Pátek 26. května 1995

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jsem skutečně ráda, že se konečně zabýváme prací, která, jak doufám, tento návrh zlepší do stavu podstatně kvalitnějšího, než v jakém je nyní, pomocí pozměňovacích návrhů. Myslím, že si to přeje jak koalice tak i opozice, neboť metody práce mohou být různé, ale naprosto důležitý je výsledek.

Pevně věřím, že je přáním této sněmovny, aby byl výsledek co nejlepší. Znovu podotýkám, jsem ráda, že skutečně pracujeme a neplatí pravidlo, že Parlament pracuje, lid se baví a platí. Já bych nechtěla, aby ještě k tomu plakal.

K tomuto velice diskutovanému návrhu zákona chodí na náš výbor pro sociální politiku a zdravotnictví množství petic z různých částí republiky s projevem nesouhlasu a rozhořčení. Kdyby heslo "Bohatým brát a chudým dávat" skutečně splňovalo obsah, který hlásá, nevzbuzoval by tento návrh zákona takový nesouhlas a někdy až odpor. A protože jsem, jak je všeobecně známo, dosti neústupná a tvrdohlavá, znovu podávám své dva pozměňovací návrhy, které, bohužel, v našem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví neprošly.

Návrh první - z dávek závislých na příjmu z odst. a) č. l) "přídavek na dítě" přesunout do dávek ostatních odst. b) č. 6) a odstavec první přečíslovat.

Odůvodnění: Jedná se o jednu z nejvíce diskutovaných dávek tohoto návrhu zákona a já si nemyslím, že v případě, zůstane-li dávkou stálou, tedy plošnou, hrozí někomu přílišné zbohatnutí. Bohatí by tímto rozhodně více nezbohatli. Navíc se stejně podílí na solidaritě s chudými vyššími daněmi i jinými způsoby. Navíc příjmová diferenciace u nás není natolik výrazná jako v jiných západních státech, např. v USA. Skutečně bohatým je úplně jedno, jestli dostanou o nějakou stovku více či méně. Podílet se v souladu s principem solidarity stejně na situaci chudých budou i nadále. Nejvíce však budou postiženy střední vrstvy, a to opět rodiny, které se pohybují příjmově těsně okolo hranice, tedy osoby se zjistitelným přiznaným příjmem. Těch, kteří např. načerno pronajímají byty za tisícové částky nebo mají příjmy nezjistitelné, se zákon stejně nedotkne.

Ve většině evropských zemí jsou tyto dávky poskytovány plošně, systémy se zdokonalují, přídavky se zvyšují nebo alespoň valorizují. Děti přicházejí na svět a je povinností rodičů, aby se o ně starali a pečovali. S tím naprosto souhlasím. Ale stát by měl ukazovat svůj vztah k naší populaci alespoň tím, že do ní něco málo vkládá. Tím spíše, že tato mladá populace je zatím nevýdělečná, svůj vklad státu teprve přinese, ať už prací svých rukou nebo svého ducha.

Mnohokrát jsem připomínala nejen v našem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, ale i zde ve sněmovně náš katastroficky nízký populační vývoj. Vyslechla jsem, že nechceme tímto návrhem zákona dělat propopulační politiku. Ale v tom případě ji nedělejme ani protipopulační. Nikdo nežádá, aby stát platil veškerou péči pro děti za rodiče, ale musí dát alespoň najevo nějaký zájem na své mladé generaci, aspoň tím, že nebude ztěžovat již tak dosti těžkou situaci mladým rodinám s dětmi. Mají zase maminky vedle shánění a běhání okolo levné zeleniny, ovoce, oblečení, různých secondhandů, zvaných sekáčů, poletovat pravidelně čtvrtletně okolo vypisování tiskopisů, žádostí o přídavky, o které dříve zažádaly jednou a ostatní hlídal již zaměstnavatel - tedy mzdová účetní, která vedla automaticky evidenci?

l když budou vytvořena nová výběrčí místa, velkou pomoc to pro maminky s dětmi neznamená. Budou muset jezdit i z míst, která jsou díky omezeným autobusovým spojům někdy těžce přístupná. Některé matky projezdí více peněz, než možná dostanou. Některé je projezdí a přitom nic nedostanou, některé nebudou ani vědět, co, kde a jak mají žádat. Dotazníky mohou připadat jednoduché možná úředníkům, pro které je jejich vypisování denním chlebem. Ale pro obyčejného občana, laika nebo mladou maminku s dítětem či několika dětmi budou obtížné a nepřehledné, stejně jako cestování do výběrčích míst. Mám za to, že by skutečně bylo jednodušší investovat prostředky místo na administrativní aparát přímo dětem.

Máme-li hlasovat o adresných sociálních dávkách, hlavně o přídavcích na děti, měli bychom mít kompletní informaci o situaci ve všech rodinách s dětmi. Tu ale nemáme, nikdy jsme ji neměli, protože jsme se jí nikdy nezabývali podrobně. Víme jen, že mnoho rodin je postiženo chudobou a nezaměstnaností. To je ale všechno. Jak tedy chceme určovat hranici mezi vrstvou bohatých, střední vrstvou a chudými? Zatím se to ještě nikomu na světě nepodařilo.

Na jednom ze seminářů, který jsme k tomuto tématu měli, řekl jeden z kolegů výrok ve smyslu: "Nikdo nemůže chtít platit za to, že má děti!". Přirovnal to k něčemu, co lze vystihnout heslem "jíst, pít, rozmnožovat se". Ale podle mého názoru ti, kteří vyznávají pouze toto pravidlo, dávky dostávali vždycky, dostávají je a budou je dostávat i nadále.

Tento návrh jsem podávala i na našem výboru, bohužel neprošel. Hlasování znělo 5 pro, 9 proti.

Můj návrh druhý: § 48 odst. l) výše pohřebného - částku Kč 3 000,- změnit na částku Kč 5 000,-.

Na rozdíl od naší nejmladší populace, o které jsem hovořila, je zde generace důchodců, která už něco vykonala. A i když se říká, že smrt je nanejvýš spravedlivá ke všem, tedy bere v každém věku, přesto se tato dávka týká hlavně populace starší. Příspěvek Kč 3 000,- na tzv. pohřebné naprosto nedostačuje dnes, kdy ceny těchto posledních služeb člověku vzrostly, lak sám potvrdil pan ministr financí a místopředseda vlády ČR ing. Kočárník, šestinásobně. Dnes je na našem trhu zastoupeno více jak 300 firem, jejichž ceny jsou různě vysoké. Je to někdy zcela pochopitelné, protože vzrostly i ceny provozních nákladů, vozového parku apod. Např. průměrná cena základního velice jednoduchého obřadu s kremací se zvýšila za uplynulých 5 let z Kč 317,83 na Kč 2 001,23. Základní běžné ceny s uložením rakve do země se pohybují od Kč 10 000,- do Kč 12 000,-, pro náročnější pohřby od Kč 15 000, do Kč 20 000,-. Na venkově jsou ovšem ceny o Kč l - 2 000, nižší.

Příspěvek ve výši Kč 3 000,- je určen na přispění úhrady nákladů spojených s pohřbem. Tzv. "sociální pohřeb" je dnes možno pořídit za cenu ve výši tohoto příspěvku nebo za cenu, která ho jen nepatrně přesahuje. A pro toho, kdo neví, co obsahuje označení "sociální pohřeb", podotýkám, že jde o pohřeb bez obřadu a bez dřevěné či jiné rakve s uložením na společném pohřebišti. Děkuji pěkně, nechci. Výjimečně na venkově lze za tuto cenu pořídit i obřad se zapůjčením rakve resp. s příplatkem i jejím víkem. Také Sdružení pohřebnictví žádá legislativní rámec, který chybí.

A pro toho, kdo by mohl namítat, že zvýšení pohřebného by šlo nebo alespoň jeho část opět do kapes firem poskytovatelů pohřebních služeb, připomínám Usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 106/1994 ze dne 3. března 1994, které vydal náš výbor pro sociální politiku a zdravotnictví k vládnímu návrhu zásad zákona o státní a sociální podpoře - tisk 785. Zde výbor vyslovil souhlas se zásadami tohoto zákona se dvěma připomínkami a dvěma obecnými doporučeními. Dovolím si citovat krátkou připomínku k zásadě č. 46.: "upravit příspěvek na pohřeb odpovídajícím podílem na nákladech souvisejících s vypravením pohřbu s ohledem na event. regulované ceny standardních nákladů souvisejících s vypravením pohřbu příp. stanovit výši příspěvku pevnou částkou. Tuto připomínku vláda neakceptovala, pan ministr Kočárník odepsal, že ji s ohledem na tržní situaci nepokládá za vhodnou. Zabývá se jí ovšem Sdružení pohřebnictví, které ji pokládá za velice důležitou. Na našem výboru pro sociální politiku a zdravotnictví tento můj návrh zvýšení příspěvku na pohřebné na Kč 5 000,- neprošel pouze o 2 hlasy, proto ho podávám znovu a věřím, že bude přijat. Cesta ke hřbitovu začíná být pořádně drahá!

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji paní poslankyni Mazalové, prosím pana poslance Štraita, aby se ujal slova, připraví se pan poslanec Loukota.

Poslanec Jaroslav Štrait: Vážený pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, nebudu pokračovat ve výhradách, které jsem částečně naznačil, když se jednalo o programu 31. schůze, a omezím se na pozměňovací návrhy se zdůvodněním k tisku 14431629.

Pozměňovací návrh č. l. V § 2 písm. a) se vypouští text pod č. l) "přídavek na dítě" a následné dávky se přečíslovávají. Pod č. 4) se zařazuje nová dávka - zdravotní příplatek.

Pozměňovací návrh č. 2. V § 2 písm. b) se za číslo l) zařazuje nový text "přídavek na dítě". Následné dávky se přečíslovávají. Zdůvodnění bude uvedeno až při věcném zdůvodňování pozměňovacího návrhu.

Pozměňovací návrh č. 3. V § 5 se doplňuje odst. 5), který zní: "Odpočitatelnými položkami z příjmu rodiny jsou zaplacené výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce.".

Pozměňovací návrh č. 4. V § 7 odst. 2) písm. b) se vypouští slova: "manžel, rodiče nebo uvedené osoby, vdovec nebo vdova po rodiči nebo uvedené osobě a druh (družka) rodiče nebo uvedené osoby".

Pátý návrh. V § 7 odst. 2 se vypouští text pod písm. c) a text pod písm. d) se označuje písm. c). Zdůvodnění: Navržená konstrukce tzv. rozhodného příjmu rodiny rozporuje současný právní řád - § 85 odst. 1 a § 86 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., tzv. zákon o rodině - a navíc neodráží konkrétní příjmovou situaci rodin. Příkladně se do rozhodného přijmu rodiny navrhuje započítávat příjmy manželů a druhů, kterým zákon neurčuje vyživovací povinnost dětem manželky, družky, a naopak placení výživného vlastním dětem není zohledněno. Spekulativní konstrukce účelově zvýší masu rodin, které budou bezdůvodně sníženy, resp. i odebrány dětské přídavky. Druhým důsledkem může být snížení vyživovací kázně rozvedených rodičů. V současném období jde o velmi vážný problém desetitisíců rodin.

Šestý návrh je k § 17, který zní: "Nárok na přídavek má dítě na každé nezaopatřené dítě podle § 11." Zdůvodnění: Plošné testování základní dávky participace státu na reprodukci svého obyvatelstva je nedůstojné, sociálně konfrontační a v podmínkách vymírání národa ekonomicky neodpovědné. Z uspořených prostředků na lidskou a technickou obsluhu testování je možno sociální pomoc rodinám s dětmi zvýšit.

Pozměňovací návrh č. 7 v § 18 zní: "Výše přídavku na dítě činí za kalendářní měsíc součin částky na osobní potřeby dítěte a koeficientu 0,36." Zdůvodnění: Již na 12. schůzi Poslanecké sněmovny jsem upozorňoval na podstatný pokles kupní síly dětských přídavků a následně na 25. schůzi požadoval diferencovaně snížit daňové zatížení rodin s dětmi. Oba návrhy byly většinově odmítnuty. Důsledky jsou, že je nejnižší natalita za posledních dvě stě let a manifestace na Staroměstském náměstí je svým způsobem také důsledkem.

Měřeno k 1. lednu 1989 poklesla reálná hodnota dětských přídavků bez státního vyrovnávacího příspěvku o 6 - 35% bodů u jednodětných rodin, u 42 - 60% bodů u dvoudětných a o 5368% bodů u třídětných rodin dle věku dítěte.

Se státním vyrovnávacím příspěvkem ve výši 220 korun na nezaopatřené dítě, tedy u rodin s příjmovou situaci do dvojnásobku životního minima, poklesla reálná hodnota dávek o 17 - 34% bodů u dvoudětných rodin, o 32 - 47% bodů u třídětných rodin. A konečně se státním vyrovnávacím příspěvkem ve výši 320 korun na nezaopatřené dítě, tedy u rodin s příjmovou situací do 1,5násobku životního minima, poklesla reálná hodnota dávek o 4 - 22% bodů u dvoudětných a 23 - 37% bodů u třídětných rodin. Násobeno poklesem reálné mzdy ve výši asi 12% je sociální situace rodin s nezaopatřenými dětmi kritická.

Vládní návrh zákona požadoval zvýšit od 1. 7. t.r. dětské přídavky na úroveň 33% životního minima dítěte. Návrhy koaliční sociální devítky předpokládaly dětské přídavky od 40 do 15% životního minima dítěte a koaliční čtyřka navrhla též diferencované dětské přídavky, ale jen od 32 do 14% životního minima dítěte. Tedy v nejnižších sazbách.

Ani jedna z variant nevyrovnává reálnou kupní sílu dětských přídavků na úroveň ledna roku 1989. Této by bylo dosaženo až při 45% současného životního minima dítěte u jednodětných rodin, 73% u dvoudětných a 90% životního minima dítěte u třídětných rodin. Státní vyrovnávací příspěvek se navrhuje zrušit k 1. 1. 1996 a nahradit jej sociálním příplatkem pro rodiny, jejichž příjmy nepřesáhnou již jen 1,6násobek životního minima. Minimální výše sociálního příplatku je navržena na 667 korun pro jednodětné rodiny, 1335 korun pro dvoudětné a 2002 koruny pro třídětné rodiny. Tedy o 347, 695 a 1042 korun více. Přes navrhované zvýšení nevyrovnává součet obou dávek pokles kupní síly ani u rodin na úrovni životního minima. Pozměňovací návrh sleduje zachovat kupní sílu sociálních dávek jedno až třídětným rodinám. Dětské přídavky plus sociální příplatek z ledna 1989 alespoň u rodin s příjmy na úrovni životního minima.

Návrh č. 8. V § 24 odst. 1 se koeficient 1,3 nahrazuje koeficientem 1,6.

Návrh č. 9. V § 25 odst. 1 zní: "(1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi částkou nákladů rodiny na bydlení a podílem, v jehož čitateli je součin částky nákladů rodiny na bydlení a rozhodného přijmu rodiny a ve jmenovateli součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,6." Zdůvodnění: Nový příspěvek na bydlení se navrhuje realizovat od 1. 1. 1996. Jeho minimální výše - 175 korun u jednočlenné domácnosti, 231 korun u dvoučlenné domácnosti, 268 korun u tří až čtyřčlenné domácnosti a 323 korun u pěti a vícečlenné domácnosti - je nižší než současný příspěvek na nájemné po červencové valorizaci. Nepřiměřená výše příspěvků zcela opomíjí strmě založený růst nájemného, ceny elektrické energie, plynu atd. v příštím roce a v letech dalších.

Systémově se vytvářejí předpoklady k vystěhování mnoha rodin a k podstatnému snížení úrovně skromného bydlení. Tento zájem přímo rozporuje mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který je pro Českou republiky právně závazný. Pozměňovací návrh upravuje konstrukci výpočtového vzorce, kde nahrazuje vazbu na podhodnocené částky životního minima vazbou na skutečně vynaložené náklady nízko příjmové rodiny na bydlení. Tím alespoň částečně tlumí rozevíráni nůžek mezi růstem ceny bydlení a hodnotou příspěvku. Rodinám na úrovni životního minima se navrhuje nahradit alespoň 37,5% skutečných nákladů na bydlení.

Návrh č. 10. V § 27 odst. 1 se první věta doplňuje slovy: "nebo v místě trvalého pobytu při použití MHD". Zdůvodnění: Pozměňovací návrh odstraňuje navrhovanou diskriminaci nezaopatřených dětí v městech. Byl jsem minulý týden v Liberci. Cena městské dopravy je tam podle pásem, takže z nádraží třeba do Horního Hanychova je asi 8 nebo 10 korun. Je to od 6 do 12 korun, prostě za 12 korun se dnes nedá celý Liberec jedním směrem projet.

Návrh č. 11. Za § 48 se vkládá hlava X, která včetně nadpisu zní: "Hlava X - Zdravotní příplatek. § 49 - Podmínky nároku na zdravotní příplatek: Nárok na zdravotní příplatek má osoba, která jednorázově nebo opakovaně vynaložila v kalendářním roce na zdravotní péči částku přesahující 5000 korun, jestliže rozhodný příjem rodiny této osoby nepřevyšuje součin životního minima rodiny a koeficientu 1,5. § 50 - Výše a výplata zdravotního příplatku: (1) Výše zdravotního příplatku činí rozdíl mezi vynaloženou částkou a 5000 korunami. (2) Zdravotní příplatek se vyplácí jednorázově."

12. návrh - § 49 a následné se přečíslovávají. Zdůvodnění: Již v současném období jsou náklady na stomatologickou péči u nízkopříjmových rodin značné a ceny potřebných léků rostou geometrickou řadou. Navrhovaná opatření finanční zátěž občanů na zdravotní péči dále zvýší. K zabezpečení dostupnosti zdravotní péče pro všechny občany státu se navrhuje rozšířit strukturu dávek státní sociální podpory o zdravotní příplatek, který jsem přednesl.

Pozměňovací návrh č. 13. Přečíslovaný § 52 zní: "Podmínkou nároku na dávku, uvedenou v § 2 písm. a), je písemný souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob (§ 7) s tím, aby státní orgány a další právnické osoby a fyzické osoby sdělily okresnímu úřadu, který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, výši příjmů těchto osob, skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, nepříznivý zdravotní stav a údaje o přihlášení se k trvalému pobytu."

Pozměňovací návrh č. 14. V přečíslovaném § 53 odst. 1 písm. a) poslední věta za středníkem zní: "Příspěvek na dopravu a zdravotní příplatek se však přiznává od 1. září nebo ".

Návrh č. 15. V přečíslovaném § 70 odst. 1 písm. h) zní: "Potvrzení o řádné úhradě nájemného a služeb spojených s bydlením a u vlastníka bytu potvrzení příslušného orgánu o zaplacení daně z nemovitosti (§ 24), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení."

16. návrh. Přečíslovaný § 70 se doplňuje o text pod písm. k), který zní: "Doklady o zaplacení lékařské péče a potřebných léků, potvrzené ošetřujícím lékařem, jde-li o žádost o zdravotní příplatek."

Poslední návrh 17. Přečíslovaný § 82 se vypouští a následné se přečíslovávají. Zdůvodnění: Nastavení parametrů poskytování - bylo tady už o tom hovořeno - státních sociálních dávek je záležitostí parlamentu, nikoliv vlády České republiky.

Pokud jde o ekonomický dopad, odhadujeme, že navržené změny zatíží státní rozpočet o 8 - 10 mld. Kč ročně. Při deklarovaném růstu výkonnosti národního hospodářství a navrhovaných úsporách, a to už každoročních, o kterých jsem hovořil včera, jsou tyto dávky reálné.

Dovolte mi, dámy a pánové, ještě poslední poznámku. V uplynulých dnech se vytvořila k podpoře návrhům, které jsem zde říkal, sociální koalice, která je složená z těchto subjektů: Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska, koordinační výbor Organizace důchodců, dvě odborové centrály, Svaz jednotných soukromých zaměstnanců, Křesťansko-sociální hnutí, Česká rada Pionýra. S těmito návrhy vyslovily souhlas a v tomto rozsahu ho také podporují. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Štraitovi. Prosím pana poslance Loukotu, aby se ujal slova. Připraví se pan poslanec Štambera.

Poslanec Milan Loukota: Pane předsedající, dámy a pánové, současná vláda teď chystá na naše občany další ránu, a to v podobě změny ve vyplácení dětských přídavků. Pokud bude tato změna přijata, bude to mít velký vliv na život mnoha lidí i v dalších letech. O co vlastně jde? Jde o způsob vyplácení přídavků na děti. Vláda navrhuje tzv. způsob adresný místo současného univerzálního. Před rokem 1989 stát velkoryse podporoval rodiny s dětmi, a to nejenom výše zmíněnými přídavky, ale i dotacemi na jídlo, dětské ošacení, levnými rekreacemi a ozdravovnami. Toto není obhajoba minulých let, protože i západní státy obdobným způsobem podporovaly rodiny s dětmi. Podle statistik v evropských státech v letech 1960 - 1984 rostlo množství prostředků ze státního rozpočtu určených nezaopatřeným dětem ročně o 5%. Po zahájení ekonomické reformy byly všechny tyto úlevy odbourány a část nákladů byla přesunuta na rodiče. Tím mám na mysli poplatky za jesle, mateřské školky, stravné ve školních jídelnách, učební pomůcky a tak podobně. Tím došlo k provětrání peněženek mnoha rodin bez zlepšení stavu a kvality služeb, z nichž některé se staly pro svou finanční náročnost rodinám nedostupné.

Za takového kritického stavu si vláda dovoluje předložit takový podle mého názoru asociální návrh. Mám obavu, jestli tento úder budou moci některé rodiny ještě snést. V tisku jsme přesvědčováni, že je nutné mít adresný způsob vyplácení dětských přídavků, protože je to spravedlivé a jestliže chceme do Evropy, musíme tento návrh přijmout. Ale situace je naprosto jiná. Naprostá většina zemí Evropské unie tyto přídavky poskytuje všem rodinám bez ohledu na jejich příjmy, a to je výše příjmů v těchto zemích nesrovnatelně vyšší než u nás, v zemi, která preferovala rovnostářský systém. Výše zmíněným způsobem jsou vypláceny přídavky na děti v Nizozemsku, v Belgii, Lucembursku, Irsku, Francii, Dánsku, Německu a ve Velké Británii. V Řecku jsou přídavky také poskytovány všem rodinám, bohatší rodiny pouze dostávají o něco méně než ty chudší. Pro adresný způsob se rozhodlo pouze Španělsko a Itálie.

Nyní bych se rád ve stručnosti věnoval výhodám a nevýhodám obou systémů. Začneme tím současným, univerzálním. Tam jsou jedinou nevýhodou vyšší náklady na vyplácení přídavků ze státního rozpočtu, ale výhod je podstatně více. Snižují se náklady na úřednický aparát a rodiče neztrácejí obrovské množství času při vyřizování žádosti o příspěvek. Další nezanedbatelnou výhodou, která se ale nedá vyjádřit finančně, je posílení pocitu všech občanů, že státu záleží na úrovni života všech dětí a má zájem, aby všichni jeho občané děti měli. Dále se sníží rozdíly v životním standardu mezi bezdětnými rodinami a rodinami s nezaopatřenými dětmi.

Oproti tomu má vládní návrh adresný jediný klad a tím jsou nižší náklady čerpané ze státního rozpočtu. A nevýhody? V první řadě vysoké náklady na administrativu. Díky tomuto adresnému způsobu mohou v lidech klíčit pocity, že státu moc nezáleží na jejich dětech. Rodiče s příjmy těsně pod uzavřenou hranicí potřebnosti patrně mohou ztrácet zájem na zvýšení výdělku. V zásadě se dá říci, že adresný způsob je pro občany a společnost nevyhovující. V neposlední řadě se při tomto způsobu zvýší v průměru rozdíl mezi životním standardem mezi bezdětnými rodinami a rodinami s nezaopatřenými dětmi. Jestliže bude přijat vládní návrh, může dojít u některých skupin občanů k odmítání dalších přírůstků do rodiny. Jistě že, jestliže bude preferován způsob univerzální nebo adresný, nebude to mít přímý vliv na počet narozených dětí. Ale jedno je jisté, vládní návrh tento počet určitě nezvýší.

V současné době dochází v České republice k poklesu počtu obyvatel. V roce 1994 se narodilo nejméně dětí za posledních 70 let. Podle průzkumu třetina svobodných lidí v České republice odmítá mít děti. O to je snaha vlády pozoruhodnější, když prosazuje tento způsob. Díky vládnímu návrhu se mnoho občanů státu dostane do role prosebníka a bude jim vnitřně nepříjemné na úřadě si tento příspěvek vyzvednout, a to z důvodu obavy, že na ně bude pohlíženo jako na vydržované státem či pro svoji neschopnost komunikovat s úřady. S tímto faktorem, ač vypadá nedůležitě, se však musí počítat, protože v Evropě činí podíl nevyzvednutých adresných dávek 10 - 65%.

Z tohoto výčtu pro a proti je jasné, jak se dnešní vládnoucí kruhy dívají na občana. Dnešní zástupci občanů popírají základní fakt, že každému státu záleží nebo by alespoň mělo záležet na tom, aby rodiny jeho občanů měly děti, a ty vyrůstaly v přijatelném materiálním dostatku. Nejhorší podle mého názoru je to, že vláda při tomto návrhu adresného způsobu vyplácení dětských přídavků byla mimo jiné vedena snahou získat peníze do státní pokladny.

Je nad slunce jasné, že i když se rozpočet těmito penězi vylepší, ztrácí naše společnost to, co se nedá vyčíslit žádnými penězi. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Loukotovi. Prosím pana poslance Štamberu, který se přihlásil se stanoviskem klubu k návrhu zákona. Připraví se pan poslanec Kačenka.

Poslanec Dalibor Štambera: Pane předsedající, dámy a pánové, poslanecký klub Českomoravské unie středu dlouho zvažoval, jak se postaví k novele vládního návrhu zákona o státní sociální podpoře. Naše původní stanovisko vycházelo z toho, že by měl tento zákon specifikovat vyplácení některých dávek tzv. adresnou formou, což by znamenalo, že dávky dostanou pouze ti, kteří je opravdu potřebují a nikoli všichni, kteří o to požádají. Byl to konec konců také jeden z bodů našeho volebního programu.

Není nám ani nesympatické navýšení některých dávek skupinám s nižšími příjmy na úkor obyvatel patřících do sféry tzv. bohatých. Domníváme se, že původní návrh ministerstva práce a sociálních věcí tyto předpoklady s jistými výhradami splňoval, navíc sliboval úspory financí, které by bylo opět možné uplatnit v oblasti sociální politiky.

Zákon se bohužel stal předmětem politických licitací a jeho dnešní podoba, jak se na ní dohodla koaliční čtyřka, je podstatně změněna. Představitelé Českomoravské unie středu jednali s dostatečným předstihem jak s panem ministrem Vodičkou, tak s dalšími představiteli ministerstva práce a sociálních věcí, bohužel, naše připomínky a podněty nebyly brány na zřetel.

Podstatnou kapitolou zákona je vyplácení rodinných přídavků na děti, o kterých se vlastně vedly zásadní spory. Po důkladném rozboru posledních pozměňovacích návrhů nemůže klub Českomoravské unie středu podpořit takovouto novelu, především z následujících důvodů:

Posunem koeficientů dochází k tomu, že nižší přídavky budou vypláceny již rodinám s příjmy těsně pod hranicí průměrného příjmu, na druhé straně budou přídavky pobírat i některé vysoce příjmové vrstvy, a to - neuražme se - i někteří z této sněmovny. Předpokládaná původní úspora asi 6 mld. korun je podle propočtů ministerstva nyní redukována asi na 2 - 3 mld. korun. Podle našeho propočtu není ani tato úspora reálná a neodpovídá zatížení občanů další administrativou.

Nárůst byrokracie na okresních úřadech není úměrný efektu tohoto zákona. Důvodem k přijetí nemůže být argument, že okresní úřady již začaly s příjímaním úředníků.

Započtením některých příjmů např. u důchodů, které jsou zvýšeny pro bezmocnost do částky na nárok sociální dávky, může navíc redukovat reálný pokles těchto příjmů.

Výška některých dávek navíc podle nás neodpovídá současnému cenovému prostředí díky inflačnímu působení po dobu, která proběhla od podání původní předlohy.

Poslanecký klub Českomoravské unie středu ušetří tuto sněmovnu toho, abychom zde odmítali naše pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP