslance Šumana - prvním, druhém i třetím. Nejsou vybilancované, nelze o nich hlasovat.

Jako 12. vystoupil pan poslanec Vrzal, který mezi tím, myslím, upřesnil, že návrh pod číslem 12/1 si nepřeje, aby o něm bylo hlasováno, stáhl ho.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nebyl podán.

Poslanec Tomáš Ježek: Nebyl ani podán, omlouvám se, takže ho vypouštíme bez dalšího komentáře. S návrhem pod číslem 12/2 souhlasím a pan ministr také.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jde o 127. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 128, proti 18 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Teď jsou uvedeny pod č. 13 mé vlastní návrhy, které však jsou návrhy vzešlé z jednání rozpočtového výboru, je tedy za těmito návrhy autorita rozpočtového výboru. Návrh pod č. 1 doporučuji a pan ministr také.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP