Středa 6. prosince 1995

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl stanovisko klubu ČSSD ke struktuře státního rozpočtu na rok 1996 a pozměňovací návrhy k němu.

V úvodním slově pana ministra financí jsme slyšeli mnoho vzletných slov o úspěších české ekonomické reformy, o stoupajícím trendu české ekonomiky apod. Je potřeba objektivně přiznat, že v optice hodnocení některých makroekonomických ukazatelů vypadá stav českého hospodářství nadmíru dobře a nelze než vzdát hold všem těm podnikatelům, starostům obcí i občanům České republiky, že v daných podmínkách dokazují téměř nemožné.

Jenže každá mince má svůj rub i líc. Opakované vytváření přebytku státního rozpočtu, který je skrytě zakódován i do struktury rozpočtu na příští rok, je spíše než čím jiným důkazem záměrného podhodnocení příjmů, zejména v oblasti daně ze závislé činnosti, pojistného, spotřeby daně i daně z přidané hodnoty. Je ale také známkou nízké sebedůvěry Ministerstva financí a nízké efektivnosti práce finančních úřadů, nedokonalých daňových zákonů zejména v oblasti zákonů o prokazování způsobu nabytí peněz, prokazování původu majetku a majetkových přiznání, chybných rozpočtových pravidel, chybějících orgánů typu finanční policie a prokuratury, protože objektivní potenciál, zejména spotřební daně a daně z přidané hodnoty, je podstatně vyšší, než navrhuje vláda v zákoně o státním rozpočtu na rok 1996.

Nechápeme neochotu Ministerstva financí zavádět plombované registrační poklady u všech prodejců, včetně stánkového prodeje. Vždyť předpokládaný zvýšený daňový výnos blížící se téměř 10% současného návrhu státního rozpočtu není zcela určitě zanedbatelný. Spočítejte si, pane ministře, průměrnou roční tržbu u jednoho průměrného stánku a zjistíte, že se pohybuje okolo 5 - 6 miliónů Kč ročně, takže téměř každý stánkař by byl plátcem DPH. Jestliže se vláda těmto přístupům brání, má zřejmě zájem na tom, aby si občané mohli nakoupit levné nekvalitní zboží. Tím ale likviduje řádné obchodníky, snižuje jim tržbu a navíc vytváří velmi silné podhoubí pro černou ekonomiku, organizovaný zločin, úplatkářství a korupci. Je to, pane ministře, jen neochota, či neschopnost řešit do očí bijící problémy nebo snad záměr?

Vláda vykazuje velmi nízkou nezaměstnanost. Struktura státního rozpočtu však znovu nastoluje trend dalšího propadu konkurenceschopnosti našich podniků, firem a obchodních společností.

Důraz na nezaměstnanost při snižující se efektivitě hospodářské sféry zcela evidentně vede k dalšímu snižování produktivity práce, nákladovosti výroby, snižování kvality produkce, neschopnosti investiční obnovy českých podnikatelských subjektů. Vede k jejich zadlužování u bank s vysokou úrokovou mírou a tudíž jen s nízkou pravděpodobností splácení úvěrů, případně k jejich nevýhodnému rozprodeji do zahraničních rukou.

Pan ministr Dyba by jistě mohl nejlépe vyprávět o své jistě

namáhavé práci s firmami typu White + Case, J. P. Morgan, Price Waterhouse a dalšími, které mu při tomto rozprodeji dělaly pravou a možná i levou ruku, možná i něco víc.

Podniky, které do zahraničních rukou dosud nepřešly, jsou ve své většině platebně neschopné, s nízkou mírou zisku, resp. ztrátou, a jestliže jsme obcím přenechali 20 procent z výnosu daně ze zisku těchto subjektů, dostaly obce spíše danajský dar.

Nejkoncentrovaněji se chyby ve struktuře státního rozpočtu kumulují v oblasti platební obchodní bilance, kde se pasivní saldo za 11 měsíců t.r. již blíží k hranici 100 miliard Kč a pravděpodobně ji do konce roku překročí.

Ukazuje se zde v plné nahotě (stejně jako u zvyšování vnější i vnitřní zadluženosti obcí, o které se zmíním později), že snižovat podíl státního rozpočtu na hrubém domácím produktu snižováním objemu příjmů a výdajů státního rozpočtu a nikoliv zvyšováním objemu HDP, vede ke ztrátám konkurenceschopnosti k zaostávání a k trouchnivění hospodářských základů této země.

Následovali jsme Mexiko při vstupu do OECD, při současné rozpočtové politice jsme na nejlepší cestě jej následovat i v hospodářském vývoji. Státní rozpočet na rok 1996 k tomu rozhodně vytváří další živnou půdu.

Fakt, že struktura a objemy dovozů spíše než kola české ekonomiky roztáčí kola ekonomik úplně jiných států, by měl vládu vést k daleko razantnějším krokům v oblasti antiimportních a proexportních opatření než doposud. Bohužel struktura návrhu státního rozpočtu tomu neodpovídá. Návrh rozpočtu v tomto směru je však zcela impotentní a navíc, stejně jako v minulých letech, vysává podnikovou sféru i odpisovou politikou. Budou-li podniky i nadále odepisovat z původní cenové úrovně, ztrácejí jakoukoliv možnost obnovy strojního parku.

Jedním z přípravných kroků státního rozpočtu na rok 1996 byla změna rozpočtových pravidel směrem k obcím. Stát se k obcím zachoval jako poněkud farizejský rodič. S velkou pompou jim daroval 20 % z výnosů daně z činnosti právnických osob, tedy daně, která skomírá a jejíž plnění je velmi nahodilé, v nedostatečné plošné struktuře a má spíše klesající tendenci.

Stát si za to vzal 30% daně ze závislé činnosti, která má tendence zcela opačné. Nárůst mezd a jejich další vývoj tak jako letos bude zcela evidentně stoupat, takže zatímco rozpočtové obce a okresní úřady získávají a ztrácejí zhruba stejné objemy, ve skutečnosti obce ztratí více než získají, zatímco státní pokladna prodělá vývoj přesné opačný.

Přitom návrh státního rozpočtu na příští rok znovu počítá s prodejem obecního majetku, rozpočty obcí potom s dalšími úvěry či obligacemi.

Přitom dochází k dalšímu zastarávání inženýrských sítí, komunikací, dopravní obslužnosti, zdravotní vybavenosti atd., což postupně vede k likvidaci života na venkově a zadlužování obcí na úkor dalších generací.

Myslím, že např. úvahy hlavního města Prahy o patnáctimiliardové emisi obligací jsou dostatečným mementem. Emise se zcela jistě dobře rozprodá, získané peníze jistě dobře utratí, ale kdo, kdy a jak je bude v budoucnu splácet?

Přitom obce jsou do těchto kroků nuceny právě úspornou politikou státu a relativního snižování výdajů ze státního rozpočtu směrem k veřejné správě v objemu, který je zcela evidentně ve svém důsledku škodlivý.

Ruku v ruce s tím jdou další škrty výdajů a dodatečné příjmy od obyvatelstva na úkor nevybraných daní.

Koketováním se zavedením školného, individuálních zdravotních účtů, přímých plateb v lékárnách a u lékařů jsou občané a daňoví poplatníci postaveni do role, kdy budou nuceni ze své kapsy platit podruhé to, co by z jejich daní měl jednoznačně garantovat stát.

Zvyšováním cen souvisejících s bydlením, vzděláním, péčí o zdraví a dalšími nezbytnými životními potřebami dochází k poklesu reálných příjmů většiny českých domácností. Návrh rozpočtu na rok 1996 strukturou výdajů v příslušných resortech tuto tendenci znovu umocňuje. Návrh státního rozpočtu na rok 1996 zcela jistě přispěje k další stabilizaci makroekonomických ukazatelů preferovaných současnou vládou. Zcela určitě však neprospěje tomu, co na rozdíl od české vlády preferuje většina skutečně moudrých vlád v zahraničí. Neprospěje oživení a ozdravění ekonomiky, neprospěje zvýšení konkurenceschopnosti českých podniků, neprospěje oddlužování a zvelebování obcí, neprospěje zvyšování životní úrovně většiny českých daňových poplatníků.

Přestože úprava dle našeho názoru špatného rozpočtu formou pozměňovacích návrhů je úpravou svým efektem připomínající česání mrtvoly, dovolte mi přednést na závěr mého vystoupení dva pozměňovací návrhy. Protože státní rozpočet je na stránce příjmů zcela evidentně poddimenzován, domníváme se, že je zcela zbytečné v kapitole všeobecné pokladní správy držet položku vládní rozpočtová rezerva v navržené výši. Řádným výběrem daní tato položka zcela jistě dostatečně zbytní. Proto navrhuji:

1. Vzhledem ke změně rozpočtových pravidel a snížení rozpočtu okresního úřadu Trutnov dochází k vážnému ohrožení existence Zoo Dvůr Králové. Přestože původní návrh rozpočtu počítá s položkou "příspěvky zoologickým zahradám" v rámci kapitoly VPS a tato položka je usnesením rozpočtového výboru ještě zvýšena o 10 miliónů, navrhuji s ohledem na potřeby zachování chodu Zoo ve Dvoře Králové tuto položku zvýšit ještě o 15 miliónů Kč, to znamená na celkovou výši 55 miliónů Kč, a to na úkor jiné položky VPS - vládní rozpočtová rezerva.

2. Vzhledem k naprosto nedostatečné podpoře bytové výstavby navrhujeme zvýšit položku VPS v oblasti investiční výstavby - dotace na bytovou výstavbu - o jednu miliardu Kč, a to na úkor položky VPS - vládní rozpočtová rezerva. Podrobné zdůvodnění přednese pan kolega Bláha.

Závěrem mi dovolte konstatovat, že struktura státního rozpočtu na rok 1996 je podle názoru poslanců ČSSD nedokonalá, nevytváří potřebné předpoklady k optimalizaci a stabilizaci české ekonomiky, a proto jej (v případě, že v průběhu druhého čtení nedozná zásadních strukturálních změn) ani při závěrečném hlasování nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Technické sdělení - pan poslanec Jiří Payne má náhradní kartu č. 7. Slovo má paní poslankyně Eva Fischerová, připraví se pan poslanec Jaromír Recman.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi podat následující pozměňovací návrh ke kapitole 335 státního rozpočtu na rok 1996.

Pro fakultní nemocnici Olomouc v příloze č. 3 kapitoly, jmenovité stavby z individuálních dotací, uvedenou částku 240 miliónů Kč zvýšit o 60 miliónů. Požadované zvýšení krýt ve výši 20 miliónů Kč z akce individuální dotace Fakultní nemocnice Motol, příloha č. 3 kapitoly, položka 7, jmenovité stavby s individuální dotací, a částku 40 miliónů převést ze všeobecné pokladní správy, položka první, vládní rozpočtová rezerva.

Dámy a pánové, dovolte zdůvodnění. Připomínám, že tento pozměňovací návrh byl usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 245/1995 ze 16. 11. t.r. schválen. Změny, které následně provedl rozpočtový výbor, však již ve smyslu jednacího řádu výbor pro sociální politiku a zdravotnictví neprojednával a stanovisko k těmto změnám nezaujal, přestože byl písemně vyzván. To bych si dovolila zdůraznit. A nyní několik slov ke zdůvodnění věcnému, týkajícímu se stavu a neodkladných potřeb Fakultní nemocnice v Olomouci. Jde o ústav z doby Josefinské, tedy objekt více než fyzicky zastaralý. Jsou zde poskytovány služby nemocnice městské i okresní. Zařízení dále slouží jako nemocnice fakultní, v řadě výkonů má působnost celostátní a nadregionální.

Je zařazeno do transplantačního programu. Znovu opakuji. Je ve své lokalitě jediné, tedy nepostradatelné a zdůrazňuji, že je státní. Hospodářskotechnický komplement je doslova na rozpadnutí a hraničí s hygienickou únosností. Kliniky chirurgických oborů pracují na hranicích hygienických i technických možností. Zvláště klinika chirurgie 2, které rovněž přísluší příjmové služby, se nachází několik km od areálu Fakultní nemocnice a vůbec nemá bezprostřední návaznost na centrální komplement lékařských služeb. Dochází tak hlavně v případech akutních k výrazně zvýšenému riziku pro ošetřovaného nemocného.

Celkový stav Fakultní nemocnice v Olomouci byl před rokem Ministerstvem zdravotnictví odpovědně zvážen a bylo přistoupeno k postupné realizaci dostavby a modernizace

tohoto zanedbaného a zastaralého objektu. Dnes existuje harmonogram příslušných prací, který si pochopitelně žádá ekonomické podmínky jejich zajištění. Původní příslib Ministerstva zdravotnictví pro rok 1996 418 mil. Kč byl snížen Ministerstvem zdravotnictví na 379,5 mil. Kč a následně škrtem pera na Ministerstvu financí na 240 mil. Kč.

Musím, ač nerada, zdůraznit, že politik si nemá protiřečit a chceme-li dobře hospodařit, měli bychom být racionální.

Pan ministr Stráský ve svém dlouhodobém programu na str. 20 píše o nutném snižování rozestavěnosti. Důvody jsou všem jasné. Nicméně na str. 2. mlčí ke snížení systémové dotace, která evidentně stavbu prodlouží nejméně o jeden rok. Pan ministr byl informován o skutečnosti, že Fakultní nemocnice Olomouc se rekonstruuje za plného provozu a každý rok jen na omezených výkonech bude pro ústav, tedy pro stát, představovat ztrátu 200 až 300 mil. Kč.

Vážení, já se jen ptám: Je pro stát výhodnější nyní vydat z rozpočtu 60 mil. Kč nebo ztratit 200 až 300 mil. Kč prodloužením stavby? Podotýkám, že jde o zařízení státní a odpovědní nemají šanci problému v daném čase uniknout, protože - bohužel - nazrál.

Závěrem mi dovolte dodat. Jde o zařízení, kde pracují odpovědní lidé. Byly zavedeny pozitivní i negativní lékové listy, od ledna 1996 se radikálně řeší duplicita privátních praxí a zaměstnaneckého poměru. Došlo k pozitivním změnám organizace práce ve vedení ústavu, což se projevuje na ekonomické bilanci. V souvislosti s dostavbou a modernizací se vyřeší i redukce i restrukturalizace lůžkového fondu. Nemocnice má ve smyslu vykonané a vykázané práce pozitivní bilanci. Nemá však bohužel dostatek prostředků na účtech ke krytí nákladů z důvodů pohledávek u zdravotních pojišťoven. To

však není chyba těch, kteří tam pracují. To je chyba systému a stálo nás to miliardy.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkovala za pozornost, za vaše pochopení a za podporu. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Svatomír Recman, připraví se pan poslanec Zdeněk Vorlíček. Pan poslanec Jiří Payne má náhradní kartu č. 7, pokud jsem to již nehlásil.

Poslanec Svatomír Recman: Pane předsedo, vážená vládo, vážená sněmovno, některé věcné pohledy a výhrady v návrhu státního rozpočtu na rok 1996 jsou obsaženy i v oponentní zprávě, která vám byla předložena písemně pod sněmovním tiskem 1936/3. Proto mi dovolte, abych se omezil ve svém vystoupení jenom na některé pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu na rok 1996, zejména k tisku 1936/2, což je usnesení rozpočtového výboru č. 550 z 23. listopadu 1995.

Moje vystoupení by mělo v podstatě dvě části. V první části bych chtěl hovořit o posílení některých kapitol státního rozpočtu, ve druhé části bych doložil, na úkor kterých položek to bude.

Chtěl bych posílit tyto kapitoly státního rozpočtu.

Zaprvé kapitolu Ministerstva zemědělství na neinvestiční výdaje na činnost příspěvkových organizací, konkrétně učňovského školství, navýšit o 180 mil. Kč. Jako zdůvodnění bych chtěl uvést, že pro rok 1996 zůstává deficit proti návrhu Ministerstva zemědělství a návrhem schváleným vládou České republiky u příspěvku na činnost středních odborných učilišť ve výši 184 mil. Kč, který vyplývá již z deficitu finanční zajištěnosti tohoto učňovského školství v roce 1995.

Zadruhé v kapitole Všeobecná pokladní správa povýšit rezervu na dotace na bytovou výstavbu o 300 mil. Kč. Jako zdůvodnění bych uvedl, že všichni dobře jistě známe a víme, jaká je nepříznivá situace na tomto úseku, kdy počet zahajovaných, rozestavěných i dokončovaných bytů a bytových jednotek neustále klesá a dnes nepokrývá ani přirozený úbytek bytového fondu. Státní podpora v této oblasti je zatím minimální a nedosahuje požadovaných efektů. Domnívám se, že finanční injekce na tento úsek ze státního rozpočtu v roce 1996 by pomohla alespoň částečně stimulovat i bytovou výstavbu, a to jak komunální, tak i individuální.

Zatřetí v kapitole Všeobecná pokladní správa doporučuji povýšit dotace na teplo o 300 mil. Kč oproti vládnímu návrhu. Vládní návrh předpokládá 10procentní pokles státních dotací na rok 1996 oproti současnému roku. Mně se jeví tento pokles jako příliš vysoký, příliš výrazný a rovněž i posílením o 300 mil. Kč dojde k poklesu dotací ze strany vlády na tento účel, ale domnívám se, že přece jenom tento pokles bude mírnější a tím i pro většinu obyvatel přijatelnější.

Začtvrté v kapitole Ministerstva školství posílit investice o 272,577 mil. Kč.

Zapáté v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí navýšit ještě o 1,4 mil. Kč výdaje na valorizaci důchodů v roce 1996. Jako jeden z rozhodujících důvodů bych chtěl uvést, že je snaha přiblížit úroveň současně vyplácených důchodů k reálné úrovni důchodů na přelomu roku 1989/1990.

Zašesté v kapitole Akademie věd posílit neinvestiční výdaje o 100 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že jsme schválili vyrovnané saldo, doporučuji posílení výše uvedené výdajové stránky na úkor těchto položek ze Všeobecné pokladní správy.

Doporučuji pokrátit položku 34 - rezerva na zřízení Senátu 250 mil. Kč, položka 36 - rezerva na účast Armády České republiky na mezinárodních mírových akcích na území státu bývalé Jugoslávie 700 mil. Kč, položka 48 - zvýšení vládní rozpočtové rezervy 102,577 mil. Kč. To je všechno z usnesení rozpočtového výboru č. 550. Další položka, kterou doporučuji zkrátit, je 500 mil. Kč ze Všeobecné pokladní správy jako dopady embarga vůči Jugoslávii. Víme, že embargo bylo sneseno. Domnívám se, že je možno využít těchto 500 mil. takovýmto způsobem. Poslední položka, 1 mld Kč z Všeobecné pokladní správy jako vládní rozpočtové rezervy.

Na závěr bych chtěl vznést jeden dotaz na pana ministra Kočárníka. Týká se to bilance příjmů a výdajů ze státního rozpočtu, což je zelená brožura, tabulka 2, D), kde jsou příjmy státního rozpočtu z pojistného na důchodové pojištění ve výši 136,782 mld Kč a výdaje na důchody v částce 131,699 mil. Kč. Rozdíl mezi příjmovou a výdajovou částkou je přibližně 5 mld Kč v neprospěch vyplácených důchodů.

Chtěl bych se pana ministra zeptat, protože mi to není jasné, na co se použije zmíněný přebytek 5 mld Kč a proč není použit např. na akumulaci těchto finančních zdrojů pro další období, protože i prognóza Ministerstva práce a sociálních věcí předpokládá po roce 2000 podstatné snížení počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva a tím i přílivu finančních prostředků na důchody.

Domníváme se, že ta částka, která je na důchody vybrána, by se neměla přerozdělovat jiným způsobem a měla by na tom účtě pro vyplácení důchodů zůstat natrvalo. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tu faktická poznámka, pan ministr Kočárník chce odpovědět na dotaz, já mu tu příležitost samozřejmě dám. Prosím, pane místopředsedo vlády.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Pane poslanče, ta částka se použije na to, na čem se usnese sněmovna. Bylo přáním sněmovny, aby tyto peníze zůstaly na tomto účtě. Vláda toto přání plní. Čili nechápu váš dotaz.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Zdeněk Vorlíček, připraví se pan poslanec Miloš Skočovský.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, z pověření dopravní komise hospodářského výboru, jejíž činnosti se účastní dopravní odborníci, poslanci i zástupci státní správy a samosprávy, např. někteří přednostové okresních úřadů a starostové, předstupuji před vás jako její předseda, abych se vás pokusil přesvědčit o nutnosti některých změn v rozpočtu územních orgánů, zejména po usnesení č. 550 rozpočtového výboru v tabulce č. 2 A tisku 1936/2.

Rozpočet územních orgánů obsahuje dotační tituly, mezi nimiž je v češtinářsky nehezké, ale zaběhlé formulaci tzv. dotace na dopravní obslužnost. Tato dotace byla nově zahrnuta do té části státního rozpočtu, zvané Finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů a rozpočtů obci a jejím smyslem je uhradit ztráty ze závazku veřejné služby podle § 19, zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě. Rozdělení úhrnné částky 400 milionů Kč, k jejíž velikosti se ještě vrátím, bylo ve vládním

návrhu státního rozpočtu provedeno podle vzorce Ministerstva dopravy, respektujícího nejen potřebu počtu ujetých kilometrů v okrese pro dopravu občanů, ale jistým způsobem i řídkost osídlení, která problém ztrát zhoršuje.

Hospodářský výbor, do jehož gesce Ministerstvo dopravy a dopravní problematika náleží, s rozdělením celkové částky účelové dotace na dopravní obslužnost podle vládního návrhu souhlasil. K našemu překvapení rozpočtový výbor, jehož odborné aspirace leží zcela mimo dopravní problematiku, změnil vládou, Ministerstvem dopravy a hospodářským výborem schválenou metodiku rozpočítávání zmíněné dotace na okresy a obce, a zvolil vlastní kritérium, preferující kilometry odjeté v minulém roce.

Z pověření dopravní komise hospodářského výboru vyslovuji s tímto návrhem v usnesení rozpočtového výboru č. 550, tisk 1936/2, tabulka č. 2 A, nesouhlas z následujících důvodů:

1. Rozpočtový výbor nemůže a nesmí v odborných záležitostech bez konzultací nahrazovat jiné výbory a jejich odborné komise. Připustíme-li tento precedens, pohřbíme v práci Poslanecké sněmovny odbornost a triumf bude slavit prachobyčejný lobismus.

2. Rozpočtové dotace na dopravu v okresech byly směrovány především do oblastí, kde jsou problémy s dojížděním a ztrátami dopravy nejtíživější. To je do podhorských a pohraničních oblastí s řidším osídlení obyvatel. Co provede návrh rozpočtového výboru, je vidět z toho, že vezmu-li jako příklad Západočeský kraj, okresu Domažlice má dotace poklesnout ze 7,2 milionů na 3 miliony, okresu Tachov z 13,2 milionu na 2,5 milionu Kč, okresu Klatovy ze 17,3 milionu na 3,9 milionu Kč. Zatímco dotace např. Prahy - východ vyletí z

1,6 milionů na 11,2 milionů Kč nebo dotace Brna - venkov z 2,2 milionů Kč na 11,3 milionů Kč. Důsledkem rozhodnutí rozpočtového výboru by byla posílena příměstská autobusová doprava v okolí velkých měst, jejíž situace není kritická, zatímco byl byla zcela pohřbena doprava občanů v podhorských a pohraničních oblastech.

3. Absurdním výsledkem přijetí návrhu rozpočtového výboru by bylo také to, že by potrestal okresy, které za cenu nepříjemností a oběti se snažily ulevit státnímu rozpočtu, hledaly dohodu v rámci okresu a společným úsilím přiměřeně redukovaly počty linek a finanční ztráty v dopravě. Tím jim poklesly najeté kilometry v roce 1995 a byly by teď bity nepřiměřeně nižší dotací na rok 1996, zatímco představitelé okresů, kteří si mysleli své a zvolili taktiku nechat si dost vaty do příštího roku, by rozpočtový výbor svým kritériem odměnil.

Dopravní komise hospodářského výboru se na svém posledním zasedání shodla na názoru, že ani podnikatelským jistotám dopravců, ani hospodaření obcí, ani spokojenosti občanů neprospívá, jestliže se systém dotací na dopravní obslužnost z roku na rok rozhoupává opatřeními měnícími trend výše dotací, způsob rozdělování dotací apod. Doprava občanů v okresech volá po stabilním, dobře fungujícím systému, který vyžaduje trpělivé, systematické dolaďování, ne neustále revoluční zásahy.

Dopravní komise považuje rok 1996 vzhledem k provedeným změnám v dotacích, zejména odlišnému způsobu řešení státní dotace na žákovské jízdné zařazením do systému státní sociální podpory, za období složité a přelomové, ve kterém hrozí možnost dopravních a finančních krizí okresů v některých oblastech České republiky. Proto navrhujeme:

1. Upustit od způsobu rozpočtů dotace na dopravní obslužnost navrhovaného rozpočtovým výborem a vrátit se k vládnímu návrhu rozpočtů dotace na okresní úřady a obce podle tisku 1936 příloha 2, str. 4.

2. Ve vládním návrhu státního rozpočtu na rok 1996, tisk 1936, ve výdajích kapitoly Všeobecná pokladní správa, zavést podle usnesení rozpočtového výboru novou položku Rezerva na dopravní obslužnost území, ale proti návrhu rozpočtového výboru tabulka 2, položka 22, usnesení č. 550, tisk 1936/2, zvýšit částku o 110 milionů Kč na celkovou částku 210 milionů Kč s tím, že o částku 110 milionů bude snížena vládní rozpočtová rezerva v kapitole Všeobecná pokladní správa. Zmíněných 210 milionů rezervy není částkou libovolnou, ale ve spojení s částkou 400 milionů, přílohy 2, tisku 1936 na dopravní obslužnost jde o expertní odhad účetních ztrát z dopravy, kterou by měl stát v roce 1996 dotovat, neuvažujeme-li potřeby prosté obnovy vozového parku, kterýžto problém není dosud řešen a budeme ho před sebou valit dál a dál.

Prosím, aby hlasování o předložených návrzích probíhalo tak, že bude zvlášť hlasováno o návratu ke způsobu rozpočítání dotace podle vládního návrhu tisk 1936, a odděleně hlasováno o vytvoření 210milionové rezervy na dotace pro dopravní obslužnost v kapitole Všeobecná pokladní správa. Děkuji vám za pozornost a podporu.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Miloš Skočovský, připraví se pan poslanec Jan Bláha.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP