Úterý 5. prosince 1995

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dámy a pánové, mám také podobný technický návrh. Navrhuji přeřadit bod 29 hned za bod 27 z toho důvodu, že oba předkládá pan ministr Dlouhý a bylo by zbytečné, aby nemohl ty dva body zdůvodnit hned za sebou. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Návrh zněl přeřadit bod 29 za bod 27? (Ano.) Děkuji. Prosím pana kolegu Bláhu, připraví se pan kolega Honajzer.

Poslanec Jan Bláha: Pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolím si navrhnout nově zařazení bodu do programu této schůze. Navrhoval bych to pro dostatek možného času na schválení a uvažování o tomto bodu za bod 46, tzn. před bod posledního čtení rozpočtu. Bod by nesl název "Zajištění informovanosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o přípravě přijetí České republiky do Evropské unie".

Domníváme se totiž, že by bylo vhodné, aby tento parlament měl nejen informace o již schválených výstupech, ale i informace o přípravách, které se této situace dotýkají, aby měl ucelenou informaci a pokud možno bez prodlení, která hovoří o tom, jakým způsobem jsou uplatňovány evropské dohody o přidružení České republiky k Evropské unii, ale i ostatní a další probíhající jednání o budoucím členství v Evropské unii. Návrh na konkrétní usnesení bych přednesl v případě přijetí tohoto bodu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Mohu také požádat o písemnou formu? Děkuji. Pan kolega Honajzer.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, na začátku minulé schůze při schvalování programu vystoupil předseda "školského a kulturního" výboru kolega Kozel s návrhem na stažení bodu programu, a to návrhu poslance Vačkáře a dalších na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 500 atd. Hlasováním jsme rozhodli, že tento návrh byl stažen z programu schůze. Já osobně jsem očekával, že navrhovatelé navrhnou zpětvzetí tohoto zákona. Do dnešního dne se tak nestalo, a proto si dovolím jménem poslaneckého klubu ODS navrhnout stažení bodu č. 12 z programu této schůze.

Důvody jsou stejné, jaké uváděl pan kolega Kozel na minulé schůzi. Jedná se o nesystémové řešení problému. Myslím, že na ochranu a opravu kulturních památek bude dobré přispět, ale hledejme řešení systémová prostřednictvím rozpočtu, a pravidla daleko průhlednější, než by obsahovalo takovéto navržené řešení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu kolegovi Honajzerovi. Hlásí se pan kolega Gross.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh na rozšíření programu 37. schůze o bod, který jsem již avizoval jak na politickém grémiu, tak v organizačním výboru.

Poslanecký klub ČSSD navrhuje nový bod programu, který by zaujal místo za stávajícím bodem 41, který je uveden v pozvánce a bod by zněl: "Zpráva o stavu zdravotnictví a postavení pacientů v systému zdravotní péče České republiky".

Myslím, že tento návrh není příliš zapotřebí odůvodňovat, přednesl jsem ho už v několika orgánech sněmovny, takže předpokládám, že každý by měl být s tímto návrhem již obeznámen.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: I tady bych požádal o tu jednu větu, abych ji dostal písemně, abych to před hlasováním reprodukoval přesně. Kdo se dál hlásí do rozpravy k návrhu pořadu? Pan kolega Robert Kolář.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych z pověření volební komise Poslanecké sněmovny navrhl Poslanecké sněmovně projednat následující body:

-návrh volební komise na volbu člena presidia Fondu národního majetku;

-návrh volební komise na zařazení nezařazeného poslance do výboru;

-návrh volební komise na volbu členů výborů, a jako poslední-návrh volební komise na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Tyto čtyři nové body navrhuji zařadit v bloku voleb, který končí bodem 45, čili za bod 45. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi volební komise. Rád bych ale vyjasnil jednu věc a prosím, aby mi teď byla věnována pozornost. Co se týče podobných bodů, zavádíme určitý usus. (Zcela chápu, že ministra spravedlnosti a ministra vnitra to vůbec nezajímá, ale potřeboval bych, aby se s panem kolegou Šumanem bavili více potichu. Děkuji vám za pochopení, vážení kolegové.)

Dámy a pánové, co se týče zařazení bodů, ve kterých projednáváme volby, tak tady zavádíme určitý usus. Z jednacího řádu nevyplývá nutně, že pan kolega Kolář, který je předsedou volební komise, bude přednášet veškeré sumarizace z pověření volební komise. On to teď udělal jako poslanec, tak tomu rozumějme, protože volební komise by měla být tím místem, kde budou sumarizovány návrhy a bude posuzováno v souladu se zákonem o jednacím řádu, zda mají všechny náležitosti atd. Jinak je právem každého poslance - a tak by to i mělo být - aby bod, který navrhuje, byl projednán tak, jak navrhl. To jen pro příště. Dnes to berme tak, že pan kolega Kolář jako poslanec nás seznámil s návrhy, resp. navrhl ty čtyři body svým jménem.

I jeho bych požádal jako posledního, který v diskusi zatím vystoupil, o to, aby mi předložil písemně nebo aby mi půjčil podklad, ze kterého bych přesně ocitoval před tím, než dám hlasovat. Děkuji.

Dámy a pánové, ještě někdo se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Dámy a pánové, navrhuji, abychom z programu dnešního pléna vypustili bod č. 19 - návrh poslance Josefa Ježka a dalších na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, a to z důvodu, že jak jsme slyšeli, poslanec Ježek je nemocen. Navrhuji, aby byl bod přeložen na příští schůzi.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Padlo to jako návrh. Já bych chtěl upozornit na to, že pan kolega Ježek je nepřítomen z důvodu nemoci, ale jeho nepřítomnost se netýká celého časového úseku, ve kterém budeme jednat. To jen pro upřesnění informace.

Dámy a pánové, ještě se někdo hlásí? Není-li tomu tak, uzavírám rozpravu k návrhu pořadu a budeme hlasovat.

Jako první zazněl můj návrh na přeřazení bodu, který se týká soukromých bezpečnostních služeb, za bod 41.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve třetím hlasování této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 133 pro, 4 proti.

Jako druhý návrh zazněla z mých úst informace o žádosti předsedy vlády, kterou v zastoupení podepsal pan místopředseda Ivan Kočárník, tedy zařazení bodu "Nabídka České republiky na účast v mnohonárodních mírových silách pod vedením NATO k dohledu nad dodržováním mírové dohody na území bývalé Jugoslávie". Navrhoval jsem zařadit tento bod před stávající bod 42.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 4. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 120 pro, 18 proti.

Dále jsem navrhoval zařadit nový bod "Rezignace člena prezídia Fondu národního majetku České republiky", a to jako bod 44.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 5. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 148 pro, nikdo proti.

Dále vystoupil pan kolega Dalibor Štambera a navrhl stažení bodu 17.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 6. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 147 pro, nikdo proti.

Kolega Mandelík má náhradní kartu číslo 23.

Dále navrhl pan kolega Štambera přeřazení bodů 23 a 24 na příští, tzn. 38. schůzi Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v sedmém hlasování této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 135 pro, 6 proti.

Dále pan kolega Jaroš navrhl zpětvzetí. Podle starého jednacího řádu bychom o tom hlasovali, podle nového jednacího řádu bereme na vědomí, že tento návrh zákona je vzat zpět tím, že navrhovatel se takto vyjádřil.

Pan poslanec Viktor Dobal navrhl zařadit před bod 42 dva nové body, a to "Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsaná v Praze dne 17. 1. 1995, tisk 1948" (bude se to týkat prvního čtení) a dále "Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsaná v Praze 17. 1. 1995, tisk 1949", také první čtení.

Kdo je pro schválení tohoto návrhu - (Hlasy ze sálu: Druhé čtení!) Omlouvám se, jde o druhé čtení. Musím dát znovu hlasovat.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu pana poslance Dobala, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v devátém hlasování této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 147 pro, nikdo proti.

Pan poslanec Payne navrhl přeřadit z důvodu nepřítomnosti zpravodajů body 5 a 7 za stávající bod 26.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 10. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 138 pro, nikdo proti.

8 se z.drželo, 24 nehlasovalo. Já se domnívám, že bude korektní vás odhlásit a požádat o novou registraci.

Dále navrhl pan poslanec Kužílek přeřadit bod 29 za bod 27, to znamená přehodit pořadí bodů 28 a 29.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 11. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 134 pro, 1 proti.

Pan kolega Andrej Gjurič má náhradní kartu č. 25.

Dále vystoupil v rozpravě pan poslanec Bláha a navrhl zařazení nového bodu za bod 46. Název bodu je "Zajištění informovanosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o přípravě přijetí České republiky do Evropské unie".

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ve 12. hlasování této schůze. Kdo je proti?

Návrh nebyl schválen poměrem hlasů 75 pro, 42 proti.

Dále navrhoval pan kolega Honajzer stažení bodu 12 z pořadu této schůze.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 13. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 83 pro, 42 proti.

Dále vystoupil pan poslanec Gross a navrhl zařadit za bod 41 zprávu o stavu zdravotnictví a postavení pacientů v systému zdravotní péče.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 14. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl schválen poměrem hlasů 62 pro, 67 proti.

Dále vystoupil pan poslanec Kolář a navrhl do bloku "volby" na závěr schůze zařazení následujícího bodu: Volba člena prezidia Fondu národního majetku.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 15. Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 134 pro, 2 proti.

Dalším návrhem je zařazení nezařazeného poslance do výboru.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 16. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 58 pro, 65 proti.

Jako další zazněl návrh na zařazení bodu Volba členů výborů.

Kdo je pro zařazení tohoto bodu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 17. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 53 pro, 68 proti.

Jako poslední návrh zazněl z úst pana kolegy Koláře návrh na zařazení bodu Volba místopředsedy Poslanecké sněmovny.

Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 18. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 19 pro, 103 proti.

Nepletu-li se, jako poslední vystoupil v rozpravě s návrhem pan kolega Bílý, který navrhoval stáhnout z pořadu bod číslo pomozte mi, prosím - 19. Děkuji.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 19. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 46 pro, 90 proti.

Nepletu-li se, tím jsme vyčerpali všechny návrhy, které zazněly v rozpravě k návrhu pořadu schůze.

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu pořadu jako o celku.

Kdo souhlasí s tím, aby se Poslanecká sněmovna řídila pořadem tak, jak vám byl předložen včetně schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 20. Kdo je proti?

Pořad jsme schválili poměrem hlasů 119 pro, 13 proti.

Dámy a pánové, nyní vás musím seznámit, ač nerad, s výsledky losování týkajícího se pořadí poslanců přihlášených k podání ústních interpelací na předsedu vlády. Domnívám se, že nebude potřeba, abych četl znovu předmět interpelace. Přečtu jména tak, jak vyšla z losování, přičemž seznam bude veřejně přístupný.

Interpelace na předsedu vlády pana Václava Klause.

Pořadí:

Jiří Vyvadil, Jan Kryčer, Dalibor Matulka, Jaroslav Novák, Jan Vik, Jaroslav Ortman, Jan Vik, Jan Kryčer, Pavel Seifer, Jaroslav Novák, Jan Jegla, Josef Hurta, Dalibor Matulka, Josef Wagner, Jan Vik, Václav Exner, Milan Loukota, Jaroslav Ortman, Jaroslav Sýkora, Jan Vik, Oldřich Vrcha, Jan Vik, Josef Wagner, Jiří Vyvadil.

Na členy vlády: Jan Vik na Jiřího Rumla, Vladimír Řezáč na

Ivana Kočárníka, Václav Frank na Jiřího Skalického, Milada Kadlecová - Jiří Novák, Vladimír Řezáč - Jiří Novák, Josef Valenta - Jan Ruml, Václav Frank - Jan Stráský, Jan Vik - Jan Stráský. Jaroslav Štrait - Vilém Holáň, Tomáš Páv - Vladimír Budinský, Jan Vik - Vilém Holáň, Jan Vik - Jiří Novák, Jaroslav Štrait - František Benda, Anna Váchalová - Jan Stráský, Jaroslav Soural - Jindřich Vodička Jiří Vyvadil - Jiří Novák, Jan Vik - Jan Stráský, Anna Röschová - Jiří Novák, Josef Wagner - Ivan Kočárník, Petr Koháček - Jiří Novák, Josef Wagner - Josef Zieleniec, Petr Kohácek - Vladimír Budinský, Petr Koháček - Jan Ruml, Jan Vik - Jan Ruml, Jan Vik - Jiří Novák, Jaroslav Štrait - Jan Stráský, Jan Vik - Jan Ruml, Oldřich Vrcha - Vladimír Budinský, Oldřich Vrcha - Vladimír Budinský, Jan Jegla - Jan Ruml, Josef Valenta - Jan Stráský, Jan Vik - Jan Ruml, Anna Röschová - Jiří Novák. Jan Vik - Jiří Novák, Milan Loukota - Vilém Holán, Andrej Gjuric - Jiří Novák, Václav Grulich - lvan Kočámík, Milan Loukota - František Benda, Zdeněk Vorlíček - Ivan Kočárník, Josef Wagner - Jiří Skalický, Václav Frank - Karel Dyba, Jaroslav Novák - Josef Zieleniec, Josef Mandík lvan Pilip, Jiří Vyvadil - Jan Ruml, Anton Zima - Vladimír Budinský, Jan Vik - Jan Ruml, Jaroslav Sýkora - Josef Lux, Jiří Vyvadil - Vladimír Dlouhý, Tomáš Páv - Vladimír Budinský, Josef Wagner - Jan Stráský.

Dostal jsem do ruky další písemnou omluvu od pana poslance Kozáka, který se omlouvá na dny 5. a 6. 12. z důvodů nemoci.

Jsou prosím nějaké dotazy, námitky nebo připomínky k výsledku losování, který jsem právě předložil? Jestliže tomu tak není, můžeme přistoupit k prvnímu bodu schváleného pořadu.

Dámy a pánové, prvním bodem pořadu je

I.

Změna statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

V únoru letošního roku na 28. schůzi poslanecké sněmovny jsme zřídili Stálou komisi Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání a schválili jsme statut této komise, který se stal přílohou usnesení Poslanecké sněmovny č. 572. Pro informaci vám byl rozdán.

Uděluji nyní slovo panu poslanci Františku Kozlovi, předsedovi příslušného výboru, aby přednesl návrh na změnu statutu.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, dovoluji si navrhnout usnesení, kterým by Poslanecká sněmovna vypustila bod třetí stávajícího statutu Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání, a zároveň navrhnu znění nové. Navrhuji toto usnesení:

Poslanecká sněmovna mění statut Stálé komise Poslanecké sněmovny pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání tak, že bod třetí má nyní toto znění:

"3. komise se skládá z Poslaneckou sněmovnou zvoleného předsedy a z šesti dalších volených členů, a to po třech z řad členů koaličních poslaneckých klubů a z řad opozičních poslaneckých klubů."

K odůvodnění: Domnívám se, že bude pružnější a i vhodnější, jestliže předsedou této komise nemusí být ze statutu místopředseda Poslanecké sněmovny, ale případně i jiný člen Poslanecké sněmovny, případně někdo jiný. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Kozlovi a otevírám všeobecnou rozpravu k tomuto bodu. Všeobecnou rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil.

Otevírám podrobnou rozpravu, kterou končím ze stejných důvodů. Dovolil jsem si vás odhlásit a požádám vás, abyste se znovu zaprezentovali. Předpokládám vzhledem k obsahu rozpravy, že navrhovatel si nepřeje vystoupit se závěrečným slovem. My můžeme - jen co budeme usnášení schopni přistoupit k hlasování o návrhu usnesení, jak jej předložil pan kolega Kozel. Prosím, abyste se zaregistrovali.

Dámy a pánové, hlasování je zahájeno.

Kdo je pro přijetí navrhovaného usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 21. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 59 pro, 10 proti. Děkuji a konstatuji, že jsme slavnostně ukončili první bod našeho pořadu.

Druhým bodem našeho pořadu je

II.

Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995, sněmovní tisk 1945

Z pověřeni vlády nám předloženou zprávu odůvodní místopředseda vlády a ministr financí pan Ivan Kočárník, kterého prosím, aby se ujal slova.

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Ivan Kočárník: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda České republika na své schůzi 27. září projednala a schválila zprávu o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí roku 1995 a pověřila mě, abych vás seznámil s tím, jak vláda hodnotí dosavadní ekonomický a rozpočtový vývoj v letošním roce.

Přestože vládní návrh zprávy byl parlamentu předložen v nejkratším možném termínu po projednání ve vládě, zaneprázdnění Poslanecké sněmovny - zejména přípravou státního rozpočtu na příští rok a dalšími naléhavějšími materiály - způsobilo, že se dostává na pořad jednání až dnes a svým způsobem je již neaktuální. I když předložená zpráva za první pololetí hodnotí ekonomický vývoj v tomto období, nechci se k této věci vracet, neboť podrobný a aktuálnější výklad byl podán v mém expozé k prvému čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1996.

Podstatné, co je třeba podtrhnout, je zrychlení dynamiky vývoje ekonomiky v letošním roce a příznivý vývoj inflace. Dokazují to poslední známé údaje o vývoji průmyslové výroby, která byla v samotném měsíci říjnu vyšší o 18,8% a za 10 měsíců letošního roku o 9% vyšší než loni. Rovněž inflace díky vývoji v červenci, srpnu a říjnu se velmi blíží původnímu vládnímu odhadu, který byl konstruován v roce 1994.

Je nepochybné, že i vývoj státního rozpočtu probíhá letos v souladu a na pozadí zrychlujícího se ekonomického výkonu. Údaje o jeho plnění obsažené ve zprávě svědčí o tom, že dynamika příjmů za první pololetí vykázala index 113%.

Jak jste si jistě všimli, je součástí zprávy o plnění rozpočtu hodnocení rozpočtového hospodaření ke konci září, kdy byl vykázán přebytek ve výši 14,4 mld. korun, přičemž upravený

státní rozpočet na letošní rok počítá s přebytkem ve výši 9,3 mld. Kč. Avšak ani údaj ze září není v současné době aktuální. Jsme na počátku prosince a tak vás jen velmi stručně seznámím s daty o vývoji ke konci listopadu.

K tomuto datu dosáhly celkové příjmy výše 393,9 mld. korun, což ve srovnání s upraveným rozpočtem představuje plnění na 88.5%. Výdaje činily 378.3 mld. Kč, což znamená plnění rozpočtu na 86,8%. Z těchto údajů vyplývá potom i pokladní přebytek.

Samozřejmě obvyklý sezónní vývoj, který je pro rozpočtové hospodaření charakteristický, předpokládá, že v měsíci prosinci je jak vyšší plnění příjmů, tak zejména výdajů. Existuje tedy reálný předpoklad, že celoroční předpokládaný objem rozpočtu bude splněn. Týká se to v zásadě všech druhů daňových příjmů.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, nechci sněmovnu v tomto smyslu dále zdržovat, protože skutečně zpráva za prvé pololetí je již dnes hlubokou minulosti. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi vlády. Než dám slovo společnému zpravodaji, chci vám oznámit, že pan poslanec Bělehrádek má náhradní kartu č. 22.

V tomto okamžiku bych vás rád seznámil s tím, že organizační výbor navrhl přikázat předloženou zprávu k projednání rozpočtovému výboru. K tomuto návrhu otevírám rozpravu.

Rozpravu uzavírám vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Prosím vás, abyste se zaregistrovali. Je to rozprava k přikázání. Rozhodneme formálně o přikázání a pak začne rozprava k obsahu. Mám zde přihlášku pana kolegy Krause. 38 je výrazně málo. Prosím, abyste se zaregistrovali, alespoň ti, kteří jste tady, a prosím, aby nás poctilo návštěvou několik kolegů z předsálí.

Dámy a pánové, kdo je pro to, aby Poslanecká sněmovna souhlasila s navrženým způsobem přikázání, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 22. hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 69 pro, 2 proti.

Rozpočtový výbor předloženou zprávu projednal a jeho usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 1945/1. Usnesení rozpočtového výboru obsahuje také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Nyní žádám předsedu rozpočtového výboru pana poslance Tomáše Ježka, aby informoval o obsahu předložené zprávy a výsledku jednání rozpočtového výboru.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane místopředsedo, kolegové, vážená vládo, rozpočtový výbor se zabýval zprávou vlády o plnění státního rozpočtu naší republiky za první pololetí dne 18. října, vyslechl podrobný výklad pana náměstka ministra financí Havla a po obsáhlé rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně parlamentu, aby přijala toto usnesení:

Poslanecká sněmovna bere na vědomí zprávu vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Ježkovi a otevírám všeobecnou rozpravu. Chci se zároveň zeptat pana kolegy Krause, zda se hlásí do všeobecné rozpravy. Ano, je tomu tak, prosím, máte slovo.

Poslanec Michal Kraus: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, projednání zprávy vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za první pololetí 1995 v době, kdy jsou známy výsledky za 11 měsíců roku a v předvečer druhého čtení návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 1996, považuje Klub poslanců ČSSD v souladu s panem ministrem Kočárníkem za poněkud neaktuální.

Přestože máme zásadní výhrady k plnění státního rozpočtu v průběhu celého roku 1995, tedy i v období 1 až 6, domníváme se, že dnes oživovat již mrtvá čísla je více než formální a poněkud zbytečné, takže konstatujeme, že parlament včasným neprojednáním této zprávy de facto rezignoval na svou kontrolní funkci.

Věříme, že vláda i parlament zvolené v příštích parlamentních volbách projednají zprávu o plnění státního rozpočtu za první pololetí příštího roku včas, v době, kdy bude aktuální, a její projednávání tudíž bude mít na rozdíl od dnešního jednání smysl. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP