Středa 6. prosince 1995

Poslanec František Kačenka: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, rozpočet mě nepotěšil, ale já vás potěším, že nebudu vystupovat tak dlouho, jako v minulém roce. Již v Písmu se praví, že po sedmi letech neúrodných, chudých, přichází 7 let bohatých a naopak po 7 letech bohatých přichází 7 let chudých. Je krásné, že rozpočet pro rok 1996 bude vyrovnaný, ničím však nepřipomíná rozpočet zemí klubu bohatých do kterého vstupujeme. Spíš je dokladem toho, že u nás nastává období 7 let chudých protože na jednom místě chybí půl miliardy na platy soudců, na jiném místě 200 mil. na učňovské školství. Mohl bych v podobném duchu pokračovat dále, ale nebudu zdržovat. Kdo chce vidět, vidí, kdo nechce, nevidí a toho také nepřesvědčím. Stručně řečeno, rozpočet nezabezpečuje v potřebném rozsahu ani ty nejzákladnější úkoly, které stát ke svým občanům má.

Druhým znakem, který je příznačný pro tento rozpočet, je další výrazné omezení některých dotací, a to i takových, které mají své opodstatnění a jsou poskytovány ve všech vyspělých ekonomikách. Jedná se např. o dotace na zabezpečení dopravní obslužnosti území nebo dotace pro zemědělce, hospodařící v podhorských a horských podmínkách. Výsledná suma dotací se nesnižuje, ale dochází i nadále k jejich nerovnoměrnému rozdělování, přičemž Praha v řadě případů dostává více než zbytek celé republiky, jak je tomu např. u dotací na životní prostředí a dopravu.

Rovněž jsem zklamán tím, že dochází ke značnému a nerovnoměrnému růstu nákladů na státní správu. Vládou avizované snižování byrokratického aparátu se nekoná. Dochází k růstu počtu státních úředníků, a to i přesto, že např. v oblasti školství se převádějí uklizečky a školníci do podřízenosti městských a obecních úřadů. Diferenciace mezd mezi jednotlivými kategoriemi státních zaměstnanců se prohlubuje. Bude-li mít např. 50letý soudce s příslušnou praxí základní měsíční plat ve výši 30 - 35 tis.Kč, pak základní plat lékaře mající stejné vzdělání a praxi bude činit 1/4 platu soudce. Není to dobré, ale ani spravedlivé. Takže můžeme v krátké době očekávat další vlnu stávek. Co je hlavní příčinou tohoto stavu.

Obecně lze označit jako nedostatek peněz, i když v některých případech to neplatí.

A tím se opět vracím na samý začátek mého vystoupení k oněm letům chudým, které nám nastávají.

Při hodnocení reálné situace u nás je nutné oprostit se od některých teatrálních vystoupení zahraničních příznivců pana Klause, ke kterým můžeme přiřadit i posledně udělovanou cenu za zásluhy o rozvoj kapitalismu. Jde jen o politické gesto, nikoliv o ocenění skutečných zásluh. To učiní občané později.

Při hodnocení situace u nás budu tentokrát vycházet z materiálů domácích dostupných všem poslancům. Z materiálu České statistického úřadu, zprávy Komerční banky a zpráv některých dalších peněžních ústavů vyplývá, že u nás rostou jak příjmy z prodeje zboží, tak i vklady obyvatel, přičemž však příjmy obyvatel nerostou odpovídajícím způsobem. Převedeno do srozumitelné řeči, porovnáváme-li příjmy a výdaje rodin, pak výdaje jsou neporovnatelně vyšší než příjmy. Při předpokládané pravdivosti vykazovaných údajů jsme u podstaty českého zázraku. Jeho základem, jak výše uvedeno, není vysoká produktivita práce, ani moderní technologie, ale extrémně nízké výdaje na stravu. Našemu občanu totiž k životu stačí voda a jeden rohlík denně. V tomto ohledu jsme lepší než Indové a Číňané, kteří potřebují celou hrst rýže na den.

Všichni ale víme, že toto prvenství nám nepřísluší. Strava je mnohem vydatnější a pestřejší. Proto zde musí existovat jiné zdroje příjmů než které přiznávají oficiální statistiky. Jejich původ musíme hledat ve stínové ekonomice, která nastupuje tam, kde začínají státu nepřiznané příjmy.

Podle výše zmíněné zprávy Komerční banky příjmy ze stínové ekonomiky dosahují 75 - 96 mld. Kč ročně, což představuje 8 - 10% hrubého domácího produktu. V tomto směru by tedy nebyl náš stát ničím výjimečným. Máme tu však velmi vysoké pasivní saldo ze zahraničního obchodu, které v letošním roce dosáhne hodnoty 80 mld. Kč, což je přibližně dalších 8% hrubého domácího produktu. A také tyto prostředky je nějakým způsobem nutno získat. Jen příjmy z cestovního ruchu toto pasivní saldo neuhradíme. Proto musí existovat další zdroje příjmů. Jsou jimi příjmy získávané praním špinavých peněz. O jaké částky se jedná, lze jen odhadovat, nikoliv přesně stanovit. Podle některých zdrojů se u nás různými způsoby vypere cca 25 mld. Kč.

Nemá-li stát peníze, nemají-li peníze občané, nemohou je mít ani peněžní ústavy a investiční fondy. Jediným způsobem jak finanční prostředky získat, aniž se musíme zadlužit, nebo jak se lidově říká - sahat na úspory, určené na nejhorší časy - je výprodej věcí do ciziny. A tak občané prodávají starožitnosti, investiční fondy, peněžní ústav a stát akcie privatizovaných státních podniků. Proces zahájil Harwardský fond, pokračují v něm peněžní ústavy, např. Česká spořitelna. Ta se snaží prodat akcie privatizovaných podniků z první vlny kuponové privatizace ve výši 200 mil. amerických dolarů, t.j. 5 mld. Kč, aby tak stabilizovala svou nepříznivou situaci. Být premiérem, nebo ministrem financí, nespal bych v noci, aby lidé nezačali ve větší míře vybírat své úspory, dosahující výše 749 mld. Kč, což je o polovinu více než projednávaný státní rozpočet.

Jsou však peněžní ústavy, které akcie privatizovaných podniků nevlastní. Těm nezbývá nic, než se zadlužit a někdy i zcela zbytečně, jak tomu bylo v případě Investiční a poštovní banky. Říkám-li zcela zbytečné, pak tím rozumím půjčku ve výši 350 mil. amerických dolarů z převážné části určenou na výstavbu terminálu v Ruzyni. Jeho výstavbu bylo ochotno realizovat consorcium kanadsko-holandských bank. Svůj podíl na tom má i naše vláda, která způsobem skandálním a zájmy naší republiky v zahraničí poškozujícím, odstoupila dva dny před nabytím účinnosti výsledku výběrového řízení, vypsaného na dostavbu ruzyňského terminálu. Připravili jsme se tak nejen o možnost financovat stavbu prostřednictvím zahraničních bank, ale také o 60 - 70 mil. Kč, které musíme zaplatit jako sankci za bezdůvodné odstoupení od výběrového řízení. Nebudu se zmiňovat o tom, co zřejmě bylo hlavním důvodem takového postupu vlády. Možná to za mě v krátké době řekne Nejvyšší kontrolní úřad.

Ve svém vystoupení se nebudu věnovat těm problémům, o kterých se již dříve zmiňovali někteří předřečníci. Jde např. o problematiku bytové politiky, prostřednictvím které chce sociální demokracie získat výraznější volební úspěch, nebo dokonce volební vítězství. Jedná se o populistické návrhy na jejichž realizaci stát nemá a v dohledné době ani nebude mít dostatek finančních prostředků. Jen nás mrzí, že to musíme říkat my, že to neřekla vláda.

Pane předsedající, vážená sněmovno, moje vystoupení není samoúčelné. Stejně jako v minulých dvou letech chci apelovat na to, aby se již konečně přistoupilo k jinému způsobu předkládání a projednávání státního rozpočtu, kdy by pro každou investiční akci existoval samostatný doklad, ve kterém by byly uvedeny nejen finanční údaje, ale také stav a zajištěnost akcí. Předešlo by se tím takovým případům, kdy stejná akce je uvedena ve státním rozpočtu už potřetí a nikdy nebyla její realizace zahájena, např. pro nevyjasněnost majetkových poměrů. Předešlo by se tím i zvyšování rozpočtových nákladů stavby, které jsou v řadě případů zapříčiněny vysokými náklady např. na vykoupení pozemků.

Dalším cílem mého vystoupení bylo přinutit vládu a poslance, aby se zamysleli nad hospodárností státního rozpočtu. Každý z nás ví, nemáme-li doma k dispozici potřebné finanční prostředky, musíme se o to více...

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, promiňte, že vás přerušuji, mám jenom jednu prosbu, jestli byste nemohl trošku zvednout mikrofon, je vás velice špatně slyšet. A ostatní paní kolegyně a pány kolegy prosím o klid. Děkuji.

Poslanec František Kačenka: Nemáme-li k dispozici potřebné finanční prostředky, musíme o to více počítat a lépe hospodařit. Co platí doma, mělo by platiti i na úrovni státu. Nebude-li toho dosaženo již letos, věřím, že příští rozpočet již bude tímto způsobem konstruován.

Pro případ, že by nebyl přijat pozměňovací návrh kolegy Vrzala a s ohledem na výše uvedené skutečnosti si dovolím, přednést jeden pozměňovací návrh:

Částka 600 mil. Kč určená pro výstavbu terminálu v Ruzyni nebude pro tento účel přidělena a bude rozdělena mezi okresy k zabezpečení dopravní obslužnosti území. V případě přijetí pozměňovacího návrhu je nutné v tomto duchu upravit příslušné pasáže v rozpočtu. K rozdělení těchto prostředků navrhuji ustavit komisi poslanců, která by individuálním způsobem posuzovala potřeby jednotlivých okresů.

Krátké zdůvodnění. Rozpočtový výbor ve svém usnesení se zabýval i problémem dopravní obslužnosti území a jím navržené řešení je lepší než vládní návrh. Příjmy dopravních podniků získané tím, že od Nového roku budou žáci platit plné jízdné, se zvýší cca o 1/6 předpokládaných ztrát z osobní dopravy. To ve svém důsledku bude znamenat, že bude nutné v jednotlivých okresech zrušit jednu třetinu až jednu polovinu nerentabilních spojů. Řada občanů, zejména malých obcí, nebude schopna dojíždět do zaměstnání nebo za zdravotní péčí, kulturou a pod. do měst. Prostředky, které ušetříme na dotacích určených pro zabezpečení obslužnosti území budeme muset vydat z jiné části rozpočtu např. z prostředků na nezaměstnanost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan poslanec Mašek, připraví se pan poslanec Brožík.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, před měsícem při prvním čtení návrhu zákona o státním rozpočtu prohlásil místopředseda sněmovny Karel Ledvinka jménem poslaneckého klubu ODA, že považujeme návrh rozpočtu za stále příliš centralistický,. Přesto jsme při prvním čtení pro tento návrh zákona hlasovali. Hlasovali jsme tak prostě proto, že tento návrh rozpočtu nepovažujeme za zcela špatný. Hlasováním proti v prvním čtení bychom vlastně dali najevo svůj nesouhlas s tím, aby se tento rozpočet vůbec projednával.

Dnes však už nejde o první čtení, ale jde o definitní podobu rozpočtu. Dnes je tedy chvíle, kdy můžeme navrhnout jeho úpravy, navrhnout další omezení státního přerozdělování a úspory ve výdajích na činnost státní byrokracie a napomoci tak dalšímu snižování daní a rozšíření prostoru svobod v českém hospodářství.

Podoba rozpočtu pro rok 1996 do značné míry určí podobu státu v příštím roce a zvýšení či snížení jeho podílu na veřejném životě. Určí také část příjmů občanů, kterou si stát bude přivlastňovat, možnosti státních úředníků zasahovat do života občanů, chod aparátu státní a veřejné správy, justice a dalších institucí, stejně jako řadu dalších faktorů, které ovlivňují život každého z nás. Nejde tedy o technický dokument, zobrazující čísla a sumy dané nějakými objektivními a úředně vyčíslenými potřebami státního aparátu. Státní rozpočet je naopak dokument vysoce politický, dokument, který vytváří základ naplňování politiky vládní koalice a jako takový musí být posuzován. Tři a půl roku vládne v této zemi koalice pravicových stran. Programem této koalice je snižování vlivu státu na záležitosti občana spolu s posilováním odpovědnosti každého jednotlivce za jeho vlastní rozhodnutí. Stát má být podle tohoto programu garantem vytvářejícím prostředí právní jistoty a makroekonomické stability, prostředí, které má umožnit každému občanu, aby se v klidu mohl věnovat správě věcí vlastních i veřejných a nemusel se ve stálé obavě snažit předvídat nebo nátlakově ovlivňovat příští opatření vlády, jejích úředníků či zákonodárce. Především my, poslanci vládní koalice, bychom proto měli posuzovat návrh státního rozpočtu z tohoto pohledu a zamyslete se nad tím, zda a v jaké míře je v souladu s programy, díky jimž zaujímáme místa v této sněmovně a naše strany jsou stranami vládními.

Jak tedy lze z těchto hledisek posoudit tlustopis zvaný "návrh státního rozpočtu České republiky na rok 1996"? Především, a to je třeba ocenit, je návrh rozpočtu koncipován jako vyrovnaný. Vyrovnanost rozpočtu vytváří podmínky pro zachování makroekonomické stability a snižování inflace a je, opakuji, věcí chvályhodnou. Méně chvályhodný je však způsob, jakým je tohoto cíle dosahováno. Předkladatelé podobně jako v minulých letech nedosahují vyrovnanosti rozpočtu, vyrovnanosti návrhu státního rozpočtu jen stimulací ekonomického růstu a svědomitým zvažováním každého výdaje, ale také tím, že si vytvářejí na příjmové a výdajové stránce značné rezervy. Takovéto skryté rezervy v uplynulých letech prokazatelně vedly k tomu, že díky rezervám na příjmové straně rozpočty formálně navržené jako vyrovnané se fakticky vyvíjely v rozpočty přebytkové, což pak spolupůsobilo při rozmařilém utrácení rezerv na výdajové straně za každou cenu, zejména na konci rozpočtového období. Nepovažujeme za moudré opakovat tyto chyby i v příštím roce.

Je třeba poukázat na to, že celkový rozpočet na příští rok v reálném vyjádření roste nejméně o 2%. Jinými slovy výdaje státního rozpočtu rostou rychleji než předpokládaná inflace a to nejméně o 6 miliard korun. To mimo jiné znamená, že mírný pokles podílu státního rozpočtu na hrubém domácím produktu je způsobem pouze tím, že ekonomika České republiky dokáže navzdory značnému daňovému zatížení růst rychleji než rozpočet a nikoli tím, že by stát aktivně omezoval svou působnost.

Významné rezervy je ale možné hledat i v odhadech makroekonomických agregátů, např. inflace. Vládní odhady inflace pro tento rok - 9,5%, i pro rok příští - 9,3%, jsou nadsazené zřejmě o více než 1%. Nižší tempo inflace, pane ministře, přináší úspory v podobě pozdějších valorizací důchodů a plateb sociálního charakteru, a to úspory nezanedbatelné, úspory v biliardách. Totéž platí pro příští rok. Budou-li letos předpokládané příjmy naplněny, a nic nesvědčí o opaku, je pro letošek vytvořen předpoklad k tomu, aby stát buď nakoupil více statků a služeb než původně zamýšlel, anebo je nakoupil dráž, anebo aby rozpočet skončil přebytkem více než 9 miliard korun. Další rezervy v rozpočtu lze doložit tím, že i ty výdaje v kapitolách jednotlivých ministerstvech a úřadů, které nemají povahu kapitálových výdajů do infrastruktury ani mezd, rostou mnohem rychleji než odhadovaná míra inflace. To ovšem znamená, že schopnost státu, nakupovat za rozumnou cenu potřeby pro běžný provoz ministerstev a ústředních úřadů opět klesá. Tyto státní úřady budou v příštím roce prostě zajištěny například větším počtem dražších svorek, fasciklů průhledných desek a možná i klotových rukávů než letos.

Zdá se navíc, že mnohé výdajové položky nebo i celé rozpočtové kapitoly jsou ovlivněny falešnou představou, že ke zlepšení fungování státu v některých oblastech je nezbytně nutné masivně navýšit příděl prostředků rezortům, které za tyto oblasti odpovídají. Podobný trend se projevuje v akceleraci výdajů na výpočetní techniku a přístrojové vybavení některých úřadů a ministerstev. Je velmi obtížné uvěřit, že všechny tyto výdaje jsou skutečně nutné a že příslušné prostředky jsou pořizovány hospodárně. Mnohé výdaje také přehlížejí základní ekonomickou úvahu o tom, že výhodné jsou jen takové investice, jejichž efekty jsou úměrné nákladům.

V rozpočtu na příští rok se bohužel objevují také politicky motivované položky, u nichž lze předpokládat, že kromě uklidnění politické situace před volbami nemají žádné jiné kladné efekty. Jde například o značné dotace železnicím a o plošné dotace na teplo.

Co si myslím o výdajích na výuku zahraničních studentů v českých učilištích podle dohod s Angolskou a s Vietnamskou socialistickou republikou, jejichž výši nelze navíc z návrhu rozpočtu zjistit, raději neřeknu, aby mě pan předsedající nemusel napomínat.

Slíbil jsem na začátku, že já a moji kolegové z poslaneckého klubu ODA budeme navrhovat snižování výdajů na provoz státní byrokracie a míry státního přerozdělování a pokusíme se tak podpořit snahu o rychlejší snižování daní občanů a podnikatelů a utlumení inflace.

Nyní první takový návrh.

1. Ostatní neinvestiční výdaje rozpočtových organizací (to je bez mzdových prostředků, pojistného a přídělu do FKSP a transferu domácnostem) snížit oproti vládnímu návrhu celkem o 2,18 mld. Kč, z toho v jednotlivých kapitolách takto:

Kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí - 100 mil. Kč

Kapitola 312 Ministerstvo financí - 737 mil. Kč

Kapitola 314 Ministerstvo vnitra - 140 mil. Kč

Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí - 18 mil. Kč

Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu - 79 mil. Kč

Kapitola 327 Ministerstvo dopravy - 147 mil. Kč

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství - 158 mil. Kč

Kapitola 334 Ministerstvo kultury - 30 mil. Kč

Kapitola 335 Ministerstvo zdravotnictví - 408 mil. Kč

Kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti - 309 mil. Kč

Kapitola 346 Český úřad zeměměřičský - 18 mil. Kč

Kapitola 353 Ministerstvo pro hospodářskou soutěž - 2 mil.Kč

Kapitola 375 Úřad pro jadernou bezpečnost - 17 mil. Kč

Kapitola 381 Kontrolní úřad - 17 mil. Kč.

2. Další neinvestiční výdaje snížit oproti vládnímu návrhu celkem o 1,449 mld. Kč, z toho v jednotlivých kapitolách takto:

Kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí

položka Ostatní dotace a příspěvky - 24 mil. Kč

Kapitola 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

položka Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům - 194 mil. Kč

Kapitola 327 Ministerstvo dopravy

položka Příspěvky na činnost příspěvkovým organizacím - 611 mil. Kč

Kapitola 329 Ministerstvo zemědělství

položka Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům - 620 mil. Kč

3. Výdaje Kapitoly 398

Všeobecná pokladní správa níže oproti vládnímu návrhu v jednotlivých položkách takto:

položka Státní fond tržní regulace - 321 mil. Kč.

položka Rezerva na krytí ztrát spojených s vývozem másla - 200 mil. Kč.

položka Majetková újma peněžních ústavů - 850 mil. Kč.

položka Prostředky na řešení mimořádných situací - 101 mil. Kč.

položka Rezerva na platy včetně pojistného - 727 mil. Kč.

položka Rezerva na správní výdaje, na systém státní sociální podpory - 150 mil. Kč.

položka Rezerva na splátky úvěrů od Evropské investiční banky - 125 mil. Kč.

položka vytvoření páteřní sítě WEN státního informačního systému - 500 mil. Kč.

Celkem výdaje o 2,974 mld. Kč nižší.

4. Ve výdajích Kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa založit novou položku s názvem Rezerva na daňové úpravy a převést na ni veškeré prostředky získané snížením podle odst. 1, 2 a 3. Oproti vládnímu návrhu jde celkem o 6,603 mld. Kč. Uvedené změny se promítnou do příslušných tabulek vládního návrhu zákona o státním rozpočtu a vládního návrhu státního rozpočtu na rok 1996.

Tolik můj návrh. Jde o komplexní pozměňovací návrh a žádám, aby o něm bylo hlasováno najednou. Pokud by před hlasováním o tomto návrhu byl přijat nějaký návrh, který rovněž upravuje řečené položky, žádám zpravodaje, aby k hlasování předložil variantní návrh, v němž příslušné částky budou vyjadřovat rozdíl mezi mým původním návrhem a návrhy schválenými. Děkuji panu zpravodaji a vám děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme kolega Brožík, připraví se kolega Josef Ježek.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, paní kolegyně, páni kolegové, opět jako při prvním čtení návrhu státního rozpočtu na rok 1996 se obracím do těchto prázdných lavic, přestože včera Sněmovna přijala usnesení, že při projednávání tohoto druhého čtení bude přítomna celá vláda. Chtěl bych skutečně poděkovat panu ministru Kočárníkovi, že to tady vydrží s námi sedět a psát pozměňovací návrhy, které jsou předkládány.

Mrzí mě, že tady není pan premiér Klaus, protože bych se ho zeptal na úvodní věc, a to takovou, jak dlouho ještě v tomto podle vlády tržním hospodářství budeme rozpočtovat Kapitolu Fondu kulturních a sociálních potřeby u ústředních orgánů státní správy, u řízených organizací státní správy, příspěvkových organizací a rozpočtových organizací. Každý podnikatel, každá s.r.o., každá akciová společnost má ze zákona možnost vytvářet sociální fond. Tento sociální fond ovšem musí vytvářet z čistého zdaněného zisku a může potom vytvořit podmínky pro zaměstnance, kteří zde pracují. Všechny orgány, které jsem citoval v úvodu, mají příděl do Fondu kulturních a sociálních potřeb zaručen a zabezpečen a čím větší objem mzdových prostředků bude vyplacen, tím větší příděl do tohoto fondu bude těmto orgánům přiznán. Pokud jsem si spočítal jen tabulku 14, 15 a 16 z hlediska mzdových prostředků, tak tento objem mzdových prostředků činí 69,5 mld Kč. Pokud si spočítáte čtyři procenta z toho objemu, jsou to 2,8 mld Kč do Fondu kulturních a sociálních potřeb. Přiznám se, že nemám jednotlivé specifikace za jednotlivé resorty, ale protože jsem byl zpravodajem u Kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu v našem hospodářském výboru, rozebral jsem si tuto položku na MPO. Pan ministr Dlouhý tady není, ale možná i jeho by překvapilo, že na tomto ministerstvu činí tento příděl na hlavu 11 tis. Kč.

Co z tohoto objemu lze hradit našim zaměstnancům na státních správách a úřadech? Příspěvek na stravování, možná i školení, ale co dále? Jsou to příspěvky na rekreace, dovolené a jiné úplatky státnímu aparátu. Dávám proto návrh, aby Ministerstvo financí snížilo u všech těchto výše uvedených ústředních orgánů, příspěvkových a rozpočtových organizací dotace do Fondu kulturních a sociálních potřeb na 50% rozpočtovaných přídělů. Takto ušetřené prostředky jsou prostředky, o kterých tu několikrát zaznělo, že se hledají např. na dopravní obslužnost. Já bych ale nehovořil jen o dopravní obslužnosti. Já bych dnes už hovořil i o tom, že je třeba posílit finanční zdroje na obnovu vozového parku v rámci dopravní obslužnosti. Nevím, jak by se tvářili vyšší státní úředníci, kdyby jejich děcko zahynulo v autobuse v hromadné přepravě jen proto, že autobus neodpovídal požadovanému technickému stavu, protože je odepsán za čtyři roky, avšak dále působí osm, deset i dvanáct let.

Proto bych dával tento návrh snížit veškeré dotace do Fondu kulturních a sociálních potřeb o 50% a tyto prostředky buď účelově vázat do rezervy a posílit tak dopravní obslužnost v rámci jednotlivých okresů i v návaznosti třeba na prostějovskou výzvu a další prostředky uložit do rezervy Ministerstva dopravy na obnovu vozového parku.

Všechny tyto návrhy, které zde byly předneseny kolegou Vrzalem i kolegou Vorlíčkem a kolegou Kačenkou, by se daly kombinovat.

O druhém návrhu bych se chtěl pouze zmínit, protože věřím, že Pan předseda zahraničního výboru Payne se přihlásil do diskuse a bude ho více méně specifikovat. Jenom bych na podporu tohoto návrhu chtěl sdělit, že usnesením vlády č. 457/95 ze dne 16. 8. 1995 k plánu rozvojové pomoci České republiky na rok 1996 bylo uloženo ministrům, kteří řídí rezorty v plánu jako gestroři, zajistit realizaci odsouhlasených projektů v rámci schváleného rozpočtu příslušných kapitol na rok 1996.

Přede mnou vystupoval pan kolega Mašek, který sice zpochybnil jakési pomoci socialistickému Vietnamu nebo Albánii, ale pokud si vezmeme, že Fond kulturních a sociálních potřeb byla vymoženost rozvinutého socialismu a plánovaného národního hospodářství a harmonického rozvoje socialistického člověka, jsou i tyto příspěvky na tyto rozvojové programy svým způsobem v návrhu rozpočtu aktualizovány.

Celostátním koordinátorem plánů rozvoje pomoci je Ministerstvo zahraničních věcí a dle usnesení vlády je uloženo rezortu realizovat projekty v celkovém objemu 531 mil. korun. Pokud vím, Ministerstvo financí při těchto schvalování rozpočtu u jednotlivých kapitol na tuto částku jaksi pozapomnělo, pouze některé rezorty, které měly tyto programy již v minulých letech, mají určité prostředky ve svých rozpočtech, ale např. Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve výši 108 mil. a 65 mil. korun tyto prostředky na tyto rozvojové programy nemají. Myslím si, že z hlediska rezervy a z hlediska rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí k tomu dále bude hovořit předseda zahraničního výboru. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Slova se ujme pan poslanec Ježek. Připraví se kolega Špaček.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP