Úterý 26. září 1995

Poslanec Tomáš Ježek: Pane předsedo, tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy a můžeme tedy vyhovět žádosti o přestávku.

Předseda PSP Milan Uhde: Já se ještě táži kolegů z ČSSD, zda chtějí přestávku. (Ano.) Vyhlašuji 15 minutovou přestávku, kterou kluby využijí k tomuto cíli. Budeme pokračovat v 16.37 hodin.

(Schůze přerušena v 16.22 hodin na 15 minut.)

(Schůze opět zahájena v 16.38 hodin.)

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené poslankyně, vážení poslanci, prosím, abyste zaujali svá místa a umožnili pokračovat v jednání; umožnili, abychom dnes ukončili v hodinu "civilní", předpokládám, kolem půl sedmé, jako vždy.

Prosím, abyste se zaregistrovali, protože jsem vás právě odhlásil. Použijte svých magnetických karet.

Jakmile dosáhneme počtu znamenajícího schopnost usnášení, budeme hlasovat o devizovém zákoně. Je to důležitý zákon. Doufám, že ani kolegyně a kolegové, kteří pobývají v předsálí a v tzv. kuloárech, si nedají ujít příležitost vyjádřit se k tomuto klíčovému zákonu.

V tuto chvíli jsme schopni usnášení. Po dohodě s předsedou klubu ČSSD poslancem Stanislavem Grossem jsem slíbil, že umožním, aby stanovisko klubu k hlasování pronesl pan poslanec František Brožík. Má příležitost, aby tak učinil. Poté budeme hlasovat, nebudou-li další vyjádření předáků klubů.

Poslanec František Brožík: Vážený pane předsedo, pane ministře, pane guvernére, dámy a pánové, poslanecký klub ČSSD podal v průběhu rozpravy zásadní pozměňovací návrh k § 32, který uvádí do souladu nutnost respektovat vyváženost mezi zákonodárnou a výkonnou mocí.

Paragraf 32 tak, jak je předkládán, skýtá nadměrný prostor i k neuváženým rozhodnutím a hrubému zásahu do vlastnických práv.

Jsme si však vědomi, že bez pokračující liberalizace devizových vztahů se tato země neobejde, a s touto výhradou a varováním budou členové klubu hlasovat podle svého svědomí a vědomí. Jinak bychom zákon podpořili v plném znění. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Františku Brožíkovi. Abychom si ušetřili přerušení hlasování, ptám se, zda ještě některý z předsedů klubů si přeje zveřejnit stanovisko klubu. Není tomu tak. Přikročíme k hlasování.

Budeme hlasovat o vládním návrhu devizového zákona podle sněmovního tisku 1870, ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1930 a schválených pozměňovacích návrhů.

Jde o 34. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh zákona, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování skončilo.

Ze 145 přítomných bylo 130 pro, nikdo proti. Vládní návrh devizového zákona byl přijat. (Potlesk.)

Děkuji místopředsedovi vlády a ministru financí Ivanu Kočárníkovi i společnému zpravodaji výborů Tomáši Ježkovi za práci, kterou ve prospěch schválení tohoto zákona odvedli a vykonali. Loučím se s panem guvernérem České národní banky Josefem Tošovským. Děkuji mu, že nás navštívil.

Prosím, abychom přistoupili k dalšímu bodu pořadu. Jde o bod

IV.

Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., jímž se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Předložený návrh zákona jste obdrželi jako sněmovní tisk 1866 a sněmovně jej odůvodní poslanec Miloslav Výborný. Žádám jej, aby se ujal slova. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, společně s vámi jsem přesvědčen, že nejen vládní návrh devizového zákona, ale také sněmovní tisk číslo 1866, tj. návrh zákona, jehož název ocitoval pan předseda, jsou předlohy, které by měla tato Poslanecká sněmovna projednat hned na začátku této 34. schůze, aby totiž bylo zajistitelné jejich rychlé publikování ve Sbírce zákonů a také to, aby tyto zákony nabyly účinnosti, a to pokud možno 1. října t. r., jak se to již stalo u schváleného zákona devizového.

Tato sněmovna totiž přijala 23. března 1994 novelu zákoníku práce posléze publikovanou ve Sbírce zákonů z téhož ročníku pod číslem 74. Tato novela obsahovala přechodné ustanovení odst. 6 čl. VI, přičemž toto ustanovení upravovalo, jak se provede jistá úprava náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a náhrady nákladů na výživu pozůstalých.

K návrhu skupiny poslanců této sněmovny, jenž byl doručen Ústavnímu soudu 20. prosince 1994, Ústavní soud zrušil zmíněný čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb. Z odůvodnění nálezu Ústavního soudu se podává, že Ústavní soud shledal citované přechodné ustanovení zákona za protiústavní vzhledem k tomu, že došlo k porušení právní jistoty nabyté občany tohoto státu buď na základě pravomocných rozsudků nebo na základě uzavřených soukromoprávních dohod. Ústavní soud konstatoval, že není přípustné, aby zákonodárný sbor snižoval takto získané nároky poškozených, přičemž současně dovodil, že je třeba dát i zákonodárnému sboru jistou lhůtu k nápravě situace, neboť není nijak v rozporu s ústavními principy tohoto státu, došlo-li by ke zvýšení poskytované náhrady.

Nález Ústavního soudu byl doručen Poslanecké sněmovně v červnu tohoto roku a právě doručení tohoto nálezu inspirovalo předkladatele k podání novely navrhovaného zákona.

Nepovažuji za nezbytné znovu opakovat vše, co je uvedeno v důvodové zprávě, neboť ji považuji sice za stručnou, ale vystihující problém. Dodávám jen tolik, že stanovisko vlády i stanovisko výborů, které projednávaly navrhovanou novelu, bylo vesměs a veskrze příznivé.

Prosím vás, dámy a pánové, abyste zvážili velký dopad toho, kdybychom navrhovanou novelu nepřijali, a naopak příznivé důsledky mnou navrhovaného zákona.

Děkuji vám za pozornost a prosím, aby se k věci vyjádřil zpravodaj.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému a udílím slovo společnému zpravodaji výborů poslanci Ondřeji Zeminovi. Odůvodní sněmovně předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1919.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Ondřej Zemina: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, pan předkladatel - myslím si - zcela pregnantně vysvětlil důvody, které jeho a další kolegy vedly k tomu, že podali tuto krátkou, nicméně velmi důležitou novelu zákoníku práce. Tím mi velice usnadnil úlohu společného zpravodaje, a proto mi dovolte, abych zde jen konstatoval, že ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví na svých schůzích projednaly uvedený tisk 1866 a všechny doporučily s pozměňovacím návrhem, který se týká čl. II tisku 1866, a to je účinnost zákona. Tuto účinnost jsme podpořili i my, vaši kolegové z ústavně právního výboru, přestože jsme ve většině případů odpůrci toho, aby většina zákonů nabývala účinnosti dnem vyhlášení. V tomto případě jsme se k tomuto postupu přiklonili, neboť každý den, kterým tento zákon - jak já věřím - bude schválený, nabyde účinnosti, každý den je k dobru. Proto jako společný zpravodaj vám doporučuji, abychom tisk 1866 ve znění tisku 1919 podpořili a ty z vás, kteří by přece jen chtěli k uvedenému tisku předložit pozměňovací návrhy, prosím, aby tak učinili písemnou formou. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ondřeji Zeminovi, společnému zpravodaji výborů, a otevírám rozpravu. Písemně se do ní jako první přihlásil pan poslanec Marek Benda, připraví se paní poslankyně Hana Lagová.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, i s ohledem na rozhodnutí, které jsme učinili v předchozím zákoně, kde jsme také stanovili účinnost nikoli dnem vyhlášení, ale dnem 1. října, a s ohledem na stanovisko vlády k tomuto tisku dovoluji si předložit jeden drobný pozměňovací návrh:

V čl. II změnit slova "dnem vyhlášení" na slova "dnem 1. října 1995". Jde o to, aby novela zákona 74/1994 Sb. nabyla opravdu účinnosti přesně tím dnem, kdy nabyde účinnosti rozhodnutí Ústavního soudu a zrušení příslušného odstavce.

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi, zvu k řečništi paní poslankyni Hanu Lagovou. Je poslední písemně přihlášená do rozpravy.

Poslankyně Hana Lagová: Pane předsedo, dámy a pánové, nebudu přednášet pozměňovací návrh, ale chci říci k tomuto tématu jen velice stručnou poznámku.

1. Slušelo by se, aby z tohoto místa zazněla omluva těm občanům, kterým změna zákoníku práce podle data, jak citoval předkladatel, novely zákona, přinesla újmu.

Lidem, kteří jsou těžce zdravotně postiženi, kterým byly odňaty částky, které jsou řádově možná od desítek korun po několik tisíc, ale v průměru několik set, těmto lidem od dubna minulého roku do současné doby bylo toto právo odňato.

Neomlouvám se, protože jsem pro tento zákon ruku nezvedla, protože jsem věděla, co pozměňovací návrh obsahuje, když se tento zákon přijímal.

2. Chtěla jsem říci, že mě velice mrzí, že při projednávání tohoto návrhu zákona v našem výboru nebyla ochota ani členů výboru ani pana ministra reagovat pozitivně na výzvu, aby hledali cesty a možnosti, jak těmto občanům tuto újmu napravit. To si myslím, že také není hodné této sněmovny, která to v podstatě zavinila.

3. Chci říci, že těmto občanům, a znovu zdůrazňuji, že jde převážně o občany těžce zdravotně postižené, občany upoutané na vozíčky, občany nevidomé, kteří se mohou této nápravy domáhat pouze soudní cestou, a i když možná najdou ochotné právníky, kteří je budou zdarma zastupovat, je to pro ně velmi svízelné, už jenom zvládnout třeba fyzickou účast u soudu, se omlouvám. Tímto alespoň za část poslanců se jim hluboce omlouvám, i když jsme tuto újmu nezpůsobili. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Přihlásila se paní poslankyně Petra Buzková. Má slovo.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Chtěla bych upozornit na jisté úskalí pozměňovacího návrhu předneseného panem poslancem Markem Bendou.

V této sněmovně sice již několikrát, tedy ne zcela zřídka, byla účinnost u přijatého zákona stanovena konkrétním datem. Ale vždy to bylo datum, které bylo časově dostatečně vzdáleno ode dne schválení tohoto zákona, a mám tím na mysli dostatečně proto, aby bylo jednoznačně zaručeno, že tento zákon do té doby zcela jistě bude publikován ve Sbírce zákonů.

V tomto případě se domnívám, že se jedná o příliš krátký časový termín a že v podstatě od dnešního data nelze zaručit, že do dne 1. října tento zákon bude ve Sbírce zákonů publikován. Pokud bychom potom schválili tento zákon s tím, že jeho účinnost je od 1. října, a tento zákon do té doby nevyšel ve Sbírce zákonů, dostali bychom se do situace, že tento zákon by sice od 1. října platil, ale přitom by také od 1. října neplatil, protože dosud nebyl ve Sbírce zákonů publikován.

My jsme tuto situaci s panem předsedou Výborným rozsáhle diskutovali ve výboru petičním, pro lidská práva a národnosti a dospěli jsme k názoru, že jediným možným a vhodným řešením v tomto případě je schválit zákon ve smyslu, že je platný dnem vyhlášení a zasadit se o to, aby tento zákon byl, pokud možno, publikován do 1. října nebo právě 1. října tohoto roku.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Petře Buzkové. Táži se po dalších hlasech do rozpravy. Pan poslanec Martin Syka. Prosím.

Poslanec Martin Syka: Pane předsedo, dámy a pánové, přece jen musím reagovat na sdělení paní kolegyně Lagové, která se dopustila jedné nepřesnosti. Chtěl bych to uvést na pravou míru, a to, že při projednávání této novely zákona v našem výboru poslanci nepodpořili určitý návrh usnesení. Je to sice drobnost, ale je to diametrálně dáno do jiné roviny.

Navrhl jsem při projednávání, protože nebyl přítomen ministr práce a sociálních věcí, abychom tento návrh usnesení odložili až do bodu Aktuální situace v resortu, až bude ministr přítomen. A tam potom došlo k tomu, že po negativním vyjádření ministra poslanci údajně, neboť já jsem nebyl přítomen, tento návrh nepodpořili. To už je druhá věc. Nicméně se domnívám, pokud tomu tak není, ať mě paní poslankyně opraví, že v případě těchto zákonů má ministr právo na určité zmírnění tvrdosti zákona a já se domnívám, že ho může přesně při těchto příležitostech využít. Takže já jsem cítil vystoupení paní poslankyně pouze jako určité vystoupení opozičního poslance, ve kterém jsem neshledal návrh na usnesení, o kterém by měla sněmovna hlasovat, tak jak bylo původně ve výboru, ale cítil jsem nutnost oznámit sněmovně, že v tomto případě se domnívám, že ministr by měl zvážit a použít svého práva ke zmírnění tvrdosti zákona. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Martinu Sykovi. Protože nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy, rozpravu uzavírám.

Žádám pana poslance Miloslava Výborného jako navrhovatele, aby pronesl závěrečné slovo v případě, že tak učinit chce. Prosím.

Poslanec Miloslav Výborný: Já se pane předsedo, dámy a pánové, domnívám, že to, co zaznělo z úst diskutujících, si jistý komentář zaslouží.

Rozumím tomu, co sdělovala paní poslankyně Lagová, a jen bych dodal, že právě předkládaná novela nabízí řešení, a to takové, aby k újmám u poškozených a pozůstalých nedocházelo, a to co nejdříve.

Souhlasím v tom směru, ale i s nálezem Ústavního soudu, že bohužel nemohu účinnost navrhované novely stanovit na dobu, která by předcházela publikaci a která by tak napravila i to, co se třeba v mezidobí ke škodě některých pozůstalých a ke škodě některých poškozených stalo. Jen, znovu říkám, tato novela věc od své účinnosti vyjasňuje.

Také velmi rozumím těm námitkám, které sdělovala paní kolegyně Buzková. Já jako právník je musím v podstatě akceptovat, ale současně bych chtěl říci, že přestože těmto námitkám rozumím, chci za sebe jako předkladatele navrhované novely podpořit návrh poslance Bendy. Věřím totiž tomu, že schválila-li tato poslanecká sněmovna před hodinou návrh devizového zákona, který má nabýt účinnosti také 1. října 1995, že je zajistitelné a realizovatelné, aby i tato novela nabyla účinnosti 1. října 1995 a aby po podpisu k tomu povolaných ústavních činitelů byla publikována ještě před tímto datem.

Nejen, že tomu věřím, ale jsem o tom přesvědčen. Ačkoliv jsem ve výborech, které projednávaly navrhovaný zákon, upozorňoval na to, že je tady jisté nebezpečí, o němž se přesně zmínila poslankyně Buzková, v tuto chvíli spíš podporuji návrh poslance Bendy. Protože jiné pozměňovací návrhy v debatě nezazněly, mám za to, že společný zpravodaj by se mohl ujmout své funkce. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Miloslavu Výbornému a svěřuji slovo společnému zpravodaji výboru poslanci Ondřejovi Zeminovi. Prosím, aby předložil sněmovně zejména k hlasování jediný pozměňovací návrh.

Poslanec Ondřej Zemina: Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, v rozpravě vystoupili celkem 4 poslanci. Z nich pouze jeden, pan poslanec Marek Benda, přednesl pozměňovací návrh, který směřuje do článku II, kde by se text změnil ze stávajícího textu "tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení" na text "tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1995".

Myslím, pane předsedo, že můžeme o tomto pozměňovacím návrhu hlasovat. Podporuji ho.

Předseda PSP Milan Uhde: Iniciativně bych si dovolil vás odhlásit a požádat vás o novou registraci, poněvadž vidím stále přicházet a odcházet poslankyně a poslance. Protože budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu a vzápětí o celku návrhu zákona, je potřeba mít verifikovaný počet poslanců, kteří jsou přítomni. Děkuji vám za pochopení a v 35. hlasování se vyslovíme o pozměňovacím návrhu, jejž podal pan poslanec Marek Benda.

Kdo podporuje tento návrh, ať to dá najevo stisknutím tlačítka a zvednutím ruky. Kdo je proti tomuto návrhu? 35. hlasování skončilo.

Ze 142 přítomných bylo 117 pro, 5 proti. Pozměňovací návrh kolegy Marka Bendy byl přijat.

Poslanec Ondřej Zemina: V tuto chvíli, pane předsedo, můžeme přistoupit k hlasování o celkovém znění zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji vám, pane společný zpravodaji. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Miloslava Výborného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., jímž se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony podle sněmovního tisku 1866 ve znění společné zprávy výborů, podle sněmovního tisku 1919 a schváleného pozměňovacího návrhu. 36. hlasování na této schůzi.

Kdo podporujete tento návrh zákona, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? 36. hlasování skončilo.

Ze 145 přítomných bylo 142 pro, nikdo proti. Návrh zákona byl přijat.

Děkuji kolegovi Miloslavu Výbornému i kolegovi Ondřeji Zeminovi za práci, kterou ve prospěch tohoto návrhu zákona vykonali.

Přistoupíme k dalšímu bodu. Nazývá se

V.

Stanovení počtu členů organizačního výboru Poslanecké sněmovny

Žádám pana poslance Vladimíra Šumana, aby k tomuto bodu přednesl návrh a podle potřeby jej sněmovně odůvodnil a vyložil.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, jak si jistě všichni pamatujete, organizační výbor je výborem, který vzniká ze zákona o jednacím řádu a předem má stanoven způsob složení. Členy je jednak vedení Poslanecké sněmovny, to znamená předseda a čtyři místopředsedové, a zbývající členové organizačního výboru jsou voleni podle poměrného zastoupení, přičemž zákon zároveň definuje způsob, jak má být vypočten počet členů v tomto poměrném zastoupení. K tomu, aby byly všechny kluby zastoupeny alespoň jedním poslancem, tak já rozumím myšlence tohoto, vedou dvě možné cesty. Jedna, kde výsledkem je, že má organizační výbor celkem 31 členů anebo podle mého názoru výrazně nižší počet, kdy má tento organizační výbor 25 členů. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna vycházela z nižšího počtu a v tom případě, to znamená, že organizační výbor by měl 25 členů, z toho 20 volených podle poměrného zastoupení. Není naší věcí zabývat se teď podrobněji tímto, protože to bude prací volební komise, která má v bodě 42, kde je obsažen návrh volební komise Poslanecké sněmovny na zařazení poslanců do výborů Poslanecké sněmovny, zároveň předložit návrh o tom, kteří poslanci podle návrhu klubů mají být zařazeni do organizačního výboru.

Pro vaši orientaci při mém návrhu vám zároveň sdělím, jaký počet poslanců by byl podle mého návrhu v organizačním výboru. Čtu to podle víceméně náhodného pořadí, které nemá žádnou logiku.

ODS 7, Levý blok 2, KDU ČSL 2, ČSSD 2, ČMUS 1, ODA 2, KSČM 1, KDS 1, SPR-RSČ 1, LSNS 1.

Paní doktorka Röschová mně dává najevo, že by si to chtěla zaznamenat. Protože očekávám, že tato prosba může být i od ostatních, ještě jednou.

ODS 7, Levý blok 2, KDU ČSL 2, ČSSD 2, ČMUS 1, ODA 2, KSČM 1, KDS 1, SPR-RSČ 1, LSNS 1. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi a otevírám k tomuto bodu rozpravu. Vidím pana poslance Josefa Pavelu a udílím mu slovo.

Poslanec Josef Pavela: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych jenom upozornit na pozvánku, kterou někteří z vás dostávají na stůl nebo v nejbližší době dostanou. Na pozvánce je napsáno, že schůzka skupiny poslanců delegovaných poslaneckými kluby pro ustavení volební komise Poslanecké sněmovny se sejde ve středu 27. září 1995 v 8.30 hodin v místnosti č. 23. Je to zítra ráno. Tato schůzka a svolání této schůzky vyplývá z jednacího řádu, z jeho přílohy "volební řád", článek 1, odst. 2, kde se říká, že návrh na ustavení volební komise připravuje z návrhů předložených poslaneckými kluby skupina poslanců delegovaná poslaneckými kluby na základě parity.

Tato skupina poslanců je v podstatě totožná s volenými členy organizačního výboru. To jenom na vysvětlení, proč jsou tito lidé.

Zdůrazňuji - zítra opravdu v 8.30 hodin je schůzka v místnosti 23.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Pavelovi. To mělo hluboký smysl a souvislost s projednávaným bodem, i když to na první pohled tak nevypadá. Já se přidávám k němu s výzvou, aby poslanci, kteří jsou pozváni, skutečné pozvání vyhověli, protože umožní ustavení výboru, který nezbytně potřebujeme, aby zasedl ještě v průběhu této schůze. Mějte to prosím na paměti, protože jeho rozhodnutí - týkající se věcí, jež se týkají všech - je neobyčejně důležité.

Do rozpravy se hlásil pan poslanec Hrazdíra, má slovo. Dále se hlásí pan poslanec Sýkora. Připraví se a dostane slovo po panu poslanci Hrazdírovi.

Poslanec Antonín Hrazdíra: Děkuji, pane předsedo. Měl bych pouze dotaz, jakým způsobem a jakým klíčem byli stanovováni zástupci jednotlivých klubů. Např. ČMUS má 15 členů a 1 zástupce, ODA má 16 členů a zástupce 2, Levý blok má 24 členů a zástupce rovněž 2. To je dotaz, jakým klíčem se počet členů stanovoval. To za prvé.

Za druhé bych doporučoval, aby počet členů organizačního výboru a zastoupení jednotlivými kluby bylo stejné jako doposud. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: To byl návrh. Prosím pana poslance Šumana, aby byl tak laskav a jednak odpověděl, jednak převzal funkci jakéhosi improvizovaného zpravodaje, tj. aby zachytil event. pozměňovací návrhy, které k návrhu usnesení přijdou. Prosím, máte slovo. Pak dám slovo panu poslanci Sýkorovi.

Poslanec Vladimír Šuman: Nevím, jestli by nebylo vhodné vyslechnout rozpravu až do závěru, ale způsob výpočtu by bylo užitečné uvést hned.

Chci zdůraznit, že jsem se pokusil postupovat přísně podle zákona. To znamená způsobem tam stanoveným. Zbytek, který byl u ČMUS při vydělení, byl 0,58 a v případě ODA 0,68. Tam se postupuje podle velikosti zbytku. Proto má - přestože má jen o jednoho člena poslaneckého klubu víc - tento klub zastoupení o jednoho větší. U Levého bloku byl poměr 2,52 a tedy byl v úrovni, že se na něj nedostal jeden, protože zbytek další strana měla o jednu setinu navíc. Nic jiného v tom není.

Pokud bychom chtěli, aby rozlišení bylo větší, pak jediné řešení je to, které jsem uvedl - stejným systémem a stejným způsobem stanovit oněch 26 členů, kde se to potom úměrně zvětšuje. Přiznám se vám, že důvodem, proč jsem navrhl nižší počet, byla větší operativnost a místnost, kde organizační výbor zasedá. Způsob byl ale - podle mého názoru - korektní, pokud jsem se nedopustil početní chyby.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi, slovo má pan poslanec Sýkora, poté pan poslanec Gross, poté pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Sýkora: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dopoledne, když zasedalo grémium, dohodli jsme se, že to bude totožné, jako to bylo dříve, že i náš poslanecký klub - ČMUS - bude mít dva členy. Proto jsem také navrhl, aby to byli dva poslanci - Opatřil a Skočovský. Pan poslanec Skočovský je nemocen, tak jsme navrhli poslance Kačenku. Proto si myslím, že by bylo korektní, aby to zůstalo stejné, ne dnes dělat nějaké kalkulace 0,68 nebo 0,65. Myslím, že mezi 15 a 16 by neměl být žádný rozdíl. Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Sýkorovi. Slovo má pan poslanec Gross, připraví se pan poslanec Ortman.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, upřímně řečeno nejsem erudovaný znalec zákona o jednacím řádu, ale při dohodě na politickém grémiu jsem měl skutečně pocit, že budou rámcově zachovány počty pro poslanecké kluby, jak jsou. Vím, že v této sněmovně se už několikrát debatovalo o problémech poměrného zastoupení. Proboha, nekomplikujme si to zde. Nechme to tak, jak to je. Poměr je zachovaný tak, jak odpovídá sněmovně. Uznáváme, že funkcionáři sněmovny - předseda, místopředsedové - jsou samozřejmě ze zákona členy organizačního výboru. V tom nevidím problém. Nekomplikujme si to a nezvyšujme mezi námi emoce.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Grossovi. Pan poslanec Ortman má příležitost zasáhnout do rozpravy.

Poslanec Jaroslav Ortman: Pane předsedo, ani já jsem netušil, že tato otázka - nahozená zde předkladatelem - vzbudí tolik pozornosti. Chci vás vést k zamyšlení, k čemu vede tento absurdní návrh - možná trochu z Absurdistanu - kdy např. klub LSNS s pěti členy je dáván na roveň klubu ČMUS. Např. Levý blok má 24 poslanců, přesto má vlastně o jednoho jediného poslance více. Jaké jsou regule ve vztahu ke klubu ODS, který má najednou 7 poslanců, to znamená za každou načatou desítku jednoho? To nepočítám předsedu a místopředsedu sněmovny.

Pane Šumane, já si na rozdíl od vás myslím, že nemohou rozhodovat židle, které jsou v místnosti organizačního výboru, ale zastoupení klubů. Dávám procedurální návrh, abychom tento bod neřešili, aby se sešla porada předsedů klubů a vycházeli z toho, co jsme si původně dohodli, to znamená, že zůstane zachováno početní zastoupení. Jinak - znovu říkám - je to Absurdistan.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Výborný. Já jsem zaznamenal váš procedurální návrh, pane poslanče Ortmane, ale pokládám za korektní, aby všichni, kteří se hlásí do rozpravy, mohli své mínění vyjádřit.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP