Čtvrtek 25. května 1995

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je v podstatě jedno, u kterého z projednávaných bodů předložím problém, na nějž jsme v jakési veřejné debatě s panem ministrem Vodičkou narazili, a který je zásadním problémem pro každý ze sociálních zákonů, v nichž se jisté nároky řídí životním minimem.

U životního minima se praví, že je to částka, pod kterou když klesne příjem, tak se jedná o stav životní nouze. Jestliže ten výpočet onoho minima je proveden špatně, pak je nouze předpokladatelná okamžitě a ve všech případech.

Pane ministře, my jsme v oné veřejné debatě zmínili věc, že statistika jako podklad pro výpočet minima zahrnula naturální příjem potravin pro každého občana této země tak, že 20% spotřeby potravin každého občana je zahrnuto jako naturální příjem. Tuto skutečnost jsem vám řekl a vy jste ji hájil tím, že ji takto připravil nezávislý statistický úřad. Má to malý háček. Ten úřad není nezávislý, ten úřad je orgán státní správy a ten úřad je podřízen vládě České republiky. Ještě pořád. A i kdyby to tak nebylo, kdyby doopravdy byl nezávislý, tak tuto věc musí zodpovědná vláda vzít na vědomí, protože ve všech případech, kde se věci řídí životním minimem, by byli občané, už tak postiženi nouzí, postiženi nadbytečně. Takže se vás ptám, skutečnost vám je známa zhruba měsíc nebo déle, nebyla-li vám známa předtím, než jsem vás na ni upozornil, jak jste věc řešil a je-li předpoklad, pokud jste ji ještě neřešil, že bude řešena včas, aby nedošlo ke zbytečné újmě řady našich spoluobčanů. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nikdo jiný se do rozpravy nehlásí, takže rozpravu končím. Ptám se společného zpravodaje, jestli potřebuje čas na zpracování. Nepotřebuje. Takže se ptám pana ministra, jestli chce vystoupit se závěrečným slovem. Ano. Prosím, aby se ujal slova.

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička: Velice stručně, vážený pane předsedající.

Příspěvek na nájemné kryje rozdíl mezi nájemným platným v první den kalendářního pololetí a nájemným, které bylo odváděno nebo placeno v prosinci 1993. Tento rozdíl zde pan poslanec Vorlíček uváděl.

Pokud zmiňuje, že je také příspěvek ve výši 70 korun na nájemné, pak to pro mne svědčí pouze o jediném: že nájemné stále ještě je v České republice velice nízké, o čemž by mohli nejlépe hovořit majitelé domů, kteří musí tyto domy udržovat.

Jednak je pochopitelné, že vždycky, jakmile se otevře zákon, který v sobě obsahuje sociální dávky, výší těchto dávek, budou padat návrhy, které tyto dávky budou zvyšovat. Není možné psát zákon pro příspěvek na nájemné, který by platil v Praze nebo ve městech nad určitý počet obyvatel, pro menší města či obce, kde také mohou mít nájemní byty s regulovaným nájemným.

Proto ty částky, které jsou stanoveny, přesně reagují o tu část, o kterou umožňuje vyhláška ministerstva financí zvýšit nájemné. O tu se zvyšují jednotlivé částky, které obsahuje zákon o nájemném.

Na dotaz pana poslance Wagnera - nevím, jestli jsem přesně rozuměl, na co se mě ptal - ale výše životního minima je stanovena tak, jak je stanovena. O tom, zda je stanovena málo, vysoko či nízko, by nejlépe pohovořili zřejmě sociální pracovnice nebo pracovnice obecních úřadů a městských úřadů, které vyplácejí dávky sociální péče, které se odvíjejí od životního minima. Ta úroveň je stanovena tak, že víceméně objektivně stanovuje hranici nouze nebo bídy nebo tu hranici. pod kterou, pokud se příjmově rodina nebo občan dostane, tak tato hranice je víceméně stanovena objektivně. Kritiky na výši životního minima, že je stanoveno velmi nízko, slyším pouze zde v této sněmovně. Mimo sněmovnu tuto kritiku neslyším. Podle mě je stanoveno životní minimum v České republice objektivně.

Závěrem tohoto krátkého vystoupení bych chtěl říci, že nesouhlasím s podaným pozměňovacím návrhem pana poslance Vorlíčka a žádám nebo apeluji na poslance, aby schválili zákon tak, jak je předložen ve znění společné zprávy dvou výborů, které se zodpovědně tímto zákonem zabývaly.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Nyní dávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Jarošovi, aby se vyjádřil k rozpravě a přednesl závěrečné slovo.

Poslanec Emil Jaroš: Děkuji. Pane předsedající, v rozpravě vystoupili dva poslanci, z nichž pan poslanec Vorlíček podal celkem 3 pozměňovací návrhy. Pan poslanec Wagner nedal žádný pozměňovací návrh, pouze vznesl dotaz směrem k panu ministrovi jako předkládajícímu tento návrh zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pane kolego, promiňte, poprosil bych pana kolegu Vorlíčka, aby upřesnil své návrhy, protože se mu nelíbí konstatace, že se jedná o 3 návrhy.

Poslanec Zdeněk Vorlíček: Vážený pane předsedající, byl bych rád, kdyby můj návrh byl chápán jako jeden komplexní návrh a hlasovalo se o něm jako o celku.

Poslanec Emil Jaroš: Výborně, tím se to zjednoduší. Já bych ho znovu zrekapituloval. Pan poslanec Vorlíček za prvé v bodě 5 § 6 odst. 3 navrhuje nahradit částku 170 Kč částkou 250 Kč, částku 210 Kč částkou 350 Kč a částku 250 Kč částkou 440 Kč.

Za druhé v bodě 7 § 8 odst. 1 nahradit částku 85 Kč částkou 125 Kč, částku 105 Kč částkou 175 Kč a částku 125 Kč částkou 220 Kč.

Za třetí v příloze č. 1 tabulku 2 použít pro jednočlennou domácnost jako novou tabulku č. 1, dosavadní tabulku č. 3 použít pro dvoučlennou domácnost jako novou tabulku číslo 2, pro vícečlennou domácnost vytvořit novou tabulku č. 3, takže u dosavadní tabulky č. 3 bude v jejím dosavadním posledním článku v prvním sloupci uvedeno 330 až 349 Kč, další čísla ve sloupcích řádků budou stejná. Přibudou další řádky.

Ptám se pana předkladatele, zdali mám rekapitulovat? Není třeba. Tato čísla jsou už ve stenozáznamu zachycena. Prosím, pane předsedající, abyste dal hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu jako o jednom celku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu zaregistrovali. Budeme hlasovat. (Poslanec Jaroš: Pan ministr se vyjádřil.) Zahájil jsem 126. hlasování.

Ptám se, kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh nebyl přijat. Pro hlasovalo 39, proti 67, zdrželo se 14, nehlasovalo 5.

Ještě jedna technická poznámka - kolega Tollner má náhradní kartu č. 11.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Emil Jaroš: Pane předsedající, můžeme nechat hlasovat o znění celého vládního návrhu zákona.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Zahájil jsem 127. hlasování. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh byl přijat. Pro hlasovalo 126, proti byl 1, nezdržel se nikdo, nehlasoval 1 poslanec.

Děkuji panu ministru Vodičkovi, děkuji panu společnému zpravodaji. Vyrovnali jsme se s bodem 26. Ptám se, jestli pan společný zpravodaj Ježek je připraven? Není-li, navrhuji, abychom projednali bod 28. Ptám se, zda-li je někdo proti? Není. Jedná se tedy o bod 28 podle schváleného programu, kterým je

XXXI.

Vládní návrh zákona o vnitrozemské plavbě

Předložený návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1540, nám odůvodní pan ministr dopravy Jan Stráský, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové..... (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pardon, pane ministře. Dámy a pánové, prosím o klid. Děkuji.

Ministr dopravy ČR Jan Stráský: Předložený návrh zákona nahrazuje právní úpravu z roku 1964 a upravuje komplexně podmínky provozování vnitrozemské plavby na vnitrozemských vodních tocích. Zákon zahrnuje tři oblasti: vymezení a členění vodních cest a jejich správy, podmínky podnikání a technickou oblast plavidel.

K první části. Podle stanovených kritérii dělí vodní cesty do dvou velkých skupin, a to na cesty sledované a na cesty ostatní. Pouze sledované vodní cesty člení na vodní cesty dopravně významné a vodní cesty účelové. Návrh zákona oproti dnešnímu stavu vyděluje péči o budování a další rozvoj vodních cest dopravně významných z působnosti ministerstva životního prostředí a svěřuje ji nově do působnosti ministerstva dopravy. Ministerstvu životního prostředí zůstává zachována veškerá stávající působnost ve vztahu k vodním cestám kromě zmíněné. Nová působnost ministerstva dopravy se vztahuje pouze na malou výseč vodních cest, zhruba na 900 km z celkové délky 7620 km vodních cest v České republice.

Oproti stávající právní úpravě se členění vodních cest výrazně zpřesňuje, čímž se zprůhledňují odpovědnost a povinnosti správců vodních cest.

K části druhé - podnikání. Vnitrozemská vodní doprava je zařazena mezi koncesované živnosti s plným režimem živnostenského zákona. Předkládaný zákon nestanovuje žádné další formy regulace této dopravy s výjimkou podmínky spolehlivosti podnikatele. Zavedení další regulace podnikání v tomto oboru není nutné vzhledem k současnému podílu tohoto druhu dopravy na přepravních výkonech vůbec.

Ten činí v současné době zhruba 1% z celkových přepravních výkonů.

K části 3. Předkládaný zákon klade důraz na technický stav plavidel a jejich provozní způsobilost. V souladu s praxí Evropské unie zavádí zákon tzv. klasifikaci plavidel, která přináší zjednodušení státní správy. Klasifikace plavidel, prováděná autorizovanou právnickou osobou, nahradí náročné technické prohlídky plavidel ke zjištění technické a provozní způsobilosti, kterou zatím zajišťovala státní správa.

Závěrem - předkládaná právní úprava je moderní právní úpravou odpovídající právu Evropské unie, kterou se nevytvářejí žádné administrativní bariéry pro podnikatele. Klade důraz především na technickou způsobilost a spolehlivost plavidel.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji, pane ministře. Dávám slovo společnému zpravodaji výborů, kolegovi Josefu Holubovi, aby odůvodnil předloženou společnou zprávu výborů, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1741.

Poslanec Josef Holub: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení přítomní, návrh zákona o vnitrozemské plavbě projednaly celkem tři výbory - branný a bezpečnostní, hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Při projednávání zákona bylo těmto výborům velice prospěšné i samo ministerstvo, které pomohlo shromáždit pozměňovací návrhy od všech dotčených organizací, i od těch tzv. lobbistických organizací. Dohromady jsme shromáždili na 75 pozměňovacích návrhů, ke kterým se pak sešla komise, která dala základ vzniku společné zprávy, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk 1741.

Doporučuji vám, abychom v tomto smyslu zákon projednali a předem mohu říci, že projednávání bylo podle mého názoru tak pečlivé, že bych vás chtěl poprosit, abyste se drželi předlohy tak, jak vznikla, a pokud možno se omezili v podávání pozměňovacích návrhů.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásili páni poslanci Frank, Trojan, Litomiský a Fejfar. V tomto pořadí se ujmou slova. Prosím kolegu Franka.

Poslanec Václav Frank: pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně a kolegové, já vím, že pan ministr Stráský mě nemá rád, ale věřím tomu, že se možná na některých věcech shodneme. Já tím samozřejmě nechci působit komplikace, ale jak říká pan společný zpravodaj - všichni dobře víme, že návrh zákona byl několikrát přepracováván a rodil se velice těžce.

Nicméně si jsem vědom toto, že jde víceméně o technický zákon, kterým samozřejmě nelze zajistit všechno. Přiznám se, že mi není znám statut Plavebního úřadu, zejména ve vztahu k oznamovací povinnosti či šetření možného trestného činu nebo možného podezření z jeho spáchání. Proto si přes nabádání společného zpravodaje dovolím předložit vám dva pozměňovací návrhy, které v celé soustavě uvedeny nejsou.

První je k § 25 odst. 2 písm. d), kde doporučuji stávající text "podrobil se zkoušce" vypustit a nahradit novým textem "vykoná zkoušku". Jako odůvodnění konstatuji, že se domnívám, že podrobení zkoušce nemůže být hlediskem pro vydání průkazu, pokud není přesně stanoveno, s jakým výsledkem. To, že se uchazeč podrobil předepsané zkoušce, je k získání průkazu samozřejmé, ale domnívám se, že zákon by měl jednoznačně stanovit, že takovou zkoušku buď složí nebo vykoná.

Druhý můj pozměňovací návrh je k § 31 odst. 2, kde do nově navrhovaného odst. 2 za jeho druhou větu před slova "ohlašovací povinnost" navrhuji vložit novou část, která zní: "v případě, že při nehodě došlo k újmě na zdraví nebo smrti účastníků na vodní cestě, je vůdce plavidla a provozovatel plavidla povinen oznámit tuto skutečnost též místně příslušnému orgánu, činnému v trestním řízení". Odstavec by pak pokračoval "ohlašovací povinnost se nevztahuje" atd.

Jako odůvodnění uvádím, že v odst. 1 zákonodárce definuje, co se pokládá za nehodu v provozu na vodní cestě. V této definici se také hovoří o újmě na zdraví nebo smrti účastníků. Dá se tedy důvodně předpokládat, že uvedené závažné následky mohou být způsobeny trestným činem obdobně jako v silničním provozu. V tomto druhém odstavci je pak ukládána i povinnost vůdci plavidla nebo jeho provozovateli zajistit, aby nehoda byla neprodleně ohlášena Plavebnímu úřadu, ale není již stanoveno, komu je uložena povinnost vyrozumět orgány činné v trestním řízení ani který orgán rozhodne, že zaviněním nehody v plavebním provozu byl spáchán trestný čin nebo že zde je podezření z jeho spáchání. Nehovoří se ani o tom, kdo provede neodkladné a neopakovatelné úkony, které by zaručily objektivní vyšetření nehody. Plavebnímu úřadu je nehoda pouze ohlášena a vzhledem k rozsahu vodních cest hrozí nebezpečí z prodlení. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Prosím, aby se slova ujal kolega Trojan. Připraví se kolega Litomiský.

Poslanec Zdeněk Trojan: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, pan zpravodaj zde hovořil o tom, že byly při přípravě tohoto zákona předloženy mnohé návrhy, z nichž některé byly respektovány, některé respektovány nebyly.

Já bych se chtěl odvolat i na to, co řekl pan ministr Stráský, a to, že zákon nepřináší žádné administrativní bariéry. Myslím, že to zcela neplatí v případě malých rekreačních plavidel. Byly to rovněž Český svaz jachtingu, Česká asociace námořního jachtingu a Český svaz vodního motorismu, které předkládaly určité návrhy na to, jak by měl zákon vypadat. Chci poznamenat, že v těchto svazech je celkem asi 15 tisíc členů a že provozují kolem 12 tisíc až 15 tisíc malých plavidel.

Dá se odhadnout, že ještě takové množství pravidel je provozováno mimo organizovaný sport. S ohledem na to, že jejich návrhy s výjimkou jediného nebyly akceptovány, s ohledem na to, že věřím, že tato sněmovna má pochopení pro rekreační sport i pro takový krásný sport, jakým je jachting a vodní motorismus, doporučuji, aby znovu zvážila, zda by nebylo rozumné podpořit požadavky těchto svazů a aspoň některé připomínky zohlednit a zapracovat do návrhu zákona. Já tady předkládám návrhy na tři pozměnění.

První změna by se týkala § 9/1. odst., kde by druhá věta na počátku měla nový text, který by zněl: malým plavidlem se rozumí plavidlo, jehož délka přes všechno nepřesahuje 24 m a které není určeno nebo používáno k vlečení, - a text by pokračoval. Tím, že zvětšíme parametry, které definují malé plavidlo, pomůžeme plachtařům a zůstaneme v mírách, které připouští norma ISO/TC a které předpokládá i návrh směrnice Evropské unie pro rekreační pravidla. Dostáváme se pouze k horní hranici těchto doporučení.

Dále navrhuji, aby byl změněn text v odst. 4 písmeno a) - to je tentýž § 9, odst. 4 písmeno a) - malé plavidlo, jehož návrhová rychlost je nižší než 20 km/h a celková hmotnost nižší než 5000 kg (dále jen "vybrané malé plavidlo"). Zde si dovolím konstatovat, že jako technik považuji tuto definici za daleko preciznější a jasnější. Je v podstatě v souladu i s definicemi, které používají jiné evropské státy. Tento text přesně odpovídá znění, které je v holandském zákonu. Není vhodné používat k definici malého plavidla velikost oplachtění. Toto hledisko je použito pouze v Maďarsku.

A konečně do tohoto § doplnit nový 5. odstavec: "vybrané malé plavidlo bude evidováno, pokud o to požádá jeho vlastník". Tato záležitost je v souhlasu s potřebami vlastníků plavidel, která mají velkou hodnotu a u nichž je zájem jejich majitele na tom, aby bylo evidováno a v případě odcizení nebo nějakého poškození bylo jasné, o jaké plavidlo nebo o plavidlo kterého vlastníka se jedná. Děkuji vám za pozornost a věřím, že získám podporu pro tyto předložené pozměňovací návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Slova se ujme kolega Litomiský, připraví se kolega Fejfar.

Poslanec Jan Litomiský: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené kolegyně a kolegové, dovoluji si vám předložit pozměňovací návrh k předloženému návrhu zákona, a to vypustit z přílohy 2 bod č. 7 průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe. Mám proto tento důvod. Příloha č. 2 rozvádí § 3 odst. 5 navrhovaného zákona a obsahuje seznam dopravně využitelných vodních cest. Vodní cesty jsou v § 2 odst. 1 definovány jako vodní toky a jiné vodní plochy, na kterých je možno provozovat plavbu s odkazem na § 31 vodního zákona. Vodní cesta je tedy v navrhovaném zákoně definována jako reálně existující věc v terénu, vykazující určité reálné znaky a vlastnosti, nikoli jako idea na papíře nebo v hlavách projektantů. Této definici pojem průplavní spojení Dunaj-Odra-Labe neodpovídá. V současné době je předpokládaná trasa průplavu Dunaj-Odra-Labe zanesena v územním plánu a její případná revize podléhá odbornému posouzeni v rámci správního řízení na základě stavebního zákona. Ochrana této idee zahrnutím do zákona o vnitrozemské plavbě navrhovaným způsobem je bezdůvodná, právně nečistá a je v kolizi se zákonem o územním plánování, jakož i s dalšími zákony a může v budoucnu způsobit jenom věcné i právní komplikace.

Podle mého názoru navrhovaný kanál Dunaj-Odra-Labe nemůže být v budoucnu nikdy ziskový a nenahradí železniční ani silniční spojení, jemuž by mohl konkurovat jen za cenu masivních státních dotací. Dnešní moravské toky by proměnil v umělou stoku do níž by bylo nutno čerpat obrovské množství vod z Dunaje proti proudu. Nevěřím, že by do tohoto díla někdy investoval soukromý kapitál. Pokud by mělo být uskutečněno, pak jenom za peníze daňových poplatníků ve prospěch betonářské lobby, která tento projekt prosazuje. Již dnes představuje územní plán trasy kanálu Dunaj-Odra-Labe nesmírné břemeno jak pro obce, tak pro soukromé vlastníky, kteří nemohou po dlouhá léta zablokované pozemky využít podle svých záměrů. Prosím tedy váženou sněmovnu, aby situaci obcí a obyvatel tohoto území ještě více neztěžovala a uvedené ustanovení zákona vypustila.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Fejfara, připraví se kolega Šoler.

Poslanec Tomáš Fejfar: Vážený pane místopředsedo, vážení ministři, kolegové, kolegyně, bude velmi stručný a navrhnu změnu. Je to jedna z nezařazených připomínek, které byly odhlasovány v branném a bezpečnostním výboru. V části 8 společná, přechodná a závěrečná ustanovení upravit text § 47 ve znění: Ustanovení §§ 9-21 a §§ 24-27 se vztahují i na plavidla armády České republiky, jejich vůdce a členy posádek, pokud předpisy ministerstva obrany nestanoví jinak.

Já bych chtěl poprosit sněmovnu, která už v jednom případě netolerovala armádě určité výjimky, co se týkalo nákladních a osobních aut, aby v případě vojenského loďstva všimněte si, jak jsem tolerantní, neříkám námořnictva - nebyla tak rigidní jako minule a tento návrh schválila. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Šolera, jinou přihlášku do rozpravy už nemám.

Poslanec Jiří Šoler: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, vážené poslankyně, vážení poslanci. Stejně jako předřečník se ujmu jednoho z nezařazených návrhů do společné zprávy. Je to návrh číslo 2 a to v příloze č. 2 vypustit bod 5. Bod 5 definuje jako dopravně významně využitelnou cestu vodní tok Berounky od říčního kilometru 38 do přístavu Radotín. Situace je taková, že jedním z projevů komunistické gigantománie byla představa splavení Berounky až do Plzně, aby bylo možno reaktorové nádoby z Plzně vozit vodní cestou nejlépe až do Černobylu či do podobných míst. Toto bylo později zavrženo, ale přesto zůstala vodní cesta z Radotína do Berouna. Domnívám se, že tato vodní cesta, pokud by se realizovala, tak by sloužila zejména k vývozu kameniva či cementu někam do Německa, že by v žádném případě neposloužila této zemi.

Proto se domnívám, že realizovat tuto cestu je zbytečné. Berounka je samozřejmě splavná od ústí do přístavu Radotín, což je myslím 1 km, to je naprosto v pořádku. Splavňování toho zbytku mi připadá naprosto zbytečné, proto navrhuji bod vypustit. Pokud dojde ke změnám v ostatních bodech, tak přečíslovat podle potřeby. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Přihlásil se pan kolega Seifer, dále pan kolega Zubek.

Poslanec Pavel Seifer: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se připojit k návrhu na vypuštění z přílohy II odst. 7. Jedná se o průplavní spojení Dunaj - Odra - Labe.

Z materiálu vyplývá, že jde o spojení, které není realizováno a jehož účinnost je jak ekologická, tak ekonomická; není vypracována na takové úrovni, aby bylo možné zařadit do zákona (a příloha zákona je součástí zákona) tuto vodní trasu jako trasu, která je, jak zde čtu, dopravně významná a užitelná vodní cesta.

Moc se přimlouvám za vypuštění tohoto odstavce. Jinak si myslím, že zákon jako takový je vhodný k přijetí, protože je potřebný. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Prosím kolegu Zubka.

Poslanec Leopold Zubek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych reagoval na vystoupení kolegy Litomiského a případně i kolegy Seifera.

Kolega Litomiský se zmiňoval o tom, že myšlenka průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe je výsledkem betonářské lobby. Kdo zná průplavy, tak ví, že toho betonu na průplavní cestě je poměrně malé procento, takže betonářské lobby by se jistě orientovalo na jiné stavby, než na průplav nebo vodní cestu, chcete-li.

Další poznámka je k hájení průplavního spojení. Hájení území průplavního spojení Dunaj - Odra - Labe samozřejmě neznamená průplavní uzávěru. To je něco úplně jiného. V tomto území se může podnikat, maximálně se omezuje nějaká velká výstavba typu komunistických gigantických staveb, ale drobná výstavba se samozřejmě v takovéto stavbě povoluje. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Do rozpravy žádná další přihláška není. Rozpravu končím. Táži se zástupce navrhovatele pana ministra Stráského, zda chce vystoupit se závěrečným slovem.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP