Čtvrtek 25. května 1995

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Je zde návrh na revokaci předcházejícího usnesení. Dám o něm hlasovat. Hlasování číslo 120.

Kdo je pro jeho revokaci, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Procedurální návrh paní poslankyně Buzkové byl revokován poměrem hlasů

79 pro, 43 proti, 10 se zdrželo hlasování, 13 poslanců nehlasovalo.

Hlásí se pan poslanec Kraus.

Poslanec Michal Kraus: Pane předsedající, jako často při vašem řízení schůzí, i toto hlasování bylo zmatečné, neboť jsme na bod pořadu nezařadili bod programu "Revokace". Abychom mohli hlasovat o revokaci usnesení, musíme nejprve tento bod zařadit do programu, tzn. že toto hlasování bylo úplně zmatečné a je potřeba nejprve hlasovat o zařazení bodu "Revokace usnesení" a teprve potom můžeme hlasovat dál.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, je to příliš. Já bych pokračoval v bodě, který se nazývá "Odpovědi na interpelace". Hlásí se pan poslanec Wagner, potom pan poslanec Grulich.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, chápu, že máte osobní zájem na výsledku předmětného sporu. To vás nechrání před tím, abyste jako předsedající postupoval podle zákona o jednacím řádu. Sděluji vám, že nám nezbude nic jiného než uvažovat o všech možných parlamentních procedurách, které je možno použít na obhajobu práva poslance mluvit do věcí, do kterých mluvit musíme jménem svých voličů. To, co jste učinil, je hrubé porušení zákona. Žádám vás, abyste návrh poslance Krause vzal na vědomí.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Dámy a pánové, myslím si, že to, o čem jsme hlasovali, byla revokace procedurálního návrhu, čímž jsme tento procedurální návrh zrušili.

Poslanec Michal Kraus: Revokace je bod jako každý jiný.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, cítím choulostivost této situace, přesto mi dovolte polemiku s panem poslancem Krausem. Domnívám se, že by měl stoprocentně pravdu v případě, že bychom přijali usnesení, které paní poslankyně Buzková, nebo kdokoliv jiný navrhl. Potom, pokud bychom se chtěli vyrovnat s tímto usnesením negací, museli bychom hlasovat o zařazení nového bodu "Revokace tohoto usnesení" a pak bychom o tomto usnesení hlasovali. Jestliže je ale vznesen procedurální návrh a chceme procedurální návrh revokovat, pak nevidím důvod, proč by se měl stát normálním bodem programu Revokace. Připouštím, že mohu mít názor, který je menšinový. Proto dávám návrh, neví-li sněmovna jak, rozhodne hlasováním. Kdo se domnívá, že má pravdu pan kolega Kraus, ať to dá najevo hlasováním, kdo se domnívá, že nemá pravdu, ať se k tomu vyjádří. Upozorňuji vás, že po řadě zkušeností s řízením schůzí, které nikdy nebyly jednoduché, si myslím, že tímto způsobem se z toho dostaneme nejsnadněji. Každý další procedurální návrh celou věc jenom zkomplikuje. Dejte na mne.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou paní poslankyně Buzková, potom pan poslanec Exner.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, chci říci pouze tolik, že tento trapas - nezlobte se, nemohu to nazvat jinak - vznikl pouze z toho, že se někdo v této sněmovně snažil zmanipulovat to, aby na základě určitého návrhu mohla sněmovna rozhodnout o své politické vůli. Rozhodnutí mělo být buď kladné nebo záporné. Ono obvykle, když se někdo snaží, aby k hlasování nedošlo, vznikne z toho něco takového, že už se v tom potom nikdo nevyzná.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pan poslanec Exner,

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, k podobné věci směřuje i moje faktická poznámka. Domnívám se, že jednání bylo dovedeno do stavu, kdy je potřeba zrekapitulovat, co se vlastně vůbec stalo. (Smích v sále.) Zrevokovali jsme totiž určité usnesení a obvykle, když dojde k revokaci, tak se dál o tomto usnesení znovu nějakým způsobem rozhodne. Vy jste však tuto otázku zcela přešel a začal jste se věnovat jiné otázce.

Prosím, jestli byste mohl před dalším jednáním stručně zrekapitulovat, jakého stavu jsme podle vašeho názoru dosáhli a jaký v těchto věcech bude další postup.

Poslanec Václav Grulich: Pane předsedající, dámy a pánové, původní předmět sporu byl, jestli bod, o kterém se hlasovalo, měl být zařazen, nebo neměl. Proti tomu pan poslanec Výborný vznesl námitky. Protože už jsme konečně také dostali stenozáznam, cituji: Místopředseda PSP P. Tollner: "Budeme tedy hlasovat o zařazení tohoto bodu na program a potom budeme hlasovat o dalším." Čili nyní hlasujeme o procedurálním návrhu zařadit tento bod na program schůze právě teď, nyní.

Je tedy z toho zřejmé, že pan předsedající se jasně vyjádřil, že hlasujeme o zařazení bodu na program neprodleně, hned za interpelaci poslankyně Buzkové. To byl předmět sporu.

To, co předložil posléze pan poslanec Výborný, samozřejmě, že bylo možné, ale tak, jak se zachoval předsedající schůze, to pochopitelně už možné nebylo. Takže skutečnost je ta, že jestliže budeme chtít revokovat nějaké své usnesení, tak to zřejmě příště nemusíme zařadit do programu, protože se to může udělat kdykoliv. Bude to novum v této sněmovně a vznikne nám z toho rozhodně pěkný guláš. Potvrzuji to, co říkal kolega poslanec Kraus, hlasovat o tom, jestli máme zařadit bod programu revokace a navíc dávám procedurální návrh, aby se hlasovalo o výměně předsedajícího schůze, protože při těchto zmatcích neskončíme ani v pondělí. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Myslím, že ulehčím, když uvolním své místo někomu jinému. Prosím někoho z místopředsedů, aby mě zastoupil.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, ujímám se slova ne proto, že bych chtěl, ale protože pan místopředseda Ledvinka tady nebyl a byl řádným způsobem omluven, tak se pokusíme vybřednout. Vidím ruku pana poslance Matulky, který už nastoupil, dále vidím ruku pana poslance Kužílka, předtím jsem viděl ruku pana poslance Jiřího Payna.

Poslanec Dalibor Matulka: Dámy a pánové, dnes jsme vyslechli slib nového poslance. Chápu, že někteří z nás cítí potřebu provést politické školení mužstva, naučit ho, jak to v naší sněmovně chodí. Možná je politické školení mužstva potřebné, ale já mám dojem, že bychom neměli předvádět věci, za které by se měla tato sněmovna stydět. To znamená např. i to, jestliže se změní počet členů ve sněmovně, že vystoupí někdo a začne navrhovat revokaci usnesení, protože se mu nelíbí, že prošlo. Proto bych chtěl poprosit, jestli by nebylo možné, aby pan kolega Výborný z důvodů, možná i etických, stáhl svůj návrh na revokaci. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Bohužel, o tom návrhu už jsme hlasovali a je to obtížně rozhodnutelné. Přidržel bych se toho, na čem jsme se, předpokládám mlčky a na dálku, s kolegou Krausem shodli. Kolega Kraus, a připomínám na rozdíl ode mne, a teď jsem ve dvojjedinné roli, za což se omlouvám, má za to, že o revokaci procedurálního návrhu by mělo být rozhodnuto tím, že bude zařazen jako nový bod na schůzi, bude se o tom vést rozprava a poté bude rozhodnuto hlasováním. Já se naopak domnívám, že o revokaci procedurálního návrhu lze rozhodnout přímo. To si myslím, že je předmět sporu.

Protože jsem to formuloval tak, jak jsem to formuloval, myslím, že bude nejjednodušší, když vás teď všechny odhlásím. Omlouvám se panu kolegovi Kužílkovi a panu kolegovi Paynovi.

Poslanec Oldřich Kužílek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, myslím, že se nemusíme stydět za to, si někdy chceme některé věci vyjasnit důkladně. Od toho je konec konců také parlament, že se to tak probírá.

Ta věc není totiž podle mého názoru nijak složitá a jednací řád ji vlastně úplně zřetelně upravuje přesně v tom smyslu, o kterém hovoří kolega Kasal. § 13 v odst. 3 říká, že každý poslanec může navrhnout změnu nebo doplnění pořadu. O návrhu rozhodne Česká národní rada, tedy sněmovna, bez rozpravy. Je nepochybné, že pakliže kolega Tollner řekl: "budeme tedy hlasovat o zařazení tohoto bodu na program", tak to je přesně to, co se myslí návrhem změny nebo doplnění pořadu. Jestliže potom někdo navrhuje revokaci, tak to není nic jiného, než zase návrh změny nebo doplnění pořadu. To prostě není možné skutečně vyložit jinak. Zařazení, vyřazení, to je pořád změna programu.

Nicméně lze uznat, že kolega Kraus na to má jiný názor a že se vlastně opírá o to, že ten jednací rád v této věci jako by dál už neenumeruje přesně takovouto zvláštní situaci, byť já se domnívám, že je to velmi zřetelné. Tudíž kolega Kraus navrhuje podle § 3 odst. 2, který zní, že Česká národní rada upravuje vlastními usneseními své vnitřní poměry a podrobnější pravidla svého jednání, aby v této sněmovně bylo zavedeno podrobnější pravidlo i obecně, ale ne zrovna v tuto chvíli, že revokace návrhu na doplnění pořadu má být považována za zvláštní bod programu. Jestli toto navrhl, může o tom sněmovna hlasovat. Doufám, že sněmovna nahlédne, že to je nesmysl, to je můj komentář k tomu, a že se k tomu tak zachová, ale jednací řád nám tentokrát výjimečně nabízí všechny instrumenty potřebné k vyřešení této situace.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že bylo dobře toto vyslechnout. Doplnil bych k tomu jen, než kolega Payne dojde, že chyba se stala ve formulaci. Kdyby to neznělo revokace, ale stažení bodu z programu, není teď v tuto chvíli se o čem bavit. Ale připusťme, že je cítěn rozdíl mezi touto formulací a druhou formulací a že bude třeba rozhodnout hlasováním.

Vystoupí kolega Payne, kterému se omlouvám, že jsem ho v podstatě předběhl.

Poslanec Jiří Payne: Když jsme se teď pustili do toho rozboru formální situace, ve které se nacházíme, domnívám se, že došlo ještě k jedné chybě. O pozměňovacím návrhu k pořadu schůze by se nemělo hlasovat uvnitř projednávání bodu interpelace. Napřed bychom měli doprojednat bod interpelace a pak můžeme jednat o pozměňovacích návrzích pořadu. To znamená, že zde došlo v samotné podstatě k nesprávnému hlasování. Hlasování vůbec nebylo v tomto místě potřeba, mělo se hlasovat až po skončení bodu interpelace.

V opačném případě se nám může stát, že do sebe vložíme tolik bodů projednávání, že se z toho skutečně už žádným způsobem už ani revokacemi nedostaneme. Hlavní zásada by měla být, že procedurální návrhy, které se vztahují k pořadu, se projednávají mimo projednávání nějakého bodu, až po nějakém ukončení bodu. Zpravidla jsme to tak dělávali.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paynovi. Hlásí se pan poslanec Tlustý, paní poslankyně Buzková a pan poslanec Wagner.

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych poprosit předkladatele všech zaznělých procedurálních návrhů, které se týkají této kauzy, aby je stáhli. Zdůvodním proč.

Domnívám se, že ačkoliv procedurální zápletka je v tuto chvíli téměř nerozpletitelná a ačkoliv už málokdo tuší, v jakém stádiu projednávání vlastně jsme, věcná část tohoto bodu je naprosto zřetelná a nemůže být o ní nejmenších pochyb. Šlo přece o to zda při pronájmu majetku státu došlo či nedošlo k pochybení. Pan ministr zemědělství ve svém vysvětlení přece jednoznačně přiznal, že k takovým pochybením došlo. Stejně tak jednoznačně konstatoval, že příslušní pracovníci byli postiženi za tato svá pochybení. Pro mně zcela nelogicky žádá téměř nemožné, aby sněmovna souhlasila s odpovědí, ve které nesouhlasí s tím, s čím před tím souhlasil. Ale to je věc, která asi nepatří k projednávání tohoto bodu. Zrovna tak, když posoudíme, o co vlastně v tom navrhovaném usnesení, kolem jehož přijetí na program je ona procedurální zápletka, jde. A nejde o nic jiného, než o proklamaci, která má směrem k ministrovi zemědělství ještě důrazněji vyzvat, aby z onoho přiznaného pochybení byly vyvozeny důsledky. Tak se mi zdá, že tady vedeme svatou procedurální válku o věc, která byla věcně vyřešena dobře a úspěšně.

Je to nepochybně precedent pro tuto sněmovnu, protože nepamatuji, že by ze všech závěrů na interpelace byla tak jednoznačná stanoviska jako právě v této interpelaci a domnívám se, že i morální vítězství, o které asi v tuto chvíli jde, už v průběhu tohoto procedurálního hlasování bylo dávno dosaženo. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tlustému. Rozumněl jsem, že se neobracíte na sněmovnu, ale na paní poslankyni Buzkovou, aby stáhla návrh na doplňující usnesení. Rozumněl jsem tom u správně? (Ano) Paní poslankyně Buzková nechce vystoupit, pan poslanec Wagner nechce vystoupit. Přesto, že pan kolega Tlustý se domnívá, že je to spleť, v podstatě s ním souhlasím a myslím, že bude dobře, když se vrátíme - pokud pan kolega Kraus nezměnil názor (nezměnil) - a rozhodneme hlasováním o tom, zdali podle návrhu pana poslance Krause by měl být zařazen do programu schůze nový bod "revokace" a v podstatě prohlášeno původní hlasování za zmatečné. Předpokládám, že jste všichni přihlášeni, byť se mi zdá, že je tady podstatně více než 127 lidí. Zahajuji hlasování číslo 121.

Ptám se, kdo souhlasí s myšlenkou pana poslance Michala Krause? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem 62 pro, 73 proti, 11 poslanců se zdrželo hlasování. Konstatuji, že jsme se s tímto problémem vyrovnali.

Je s tím souhlas? Není. Paní poslankyně Buzková má na to jiný názor.

Poslankyně Petra Buzková: Nehodlám dále vystupovat, pane místopředsedo, ale samozřejmě mám právo nesouhlasit s výsledkem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ale respektujete ho. Myslím, že to je asi to jediné, k čemu jsme mohli dospět v tuto chvíli a budeme pokračovat dál, a sice předmětem našeho dalšího jednání má být..... pardon, pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, nejsem si jist, jestli stále ještě projednáváme interpelace.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, projednáváme odpovědi na interpelace.

Poslanec Jiří Payne: Ano, ale já mám právě pocit, že ještě musíme doprojednat tu interpelaci. Poslanec Tlustý tady vlastně vedl rozpravu k té interpelaci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ne, my jsme přijali usnesení k té interpelaci, resp. nepřijali, ačkoli bylo navrhováno to i ono. Nepřijali jsme žádné.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci návrhu na umístění Nejvyššího kontrolního úřadu do budovy v Praze 1, Ve smečkách 33 - tisk 1398. Odpověď byla předložena jako tisk 1398 A. Její projednávání bylo na 30. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost poslankyně. Ptám se nyní, zda paní poslankyně považuje žádost za uspokojivě vysvětlenou? Vidím, že chce vystoupit, dávám jí k tomu příležitost.

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vládo, dámy a pánové, děkuji panu ministru Luxovi za odpověď na moji interpelaci ve věci budovy v Praze 1, v Ve smečkách 33, ke které se zvláštním dopisem připojil i prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ing. Lubomír Voleník. Nemohu však souhlasit ani s jednou z obou odpovědí, neboť jsou sice podrobné a kvalifikované, obcházejí však podstatu mých otázek. (Hluk v sále.) Já mám čas. Pane předsedající, ať se sál uklidní.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid, aby paní poslankyně Orgoníková mohla se svým stanoviskem seznámit všechny.

Poslankyně Hana Orgoníková: Je mi samozřejmě známo, že zmíněný dům zakoupila 30. června 1922 Republika československá a stát zůstal od té doby jeho vlastníkem. Chtěla jsem pouze připomenout, že podobně jako u jiných budov sloužících potřebám zemědělců včetně samotné budovy dnešního ministerstva zemědělství přispívaly za první republiky zemědělské organizace státu na koupi či výstavbu značným, někdy dokonce rozhodujícím podílem. To je právě případ domu Ve smečkách 33. Republika československá ho zakoupila pro Státní pozemkový úřad, od té doby byly státní organizace sloužící zemědělství stále uživateli budovy. Svědčí o tom nejen původní smlouva o koupi domu, ve které se uvádí Československý stát, zastoupený Státním pozemkovým úřadem, ale také vložení vlastnického práva "pro Československý stát - Státní ústav pro typizaci a vývoj zemědělských a lesnických staveb v Praze" dne 18. 11. 1959. Z tohoto ústavu postupně vznikl Agroprojekt, uživatel budovy počátkem devadesátých let, kdy její privatizaci zabránil pouze zájem tehdejšího ministerstva státní kontroly. Pokud je mi známo, nedostatečnou definici zemědělského majetku v zákoně číslo 229/1991 Sb., o půdě, vykládal v případech nemovitostí závazně Ústřední pozemkový úřad působící v rámci ministerstva zemědělství. Nejnověji označil za zemědělský majetek dům č. 48 na Václavském náměstí v Praze, tedy v těsném sousedství domu Ve smečkách, již dříve tak učinil v případě administrativní budovy Agropodniku Brno, kde jsou dnes vznesené nároky oprávněných osob projednávány soudně.

Zvláštní pružnost Ústřední pozemkový úřad projevil, když uznal za zemědělský majetek dům č. 834 se stavební parcelou 2532 v kat. území Hlinsko, k němuž měl právo hospodaření Státní statek Hlinsko a který společná komise ministerstva zemědělství, privatizace a Pozemkového fondu ČR vyňala 17. listopadu 1993 z privatizačního projektu, aby mohl být bezúplatně převeden na ministerstvo financí.

Vzhledem k rozhodnutí Ústředního pozemkového úřadu však byl vydán jako náhradí restituce v ceně zhruba dva miliony korun panu Pavlu Jirmáskovi, který zakoupil pohledávky restituentů a budovu pak prodal finančnímu úřadu za 13,750.000 Kč. Obdobná situace nastala v případě sídla Sempry Heřmanův Městec. Rozdíl je pouze v tom, že tuto budovu získal po vynětí z privatizačního projektu 24. listopadu 1993 stejným způsobem pan Ladislav Uher a na její koupi se podílela s finančním úřadem i Komerční banka. Pokládám za zvláštní, měří-li Ústřední pozemkový úřad dvojím metrem, navíc za tak zvláštních okolností.

Ke dni účinnosti zákona č. 229 z roku 1991 Sb. byl dům Ve smečkách 33 sídlem zemědělské organizace, státního podniku Agroprojekt. Jednalo se o majetek pro činnost organizace potřebný, jinak by ho musela jíž dříve dle tehdy platných ustanovení hospodářského zákoníku předat jiné státní organizaci. Uvedená budova tedy odpovídá podmínkám pro přiznání statutu zemědělského majetku ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., přinejmenším v téže míře, jako sídla či jiné budovy zemědělských organizací, byť třeba na půdě přímo nehospodařících.

Přesto nebyla převedena do správy Pozemkového fondu a vláda rozhodla o jejím odnětí zemědělcům, kterým sloužila více než 70 let.

Musím tedy s ohledem na někdejší podíl zemědělských organizací při krytí nákladů na pořízení budov ve vlastnictví státu, sloužících však zemědělství, trvat jak na obhajobě jejich morálního nároku nadále takové budovy užívat, tak upozornit na možné porušení zákona č. 229/1991 Sb.. Bylo by trapné, kdyby se tak stalo právě ve prospěch NKÚ, který má dodržování zákonů střežit.

Kromě toho vyšly v době mezi podáním mé interpelace a vyjádřením k odpovědi ministra zemědělství najevo škody ve výši desítek milionů Kč způsobených státu zneužíváním legislativních nedostatků, znemožňujících převody zemědělského majetku ve správě Pozemkového fondu na jiné státní instituce a naopak umožňujících využít k obohacení rozdíly mezi současnými cenami nemovitostí a cenami, jimiž jsou ohodnocovány budovy, vydávané podle zákona č. 229/1991 Sb.

Převod budovy Agroprojektu Praha Ve Smečkách 33 na Nejvyšší kontrolní úřad sice takovému zneužití nepochybně brání, neméně nepochybně však zakládá precedens dvojího výkladu téhož zákona v případě majetku téže povahy.

Původně jsem chtěla, pane předsedající, aby se sněmovna usnesla takto:

a) Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí ministra zemědělství na interpelaci ve věci převodu domu č. 33 Ve Smečkách, Praha 1, na Nejvyšší kontrolní úřad, parlamentní tisk 1398;

b) doporučuje vládní dislokační komisi pozastavit účinnost rozhodnutí o tomto převodu a znovu jej zvážit na základě výkladu pojmu "zemědělský majetek" v zákoně č. 229/1991 Sb. příslušným soudem;

c) dává podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu prověřit okolnosti rozhodování Ústředního pozemkového úřadu o převodech budov a dalšího nemovitého majetku zemědělských podniků na jiné subjekty, jmenovitě v případech budov Sempry Heřmanův Městec, Státního statku Hlinsko, Agropodniku Brno a domu č. 48 na Václavském náměstí, Praha 1.

Poté, co se tady před chvílí dělo, už netrvám na tom, aby se hlasovalo o bodě b) a c), poněvadž bychom se tady asi hodinu handrkovali o tom, zda se to zařadí nebo nezařadí na pořad jednání. Trvám pouze na tom, že nesouhlasím s odpovědí ministra zemědělství na moji interpelaci.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Orgoníkové. Já si myslím, že už jsme se v lecčems poučili, nicméně respektuji její názor. Otevírám rozpravu, do níž se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám a ve smyslu návrhu paní poslankyně Orgoníkové doporučuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci návrhu na umístění Nejvyššího kontrolního úřadu do budovy v Praze 1, Ve Smečkách 33, uvedenou v tisku 1398 A.

Dámy a pánové, zahajuji hlasování číslo 122 a ptám se, kdo je pro toto usnesení. Děkuji. Kdo je proti němu? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 44 pro, 51 proti, 7 se zdrželo.

Pokusíme se přijmout jiné usnesení, které hned navrhnu:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Hany Orgoníkové ve věci návrhu na umístění Nejvyššího kontrolního úřadu do budovy v Praze 1, Ve Smečkách 33, uvedenou v tisku 1398 A.

Zahájil jsem hlasování číslo 123 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 60 pro, 36 proti, 8 se zdrželo. Neuměli jsme přijmout žádné usnesení. Budeme pokračovat dále.

Místopředseda vlády a ministr zemědělství Josef Lux odpověděl na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci odprodeje akcií z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, tisk 1420. Odpověď byla předložena jako tisk 1420 A. Její projednávání bylo na 30. schůzi Poslanecké sněmovny přerušeno na žádost pana poslance. Ptám se pana poslance Wagnera, zdali je s odpovědí spokojen. Ano. Otevírám rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Navrhuji přijmout následující usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpovědí místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslance Jozefa Wagnera ve věci odprodeje akcií z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, uvedenou v tisku 1420 A.

Zahájil jsem hlasování číslo 124 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 101 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi. Usnesení bylo přijato.

Poslanec Kulička se hlásí.

Poslanec Pavel Kulička: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, nikoli technicky, ale procedurálně bych si dovolil navrhnout přerušení projednávání tohoto bodu a zařazení jeho projednávání jako konečného bodu na jednání tohoto pléna.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP