Čtvrtek 28. září 1995

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, rozhodl jsem se k tomuto vystoupení z hlediska toho, že nový jednací řád, jak je vidět, stále ještě nemáme naprosto zažitý. Chtěl bych trochu této příležitosti využít, abych objasnil, jak se tento bod dostal na pořad dnešního jednání.

Organizační výbor, který rozhoduje o sestavení pořadu a rozhodoval o sestavení pořadu této schůze, na kterém jsem bohužel nebyl přítomen, na návrh poslanců klubu KSČM, neznajíce tedy podkladových materiálů, rozhodl o zařazení tohoto bodu na schůzi. Říkám to jenom proto, abyste mohli objektivně posoudit celý tento případ.

Samozřejmě Mezinárodní organizace práce, která přijímá tyto úmluvy, předkládá je vládě České republiky a vláda po projednání vyjadřuje určité usnesení, stanovisko, které máte ve svých materiálech. Vláda projedná tyto úmluvy. Vzhledem k tomu, zvláště k těm dvěma bodům, v souladu s budoucími právními předpisy Evropské unie a vzhledem k tomu, že se chystá reforma pracovního práva, zatím vyslovila určité doporučení, aby se parlament, nebo lépe řečeno, zatím nemůže z objektivních důvodů naplnit tyto úmluvy. Já se domnívám, že je třeba ve světle tohoto stanoviska zvážit i projednávání tohoto materiálu v parlamentu. Nedomnívám se, a respektuji i to, co říkal zpravodaj, že tyto úmluvy jsou velice složité, citlivé a měly by se velice vážit, jejich respektování, jejich přijetí. Nedomnívám se, že dnes je vhodná doba k tomu, abychom se tímto materiálem zabývali. Nevidím žádnou překážku v tom, abychom se v příslušné době k těmto věcem vrátili.

Myslím, že takto bychom mohli nebo měli pojmout tento materiál, a proto, na rozdíl od zpravodaje výborů navrhuji, abychom tento bod dle platného jednacího řádu zamítli ve světle toho, co jsem vysvětlil a zabývali se jím potom tak, jak bude postupováno v reformě pracovního práva a u ostatních předpisů, i v souvislosti s právními normami Evropské unie. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Sykovi. Dávám slovo panu poslanci Exnerovi, který se jako další hlásí do rozpravy.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, pane místopředsedo, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi, abych vyjádřil určité ohrazení proti tomu, že snad tento bod byl zařazen na návrh poslanců KSČM. Naopak, vláda předložila do parlamentu, a to v souladu s tím, co je uvedeno hned na první textové straně materiálu, že má takový materiál do parlamentu k projednání předložit.

Na jednání organizačního výboru se tento materiál dostal proto, že přišel panu předsedovi od předsedy vlády a ten podle jednacího řádu má povinnost ho také zařadit. Domnívám se, že zamítnout tuto smlouvu je možno v souladu s jednacím řádem po druhém, případně i po třetím čtení a že k tomu není žádný důvod v tomto okamžiku. Naopak se domnívám, že prodiskutování problematiky ve výborech učiní lepší předpoklady k tomu, aby ať už onaké nebo takové rozhodnutí mohlo být správně provedeno. Myslím si, že návrh, který byl přednesen panem zpravodajem, aby se projednáním návrhu před druhým čtením zabývaly dva výbory, je oprávněný a doporučuji ho.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Kdo se dál hlásí do rozpravy? Jestliže nikdo, rozpravu uzavírám, a prosím, abyste mi pomohli při rekapitulaci návrhů, které zde zazněly.

Nabyl jsem dojmu, že pan zpravodaj navrhuje přikázat předložené texty Úmluvy a Doporučení k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a ústavně právnímu. To je návrh, který předložil pan zpravodaj.

Vystoupení pana kolegy Syky, předsedy výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, jsem rozuměl tak, že navrhuje ve smyslu jednacího řádu vrátit předložené texty Úmluvy a Doporučení navrhovateli k dopracování. Navrhoval zamítnout, využít další formulaci. Tedy navrhuje zamítnout předložené texty Úmluvy a Doporučení.

Pan kolega Exner - pochopil jsem, že vlastně podporuje návrh, který zazněl z úst pana kolegy Štraita.

Pan kolega Syka s upřesněním.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedající, držím se jednacího řádu s tím, že jsem ve svém podání vysvětlil, že není potom důvodu v příslušné době se k materiálu vrátit. Protože jednací řád hovoří o možnosti zamítnutí, o jiných možnostech bližších tomuto rozhodnutí nehovoří, podal jsem tento návrh.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto upřesnění. Mám tendenci si vyložit situaci tak, že návrh pana kolegy Štraita je základním a nejprve budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Syky jako o protinávrhu. Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o návrhu pana zpravodaje Štraita.

Dámy a pánové, je zde tedy návrh na usnesení, který předložil pan kolega Syka, který - nepletu-li se - je v souladu s vyjádřením zástupce vlády pana ministra Vodičky. Dovolil jsem si vás odhlásit a prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Ve smyslu § 90 jednacího řádu vám předkládám následující návrh usnesení k hlasování:

Poslanecká sněmovna zamítá předložené texty Úmluvy a Doporučení.

Kdo je pro přijeti tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 210. Kdo je proti?

Návrh byl přijat poměrem hlasů 64 pro, 26 proti při přítomnosti 100 poslanců.

Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji. Projednali jsme další bod našeho programu, bod 40.

Dámy a pánové, rozhodli jsme o tom, že návrh na ustavení organizačního výboru přesuneme na pátek. Práce na přípravě tohoto kroku byly však zrychleny a jsme v podstatě připraveni - jak jsem informován od předsedy volební komise - k tomuto bodu přikročit nyní.

Abych ovšem respektoval jednací řád, ptám se vás, kdo je pro, abychom v tomto okamžiku pokračovali projednáním bodu ustavení organizačního výboru a potom dalšími body, které zbývají v pořadu. Kdo je proti tomuto postupu?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 90 pro, nikdo proti při 104 přítomných.

Dalším bodem je tedy

XXXXI.

Návrh na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Žádám předsedu volební komise Poslanecké sněmovny pana kolegu Roberta Koláře, aby nás seznámil s návrhem volební komise na ustavení organizačního výboru.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s výsledky jednání volební komise, která se sešla včera po ukončení jednání sněmovny. Komise měla k dispozici návrhy na členy od všech poslaneckých klubů a v souladu s jednacím řádem vypočetla počet zástupců v organizačním výboru pro jednotlivé poslanecké kluby.

Pro ODS 8 členů, pro Levý blok 3 členy, pro KDU-ČSL 3, ČSSD 3, ČMUS 2, ODA 2, KDS 1, KSČM 1, LSNS 1, SPR-RSČ 0.

Na základě těchto čísel byla sestavena soupiska organizačního výboru s tím, že se akceptuje volba předsedy a 4 místopředsedů, čili 24 plus 5 funkcionářů sněmovny, kteří jsou členy tohoto orgánu automaticky.

Nyní přečtu personální složení tohoto návrhu v abecedním pořádku, čili nikoli podle poslaneckých klubů:

Budinský Vladimír

Čerbák Miroslav

Černý Jan

Exner Václav

Gross Stanislav

Hrazdíra Antonín

Ježek Tomáš

Kašpárek Miroslav

Kolář Pavel

Kozel František

Opatřil Rudolf

Ortman Jaroslav

Pavela Josef

Payne Jiří

Röschová Anna

Skočovský Miloš

Sochor Václav

Syka Martin

Šuman Vladimír

Trojan Zdeněk

Vorlíček Zdeněk

Výborný Miloslav

Zahradníček Jan

Zubek Leopold.

Vzhledem k tomu, že počty, které přísluší jednotlivým klubům, byly určeny v souladu s jednacím řádem, volební komise jednomyslně doporučila Poslanecké sněmovně, aby o organizačním výboru hlasovala veřejnou volbou, čili aklamací, en bloc.

Dovolil bych si přečíst návrh usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje návrh volební komise Poslanecké sněmovny na ustavení organizačního výboru Poslanecké sněmovny v tomto složení - složení nebudu opakovat, je to to, které jsem před chvílí přečetl. Samozřejmě funkcionáři sněmovny čili předseda a místopředsedové.

Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Upřesňuji pouze, že kolega Sochor je Vítězslav, nikoliv Václav. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. (Nikdo se nehlásil.) Rozpravu končím vzhledem k tomu, že se do ní nikdo nepřihlásil. Chápu to i tak, že není námitek proti navrhovanému způsobu ustavení Organizačního výboru. Dovolil jsem si vás odhlásit, prosím, abyste se znovu zaregistrovali.

Dávám hlasovat o předloženém návrhu usnesení, jehož schválením ustavíme Organizační výbor.

Kdo je pro jeho schválení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování 212. Kdo je proti?

Návrh byl schválen počtem hlasů 104 pro, 4 proti při 113 přítomných.

Dámy a pánové, tím jsme projednali další bod našeho pořadu a ustavili jsme Organizační výbor. Upozorňuji nové členy, kterým gratuluji ke zvolení, že ihned po skončení schůze bude svolána první schůze takto ustaveného Organizačního výboru.

Dalším bodem je

XXXXII.

Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny

U předsedy volební komise se shromáždily podklady z jednotlivých poslaneckých klubů a já prosím, aby nás informoval o tom, co v této věci dosud proběhlo.

Poslanec Robert Kolář: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámil s návrhy, které doposud přišly do volební komise.

Klub KDS navrhuje poslance Antonína Sochora do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, klub ODA navrhuje poslance Josefa Ježka do rozpočtového výboru a klub KSČM zařazení poslance Jiřího Hájka do výboru hospodářského nebo do branného a bezpečnostního - protože první má prioritu, tedy do hospodářského.

Chtěl bych k tomu sdělit názor volební komise. Z novely jednacího řádu vyplývá, že návrhy na kteroukoliv volbu musí být podány volební komisi 24 hodin před uskutečněním volby, což v podstatě bylo splněno pouze u návrhu poslaneckého klubu KSČM. Po konzultaci s kolegy a s legislativou jsme došli k závěru, že by bylo vhodné tento bod přerušit a odsunout ho na některou z příštích schůzí a sice z toho titulu, abychom dostali přesný legislativní výklad, jakým způsobem se budou jednotliví poslanci dovolovat do výborů, abychom nijak ukvapeně v tom prvním hlasování nezavedli zbytečný precedens nebo neudělali chybu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu předsedovi. Chápu to jako procedurální návrh, nechci ale bránit nikomu ve vyjádření. Já osobně bych tento návrh podpořil.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu na přerušení projednávání tohoto bodu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Hlasování č. 213. Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 87 pro, 12 proti, při 120 přítomných.

Tím jsme projednali předposlední bod naší schůze.

Posledním bodem je

XXXXIII.

Návrh změn zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Po mnoha kolech jednání se zástupci poslaneckých klubů se narodil poslední definitivní návrh, který je právě zástupcům jednotlivých klubů předkládán. Chtěl bych vás požádat o chvilku strpení. Chtěl bych také požádat pracovnice Kanceláře, aby návrh byl urychleně rozdán, alespoň zástupcům klubů a potom všem ostatním. Možná by stálo za úvahu, zda-li zde máme více lidí, kteří by mohli tyto návrhy rozdávat.

Nicméně plynule jsme vklouzli do tohoto bodu a já bych chtěl požádat pana místopředsedu Tollnera, aby nám návrh, který je nám rozdáván, odůvodnil.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, je vám právě rozdávána varianta označená písmenem B), která reaguje na poslední změny ve sněmovně. Troufám si tvrdit, že nalezne mezi vámi vysokou míru přízně.

U klubů KSČM a Levého bloku a u klubu ODS nedochází k žádné změně v zasedacím pořádku v tom prostoru, který je klubům vymezen. Jinak bych chtěl podotknout, že pochopitelně vnitřní uspořádání, uvnitř hájemství jednotlivých klubů, je vnitřní věcí každého klubu.

To je asi všechno, co by se k tomu dalo říci. Nezbývá, než po nezbytné rozpravě hlasovat o tom, co vám bylo rozdáno jako příloha k parlamentnímu tisku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Tollnerovi a otevírám rozpravu k tomuto bodu.

Než se do ní někdo přihlásí, rád bych ještě doplnil informaci a požádal zástupce jednotlivých klubů, zejména těch, kde došlo ke změně, a předsedy poslaneckých klubů, aby do sekretariátu pana předsedy do 15. října předložili přesné jmenovité obsazení příslušných prostor, které jsou pro jednotlivé kluby vymezeny, aby bylo možno zasedací pořádek vyplnit i jmenovitě.

Dámy a pánové, rozpravu k tomuto bodu uzavírám, protože se do ní nikdo nepřihlásil a dám hlasovat o předloženém návrhu.

Kdo je pro jeho akceptování, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Jde o poslední, 214. hlasování této schůze.

Kdo je proti?

Návrh byl schválen poměrem hlasů 96 pro, 13 proti při 122 přítomných.

Dámy a pánové, tím jsme vyčerpali celý pořad této schůze, děkuji vám, loučím se s vámi a členy Organizačního výboru zvu na 18.45 hodinu do místnosti č. 106.

(Schůze skončena v 18.40 hodin.)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP