Pátek 26. května 1995

4. den schůze (26. května 1995)

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředseda PSP J. Vlach, místopředseda PSP J. Kasal, místopředseda PSP K. Ledvinka, místopředseda PSP P. Tollner a 178 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr hospodářství K. Dyba, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy I. Pilip, ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci J. Skalický, ministr dopravy J. Stráský, ministr kultury P. Tigrid, ministr práce a sociálních věcí J. Vodička.

(Schůze opět zahájena v 9.20 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Prosím, abyste se všichni zaregistrovali, abychom mohli pokračovat v jednání. První sdělení pro stenozáznam, že pan kolega Vraný má náhradní kartu č. 1, pan kolega Nečas má náhradní kartu č. 3.

Dovolte mi, abych zahájil přerušené jednání naší schůze. Podle prezenční listiny, jak už jsem konstatoval, v 9.10 hodin bylo přítomno 95 poslanců, 83 nás je zaregistrováno, můžeme tedy pokračovat v přerušeném jednání.

Dalším bodem je

XXXIII.

Vládní návrh zákona o státní sociální podpoře

Předložený vládní návrh zákona jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1444.

K němu nebyla vypracována společná zpráva výborů, ale zpráva o projednání ve výborech, která nám byla rozdána jako sněmovní tisk 1629. Zpráva obsahuje především navrhované znění zákona, jak jej doporučuje schválit v souladu se svým usnesením garanční výbor pro sociální politiku a zdravotnictví.

Dříve, než začneme s vlastním projednáváním, navrhuji vám, abychom předložený návrh zákona projednali ve znění doporučení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Jsou nějaké námitky proti tomuto postupu? Jestliže ne, přesto dám sněmovně k hlasování tento návrh.

Kdo je pro to, abychom respektovali tento postup, jak jsme již učinili několikrát v minulosti? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Tento návrh byl sněmovnou přijat poměrem hlasů 87 pro, 9 bylo proti, 9 se zdrželo.

Hlásí se kolega Vyvadil. Teď nevím, za co se, pane kolego, hlásíte, zda jako předseda klubu a nebo místopředseda; jako zástupce klubu to nejde. Nechci při první přihlášce vyvolávat napětí, ba naopak, byl bych rád, aby toto vše probíhalo naprosto bez problémů. Zvolte nějaký jiný postup, který by byl v souladu s jednacím řádem.

Dámy a pánové, nyní dávám slovo ministru práce a sociálních věcí panu Jindřichu Vodičkovi, aby nám vládní návrh odůvodnil. Prosím, abyste i nadále používali písemného způsobu podávání přihlášek do rozpravy, už je jich tady několik. (Dámy a pánové, prosím o klid.)

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení ministři, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, dovolte mi, abych stručně charakterizoval hlavní principy návrhu zákona o státní sociální podpoře, jehož dnešním projednáváním vstupuje reforma sociálního systému do závěrečné etapy.

Systém státní sociální podpory představuje jeden ze tří základních pilířů nového systému sociální ochrany obyvatelstva. Jedná se o systém, který je významný, neboť jeho prostřednictvím stát pomáhá řešit rodinám státem uznané sociální události na principu organizace solidarity mezi jednotlivými skupinami občanů. Vycházíme přitom z toho, že prioritní hlediska zabezpečování potřeb občanů a jejich rodin musí být zabezpečení jejich potřeb vlastními silami, tj. pracovním příjmem a z něho odvozenými dávkami důchodového a nemocenského pojištění.

Státní dávky by proto neměly zásadním způsobem deformovat příjmové rozdělení vyplývající z příjmů z ekonomické aktivity a z příjmů nahrazujících mzdu. V rámci systému státní sociální podpory se navrhuje poskytovat devět dávek, které ve své podstatě charakterizují dva typy solidarity, a sice od rodin bezdětných k rodinám s dětmi a od rodin s vyššími příjmy k rodinám nízkopříjmovým.

Každému typu solidarity odpovídá jak charakter dávky, tak i období, za něž se testují příjmy jednotlivých rodin. Dávky budou financovány ze státního rozpočtu. Naprostá většina z nich vychází svou konstrukcí z částek životního minima a jeho násobků, a to jak z hlediska určení výše dávky, tak i z hlediska stanovení hranic příjmu pro určený okruh osob, jimž by tyto dávky měly být vypláceny.

V porovnání se současným stavem, kdy jsou prakticky všechny dávky vypláceny plošně, bez jakékoli vazby k příjmovým poměrům domácností, je právě přechod k adresnému poskytování dávek jedním z rozhodujících principů navrhovaného systému. Tímto postupem je tak realizován jeden ze ztěžejních bodů volebních programů prakticky všech politických stran, tak i jeden z rozhodujících bodů programového prohlášení vlády.

Jaké jsou další významné principy tohoto zákona? Z čeho vycházela vláda při stanovení jednotlivých parametrů systému? Na rozdíl od poskytování jednotlivých forem sociální pomoci; návrh zásad tohoto zákona jste projednali na počátku tohoto roku, navrhuje se při poskytování státních dávek netestovat majetkové poměry jednotlivých domácností, ale pouze jejich příjmové poměry.

Na rozdíl od současného stavu, kdy naprostou většinu plošně poskytovaných dávek vyplácejí zaměstnavatelé, navrhuje se pověřit výplatou státních dávek státní orgán, kterým bude okresní úřad jako základní článek nebo nejnižší článek státní správy.

Považujeme za nezbytné, aby vstupní nastavení parametrů jednotlivých dávek bylo stanoveno tak, aby zavedení nového systému bylo průchodné, což se týká zejména těch dávek, které byly dosud poskytovány plošně, nebo které nahrazují dosud poskytované nepřímé dotace.

Přitom je žádoucí stanovit úroveň jednotlivých koeficientů co nejpřesněji pro každou dávku tak, aby byl respektován odlišný účel těchto dávek, různý okruh příjemců, různé podmínky nároků i jejich různá ekonomická váha a tímto způsobem tak zároveň minimalizovat nebezpečí vzniku sociální pasti.

Dámy a pánové, vládní návrh zákona o státní sociální podpoře vznikl na podkladě zásad, kterými se velice podrobně zabývaly všechny výbory sněmovny v prvních čtyřech měsících loňského roku. Paragrafované znění zákona bylo k dispozici poslancům po dobu zhruba 90 dnů. O důkladnosti projednávání svědčí zpráva, která obsahuje i komplexní pozměňovací návrh přijatý ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a obsahuje i další pozměňovací návrhy, které byly uplatněny v jiných výborech Parlamentu. Tato zpráva je předložena jako tisk 1629.

Navrhovaný systém státní sociální podpory je v plném rozsahu srovnatelný s obdobnými systémy ve vyspělých průmyslových zemích s letitou demokratickou tradicí. Proto věřím, že návrh zákona nalezne podporu i většiny našeho Parlamentu. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi Vodičkovi. Sdělení pro stenozáznam. Paní poslankyně Čelišová má náhradní kartu č. 2. Prosím, pan poslanec Gross, předseda klubu, má možnost vystoupit.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, já si dovolím po úvodním slovu pana ministra požádat o desetiminutovou přestávku na poradu našeho klubu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Oponoval bych vám jenom v jedné věci. Vzhledem k tomu, že je 9.29 hodin, vyhlásím tuto přestávku a dám vám 15 minut, protože desetiminutovou přestávku ještě žádný klub nedokázal dodržet. Sejdeme se tedy v 9.45 hodin.

(Schůze přerušena v 9.30 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 9.47 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím. abyste zaujali svá místa, abychom mohli pokračovat v přerušeném jednání.

Dámy a pánové, přerušili jsme jednání na žádost předsedy klubu poté, co pan Jindřich Vodička, ministr práce a sociálních věcí, odůvodnil návrh zákona. Nyní se po přestávce hlásí předseda klubu Sociální demokracie pan poslanec Gross. Prosím, aby se dostavil k řečništi.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, páni ministři, dámy a pánové, nebudeme žádat o přestávku, pouze jsem zde zplnomocněn požádat sněmovnu, aby jménem Poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické vystoupil pan poslanec Grulich, který by sdělil stanovisko klubu k procedurálním záležitostem, jež předcházely projednávání tohoto zákona. (Z pléna - hlasovat.)

Již několikrát se ve sněmovně takovýmto způsobem udělovalo slovo a bylo tlumočeno stanovisko klubu - nejen předsedům klubu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, je námitek proti tomu, abych udělil toto slovo. Nezapírám, že mám silnou tendenci vyhovět této žádosti, a proto vás prosím o toleranci. Vidím, že námitky nejsou tak razantní, abych to nemohl udělat. Prosím pana kolegu Grulicha, aby se ujal slova.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedající, děkuji za toleranci. Vážený pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, jsem pověřen, abych jménem klubu České strany sociálně demokratické protestoval, ostře protestoval proti manipulaci, která se prováděla při přípravě tohoto pro naše občany tak důležitého zákona.

V našem výboru, ve kterém jsem byl zpravodajem, jsme tento zákon projednali 1. března t.r., tedy téměř před 3 měsíci. Podobná situace byla i v celé řadě výborů ostatních. Přesto došlo k tomu, že zpravodajové k vypracování společné zprávy byly svoláváni až v tomto týdnu, a to telefonicky večer na osmou hodinu ranní, schůze začala jednat po půl deváté a neprojednal se ani jediný paragraf tohoto zákona. Přesto nám byla předložena vypracovaná společná zpráva.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: To ne, pane kolego, to musím zásadně odmítnout.

Poslanec Václav Grulich: Mluvím o schůzi společných zpravodajů, pane předsedající. Byla nám tedy na schůzi zpravodajů předložena společná zpráva, tato zpráva, kterou držím v ruce. Při tom se prokázalo jako fakt, že jeden výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tento návrh zákona vůbec neprojednal. Byl to jeden z výborů, kterému byl zákon přikázán. S protestem proti způsobu, jakým se manipulovalo, odmítla poslankyně Petra Buzková, zástupkyně a zpravodajka za výbor petiční, pro lidská práva a národností, takto vypracovanou zprávu podepsat. Poslanec Vyvadil, který byl "spoluzpravodajem" za ústavně právní výbor, vůbec nebyl přizván.

Protože jsme měli značné výhrady, na lavicích se nám objevila už ne společná zpráva, ale zpráva o projednání vládního návrhu zákona, kterým se mění... atd. Když jsem prolistoval tuto původní společnou zprávu a tuto tzv. zprávu o projednání, zjistil jsem, že se jedná o naprosto shodný materiál. Nyní nám je prezentována tato zpráva o projednání v určitých výborech, jsou tady jmenovány ústavně právní, branný a bezpečnostní, výbor petiční atd., ale je nám tato zpráva prezentována jako zpráva výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Takto sněmovna odhlasovala, že bude tento návrh zákona projednáván.

Ptám se tedy jménem klubu, proč vlastně byl tento zákon přikazován dalším výborům, když ke stanoviskům ostatních výborů, jimž předloha zákona byla přikázána, se vůbec nepřihlíží. Proč jsme se téměř 3 měsíce tímto zákonem podrobně zabývali, když zřejmě v této chvíli se jím budeme muset podrobně zabývat znovu, protože nebylo přihlédnuto k pozměňovacím návrhům, které poslanci v jednotlivých klubech vznášeli a které měly být zapracovány do společné zprávy.

Tímto způsobem je vyřazována sněmovna ze skutečné přípravy zákona. Pohříchu mně to připomíná to, co jsem slýchával, jak byly odhlasovávány zákony za dřívějšího režimu, že prostě legislativa připravila poslancům na lavice zákony, oni je přijali zvednutím ruky a mohli odjet na oběd, do divadla nebo domů. Myslím, že tímto způsobem je hrubě znevažována úloha poslance a za práci poslanců a poslanecké sněmovny jako celku je vydávána práce určité a zřejmě ne velké skupiny lidí.

Nic proti tomu, že skupina lidí, ať se jí říká čtyřka, devítka, dvanáctka nebo čert ví jak, něco vypracuje a předloží. Nechť to ale udělá včas, nechť se vládní návrhy nevracejí kamsi do nějakých čtyřek, kde se úplně změní, protože předloha, kterou jsme dostali na lavici, má velice málo společného s tím, co jsme pracně ve výborech projednávali.

Jestliže tam bylo zapracováno devadesát změn a celý zákon i s formálními závěrečnými paragrafy má osmdesát paragrafů, tak si jistě dovedeme představit, jak jednotlivé paragrafy byly dotčeny a do jaké míry byly změněny a pozměněny. Dobře víme z minulé praxe, že nejsme v stavu v tomto grémiu, v tomto počtu, který má čítat dvě stě poslanců, drobnou prací natolik vypracovat spolehlivý zákon, jestliže na poslední chvíli má devadesát změn a jestli tyto změny mají být se vší odpovědností posouzeny tak, aby neměly nepříznivé dopady na občany.

To jsou důvody, proč zásadně nesouhlasíme s takovým postupem, který pokládáme za hrubou manipulaci, a kde jsme vystavováni oprávněné kritice občanů, ale z velké části se nás tato kritika bude dotýkat neoprávněně. Chtěli bychom, aby toto varování před podobným postupem zaznělo. Samozřejmě, že si ponecháme své konečné rozhodnutí o svém přístupu k výsledkům tohoto projednávání návrhu zákona na závěr tohoto projednávání a jistě předseda našeho klubu přijde se stanoviskem, jak se poslanci sociální demokracie k tomuto takto nešťastně a nedůstojně projednávanému návrhu zákona zachovají. Děkuji vám za pozornost. (potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu poslanci Grulichovi.

Dovolte mi jenom několik poznámek. Sněmovna odhlasovala proceduru, kterou jsme použili v tomto volebním období, když se nepodařilo projednat návrh zákona ve všech výborech. Myslím, že sumarizace na straně 42 podkladu, který se jmenuje Zpráva o projednáváni vládního návrhu zákona o státní sociální podpoře ve výborech Poslanecké sněmovny, podává vyčerpávající informaci o tom, s jakými návrhy změn a nebo s jakými výsledky byl návrh zákona - tisk 1444 projednán ve všech ostatních výborech kromě výboru garančního.

Nicméně vyslechli jsme stanovisko. Dámy a pánové, v tomto okamžiku se táži zpravodaje garančního výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, pana poslance Václava Krásy, zda se chce ke zprávě a projednání ve výborech vyjádřit. Zároveň ho prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, což už se stalo. Děkuji a předávám mu slovo.

Poslanec Václav Krása: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, poslankyně a poslanci, dámy a pánové, dovolte, abych vás informoval o průběhu projednávání zákona o státní sociální podpoře - tisk 1444 - v jednotlivých výborech parlamentu.

Návrh zákona projednaly ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vládní návrh zákona neprojednal.

Dovolte mi nyní, abych vás informoval o průběhu projednávání v jednotlivých výborech. Rozpočtový výbor a hospodářský výbor přijaly usnesení totožná s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Branný a bezpečnostní výbor a zemědělský výbor ve svých usneseních vzaly na vědomí vládní návrh zákona s úpravami navrhovanými v usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Ústavně právní výbor přijal k tisku 1444 usnesení shodné s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, s úpravou § 24 odst. 1 a § 25 odst. 1, kde navrhl jiné koeficienty. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu přijal rovněž shodné usnesení s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví s tím, že navrhl vypuštění § 80 z tisku 1444. Zahraniční výbor vzal vládní návrh zákona, tj. tisk 1444, na vědomí. Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti doporučuje vyslovit s vládním návrhem zákona souhlas s řadou připomínek.

Dovolte nyní, dámy a pánové, abych reagoval na některé připomínky pana poslance Grulicha. Především je třeba říci, že schůzce zpravodajů nebyla předložena společná zpráva, ale pouze návrh společné zprávy, která byla projednávána. Protože se zpravodajové nedohodli na zněni společné zprávy, proto vám předkládám pouze Zprávu o průběhu projednávání v jednotlivých výborech.

Dále si ještě dovolím reagovat na to, že pan poslanec Vyvadil nebyl pozván na schůzku zpravodajů, protože se neúčastnil projednávání návrhu zákona ve svém výboru, tj. ve výboru ústavně právním.

Domnívám se, pane předsedající, vzhledem k tomu, že sněmovna odhlasovala, že budeme projednávat návrh zákona ve znění pozměňovacích návrhů výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, které máme uvedeny v tisku 1629, že můžeme otevřít rozpravu a případně vznášet další připomínky k tomuto tisku.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Konec konců tak jsme dnes po ránu usnesením rozhodli. Pan kolega Gross se hlásí s faktickou poznámkou, pak pan kolega Wagner a Vyvadil.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, aby nedošlo k mýlce, pan kolega Vyvadil se skutečně nezúčastňoval jednáni ÚPV, ale byl řádně omluven, neboť byl nemocný. Jiný náš zástupce v tomto výboru ho podrobně informoval o průběhu jednání, čili nebyl důvod, proč by na schůzku společných zpravodajů neměl být pozván. Funkce, do které byl ustaven jako společný zpravodaj nebo spoluzpravodaj, ho nikdo nezbavil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji za toto doplňující konstatování. Další poznámka - pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Samozřejmě vím, odkud vítr vane. Účastnil jsem se jednání, zabralo celé odpoledne. Pan ministr ví, že jsem podával procedurální návrh na přerušení. Nemohu za to, že na odložené části schůze - to se stává každému - mi bylo špatně a řádně jsem se omluvil. To už může být jiná věc, jestli jsem na druhou část nemohl být, ale kdyby byl předseda výboru korektní, připustil by to. Ale já nepočítám s korektním projednáním.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji, pan kolega Wagner, pan kolega Výborný. Dámy a pánové, až vyčerpáte kolo faktických poznámek, chystám se otevřít rozpravu, do které se přihlásilo zatím teprve 9 lidí. Prosím.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, dámy a pánové, vystupuji s procedurální otázkou.

§ 72 zákona o jednacím řádu říká: "Byl-li návrh zákona České národní rady projednán v několika výborech, mohou tyto výbory podat České národní radě společnou písemnou zprávu, kterou vypracují zpravodajové výborů nebo zmocnění členové výboru."

Tento postup z logiky vyplývá, není závazný. A to další už je závazné. Tento první krok byl učiněn a pak už je závazné "Jsou-li stanoviska výborů rozdílná, působí ústavně právní výbor k jejich sjednocení". protože první krok byl zvolen, stal se druhý krok závazným.

Ptám se předsedy ústavně právního výboru, jak postupoval, jestli se ujal této funkce. Pokud je nám známo, nikoliv.

Odst. 2 téhož praví "Nepodaří-li se stanoviska výborů sjednotit, sdělí to ústavně právní výbor předsedovi České národní rady, který může výbory požádat, aby se návrhem zákona znovu zabývaly".

Žádám předsedu sněmovny, aby sdělil, zda byl takto požádán. Domnívám se, že byl porušen zákon v dostatečné míře, aby se nemohlo pokračovat v jeho projednávání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte mi poznámku. Sám jste konstatoval, že první věta tak, jak je formulována se slovem mohou, nás nezavazuje k tomu, aby byl stoprocentně tento postup dodržen.

Nicméně s faktickou poznámkou se hlásí předseda ústavně právního výboru pan poslanec Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Dámy a pánové, dával jsem si závazek, že nevystoupím s žádnou faktickou poznámkou, ale nepřímo jsem byl obviněn z nekorektnosti. Pravdou je, že pan poslanec Jiří Vyvadil na svoji žádost se stal spoluzpravodajem ústavně právního výboru k tomuto tisku. Považoval jsem jeho žádost za rozumnou a je správné, aby takový tisk zpravodajoval také opoziční poslanec. Pravdou je, že pan poslanec nebyl přítomen při věcném projednávání tisku a souhlasím s tím, že onemocnět může každý. Pan poslanec Vyvadil v této věci ode mne neobdržel žádnou výčitku.

Ale pravdou také je, že pan poslanec Vyvadil se sám, aniž by ho k tomu kdokoliv nutil, týden předtím vzdal své funkce zpravodaje, takže nebyl žádný důvod ho na schůzku zpravodajů poslat. Vyzývá-li mě pan poslanec Vyvadil ke korektnosti, tak by měl korektně sněmovně sdělit, zda je pravda, že se funkce zpravodaje sám vzdal. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Vyvadil se hlásí.

Poslanec Jiří Vyvadil: Zdá se, že prospěje věci, když se realizuje to, co už v úvodu této schůze naznačil předseda klubu - že bude nejmoudřejší obstruovat. Pane kolego, zdůraznil jsem tehdy, když jsem podával procedurální návrh na přerušení a odročení bodu, že pokud tomu nebude vyhověno, rezignuji na funkci zpravodaje. Takhle to bylo chápáno. Vy jste včera tady tři věci nebyl schopen pochopit, připusťte, že jste možná nepochopil ani toto teď.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Wagner, Kolářová, Benda.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, omlouvám se, ale mluvíme-li o korektnosti, pak ji nezbytně nutně požaduji od předsedajícího. Předsedající porušil zákon o jednacím řádu v tu chvíli, kdy po mém posledním vystoupení komentoval toto vystoupení a pan kolega Výborný, předseda ústavně právního výboru, neodpověděl na otázku, která mu byla zadána, čímž prokázal, že ve věci meritorní postupuje nekorektně. To je horší než jako ve věci nemeritorní.

Rád bych mu onu otázku zopakoval a panu předsedajícímu zopakoval, že postup podle věty první § 72 odst. 1 byl zvolen, jehož důkazem jsou slova zpravodaje, který připustil, že návrh společné zprávy byl podán. Tímto byl zahájen proces podle § 72 odst. 1 věty první a tím se stává závaznou věta druhá. Ptám se proto předsedy ústavně právního výboru, jestli takto postupoval. Nebude-li zákon v tomto směru dodržen, je to důvod k patřičnému postupu podle jiného zákona. Děkuji.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. l když vám to možná někdy ani nepřijde, jsem také poslanec a mám právo ve sněmovně vystoupit. Když někomu položíte otázku, nemůžete ho donutit, pokud nechce, aby na ni odpověděl. Hlásila se paní kolegyně Kolářová, potom pan poslanec Benda.

Poslankyně Milena Kolářová: Omlouvám se, jako zpravodajka ústavně právního výboru jsem se chtěla vyjádřit k tomu, jak to bylo skutečně se zpravodajskou zprávou, ale ono už to tady zaznělo. Mám pocit, že místo toho, abychom projednávali zákon věcně, bavíme se zde o proceduře, která dle mého názoru jako zpravodajky ÚPV, a nejenom dle mého názoru, potvrzuji slova pana předsedy - byla korektní. Ale dál už k tomu nebudu vystupovat.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pan poslanec Benda.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v podstatě se musím zastat předsedy ústavně právního výboru v tuto chvíli. Je-li zde někdo vyzýván, že měl být pan poslanec Vyvadil přizván na poradu zpravodajů, pak by musel být zpravodajem. Během procedurálních námitek, které tady probíhaly, jsem si došel nahoru na ústavně právní výbor ověřit, že v zápise je, že jste se své zpravodajské funkce vzdal. Je mi jedno z jakých důvodů, jestli jste se tehdy domníval, že to je korektní nebo nekorektní, to je vaše věc. Ale není pak povinností nikoho vás zvát, pokud nejste zpravodajem. To za prvé.

Za druhé k panu poslanci Wagnerovi. Myslím si, že ani on nemá právo zadávat jiným poslancům otázky.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP