Úterý 5. prosince 1995

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Slyšeli jsme procedurální návrh. Myslím, že ústavně právní výbor je to správné místo, odkud můžeme dostat kvalifikovanou odpověď.

Dámy a pánové, 112 nás tu není. Omlouvám se všem, kteří ukázněné setrvávají na místech, za to, že i oni se musí znovu přihlásit. Požádal bych vás o novou registraci. Budeme hlasovat o návrhu, který přednesl pan kolega Kalus, tedy přerušit tento bod a zároveň požádat ústavně právní výbor o vyjádření k problému, který tady byl naznačen.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 26. Kdo je proti?.

Návrh byl schválen poměrem hlasů 77 pro, nikdo proti.

Tím jsme tedy přerušili tento bod. Vrátíme se k němu, jakmile budeme znát stanovisko ústavně právního výboru.

Chtěl bych v souvislosti s touto žádostí Poslanecké sněmovny informovat všechny, že vzhledem k tomu, že se chystá sejít nejeden výbor ještě v podvečerních hodinách, budeme se snažit zakončit dnešní jednání pléna zhruba kolem tři čtvrtě na šest, prostě před 18. hodinou, což je dříve, než bývá obvyklé - tak, aby výbory mohly využít nebo měly k dispozici určitý čas na jednání. Týká se to zejména výboru ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního. Tolik tedy pro informaci.

Dámy a pánové, dalším bodem pořadu, který jsme schopni momentálně projednat vzhledem k tomu, že státní rozpočet začneme projednávat zítra dopoledne a vzhledem k tomu, že není přítomen a je omluven pan ministr František Benda, je

VI.

Návrh poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o koalici veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 297

Navrhoval bych tedy pokračovat projednáváním tohoto bodu a dalších, abychom využili čas, který máme k dispozici. Je nějakých námitek proti tomuto postupu? Jestliže tomu tak není, prosím pracovníky aparátu, aby upozornili pana kolegu Bláhu, že se blížíme k projednání bodu, kde on je jedním z navrhovatelů a že ho budu za chvíli žádat, aby nám návrh zákona uvedl.

Dámy a pánové, budeme se tedy zabývat návrhem poslanců Jana Bláhy, Jozefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů, sněmovní tisk 297. Předložený návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk, jehož číslo jsem právě uvedl. Žádám pana poslance Jana Bláhu, aby nám návrh zákona uvedl.

Dámy a pánové, čeká nás velice náročný pořad o 47 bodech a já bych doporučoval, abychom se snažili využít čas, který máme k dispozici. Chci vás informovat ještě o jedné komplikaci. Pan kolega Koronthály, který je zpravodajem k dalšímu návrhu zákona, návrhu poslanců Martina Přibáně a dalších, je omluven pro nemoc. Slíbil, že na projednávání tohoto bodu se dostaví. Navrhoval bych tedy, abychom respektovali tu skutečnost a akceptovali, že tento bod budeme projednávat pravděpodobně ve čtvrtek.

Dalšími body, které přicházejí v úvahu pro projednání, jsou opět poslanecké návrhy - návrh poslanců Tomáše Svobody a dalších, trestní zákon, návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších o ústavním soudu, zkráceně řečeno. U těchto bodů jsou zpravodaji páni poslanci Výborný a paní poslankyně Röschová. I tyto kolegy a kolegyně upozorňuji, že se můžeme zanedlouho dostat k projednávání příslušného bodu.

Přistoupili jsme tedy k projednávání návrhu poslanců Bláhy a dalších, tisk 297 a já prosím pana poslance Jana Bláhu, aby se ujal slova a příslušný návrh zákona nám uvedl.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, jsem podle mého soudu v poněkud kuriózní situaci, protože jsem očekával, tak jak tento zákon a řada jiných zákonů předchozích byla projednávána podle původního jednacího řádu, že i tak bude zadostučiněno pravidlům, které byly minule sněmovnou ve způsobu projednávání tohoto zákona projednávány a vycházel jsem z toho, že - návrh padl i na organizačním výboru - tento zákon v dané chvíli, protože nebyl projednán a doprojednán ve výborech, není ani určen společný zpravodaj, není ani společná a jakákoliv jiná zpráva, že v podstatě v rámci jednání organizačního výboru a dalších orgánů této sněmovny by neměl byt projednán. Bylo by to i v zájmu předkladatelů programu schůze jeho neprojednávání nebo odložení na schůzi po novém roce, až bude řádně přerušené projednávání dokončeno. Proto se domnívám, že by tak mělo být učiněno alespoň nyní a tak to také v zájmu komplexního projednání tohoto zákona jako samostatného návrhu navrhuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji navrhovateli, ale musím uvést některé věci na pravou míru, jestli dovolíte. Tento návrh byl projednán některými výbory, například výborem rozpočtovým a mám dojem, že i ústavně právním, ano, je tomu tak. A nebylo by to poprvé, co by se sněmovna rozhodla projednávat návrh ve znění usnesení některého z výborů bez toho, že by byla vypracována společná zpráva. Čili to jenom pro uvedení věcí na pravou míru, protože vy jste říkal, že to nebylo projednáno ve výborech. Já konstatuji, že bylo, příslušná usnesení mám k dispozici, jak vy ostatně jste o tom informován.

Nicméně já respektuji to, že jste přednesl procedurální návrh. Já bych si dovolil odhlásit kolegy a kolegyně, požádat vás všechny, abychom se znovu zaregistrovali. Pro nové příchozí jenom stručná rekapitulace: Pan kolega Bláha jako navrhovatel navrhuje - já se teď omlouvám - přerušení projednávání tohoto bodu a pokračování, a nebo přeřazení tohoto bodu na program únorové schůze, aby to bylo přesné. Ano, dobře. Já bych to číslo nerad uváděl, protože si nejsme jisti, jak se s těmi čísly ještě vypořádáme.

Situace je jasná.

Kdo je pro přijetí procedurálního návrhu pana poslance Bláhy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 27. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 34 pro, 56 proti.

Prosím, pane kolego, můžete pokračovat.

Poslanec Jan Bláha: Děkuji za toto pokračování. Počkal jsem si samozřejmě na výsledek hlasování. Přesto kvůli stenozáznamu si dovolím ještě jednu poznámku, směrem i k panu řídícímu schůze.

Pokud vím, tak když jsme tento návrh zákona podle původního jednacího řádu několikrát projednávali a uplatňovali zhruba před rokem, tak váš výklad jednacího řádu, který se jistě ve stenu najde a je dohledatelný, byl právě ten, že tehdy jste vždy hovořil o tom, že není ani určen zpravodaj - což nevím, kdo je tím zpravodajem - že není ani společná zpráva a to jsou důvody neprojednávání. Musím se z tohoto místa opět zeptat, jestliže jednou je to tak a v dané chvíli tato sněmovna možná víc než ze zájmu o věc samou třeba i z politického důvodu, to nevím, jedná tímto způsobem, tak podle čeho a podle jakých výkladů se v této chvíli postupuje?

Nebráním se projednávání zákona, ale pokud nebyl projednán v termínech a důvodem bylo to, co jsem v úvodu zmínil, domnívám se, že by se tak mělo postupovat i nadále až do konečného projednání návrhu. Tento výklad nebo tyto kroky mi připadají poněkud zvláštní.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Je-li to otázka na mě, tak samozřejmě tu nemám stenografické záznamy minulých schůzí, ale domnívám se, že situace je přece jen odlišná, protože tehdy to neprojednal žádný výbor a tentokrát to projednaly zmíněné dva výbory sněmovny. Mám dojem, že více ne, ale o těch dvou to vím zcela jistě. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Řezáč.

Poslanec Vladimír Řezáč: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, domnívám se, že § 122 jednacího řádu jasně odkazuje na právní režim dříve platného zákona 35/89. Je nutné zjistit, kterým výborům byl tento návrh zákona přikázán. Vím, že byl přikázán i dalším výborům, které o mém jednání přerušily, čili ho ještě nedoprojednaly a nikdo je této povinnosti nezbavil, ani nepřijaly usnesení, že se k tomuto návrhu nebudou vyjadřovat a zaujímat stanovisko nebo že ho berou na vědomí. Neskončily jeho projednávání. Čili podle mne je v rozporu se zákonem 35/89, který dosud platí pro projednávání tohoto návrhu, aby nebyl přijat procedurální návrh, který už sněmovna zamítla.

Za druhé potom by tady měl sedět společný zpravodaj bez ohledu na to, zda byla nebo nebyla zpracována společná zpráva aspoň za ty dva výbory, které tento návrh projednaly. Osobně se domnívám, že ovšem projednávání tohoto zákona bez toho, že bude ověřeno, jaké zaujaly stanovisko další výbory, kterým byl přikázán, když víme, že nedokončily projednávání tohoto návrhu, bude znamenat porušení zákona 35/89, který platí pro tento případ.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Tak jako v jiných případech, kdy jsme postupovali obdobně, jsou připraveni zástupci výborů, které věc projednaly, a to pan poslanec Třebický za rozpočtový výbor a pan poslanec Výborný za ústavně právní výbor s tím, že přednesou zprávu o projednávání tohoto tisku v příslušném výboru. Pan poslanec Benda se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Marek Benda: Omlouvám se, ale musím vystoupit. Tady se hraje hra na to, že zákon, který jsme schválili, se bude ještě libovolně dlouho držet. Většina této sněmovny se domnívá, že tuto hru hrát nemáme. Samozřejmě kdo ji chce hrát, může, ale nemělo by se argumentovat nekorektně.

Zákon o jednacím řádu České národní rady 35/89 nám nepřikazuje, aby všechny výbory, které návrh zákona dostaly přikázán, ho projednaly a překvapuje mě, že to říká pan kolega, který přede mnou vystoupil, abych nejmenoval. Domnívám se, že jsme takto postupovali mnohokrát a nikdy to nebylo porušením jednacího řádu. Jednací řád pouze říká, komu je příslušný zákon přikázán a jakou má lhůtu na to, aby ten zákon byl projednán. Jestli sněmovna někdy usoudí, že lhůta má být prodloužena, bylo samozřejmě její věcí, ale není podmínkou, že by jeden výbor mohl zablokovat projednávání jakéhokoli návrhu zákona prostě proto, že se k němu odmítne vyjádřit.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pánové, požádal bych i vás, abyste se chovali korektně. Nevím teď, jestli mám dát přednost vám anebo kolegům s faktickou poznámkou. Pan kolega Gross se hlásí.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám pocit, že toto jednání je do určité míry nešťastné, takže si dovolím předložit procedurální návrh, který by doufám mohl být východiskem z tohoto nedobrého stavu. Návrh by zněl, že by Poslanecká sněmovna v tuto chvíli přerušila projednávání tohoto bodu a jako druhý bod by uložila výborům, které přerušily projednání sněmovního tisku 297, aby v termínu do 31. 1. 1996 toto projednaly a ukončili projednávání tohoto tisku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pánové, jak myslíte. Byl tady samozřejmě projednán zákon. Jen tak pro ty, kteří jsou zde ještě přítomni, pro zástupce veřejnosti a médií. Samozřejmě byl projednán zákon, který se týká přesně stejné materie. Zabývali jsme se tím mnoho hodin a byly ve hře tři návrhy, jeden byl schválen. Druhý byl vzat zpět. Vy jste trvali na tom, že váš zákon bude dál ve hře a chtěli jste ho přeřadit na příští schůzi. O totéž jste se pokusili dnes. Konstatoval jsem vše, co se stalo, doplnil mě kolega Benda. Můžete postupovat i tím způsobem, že budete neustále navrhovat jiné varianty procedurálních návrhů. Mám dojem, že přerušení tohoto bodu už jsme jednou negativně rozhodli.

Dám hlasovat o návrhu pana kolegy Grosse. Dovolím si vás znovu odhlásit. Dámy a pánové, zazněl procedurální návrh, rozhodneme o něm hlasováním.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 28. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 33 pro, 70 proti.

Prosím, pane kolego, můžete pokračovat.

Poslanec Jan Bláha: Dám jen jednu informaci. Pane předsedající, ať je to jakkoli, vy nemáte zájem, naprosto žádný, projednat zákon. Několikrát jsem upozorňoval na to, že pro mě přerušení projednání není žádným výstupem výboru. Ve všech výborech bylo zvykem, že i když nebyla společná zpráva, existovala nějaká zpráva, se kterou byl v tu chvíli, pokud byl určen zpravodaj, seznámen i navrhovatel, což do této chvíle učiněno nebylo. Pokud chcete tento zákon projednávat právě teď, tak já to odmítám. V tuto chvílí odcházím.

(Část opozičních poslanců opustila zasedací síň.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte, abych konstatoval ještě jednou, že tento návrh byl projednán pouze rozpočtovým a ústavně právním výborem, které přijaly negativní stanoviska bez pozměňovacích návrhů, proto nemáme jinou možnost, než projednávat tento návrh ve znění tisku 297.

Pan kolega Bláha ukončil své vystoupení. Požádal bych nyní pana kolegu Třebického a potom pana kolegu Výborného, aby nás seznámili s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona ve výboru rozpočtovém a ve výboru ústavně právním.

Poslanec Jan Třebický: Pane předsedající, dámy a pánové, rozpočtový výbor svým usnesením č. 530 z 18. října tohoto roku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s ohledem na přijetí doporučujícího usnesení k tisku 1504 (tady doplňuji, že se jednalo o vládní návrh ke stejné tematice, který byl schválen na listopadovém plénu) návrh poslanců Bláhy, Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů (tisky č. 297 a 297 A) zamítla a za druhé aby zmocnila předsedu výboru a zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil schůzku společných zpravodajů výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu. Tolik z usnesení rozpočtového výboru.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Třebickému. Prosím pana kolegu Výborného, aby se ujal slova.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, ústavně právní výbor se tiskem 297 resp. 297 A zabýval na mnoha svých schůzích, a to i v souvislosti s projednáváním dalších návrhů zákonů, které měly za cíl řešit stejnou problematiku jako návrh zákona právě označený. Není ovšem nezbytné podávat zevrubnou informaci o všech připomínkách, které vznesli členové ústavně právního výboru při projednávání těchto tisků. Považuji za správné, abych vám citoval pouze usnesení ústavního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu č. 372 z 22. listopadu 1995. Je to usnesení k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním, tisk 297 A.

Po odůvodnění členů návrhové skupiny poslanců Marka Bendy, zpravodajské zprávě poslance Františka Kačenky a po rozpravě ústavně právní výbor nedoporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s návrhem.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Výbornému. Otevírám rozpravu k tomuto bodu pořadu. Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Chci se zeptat, jestli někdo ze zástupců navrhovatelů si přeje vystoupit. Není tomu tak.

Přikročíme k hlasování. Dovolím si vás ještě jednou požádat o registraci. Budeme hlasovat o návrhu poslanců Jana Bláhy, Josefa Wagnera a dalších na vydání zákona o kolizi veřejného zájmu se zájmem osobním a o změnách a doplňcích některých souvisejících zákonů (sněmovní tisk 297).

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu zákona, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 29. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 12 pro, 75 proti. Děkuji.

Konstatuji, že jsme projednali další bod našeho pořadu.

Přistupujeme k projednání

VII.

Návrhu poslanců Tomáše Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/61 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1894

Jedná se o první čtení. Návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk, jehož číslo jsem uvedl a stanovisko vlády jako sněmovní tisk 1894/1. Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Tomáš Svoboda, kterého žádám, aby se ujal slova.

Poslanec Tomáš Svoboda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych vás chtěl požádat, abyste souhlasili s tím, aby se tento bod přeřadil na další schůzi Poslanecké sněmovny. Jako důvod bych uvedl to, že jsme se rozhodli jako navrhovatelé sejít se zítra, protože jsme čekali, že projednávání bude až někdy ve čtvrtek, abychom se poradili na našem dalším postupu, protože ne všichni máme dnes stejný názor, jaký jsme měli v té chvíli, když jsme tento návrh předkládali. Chtěl bych se omluvit za toto nedopatření a žádám vás o to, abyste souhlasili s tím, že se tento bod přeřadí na další schůzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Tou další schůzí myslíte schůzi, která pravděpodobně začne příští týden?

Poslanec Tomáš Svoboda: Promiňte, myslím tím únorovou schůzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Na schůzi, která začne začátkem února.Ano.

Je to opět procedurální návrh. Já se ptám, kdo je pro jeho přijetí. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 39 pro, 37 proti.

Prosím, pane kolego, máte slovo.

Poslanec Tomáš Svoboda: V takovém případě bych se pokusil dát ještě jeden návrh - jestli by nebylo možné tento bod přeložit na příští schůzi, to znamená na příští týden, pokud to není možné v únoru. Byl bych rád, kdyby se navrhovatelé na svém postupu zítra mohli společně domluvit. Prosil bych vás o to.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Čili odložení do čtvrtka?

Poslanec Tomáš Svoboda: Já myslím na příští týden.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Já vím, co myslíte. Nerad bych byl v kontroverzi, ale přesto nevidím důvod, proč to odkládat až na příští středu, když se sejdete zítra.

Poslanec Tomáš Svoboda: Dobře, souhlasím s přeložením na čtvrtek.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dobře. Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto procedurálního návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 31. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 64 pro, 23 proti. Děkuji panu poslanci Svobodovi.

Přerušili jsme projednávání tohoto bodu a nyní budeme pokračovat dalším bodem, kterým je

VIII.

Návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/93 Sb., o Ústavním soudu, sněmovní tisk 1900

Návrh jsme obdrželi a stanovisko vlády k němu je předloženo jako sněmovní tisk 1900/1. Návrh uvede zástupce navrhovatelů pan poslanec Jaroslav Ortman, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, předstupuji před vás jménem navrhovatelů tisku 1900, což není nic jiného, než návrh zákona, kterým se mění zákon o Ústavním soudu ve znění zákona č. 331/1993 Sb.

Podstatou navrhovaných úprav jsou dvě základní meritorní rozhodnutí. První odstranit fatální chybu parlamentu, kdy určitým způsobem byl popleten odstavec 1 a odst. 2 v odkazu v § 14 a druhý se týká § 41, to znamená jednání o odmítnutí návrhu podaného podle § 64.

§ 14 zákona o Ústavním soudu stanoví, že soudce Ústavního soudu má právo uplatnit separátní vótum ve věcech uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) až h) zákona. Avšak v odst. 1 se upravuje pouze složení pléna a kvórum pro jeho usnášení, kdežto jeho pravomoc je upravena v odst. 2. Je zřejmé, že tady je hrubá legislativní chyba a podle mého názoru je povinností parlamentu tuto chybu opravit. Při striktním výkladu tohoto ustanovení totiž bylo vótum separatum soudce, který s rozhodnutím pléna nesouhlasí, vyloučeno.

Druhý návrh se týká § 42 zákona. Zde chci říci, že ustanovení § 43 zákona o Ústavním soudu byla soudcům svěřena pravomoc, aby vlastním usnesením zamítli návrh, o němž jinak meritorně rozhoduje plénum nebo senát Ústavního soudu. V ostatních případech patřících do kompetence Ústavního soudu odmítnutí návrhu nepřichází vůbec v úvahu. Usnesení jediného soudce vydané mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků jednání je konečné, takže není přípustné v téže věci zahájit nové řízení. Svými právními důsledky se odmítnutí návrhu rovná jeho zamítnutí, a to bez meritorního projednání. Mohu prohlásit, že se tak stalo několikrát na půdě Ústavního soudu, a to poslancům zastupujícím jak koalici, tak opozici.

V případě ústavní stížnosti se v § 75 odst. 2 výjimečně připouští, aby její přijetí nebylo odmítnuto, jestliže stížnost svým významem přesahuje vlastní zájmy stěžovatele a byla podána do jednoho roku ode dne, kdy došlo ke skutečnosti, která je předmětem ústavní stížnosti anebo jde-li o věc, v níž v důsledku průtahů stěžovateli vzniká anebo hrozí vážná a neodvratitelná újma.

Domnívám se, že zkušenosti z aplikace § 43 zákona odůvodňují podání návrhu, aby toto ustanovení bylo zpřesněno.

Proto skupina navrhovatelů podala návrh, který leží před vámi a který byl rozšířen jako dodatek zpřesňující podání tisku 1900 a který říká v § 42 odst. 2, že o odmítnutí návrhu podaného podle § 64 odst. 1 až 4 rozhoduje bez přítomnosti účastníků jednomyslným usnesením senát. Je zřejmé, že je zde kvórum povýšeno na senát. Tomu odpovídá i změna v následujícím odstavci, která se týká odstavce 3. Doporučujeme, aby tento zákon nabyl účinnosti dnem vyhlášení.

To by bylo z hlediska mého vše. Domnívám se, že je zapotřebí, aby norma upravující činnost Ústavního soudu, byla co nejpřesnější a věřte či nevěřte, že nic jiného návrh skupiny navrhovatelů, které zde zastupuji, také nesleduje.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ortmanovi a prosím paní poslankyni Röschovou, kterou určil organizační výbor jako zpravodajku pro první čtení, aby se ujala slova.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, moje vystoupení v prvním čtení jako zpravodajky bude velice krátké, protože myslím, že věcnou problematiku návrhu poslanců Jaroslava Ortmana a dalších zde zdůvodnil předkladatel.

Problematiku je samozřejmě určitým způsobem potřebné řešit, ale pokud vím, sami ústavní soudci ve spolupráci s těmi, kteří mají zákonodárnou iniciativu, pracují na komplexnější novele zákona o Ústavním soudu, kde by se řešily i další problémy. Práce je prakticky hotová a myslím, že ještě v tomto volebním období tato sněmovna přijme komplexnější novelu zákona o Ústavním soudu.

Proto z těchto důvodů, které jsem zde řekla, budu doporučovat Poslanecké sněmovně, aby návrh poslanců Jaroslava Ortmana a dalších zamítla. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Röschové a otevírám obecnou rozpravu. Pan kolega Ortman chce ještě něco podotknout, než dám příležitost písemně přihlášenému.

Poslanec Jaroslav Ortman: Samozřejmě, pane místopředsedo. Domnívám se, že z vystoupení zpravodajky paní poslankyně Röschové nevyplynula věcná námitka proti oběma ustanovením, které navrhují zpřesnit předkladatelé. Avšak ještě jsem dosud neslyšel, že by bylo argumentačně zpochybněno vyjádření navrhovatelů jenom proto, že někdo připravuje další novelu. Mohu prohlásit, že jsem o této novele hovořil s předsedou Ústavního soudu panem Kesslerem a v obou případech byla naše argumentace uznána za správnou. Pokud jde o přípravu, domnívám se, že je možné při druhém čtení rozšířit, pokud zde bude uznána námitka, že je možno upravit další články, text zákona o další pozměňovací návrhy a sněmovna může svým moudrým rozhodnutím rozhodnout, zda bude hlasovat na příští schůzi nebo další schůzi. Ale jen proto, že někdo něco připravuje, aniž má zákonodárnou iniciativu, nemyslím, že by to bylo důvodem pro odmítnutí návrhu. Právo iniciativy, jak víte, mají poslanci.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nevím, jestli to bylo závěrečné slovo nebo slovo úvodní. Pan kolega Řezáč se přihlásil do rozpravy. Prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Vladimír Řezáč: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, domnívám se, že zákon o Ústavním soudu si vyžaduje novelu, ovšem novelu komplexní a velice rozsáhlou a domnívám se, že tato novela sleduje pouze nepatrnou část problémů, které se při aplikaci zákona vyskytují.

Návrh sleduje v podstatě kosmetickou úpravu, ačkoliv novela tak závažného zákona by vyžadovala hlubší rozbor, a to i vzhledem k praxi Ústavního soudu, se kterou mám určité zkušenosti občas jako zástupce skupiny poslanců při projednávání některých jejich návrhů. Měly by se řešit všechny nedostatky současné platné úpravy.

U prvního problému se opravuje podle mého názoru pouze tisková chyba, která je patrně jako taková Ústavním soudem jako tisková chyba pojímána a § 14 se vykládá tak jako by v něm bylo správně odkazováno na § 11 odst. 2 písm. a) - h) a nikoliv chybně na § 11 odst. 1 písm. a) - h) zvláště, když § 11 odst. 1 obsahuje pouze jednu větu, jíž se upravuje jiná věc. Nejsem si zcela jist, zda jde vůbec o chybu v návrhu zákona podle stenozáznamu ve schváleném zákoně anebo jenom o redakční chybu Sbírky zákonů, tedy chybu tisku, která by měla být opravena.

K bodu 2 až 4 se navrhuje řešení blízké tomu, jaké bylo použito u bývalého zákona o Ústavním soudu čs. federace. V rámci předběžného projednání návrhu mohl jej odmítnout jenom ten, kdo o něm meritorně rozhodoval. Nebyl-li návrh v neveřejném jednání odmítnut, byl automaticky přijat k dalšímu řízení dle § 23.

Podobná řešení byla navrhována i při projednávání návrhu zákona o Ústavním soudu České republiky. Jinou variantou byl opravný prostředek proti rozhodnutí soudce zpravodaje, o němž by pak rozhodovalo plénum nebo senát. Jde tu ovšem o velice závažný problém, týkající se všech návrhů, tedy zejména i ústavních stížností, které jsou návrhy nejčastějšími. Navrhované řešení je však jiné. Týká se jen přezkoumávání právních předpisů, nikoliv však již ústavních stížností atd. Kromě toho se rozhodování svěřuje senátu, ačkoliv v těchto věcech meritorně rozhoduje plénum vzhledem k § 11, odst. 2 písm. a) a b) zákona, což je podle mého názoru nelogické. Osobně toto dílčí řešení nedoporučuji. Jsou tu ostatně již nyní známé další problémy.

Např. otázka, zda lhůta k podání ústavní stížnosti je hmotně právní nebo procesně právní, nepřiměřeně široké pole pro použití občanského soudního řádu ve smyslu § 63 nebo to, jak si Ústavní soud vykládá § 12. Mám za to, že případný návrh novely by bylo třeba řádně připravit, aby zákon nemusel být často měněn.

Na rozdíl od paní zpravodajky však nesouhlasím s tím, aby sněmovna tento návrh zamítla a naopak navrhuji ve smyslu § 90 odst. 2, aby byl návrh vrácen navrhovateli k dopracování.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu končím. Nyní bychom měli hlasovat o návrzích usnesení tak, jak byly předloženy.

Dovolil bych si vás dámy a pánové odhlásit a požádat o novou registraci na žádost některých z vás.

Dámy a pánové, budeme tedy hlasovat o návrzích, které zazněly. Jako první zazněl návrh zpravodajky - návrh na zamítnutí, jako druhý - v případě, že první nebude schválen návrh pana kolegy Řezáče - vrátit k dopracování.

Kdo je pro přijetí návrhu usnesení paní kolegyně Röschové, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 32. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 54 pro, 30 proti. Tím jsme ukončili projednávání tohoto bodu.

Děkuji paní poslankyni Röschové a panu poslanci Ortmanovi.

Dámy a pánové, dříve než je mi milo, budu muset ukončit dnešní jednání protože souhra okolností, jako jsou nemoci, zahraniční cesty apod., nám nedovoluje projednat cokoli dalšího. Myslím, že výbory mají časového prostoru více, než čekaly, což může také přispět k hladkému průběhu jednání v dalších dnech.

Zároveň mi dovolte, abych oznámil, že na žádost některých klubů, které se chtějí zítra ráno sejít ještě před projednáváním vládního návrhu státního rozpočtu, zahájíme jednání v 10.00 hodin a budeme se věnovat druhému čtení zákona o státním rozpočtu na rok 1996.

(Schůze ukončena v 16.44 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP