Středa 27. září 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paynovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Antonín Sochor. Připraví se pan poslanec Jiří Vyvadil.

Poslanec Antonín Sochor: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, mám velmi malou změnu, která je podle mne shodným upřesněním textu, nic více než jeho upřesněním. § 35 odst. 3 na konci první věty doporučuji přidat "příslušné politické strany nebo koalice." První věta by tedy zněla: "Složení kauce je podmínkou pro zahájení tisku hlasovacích lístků příslušné politické strany nebo koalice". Jedná se pouze o to, aby bylo explicitně řečeno, že pouze lístky té strany, která nesloží kauci, nebudou tištěny.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Antonínu Sochorovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jiří Vyvadil jako poslední z dosud písemně přihlášených.

Poslanec Jiří Vyvadil: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, já ulehčím práci předkladatelům, neboť nebudu mít žádný pozměňovací návrh. Nicméně se mi zdá, že mi nezbývá s ohledem na aktivitu novinářského sboru než se zde na tomto místě zastavit u slova "státotvornost" a v tomto ohledu vysvětlit důvody, které mě osobně (mám pocit, že nejen mne) vedou k tomu, že před 2 lety jsem si intenzívně Senát nepřál a dnes díky této Poslanecké sněmovně jsem dospěl k názoru, že bohužel je potřebný.

Chtěl bych uvést jen několik čísel. Občanský soudní řád od r. 1964 byl novelizován do roku 1989 pouze pětkrát. Od r. 1989 do dnešního dne třináctkrát. Občanský zákoník byl novelizován za 26 let své existence šestkrát, od r. 1989 devětkrát. Budiž. Někdo by mohl říci "ano, to byly normy minulého systému, podívejme se, jak je to s našimi dnešními předpisy, s tím, co my přijímáme". Zákon o dani z příjmu nabyl účinnosti 1. 1. 1993 a byl novelizován třináctkrát. Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby s účinností od 24. května 1991 byl novelizován sedmkrát. Zákon o osobních rehabilitacích sedmkrát, zákon o půdě šestkrát.

Kdosi položil nedávno otázku, kdo zastaví toto legislativní šílenství. Když jsme tuto otázku konsultovali zatím nezávazně v klubu, jedna kolegyně mi řekla "já věřím, že trojí čtení zákonů odpomůže tomuto stavu a že se situace zlepší". Já bych jí to hrozně přál, ale po 3 letech pobytu v této Poslanecké sněmovně už nejsem takový optimista.

A nejen to. Za 8 měsíců jsou nové volby a zde podle mých odhadů bude sto nových tváří, sto tváří, které se již nyní těší, jak od základu právní řád překrásně změní, jak tomu dají nového ducha a nové normy. Já si troufám říci, že jsou všude, že budou jak v ODS, tak patrně i v jiných politických stranách. Já se s tím setkávám. Například vím, že zde bude Pavel Dostál a dovedu si představit jeho pozměňovací návrhy. Z těchto právně politických důvodů se domnívám, že Senát být musí.

Jsou ještě důvody jiné a ty jsou ústavního rázu. Kdykoli opozice předkládá návrhy na změnu ústavy, tak jsem v této fázi trochu rád, že se tyto věci berou v takové poloze, že se předkládají určité návrhy řešení, nicméně jsem nakonec rád, že zatím nedošlo k zásahu do samotné podstaty ústavy. Já si totiž uvědomuji, jak křehká je ústava. My jsme si mysleli, že je to ústava rigidní, ale ona tak dalece rigidní není. Za určitých konstelací není nejmenší problém zde získat ústavní většinu a změnit ledacos. Já si nemyslím, že ta změna nastane třeba teď, v tomto volebním období. Dovedu si ale jasně představit, že v novém volebním období např. Listina základních práv a svobod může být okamžitě předmětem rázné redukce a naprosté změny. Tím spíše přiznávám, že uprostřed všeobecné právní nejistoty jsem rád, že jediný zákon, který možná není dokonalý, zůstává v určité podobě.

A tím se dostávám k té státotvornosti. V této zemi málokdo senát chce. Z voličů téměř nikdo. Na druhé straně chtě nechtě senát je v Ústavě. Byla-li by Ústava změněna, představuje to zásadní zásah. Já se domnívám, že kdokoli chce být státotvorným - a to je rozdílný závěr od jiných kolegů - tak na druhé straně musí chtít referendum, musí chtít vyšší územně samosprávné celky, ale chtě nechtě musí respektovat, byť třeba se zaťatými zuby, existenci senátu.

Právě tato úvaha mě vede k tomu, že za 8 měsíců budou volby a přiznávám se, že bych byl velmi rád, kdybych mohl konstatovat - ano, sociální demokracie byla státotvorná, protože podpořila i to, co se jí nelíbí, ale na druhé straně strany vládní koalice byly nestátotvorné, protože nebyly schopny prosadit vyšší územně samosprávné celky a referendum. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jiřímu Vyvadilovi. Pan poslanec Matulka se přihlásil znovu o slovo, aby upřesnil některý ze svých návrhů. Dál se do rozpravy přihlásil pan poslanec Vorlíček.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, v těchto chvílích dojetí mi odpusťte, že chodím k mikrofonu podruhé, ale byl jsem svými kolegy upozorněn, že v jednom svém pozměňovacím návrhu jsem zapomněl na jedno řešení. To se týká toho šestého pozměňovacího návrhu týkajícího se přednostních hlasů. Zapomněl jsem tam vyřešit situaci, kdy má více kandidátů více hlasů.

Čili mi dovolte, abych k němu doplnil poslední větu, která by zněla: "Získá-li více kandidátů v rámci jedné politické strany nebo kolice stejný počet přednostních hlasů, rozhoduje o jejich umístění pořadí, v jakém jsou uvedeni na hlasovacím lístku." Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Matulkovi. Nyní má slovo pan poslanec Vorlíček.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, chtěl bych obrátit vaši pozornost na přílohu č. 3 tisku 1921 návrhu zákona o volbách, která stanoví volební obvody do senátu.

Jednou z podmínek férovosti těchto voleb je podle mě spravedlivé vytvoření volebních obvodů. Kritérií pro posuzování, zda obvody byly vytvořeny spravedlivě, bychom mohli najít řadu. Základní podmínkou však bezesporu je, aby se obvody mezi sebou výrazněji nelišily počtem voličských hlasů na jeden senátorský mandát. Jinak by totiž voliči ani senátoři neměli rovnocenné podmínky a volby by se nedaly povazovat za regulérní.

Podíváme-li se na předloženou předlohu č. 3, má nejmenší volební obvod 113 876 voličů a největší 141 792 voličů. Já chápu potíže s vytvořením volebních obvodů a nežádám, aby diference byly jen procentní, ale domnívám se, že přijatelné a realizovatelné řešení může mít diferenci do těch plus mínus 10%. Ale předložit návrh, kde diference mezi obvody činí už teď ve stavu návrhu 24,5%, tedy téměř 1/4 voličských hlasů, to musím považovat za řešení nekvalitní a nespravedlivé.

Rozdaný pozměňovací návrh pana poslance Payna na dělbu volebních obvodů v Praze trpí podobnou chorobou a diference je tam téměř 22%, přesněji 21,7%.

Vážené kolegyně a kolegové, takovéto diference už ve fázi návrhu - a to nemluvím o tom, co přinese život - jsou sice podle litery předloženého zákona možné, ale ve skutečnosti činí volební právo nerovným a volby nespravedlivými. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vorlíčkovi. Do rozpravy se hlásí Libor Novák mladší.

Poslanec Libor Novák (1962): Kolegyně a kolegové, dovolte, abych přednesl tři pozměňovací návrhy, které vyplynuly ze schůzky zpravodajů a které mají legislativně technický charakter.

První se týká § 35, odst. 1, kde navrhuji takovéto znění "Okresní úřady v sídle volebního kraje, Okresní úřad Praha - západ ve volebním kraji středočeském, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen okresní úřad v sídle volebního kraje) zřídí nejpozději v den ustavení krajské volební komise zvláštní účet u banky."

Krátké zdůvodnění. Změna se týká stanovení sídla takovéhoto okresního úřadu pro Středočeský kraj, který obecně jej má v Praze a z Prahy vlastně se týká dvou okresů: Praha - východ a Praha - západ. Je tedy třeba specifikovat, který okresní úřad z těchto dvou bude mít tuto povahu.

Druhý pozměňovací návrh je k § 90, bod 3, který se týká § 200 n) odst. 2 občanského soudního řádu. Navrhuje se změnit tento odstavec takto: "Účastníkem řízení je navrhovatel, poslanec nebo senátor, jehož osvědčení o zvolení je stížností napadeno, a příslušný volební orgán."

Zdůvodnění je takové. V tuto chvíli už je v řešení před Ústavním soudem, zda by nemělo být respektováno to, že osoba, o kterou se jedná a jejíž pravoplatné zvolení je napadeno, by neměla být účastníkem řízení u soudu. Myslím, že nebude na závadu, pokud v tomto zákoně, který se týká voleb do Poslanecké sněmovny, již tento problém vyřešíme. Předejmeme tím event. rozhodnutí Ústavního soudu. Mám pocit, že budeme i v souladu s obecním pojetím, kdy ve věci, která se dotýká nějaké konkrétní osoby, je tato osoba účastníkem řízení.

Třetí pozměňovací návrh se týká přílohy č. 1, volebního okresu č. 8, kde se navrhuje nahradit slova "Obvodní úřad v Praze 13" slovy "Místní úřad v Praze 13". Je to pouhé upřesnění názvu. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Liboru Novákovi a nyní dostane slovo ještě pan poslanec Jan Decker.

Poslanec Jan Decker: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já plně souhlasím s panem poslancem Vorlíčkem, že rozdělení Prahy je velmi složité a problematické, ale na druhé straně si velmi uvědomuji rovněž to, že Prahu je velice složité rozdělit na takové celky, které by měly mít přibližně stejný počet obyvatel, protože v Praze neustále dochází k přesunu obyvatelstva z vnitřní strany zejména na vnější části, a proto si myslím, že návrh pana poslance Payna je mnohem lepší než původní návrh, který je obsažen ve společné zprávě, protože zachovává něco logického, a to jsou katastrální hranice, kdežto v původním návrhu, jak je obsažen i ve společné zprávě, to dělení je absolutně nelogické a chaotické.

Nicméně dovolím si podpořit návrh pana poslance Payna, ale k jeho návrhu bych si dovolil jednu drobnou technickou změnu, a to tu, že z volebního obvodu č. 23 se sídlem v Praze 13 bych přesunul Břevnov do volebního obvodu č. 22, sídlo Praha 6. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Janu Deckerovi a jak jsem avizoval, rozpravu v tuto chvíli končím.

Dámy a pánové, zdá se, že zaznělo příliš pozměňovacích návrhů na to, abychom mohli bezprostředně přistoupit k hlasování. Dívám se na lavici zpravodajů. Očekávám, že se dohodneme asi tak, že návrhy budou zpracovány a že k hlasování přistoupíme po polední přestávce, jestli s tím souhlasíte, nebo v odpoledních hodinách. Pozměňovací návrhy budou písemně.

Nejde přistoupit k hlasování o návrzích, které tu zazněly.

Vidím, že je souhlas s tím, aby návrhy byly rozdány písemně.

Děkuji panu navrhovateli a panu společnému zpravodaji. Dámy a pánové, v souladu s informací, kterou jsem poskytl ráno, dalším bodem, který můžeme projednávat, je

XV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.

Jedná se o sněmovní tisky 18191911.

Předložený návrh zákona, který jsme obdrželi, nám odůvodní místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux, takže ho prosím, aby se ujal slova.

Ostatní prosím o klid.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si jménem české vlády předložit této sněmovně návrh zákona o Státním fondu tržní regulace, resp. jeho změnu, která v podstatě respektuje skutečnost, že jsme uzavřeli závěrečné kolo uruquayjské Dohody o clech. Výsledkem těchto jednání je tarifikace netarifních opatření. Česky to znamená, že se ruší vyrovnávací dávky. Tento zákon je tedy třeba sladit s mezinárodními dohodami, které jsme uzavřeli. To je hlavní smysl tohoto zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Josefu Luxovi a prosím, aby se slova ujal společný zpravodaj výborů Vlastimil Tlustý a odůvodnil předloženou společnou zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1911.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající kolegyně a kolegové, společná zpráva, která má číslo 1911 vlastně navrhuje oproti vládní předloze návrhu zákona jedinou věcnou změnu, a tou je vypuštění bodu 3 návrhu bodu, který navrhoval úpravu formulace kompetencí Státního fondu tržní regulace vymezovat vlastně svou politiku a způsob regulace trhu potravinářského.

Zemědělský výbor doporučil tento bod vypustit, protože se domnívá, že vymezování této politiky by nemělo být přímo v kompetenci Státního fondu tržní regulace, ale některé z institucí tomuto fondu nadřazených. Společná zpráva doporučuje text zákona přijmout s vypuštěním tohoto bodu 3. To je celá zpráva

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu společnému zpravodaji. O slovo se přihlásil ministr zemědělství Josef Lux.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství ČR Josef Lux: Vážení poslanci, jen konstatuji, že tento názor zemědělského výboru akceptuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Josefu Luxovi a otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám prozatím žádné. Zdá se, že nikdo další nechce vystoupit, takže rozpravu končím. Předpokládám, že za této situace předkladatel i společný zpravodaj nehodlají vystoupit. Zdá se, že ne, takže přistoupíme k hlasování. V tuto chvíli jsem vás odhlásil a žádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., podle sněmovního tisku 1819 ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1911.

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 54 a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti? Hlasování skončilo.

Pro se vyslovilo 99 poslanců, 1 byl proti. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

Děkuji panu ministru Luxovi a panu společnému zpravodaji Vlastimilu Tlustému.

Dámy a pánové, jsme v situaci, kdy se nám množí tisky, u kterých neexistuje společná zpráva či zpráva výborů. Chci se poradit, jak naložit s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon ČNR o obcích. Tento návrh prozatím projednal pouze ústavně právní výbor a mně se zdá, že nemůžeme tento návrh zákona projednávat. Nicméně se hlásí pan poslanec Leopold Zubek, takže mu dávám slovo a žádám o vyjádření.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane předsedající, dovolte, abych s odvoláním na § 54, odst. 8 požádal o hlasování o odročení tohoto zákona, protože náš výbor nedoprojednal tento návrh. V opačném případě by se projednával zákon jen ve znění usnesení ústavně právního výboru.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že výbor pro veřejnou správu by tento návrh měl projednat. Myslím si, že by výbor měl najít čas během pléna, abychom zákon projednali. V případě, že to nebude možné, zařídíme se podle toho posléze.

Dámy a pánové, v tuto chvíli je na řadě vládní návrh zákona o hromadné správě autorských práv atd. Pan ministr Tigrid byl povolán, nicméně to bude chvíli trvat, než se dostaví. Na polední přestávku je příliš brzy, takže vyhlašuji krátkou přestávku do 11 hodin 40 minut.

(Schůze přerušena v 11.34 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 11.48 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, mám aktuální informaci, že pan ministr Tigrid bude co nevidět ve sněmovně, takže prosím všechny, aby vešli do sněmovní síně, abychom bezprostředně po příchodu pana ministra mohli začít s projednáváním bodu

XVI.

Vládní návrh zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů (sněmovní tisk 1702)

Vítám pana ministra a udílím mu slovo.

Ministr kultury ČR Pavel Tigrid: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předkládám vládní návrh zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných. Je to, dámy a pánové, tisk 1702.

V minulém roce vláda předložila zásady tohoto zákona. Tyto zásady byly projednány výborem pro vědu, vzdělání, výchovu, mládež a tělovýchovu a ústavně právním výborem Poslanecké sněmovny.

Dovolte mi, abych velmi stručně charakterizoval základní principy navrhované právní úpravy. Především - hromadná správa je institut, který zná praxe všech civilizovaných zemí, mohu-li to tak říct. Používá se tehdy, kdy je technicky a ekonomicky velmi nevýhodné, aby si autor či jiný nositel práva tato práva vykonával sám. Nemůže sám všechno sledovat, to je jasné. Proto smluvně zmocňuje organizaci, která jako subjekt soukromého práva vykonává tato práva hromadně, pro více nositelů. Zároveň také často je smluvním partnerem podobných organizací v zahraničí.

Současná právní úprava vymezuje výkon hromadné správy pouze vyhláškou Ministerstva kultury č. 248/1991 Sb., která uděluje některým organizacím tzv. výhradní oprávnění, tzn. že jim přiznává zákonný monopol.

Tyto organizace byly dosud přímo řízeny Ministerstvem kultury, dnes se však již transformovaly do nestátní formy. Presto však dosud neexistuje zákonný rámec, který by určoval jejich činnost, s výjimkou několika ustanovení autorského zákona.

Nová úprava předpokládá vznik konkurenčního prostředí v této oblasti, ale hlavně upravuje podmínky pro vznik nových organizací v oblastech a oborech, kde zatím k ochraně organizací nebyly ustaveny, ačkoli je hromadná správa vhodnou formou výkonu těchto práv i zde.

Návrh zákona přenáší část závazků státu, který je garantem dodržování mezinárodních autorskoprávních úmluv na soukromoprávní subjekt. Proto si také stát ponechává jistou, ale opravdu jen nezbytně nutnou, míru regulace činnosti těchto organizací. Tato regulace, dámy a pánové, je vyjádřena licenčním principem.

Navrhovaná právní úprava byla v období příprav několikrát konzultována se zástupci Světové organizace duševního vlastnictví a odpovídá praxi řadě evropských zemí, s výjimkou Spojených států a Velké Británie je všude uplatňován jistý princip regulace činnosti těchto organizací státem.

Poněvadž autorské právo je právem občanským, tedy soukromým, je ponechána plná vůle nositeli práv, jakou organizaci si zvolí k zastupování, nebo zda se vůbec nechá nějakou organizací zastupovat.

V praxi většiny zemí existují pro určité oblasti a obory ochranné organizace různého typu. Jejich postavení je však až na malé výjimky vždy přirozeným důsledkem vůle nositelů práv, pro něž bývá výhodné, aby těch organizací nebylo příliš mnoho. S výjimkou Švýcarska však nejde o zákonný monopol.

Takovýto monopol je v našem návrhu zaveden pouze v oblasti tzv. zákonné licence pro oblast nenahraných nosičů zvuku v obrazu a reprografických zařízení, tj., abyste to nemuseli hledat, § 5, odst. 2. Tady je možno udělit oprávnění k výkonu hromadné správy pouze jednomu žadateli. Jedná se totiž o paušální poplatek z prodeje, a to vzhledem k možnosti užití a šíření předem neidentifikovaných děl a výkonů, kdy nelze prostě předem fakticky určit okruh nositelů práv, a pokud by v těchto oblastech působilo více organizací, nemohl by plátce vědět, to je jasné, které organizaci má poplatek odvést.

V částech II, III, IV a V pak zákon přímo novelizuje některé další předpisy, které jsou s předkládanou materií v úzkém vztahu. Jde o novely autorského, živnostenského, přestupkového zákona a o novelu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání. Konečně v závěrečné části návrh zákona ruší sedm dalších, již nevyhovujících zákonů a vyhlášek.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci, vládní návrh zákona - opakuji tisk 1702 - byl projednán ústavně právním výborem a výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výsledky tohoto projednávání sumarizuje společná zpráva obou výborů - tisk 1808. Změny a doplňky této společné zprávy nejsou v rozporu s vládním návrhem - opět tisk 1702.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás požádal o schválení tohoto návrhu zákona. Domnívám se, že jeho schválením učiníme další významný krok k reformě našeho právního řádu, zavedeme právní rámec pro činnost organizací, které jsou významným nástrojem v oblasti ochrany autorského práva a práv příbuzných.

Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Pavlu Tigridovi za odůvodnění vládního návrhu zákona a prosím společného zpravodaje výborů pana poslance Martina Přibáně, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1808.

Poslanec Martin Přibáň: Pane předsedající, pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, jak již bylo řečeno při předkládací zprávě pana ministra Tigrida - návrh zákona, tisk 1702, zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých dalších zákonů, projednal na svém zasedání výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a ústavně právní výbor. Výsledkem práce obou výborů je společná zpráva - sněmovní tisk 1808.

Součástí společné zprávy je několik pozměňovacích návrhů, které ve své podstatě nezasahují do ducha předkládaného zákona, jsou pouze zpřesněním textu. Jediná změna, která by mohla vzbuzovat dojem změny, je změna v § 5 předkládaného návrhu - tisk 1702. A sice v tom smyslu, že je zde takovýto text:

Ministerstvo udělí oprávnění k výkonu hromadné správy takovému žadateli, který je schopný zajistit řádný výkon této správy a prokáže, že zastupuje nejméně 500 oprávněných nositelů práv.

Společná zpráva mění tento text tak, jak je zde řečeno a říká v podstatě, že ministerstvo může udělit oprávnění k výkonu hromadné správy takovému žadateli, který je schopen zajistit řádný výkon této správy. Tečka. To znamená, že slovo "udělí" nahrazuje slovy "může udělit" a vypouští se část věty, která se zabývá počtem nutných nositelů práv.

Důvodem této změny při projednávání ve výborech bylo především to, že pasáž hovořící o schopnosti žadatele o licenci zajistit řádný výkon této správy je natolik vágní, že sama o sobě může znamenat pojem, že může udělit oprávnění. Domnívali jsme se při jednání garančního výboru, že přesnější a bližší skutečnosti, bližší nastávající realitě bude právě změna, kterou jsme navrhli a která je obsahem společné zprávy.

Děkuji za slovo.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji společnému zpravodaji panu poslanci Martinu Přibáňovi a otevírám rozpravu. Konstatuji, že písemné přihlášky nemám.

Zdá se, že se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Ptám se pana ministra, zda-li hodlá před hlasováním vystoupit. Zdá se, že tomu tak není. Pan poslanec Martin Přibáň má samozřejmě tu možnost také. Nechcete vystoupit? (Ne.)

Protože nezazněly žádné pozměňovací návrhy, můžeme přistoupit k hlasování, nicméně až poté, co se znovu přihlásíme pomocí karet.

Paní a pánové, budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů, podle sněmovního tisku 1702, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1808.

Zahájil jsem hlasování č. 55 a ptám se, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování právě skončilo s výsledkem 92 pro, nikdo proti.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Děkuji panu ministru Tigridovi a společnému zpravodaji poslanci Martinu Přibáňovi.

Paní a pánové, je 12.00 hodin takřka přesně. Domnívám se, že máme nárok na polední přestávku. Předpokládám, že bychom začali ve 13.30 hodin blokem zákonů, které by odůvodnil pan ministr Jiří Novák. Prosím, aby pan ministr Jiří Novák na 13.30 hodin byl pozván do sněmovní síně a všem ostatním přeji dobrou chuť.

(Schůze přerušena ve 12.02 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 13.38 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím, abyste se dostavili do jednací síně. Zahajuji odpolední část našeho jednání.

Dalším bodem, který bude projednáván, je

XVII.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Předložený vládní návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1714, nám odůvodní ministr spravedlnosti pan Jiří Novák, kterého prosím, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP