Čtvrtek 25. května 1995

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, dovolím si krátce reagovat na jednotlivé připomínky. Snad to usnadní průběh závěrečného projednání.

Přijímám první připomínku, bez vyznání lásky - slovo "vykoná" je určitě přesnější.

Nepřijímám druhou připomínku s přesvědčením, že povinnosti, které vyplývají z jakékoli nehody se musí hlásit policii, že to do tohoto zákona, který stanoví specifika, kam se musí navíc hlásit jednotlivé typy škod nebo nehod, nepatří.

Pokud jde o připomínky jachtingu, jednoho z lobbystických center, musím říci, že jsme o nich dlouho a všestranně diskutovali a nemohu tyto připomínky podpořit.

Pokud jde o kanál, nepřikláněl bych se k žádným argumentům, které zde byly řečeny, kromě jednoho. Je to jediná vodní cesta v tomto seznamu nebo v této zákonné normě, která de facto neexistuje. Tento zákon ji ani nepostaví, ani na ni nic nezmění. Pokud je toto kritérium určující pro poslance, kteří budou rozhodovat, nemám nic proti tomu, když tato neexistující vodní cesta nebude v zákoně uvedena. Neboli, souhlasím se změnou.

Pokud jde o požadavky týkající se výjimek pro armádu, budu velmi stručný. Znění, které nám bylo znovu navrženo, říká, že zákon by měl platit v příslušných paragrafech i pro armádu, pokud si armáda svými předpisy nestanoví jinak. Já jsem přesvědčen, že je to legislativně špatně. Je to podobné, jako to bylo v ostatních zákonech. Znamená to, že platí zákon, ale pro určité typy vozidel podzákonnou normou neplatí. Proto tuto připomínku nepřijímám.

Myslím si, ve srovnání s ostatními vodními cestami, že Berounka je významnou využitelnou vodní cestou. Nesouhlasím s námitkou pana kolegy Šolera. Myslím, že to je všechno.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Holubovi, aby se vyjádřil k rozpravě a případně přednesl závěrečné slovo.

Poslanec Josef Holub: Děkuji za slovo. V rozpravě vystoupilo celkem 7 poslanců. Prvních pět předneslo pozměňovací návrhy, poslední dva jenom podpořili nebo nepodpořili některý z návrhů, který byl přednesen.

Jako první kdo vystoupil a zároveň přednesl pozměňovací návrhy byl pan poslanec Frank. Jeho pozměňovací návrh v prvním případě je k § 25 odst. 2 písm. d), kde stávající text "podrobil se zkoušce" žádá vypustit a nahradit jej novým textem "vykonal zkoušku". Pan ministr se vyjádřil kladně, já se vyjadřuji také kladně.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, abyste se zaregistrovali, budeme hlasovat.

Zahájil jsem 128. hlasování.

Ptám se, kdo pozměňovací návrh podporuje. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 130, proti nikdo, zdrželi se 2 poslanci.

Poslanec Josef Holub: Jenom pro upřesnění, bylo to k tisku 1540. Přesně to zní "vykoná zkoušku" (pro zápis, aby nedošlo potom k nějakému pochybení).

Druhý pozměňovací návrh pana poslance Franka je k tisku 1741, to znamená ke společné zprávě, kde do nově navrhovaného odstavce 2) § 31 za druhou větu před slova "ohlašovací povinnost" navrhuje vložit novou část, která zní: "v případě, že při nehodě došlo k újmě na zdraví nebo smrti účastníků na vodní cestě, je vůdce plavidla a provozovatel plavidla povinen oznámit tuto skutečnost též místně příslušnému orgánu činnému v trestním řízení". Odstavec pokračuje "ohlašovací povinnost se nevztahuje atd.". Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Zahájeno 129. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro 32, proti 72, zdrželo se 40 poslanců.

Poslanec Josef Holub: Druhý, kdo vystoupil v rozpravě a zároveň přednesl pozměňovací návrhy, byl pan poslanec Trojan Zdeněk. Přednesl 3 pozměňovací návrhy. Všechny byly obsaženy v materiálu, o kterém jsem hovořil (75 pozměňovacích návrhů, které projednal výbor hospodářský i výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí). Ani jeden nebudu doporučovat. Pan ministr se už také vyjádřil.

První z pozměňovacích návrhů žádá v § 9 odst. 1 druhá věta na počátku zařadit nový text: Malým plavidlem se rozumí plavidlo, jehož délka přes všechno nepřesahuje 24 metrů a které není určeno nebo používáno k vlečení,... text dále pokračuje. Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Hlasujeme o všech třech bodech najednou? (Hlas: Jednotlivě.) Jednotlivě. Souhlas. Je zahájeno 130. hlasování.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 47, proti 79, zdrželo se 23 poslanců.

Poslanec Josef Holub: Druhý pozměňovací návrh je k § 9 odst. 4 písm. a), kde se žádá nový text: Malé plavidlo, jehož návrhová rychlost je nižší než 20 km/hod a celková hmotnost nižší než 5000 kg (dále jen vybrané malé plavidlo). - Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji vzhledem k tomu, co jsem říkal.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 131. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 42, proti 78, zdrželo se 27 poslanců.

Poslanec Josef Holub: Poslední pozměňovací návrh, který přednesl pan poslanec Trojan Zdeněk, je rovněž k § 9 tisku 1540 a žádá zařadit nový odst. 5 ve znění: Vybrané malé plavidlo bude evidováno, pokud o to požádá jeho vlastník. - Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 132. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 45, proti 87, zdrželo se 17 poslanců.

Poslanec Josef Holub: Třetím, kdo přednesl pozměňovací návrh, byl pan poslanec Litomiský, který žádá z přílohy č. 2 tisku 1540 vypustit bod č. 7, který je tam uveden až na konci a který zní: Průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe. - Pan ministr tento pozměňovací návrh doporučuje, já ho také doporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 133. hlasováni.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat, pro hlasovalo 95, proti 21, zdrželo se 30 poslanců.

Poslanec Josef Holub: Jako čtvrtý vystoupil a přednesl pozměňovací návrh pan poslanec Fejfar Tomáš. Žádá o to, aby v tisku 1540 v části VIII. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení, byl upraven text § 47 ve znění: Ustanovení 9 až 21 a 24 až 27 se vztahují i na plavidla Armády ČR, jejich vůdce a členy posádek, pokud předpisy ministerstva obrany nestanoví jinak. - Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 134. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat, pro hlasovalo 39, proti 36, zdrželo se 73 poslanců.

Poslanec Josef Holub: Jako pátý v rozpravě vystoupil a přednesl pozměňovací návrh pan poslance Šoler, který žádá vypustit z přílohy č. 2 z tisku 1540 bod č. 5. který má znění: Vodní tok Berounky od říčního kilometru 37 po přístav Radotín. - Pan ministr nedoporučuje, já také nedoporučuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o hlasováni č. 135.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 26, proti 58, zdrželo se 60 poslanců.

Poslanec Josef Holub: Vyčerpali jsme všechny pozměňovací návrhy a můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona o vnitrozemské plavbě podle sněmovního tisku 1540 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1741 a schválených pozměňovacích návrhů. Jedná se o 136. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 130, proti 10, zdrželo se 11 poslanců. Zákon byl schválen.

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu společnému zpravodaji. Máme před sebou ještě dva body. Pan ministr je připraven, ale pan společný zpravodaj tu není.

Nebude-li společný zpravodaj, přivoláme pana místopředsedu Kalvodu k projednání posledního bodu. Není tu ani jeden, ani druhý, takže prosím, abyste zůstali na místě. Kdo dřív přijde, bude dřív zařazen.

Pan ministr si přeje pronést závěrečné slovo. Prosím, aby se ujal slova.

XXIX.

Vládní návrh státního závěrečného účtu České republiky

za rok 1994

(Závěrečné slovo)

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve svém závěrečném slově reagoval na diskusi, která odezněla k návrhu státního závěrečného účtu za rok 1994.

Především bych vám všem chtěl poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali projednávání tohoto velmi důležitého dokumentu. Chtěl bych říci, že v diskusi se objevila celá řada (já už jsem to slovo jednou ve sněmovně použil) evergreenů, které hovoří o tom, že ten přebytek je fiktivní, že čísla, která uvádí vláda, by měla být jiná, kvalifikovanější apod. Chtěl bych říci, že ten přebytek není fiktivní. Ten přebytek je skutečně reálný. Je vykázaný. Naše čísla jsou srovnatelná se světovým i statistikami. Náš statistický úřad je hodnocen a spolu s tím celá statistika, kterou používáme, jako nejlepší ze statistických úřadů Emerging Markets v poslední době. Čili nevím, po čem se v tomto případě volá.

Chtěl bych upozornit některé pány poslance, že sociální fond u nás není, takže nerozumím tomu, že jsme ukusovali koláč z nějakého sociálního fondu. Je třeba si uvědomit, že pokud máme systém placení sociálního zabezpečení na principu Pay as Go, tzn. na principu mezigenerační solidarity, tak všechny tyto úvahy jsou absolutně falešné. Navíc ani zákon o tomto není žádný. Takže ze sociálního fondu se nic nebere. Je to všechno součást státního rozpočtu.

Takže to je ten evergreen, o kterém jsem hovořil, který se zde objevuje vždy a z toho se odvozuje jakási fiktivní úloha a počítá se, co všechno použil rozpočet jinak apod. To odmítám. Je to samozřejmě - abych použil slova pana poslance Krause neumětelské.

Pokud jde o obce, bylo zde řečeno, že je zvýšené napětí v obcích. Rozlišme dvě věci. Rozlišme to, že bychom chtěli celou řadu věci velmi rychle obnovit, postavit, udělat, vylepšit atd., a co je to skutečné napěti mezi příjmy a výdaji obcí. Trvám na tom, že v obcích je nejdynamičtější vývoj příjmů a jsou pro to podklady. Když budete hovořit se kterýmkoli starostou, který je trochu objektivní, řekne vám, že obce nikdy tolik peněz, co mají nyní, neměly. Jsou pro to data. Druhá strana věci je to, že bychom chtěli něco změnit rychleji. V tomto smyslu ovšem jsme všichni dáni pod určité rozpočtové omezení, jsou pro nás směrodatná čísla, která jsou o daňových výnosech.

Paní poslankyně Mazalová přišla s kauzou, že je nutno stavět nové ústavy sociální péče a na to dát peníze z toho titulu, že budeme vracet tyto objekty, které jsou restituční. Mám lepší nápad. Existuje spousta nevyužitých nemocnic, existuje spousta nevyužitých lůžek. Jsou na to velmi přesvědčivá čísla a důkazy. Změňme část těchto nemocnic na tyto ústavy, na domovy důchodců apod. a nestavějme něco zbytečně. Využijeme tím tyto existující fondy a stávající nemocnice, které mají potíže z toho, že mají nevyužitou část lůžkového fondu a v důsledku toho mají vlastně fixní náklady a nemají výkony, mají určitou ztrátu. Učiňme toto. Je to daleko jasnější a lepší řešení, efektivnější ze všech hledisek. Samozřejmě že tam, kde bude potřeba řešit zbytky, protože regionálně to nebude asi všude fungovat, bude třeba počítat - samozřejmě o tom víme - s některými prostředky z rozpočtu.

Pan poslanec Recman mi položil několik otázek. Především jedna, která se objevuje ve zprávě Nejvyššího kontrolního úřadu, bohužel také trochu zjednodušeně. My zprávu o dani z přidané hodnoty samozřejmě připravíme, nicméně je třeba si uvědomit jednu klíčovou věc.

Pokud rozlišujeme a vidíme, že jsou zde celnice a finanční úřady a vztah finančních úřadů k DPH je minusový a jakoby celnice všechno vybíraly, je třeba si uvědomit jednu klíčovou věc. Celnice nejsou oprávněny k tom u, aby dělaly tzv. nadměrné odpočty, aby tuto daň vracely a vyúčtovaly. Ty pouze vybírají a přes finanční úřady jde celý mechanismus vracení daně při exportu, při nadměrných odpočtech atd. Toto je tímto samozřejmě zkreslené. Máme obratová čísla, která jsou samozřejmě jiná. Ale toto by měl Nejvyšší kontrolní úřad také vědět.

Nová rozpočtová pravidla budou, pracujeme na nich. Jsou v současné době dva hlavní problémy, pro které nemůžeme nebo nechceme v této etapě pravidla uspěchat. První jsou vyšší územně samosprávní celky. Bylo by asi obrovsky chybné, kdybychom udělali nyní nová rozpočtová pravidla a po zřízení vyšších územně samosprávních celků jsme dělali nová. Je třeba vymezit kompetence vyšších územně samosprávních celků a udělat na to nová rozpočtová pravidla.

Kdy bude oddělené evidování rozpočtů obcí a okresních úřadů: Za závěrečný účet roku 1994 toto oddělení máme. Pokud jde o rozpočet na rok 1996, uvažujeme o tom, že bychom udělali oddělené rozpočty obcí a měst a rozpočtů okresních úřadů, které by vlastně byly z tohoto hlediska součástí centrálního rozpočtu, protože jsou to vlastně orgány státní správy. Nicméně to vyžaduje určité změny i v některých zákonech.

Jsem trochu smutný z toho, že sněmovna je odhodlána spíš rozdávat než šetřit peníze daňových poplatníků. Pozměňovací návrhy, které byly předneseny, některé byť byly dobře myšlené, jsou bohužel nedobré z toho důvodu, že nerespektují to, že první čtyři položky, které jsou v návrhu závěrečného účtu ve společné zprávě i ve vládním návrhu, vyplývají ze zákona. Usnesení sněmovny tento zákon nemůže změnit. Byť byly pozměňovací návrhy velmi dobře myšleny a chtěly vypustit třeba tyto čtyři body, toto prostě nejde. Z tohoto hlediska jsou nevyhovující.

Když už si mohu zde dnes večer trochu vylít srdce, byl bych nejraději - ale ten návrh nepadl bohužel žádný - kdyby kromě čtyř položek, které jsou ze zákona, všechno ostatní bylo převedeno do vládní rozpočtové rezervy, aby vláda měla manévrovací prostor jak z hlediska měnového, tak z hlediska některých potřeb. Bohužel tento návrh zde nezazněl. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím společného zpravodaje výborů, aby se vyjádřil k rozpravě a přednesl závěrečné slovo.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážení kolegové a kolegyně, v rozpravě ke státnímu závěrečnému účtu vystoupilo 14 poslanců, z nichž 7 poslanců předneslo pozměňovací návrhy a ostatní vystoupili bez toho, aby přednesli pozměňovací návrh.

Jako první vystoupil pan kolega Kraus, který přednesl návrh, o němž bohužel nelze vůbec hlasovat. Pan kolega Kraus se na mne nebude zlobit, ale opravdu to není žádný trik z mé strany nebo pokus o obstrukci. Opravdu nelze hlasovat, protože ve svém návrhu opomněl položky, které jsou ve vládním návrhu uvedeny jako a), c) a d) a které jsou vlastně položkami obsaženými v zákoně o státním rozpočtu, který jsme schválili před Vánocemi minulého roku, a tudíž nemohou být opomenuty. Celý jeho návrh tedy padá.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec souhlasí.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako druhá vystoupila paní kolegyně Mazalová, jejíž návrh není úplný.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Promiňte, pane kolego. Paní kolegyně Mazalová chce upřesnit.

Poslanec Tomáš Ježek: K tomu jsem ji chtěl vyzvat, protože bude možné o něm hlasovat, až to upřesni.

Poslankyně Gerta Mazalová: K mému návrhu: Na sociálním pojištění se vybralo přes 12 mld. korun, takže splácení státního dluhu na účet této částky mi připadá poněkud nepřijatelné. Chtěla bych upřesnit návrh, že by mohla event. tato částka být převedena z rezervy pro Státní fond tržní regulace - je to přesně částka 350 mil. korun - nebo pak snížením poplatků.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Počkejte, paní kolegyně. Vy můžete jen upřesnit svůj pozměňovací návrh. Jestli dovolíte, neříkejte prosím vás "mohlo by se".

Poslankyně Gerta Mazalová: 350 mil. z rezervy pro Státní fond tržní regulace na úpravu restitucí.

Poslanec Tomáš Ježek: Návrh zformuluji, aby se o něm dalo hlasovat. Paní kolegyně Mazalová navrhuje, aby částka 349,2 mil. Kč byla použita na výstavbu Ústavu sociální péče, který se navrací původním majitelům, restituentům, a aby tato částka byla financována tím, že se vypustí z vládního návrhu písm. h) ve výši 350 mil. Kč, částka určená pro Státní fond tržní regulace.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, předpokládám, že se jedná o dva samostatné návrhy. Jeden zazněl v rozpravě, druhým jste to teď upřesnil. Paní kolegyně, je to tak?

Poslanec Tomáš Ježek: Je to doplnění návrhu z rozpravy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Když budeme hodně tolerantní, tak to vezmeme, ale prosím, aby to bylo odděleno od sebe.

Poslanec Tomáš Ježek: Ano, pane místopředsedo, budeme muset být tolerantní i v jiných případech, jak za chvilinku uvidíte. (Smích.)

Prosím, dávám hlasovat o návrhu paní kolegyně Mazalové s tím, že pan ministr financí s tím nesouhlasí a já také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Zahájil jsem 137. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 27, proti 84, zdrželo se 40 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Děkuji, můžeme pokračovat. Jako třetí vystoupil pan poslanec Hájek, který přednesl návrh, který je zcela konzistentní, dá se o něm hlasovat, což je ke cti pana kolegy Hájka, který chyby početní nedělá. Navrhuje z vládního návrhu - prosím, abyste měli návrhy oba před očima, jak vládni návrh, tak společnou zprávu - vypustit položky pod písm. e), f), g), i), j). Tím vznikne částka ve výši 7 mld. 533 604, kterou navrhuje převést do státních aktiv. To je ten text, který nahrazuje bod 2 vládního návrhu. Toto je myšlenka. Ještě jednou - vypustit e), f), g), i), j), tím se získá částka 7 mld. 533 604, která má přijít do státních aktiv. Pane místopředsedo, můžeme hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Teď musíme být tolerantní sami k sobě. Ještě stanoviska.

Poslanec Tomáš Ježek: Pan ministr financí nesouhlasí.

Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník: Když už je tady tak obrovská míra tolerance, říkal jsem, že kdyby pan poslanec Hájek místo státních aktiv tam používal vládní rozpočtová rezerva, tak bych s tím souhlasil. To by byl můj návrh.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec Hájek upřesní svůj pozměňovací návrh.

Poslanec Josef Hájek: Nikoliv, jen malou glosu. Pane ministře, až budu já dělat ministra, budu říkat to, co vy. A vy budete říkat to, co já, až budete dělat opozičního poslance.

Poslanec Tomáš Ježek: Mně se teď velmi ulevilo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím o vyjádření společného zpravodaje.

Poslanec Tomáš Ježek: Společný zpravodaj nesouhlasí.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 138. hlasování.

Kdo podporuje tento návrh? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 48, proti 65, zdrželo se 42 poslanců.

Poslanec Tomáš Ježek: Jako 4. vystoupil pan poslanec Recman, který přednesl několik návrhů. Budeme muset o nich hlasovat po jednom, neboť jsou odlišné, týkají se různých věcí.

Jako první návrh přednesl návrh, aby v bodě II. vládního návrhu byl nahrazen středník čárkou a doplněn stávající text textem "s výjimkou Státního fondu kultury České republiky". Na vysvětlení říkám, že z toho všeho, co navrhuje, abychom vzali na vědomí, pan kolega Recman nechce vzít na vědomí Státní fond kultury, aby bylo jasno, o čem hlasujeme.

Můžeme dát hlasovat, pane místopředsedo. Já nesouhlasím, pan ministr financí také ne.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Jedná se o 139. hlasování.

Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat - pro hlasovalo 27, proti 78, zdrželo se 47 poslanců.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP