Čtvrtek 25. května 1995

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, žádala jsem o přerušení projednávání této mé interpelace v okamžiku, kdy sněmovna schválila svým usnesením, že podává podnět Nejvyššímu kontrolnímu úřadu k prošetření celé záležitosti.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší kontrolní úřad šetření provedl, dospěl k jasnému výsledku, nic již nebrání tomu, aby moje odpověď byla touto sněmovnou projednána a odpověď pana ministra na moji interpelaci zamítnuta.

Dovolila bych si jen velice stručnou rekapitulaci. K této interpelaci by se dalo mluvit velice dlouhé hodiny. Skutečně se pokusím být co nejstručnější. Nicméně, z toho důvodu, že moje první interpelace v této věci je z roku 1993, přece jen musím krátkou rekapitulaci provést.

Jako parlamentní tisk 710 jsem 1. 11. 1993 podala na místopředsedu vlády a ministra zemědělství ing. Luxe interpelaci ve věci pochybného hospodaření se státním majetkem. Konkrétně se jednalo o pronájem budovy Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze-Řepy, nařízený jeho náměstkem ing. Václavem Slavíčkem.

17. února 1994 sněmovna neuznala odpověď pana ministra za dostatečnou a přerušila její projednávání do doby, než bude ve věci pronájmu ukončeno šetření Nejvyššího kontrolního úřadu, k němuž sněmovna podala podnět.

Sněmovna odmítla i pokus pana ministra uzavřít celou věc před ukončením šetření, který učinil dodatečnou odpovědí ze 17. března 1994.

Závěr Nejvyššího kontrolního úřadu, vydaný dne 28. 11. 1994 pod č. j. 539/94-SP, potvrdil mé pochybnosti.

Pronájmem budovy ústavu na 99 let za symbolickou částku 1,- Kč za 1 m čtvereční ročně byla porušena ustanovení:

1. § 9 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem,

2. § 30 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací,

3. § 3, odst. 3 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

4. příkaz ministra zemědělství ČR č. 83/92-100 ze 13. 1. 1992, kterým se na dobu 1 roku omezují termíny smluv o nájmu majetku, k němuž mají právo hospodaření rozpočtové nebo příspěvkové organizace zřízené tímto ministerstvem.

Stát byl tak poškozen o smlouvou vzniklé mimořádné náklady Výzkumného ústavu zemědělské techniky ve výši minimálně 7 milionů 57 tisíc Kč a kromě toho o dalších 1 milion 958 tisíc Kč rozdílu mezi nájemným odpovídajícím předpisům a jeho symbolickou částkou. Tuto škodu ve výši minimálně 9 milionů 15 tisíc Kč přitom jednoznačně zavinil náměstek ministra zemědělství ing. Václav Slavíček, z jehož výslovných a opakovaných příkazů se vše dělo.

Pan ministr Lux mi poté poslal doplněk svých původních odpovědí, v němž zaujímá stanovisko k výsledkům šetření NKÚ. Bohužel musím konstatovat, že z jeho odpovědi vyplývá, že tento nález nehodlá respektovat, ačkoli objektivita nálezu byla jasně potvrzena i tím, že 14 členů kolegia NKÚ odmítlo pokus dvou zbývajících šetření obnovit. Pan ministr uznal pouze formální nedostatky smlouvy a proti náměstku Slavíčkovi prý vyvodil blíže neuvedené kárné důsledky vzhledem k tomu, že nezajistil řádný právní postup při uzavření smlouvy.

Zvláště pozoruhodný je záměr letošního dodatku k odpovědi pana ministra, ve kterém uvádí, že ministerstvo zemědělství ušetřilo státnímu rozpočtu cca 25 milionů Kč, které díky nájemní smlouvě vynaloží místo něj Kongregace milosrdných sester. O něco dále ale konstatuje: Část prostředků na investici ve výši 141 milionů Kč smluvně hradí Správa věznic, městské části a řada sponzorů. Prostředky správy Správy věznic i městských částí ovšem pocházejí též ze státního rozpočtu a o výši jejich výdajů pan ministr mlčí. Úsporami státního rozpočtu se pan ministr pokouší obhajovat pronájem budovy za symbolickou částku. Zřejmě si dobře uvědomuje, proč tak nečiní přímo. Pan ministr byl totiž povinen provést ve svém resortu usnesení vlády ČR č. 715 ze dne 13. 12. 1992 ke stanovení výše nájemného územním a dalším orgánům státní správy. Toto usnesení je sice namířeno proti neúměrnému zvyšování nájemného, současně se však odvolává na sazby uvedené v § 1 odst. 1 vyhlášky č. 585/1990 Sb., kterou náměstek Slavíček rozhodnutím o symbolickém nájemném porušil. Právě on přitom dostal od pana ministra Luxe 23. 1. 1993 za úkol zajistit ve spolupráci s vrchním ředitelem Rezáčem realizaci zmíněného usnesení.

Právě počínání náměstka Slavíčka bylo a je důvodem, proč pokládám za nutné, aby sněmovna řešila otázku nuceného pronájmu budovy VÚZT jako speciální případ. Já plně souhlasím s panem ministrem, že přestavba budovy VÚZT na léčebnu dlouhodobě nemocných je veřejně prospěšnou akcí. Sebeušlechtilejší záměry však nelze uskutečňovat pod smutně proslulým heslem Účel světí prostředky. Pan náměstek Slavíček je bohužel jeho zjevným vyznavačem natolik, že ztrácí smysl pro hodnocení vlastních činů.

Spolu s dodatečnou odpovědí pana ministra Luxe jsem dostala i jeho obhajobu proti závěru NKÚ, kde mimo jiné píše: Pro přechodnou dobu do dalšího snížení stavu pracovníků dostal ústav ještě náhradní prostory v Praze 6 pro VÚZT. Budova č. p. 50 byla pro VÚZT po reorganizaci nepotřebná, o čemž svědčí i nabídka ředitele na převod budovy přímo do správy ministerstva zemědělství. Ředitel VÚZT přitom požádal o převod budovy do přímé správy ministerstva zemědělství, ve snaze nepodílet se na porušování zákonů a dalších norem, na které upozornily kontrolní závěry NKÚ a které mu náměstek Slavíček opakovaně přikazoval.

Výzkumný ústav zemědělské techniky musel urychleně vyklidit objekty. V téže době šířil pan náměstek Slavíček nepravdy o evidenci nemovitostí v Řepích jako o majetku Kongregace a nikoli státu, a o málo později prezentoval v tisku své netradiční řešení majetkového sporu pronájmem objektu Kongregaci jako jejich vlastníkovi.

Dámy a pánové, z výše uvedených důvodů nemohu přijmout odpověď ministra zemědělství na svou interpelaci ani po všech dodatcích, které byly postupně doplněny. Současně navrhuji sněmovně, aby spolu s tím, že odmítne odpověď pana ministra zemědělství na moji interpelaci, přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna žádá místopředsedu vlády a ministra zemědělství o odvolání ing. Václava Slavíčka z funkce náměstka ministra zemědělství ČR. Současně vyslovuje nespokojenost s postupem místopředsedy vlády a ministra zemědělství ing. Josefa Luxe při zajišťování ochrany státního majetku, zejména v případu pronájmu budovy Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze-Řepích.

Tolik, dámy a pánové, mnou navrhované usnesení. Současně bych chtěla upozornit ty kolegy a kolegyně, kteří se možná chystají napadnout procedurálně tento můj návrh, že by se muselo usnesení přijmout jako zvláštní bod, že to není pravda, že o tomto usnesení lze hlasovat spolu s odpovědí na interpelaci a již několikrát v této sněmovně byla tato praxe přijata. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji paní poslankyni Buzkové. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan poslanec Decker. Uděluji mu slovo.

Poslanec Jan Decker: Pane předsedající, pane předsedo, páni ministři, kolegyně a kolegové, zkraje svého vystoupení vás musím upozornit, že v této kauze nevystupuji ani tak z titulu svého členství KDU-ČSL, ale především z titulu řepského občana a radního za městskou část Praha-Řepy.

O ústavu, který se nalézá na teritoriu naší městské části, se v poslední době mnoho hovoří a stal se takovým politickým a mediálním hitem. Mě velice mrzí, že bohužel paní poslankyně Buzková se zřejmě nezajímala o historii samotného ústavu, jak vlastně vznikl a jakým způsobem byl převeden do rukou státu. Dovolte mi tedy, vážení kolegové, abych vás ostatní alespoň trošku seznámil s historií řepského ústavu, protože si myslím, že to může napomoci k tomu, abyste se na současnou kauzu dívali správnou optikou.

Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského již roku 1855 převzala péči o nalezence, o které se do té doby prakticky nikdo nestaral. A aby byl smysl těchto snah naplněn, bylo nutno vybudovat vhodný objekt k tomuto účelu. Proto byl Kongregací v Řepích zakoupen pozemek a na něm vystavěn velký dům pro 400 dětí. Prostředky na stavbu získaly díky vládní podpoře a půjčkami ve spořitelně a u Zemského fondu. Ústav potom sloužil svému původnímu účelu několik dalších let. Roku 1865 dostaly sestry ovšem úkol mnohem obtížnější a svým způsobem značně riskantní. Do ústavu se totiž přistěhovaly trestanky ženské trestnice na Hradčanech a v novém působišti pod vedením řádových sester měly dojít k převýchově a poznání nového, mravně a lidsky nezkaženého života. Sestry nepůsobily pouze jako dozorkyně, ale společně pracovaly se svými svěřenkyněmi při praní prádla pro nemocnice, zejména Nemocnici pod Petřínem, což by se v současné době opět dělo. V domě byla pekárna, což opět má být, a k ústavu rovněž náležely pozemky a hospodářství.

Sestry boromejky nepochybně dosahovaly nesporných úspěchů při výchově trestankyň a svědčí o tom i písemné svědectví, které zaznamenal bývalý soudce dr. Gustav Fuchs, který po neohlášené návštěvě napsal: "Nazval jsem Řepy sanatoriem pro morálně nemocné. Je to samaritánský ústav, který by jistě nepřevychovával tyto zločinné ženy, kdyby před zabřednutím do zločinnosti bývaly vedeny k tak spořádanému životu, jako jsou vedeny v řepské trestnici." Tak tomu bylo až do roku 1948.

Po únorovém převratu se však začaly dít věci, které jsou příčinou toho, že řepský ústav se v poslední době stává jistým politickým hitem, jak již bylo řečeno. Dovolte mi, abych vám ocitoval tři krátké dopisy z roku 1948, které - doufám - vnesou trochu světla do šera pochybností, jedná-li se v této kauze o něco jiného než pouhý akt politické zvůle tehdejšího komunistického režimu. Jsou to velice krátké dopisy.

První dopis je datovaný 11. července 1948. Akční výbor Národní fronty v Řepích se obrací na ministerstvo spravedlnosti. Text zní: "Akční výbor Národní fronty v Řepích na své schůzi 28. 6. tohoto roku se usnesl požádat ministerstvo spravedlnosti, aby v zájmu republiky převzalo trestnici pro ženy v Řepích do své správy. Jako důvod této žádosti uvádíme, že devět desetin jeptišek, které dosud mají trestnici ve své správě, se zachovalo záporně k dnešnímu lidově demokratickému zřízení. Akční výbor věří, že této jeho odůvodněné žádosti bude vyhověno." Nečitelný podpis.

Druhý dopis je dopis Akčního výboru Národní fronty Praha-venkov-sever ze 17. 7. 1948. V něm se praví: "Podporujeme žádost Místního národního výboru v Řepích s doložením, že vliv jeptišek se neblaze projevil při volbách 30. 5. t. r. tím, že obec Řepy svým volebním výsledkem byla na posledním místě našeho okresu. Dle jednohlasného mínění tamějších pokrokových lidí jeptišky k tomu přispěly značným podílem. Není možno výchovu lidí, kteří mají najít správnou cestu do nového života, svěřovat lidem, kteří sami této cesty neznají."

Poslední dopis je ze 3. srpna 1948. Je to dopis Okresního národního výboru Praha-venkov-sever ministerstvu spravedlnosti. Věc - převzetí ženské věznice v Řepích do vlastní správy ministerstva spravedlnosti: "Okresní národní výbor Praha-venkov-sever v Praze 10, Sokolská 1, doporučuje připojenou žádost Akčního výboru Národní fronty v Řepích č. jednací 611/48 ze dne 11. 7. 1948 a vyslovuje svůj souhlas s tím, aby trestnice v Řepích byla převzata do správy ministerstva spravedlnosti." Opět podpis nečitelný.

Po této čilé korespondenci nastaly v historii ústavu velké změny, které se mohou právě rozhodnutím Ministerstva zemědělství - a podle mého názoru jediným správným - vrátit do původní spravedlivé podoby. V současné době se totiž předpokládá v severní části budovy znovu vybudování ženské věznice a v další části léčebna pro dlouhodobě nemocné a stacionář, kam by docházeli důchodci a nemocní lidé během dne - mohli by tam trávit svůj čas - o které by se samozřejmě, jak bylo zvykem v naší obci, která má více jak tisíciletou tradici, staraly sestry boromejky.

Jsem přesvědčen o tom, že i výsledky podzimních komunálních voleb vypovídají o smýšlení občanů Řep ke zmíněné kauze. Není asi náhodou, že 15 mandátů ve 23členném zastupitelstvu městské části Praha-Řepy získaly dvě politické strany - ODS a KDU-ČSL - jež si daly do svých programů podporu těchto projektů včetně znovupůsobení kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského.

Historie Řep je více jak tisíciletá a působení tohoto řádu je bezesporu největší historickou událostí této obce, ve které žije více jak 25 tisíc obyvatel. Proto vás, vážené kolegyně a kolegové, prosím, abyste se podívali na tuto kauzu i touto optikou. Za občany Řep vás prosím, abyste podpořili naše zájmy a naše přání a nechali skutečné vybudovat v Řepích znovu to, co je plánováno, a znovu vrátili spravedlnost tam, kde má být vrácena. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pan kolega Decker má zcela jistě v mnoha věcech, které přednesl ve svém vystoupení, absolutní pravdu. Tato fakta ale nemají v zásadě nic společného s podstatou mé interpelace. Já totiž nejsem odpůrcem varianty využití budovy, která patřila Výzkumnému ústavu zemědělské techniky, v budoucnu jako např. léčebna pro dlouhodobě nemocné. Jako poslanec této sněmovny ale nemohu podpořit to, aby se k jakémukoli - byť sebelepšímu účelu došlo cestou, kdy státní úředník zcela bezostyšně poruší zákony.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Do rozpravy se dále hlásí místopředseda vlády a ministr zemědělství pan Josef Lux.

Místopředseda vlády ČR Josef Lux: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, dámy a pánové, nechci zde hovořit dlouho, protože veškeré argumenty jsem uvedl ve své odpovědi. Z těchto argumentů vyplývá, že k porušení zákona jako takového nedošlo. Věci, které jsou v rozporu s jednotlivými předpisy, jsem zde přiznal a také jsem z nich vyvodil důsledky. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. Ptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu uzavírám a končím. Navrhuji přijmout následující usnesení.

Poslanecká sněmovna nesouhlasí s odpověďmi místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věcí hospodaření se státním majetkem uvedenými v tiscích 710 B a 710 B1.

Vyhovuji požadavku na odhlášení. Prosím všechny, aby se svými kartami přihlásili. Budeme hlasovat v hlasování č. 116.

Kdo je pro tento návrh usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Návrh nebyl přijat poměrem hlasů 40 pro, 39 proti, 6 se zdrželo hlasování a nehlasovali 4.

Nezbývá než přijmout usnesení opačné, které přečtu.

Poslanecká sněmovna souhlasí s odpověďmi místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe na interpelaci poslankyně Petry Buzkové ve věci hospodaření se státním majetkem uvedenými v tiscích 710 B a 710 B1.

Hlasování č. 117.

Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Ani tento návrh usnesení nebyl přijat poměrem hlasů 42 pro, 45 proti, 10 se zdrželo a 7 poslanců nehlasovalo. Ani tento návrh usnesení nebyl tedy přijat.

Paní poslankyně Buzková navrhla přijmout doprovodné usnesení. Paní poslankyně, myslím, že nemohu jinak, než kvalifikovat váš návrh jako doplnění pořadu a dát o něm procedurálně hlasovat jako o návrhu usnesení, kterým se nevím, jestli - doporučuje vládě odvolat náměstka ministra. Chcete upřesnit?

Poslankyně Petra Buzková: Pokud předsedající nezaznamenal můj návrh usnesení, zopakuji jej:

Poslanecká sněmovna žádá místopředsedu vlády a ministra zemědělství ing. Josefa Luxe o odvolání ing. Václava Slavíčka z funkce náměstka ministra zemědělství České republiky. Současně vyslovuje nespokojenost s postojem místopředsedy vlády a ministra zemědělství ing. Josefa Luxe při zajišťování ochrany státního majetku, zejména v případu pronájmu budovy Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze-Řepích.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme tedy hlasovat o zařazení tohoto bodu na program a potom budeme hlasovat o dalším. Čili nyní hlasujeme o procedurálním návrhu zařadit tento bod na program schůze právě teď nyní. Hlasování č. 118.

Kdo je pro tento procedurální návrh? Přeruším hlasování č. 118. S faktickou poznámkou paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, promiňte, ale není potřeba hlasovat tímto způsobem o zařazení, neboť toto usnesení je součástí mé interpelace. Může se projednat jako její součást. Jak už jsem upozornila ve svém základním vystoupení, tato praxe touto sněmovnou byla několikrát přijata a několikrát se takovým způsobem opravdu hlasovalo.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Paní kolegyně, hluboce se domnívám, že to je o koze a o voze. Hlásí se pan poslanec Marek Benda.

Poslanec Marek Benda: Předpokládám, že jsme tuto debatu absolvovali mockrát. Absolvovali jsme ji znovu pří přípravě nového jednacího řádu ve všech výborech a na všech komisích. Žádám, aby se hlasovalo o tomto jako o procedurálním návrhu na zařazení nového bodu. Odmítám pro příště praxi, abychom v rámci interpelací začali navrhovat návrhy zákonů, které budeme schvalovat v rámci interpelací.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Navrhoval bych, aby se o tomto skutečně takto hlasovalo, protože si určitě uspoříme čas. Hlasování trvá 20 vteřin. Prosím, budeme hlasovat o procedurálním návrhu paní poslankyně Buzkové na zařazení nového bodu, čili návrhu usnesení, který paní poslankyně Buzková před chvílí přednesla. Hlasování č. 119.

Ptám se, kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Návrh usnesení byl přijat poměrem hlasů 55 pro, 45 proti, 5 poslanců se zdrželo a 3 nehlasovali. Procedurální návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat o usnesení - k tomuto musí být vedena rozprava. Hlásí se pan poslanec Marek Benda.

Poslanec Marek Benda: Souhlasím s tím, že procedurální návrh byl přijat. Teď ale projednáváme bod Odpovědi na interpelace. Až bude tento bod dokončen, tak předpokládám, že jsme rozhodli o zařazení nového bodu, nikoliv o přerušení tohoto bodu a zařazení zvláštního bodu. Musíme nejprve dokončit projednávání bodu Odpovědi na interpelace a potom rozhodnout o novém bodu, a to je návrh paní poslankyně Buzkové.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Grulich.

Poslanec Václav Grulich: Je mi líto, že náš mladý kolega pan Benda nedával dostatečně pozor. Když předsedající schůze ohlašoval tento bod pořadu a dával o něm hlasovat, pronesl "Dávám hlasovat o zařazení nového bodu programu, a to teď hned." Cituji jeho slova. Hlasovali jsme tedy o tom, že tento bod programu je zařazen teď hned v rámci interpelace kolegyně Buzkové.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Pane kolego, teď hned jsem nemyslel, že přerušíme projednávání. (Smích ve sněmovně.) Hlásí se kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, zjišťuji z projevu předsedajícího schůze a z projevu poslance Grulicha, že je tu vážný spor, o čem se vlastně hlasovalo, neboť já jsem rozuměl projevu předsedajícího právě tak, jako on samotný, kdežto jiní poslanci tomuto projevu rozuměli jinak. Za této situace se domnívám, že musím vznést námitku proti tomu hlasování jako takovému, protože sněmovna netušila, o čem dával předsedající hlasovat. Dovolám se tady právě toho, co řekl pan kolega Grulich.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Hlásí se pan poslanec Wagner, potom pan poslanec Vyvadil.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, mám žádost, abyste požádal Kancelář, aby ta část protokolu, která se vztahuje ke sporné věci, byla vyhotovena písemně a neprodleně rozdána poslancům. Děkuji.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Souhlasím s takovým postupem. Přerušuji schůzi zhruba na 20 minut do 16.30 hodin.

(Schůze opět zahájena v 16.50 hodin.)

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Vážené poslankyně, vážení poslanci, byl vám rozdán stenografický záznam podle požadavku pana poslance Wagnera.

Dámy a pánové, všechny jsem vás odhlásil, prosím o novou prezentaci.

Zeptal bych se pana poslance Výborného, zda trvá na své námitce, poté, co přečetl steno.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, tak jako vy všichni ostatní i já jsem si přečetl stenozáznam a jsem trochu nesvůj, protože po poradě i se znalcem jazyka českého, předsedou sněmovny, zjišťujeme, i podle mého mínění, že především je ona inkriminovaná věta, větou nepříliš zdařilou.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Omlouvám se rodnému jazyku.

Poslanec Miloslav Výborný: Já se vás, pane předsedající, vůbec nechci dotknout. Je to věta, která plyne z ústního projevu a z řízení schůze. Myslím, že já sám jsem tuto námitku vznesl. Větě jsem skutečně rozuměl tak, jak jsem jí rozuměl, chápu, že jiný jí mohl rozumět jinak, a proto na námitce trvám.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Budeme hlasovat o námitce k hlasování. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Trojan.

Poslanec Zdeněk Trojan: Pane předsedající, vznáším pouze tu námitku, že jsme nedostali do ruky text stenografického záznamu, jak bylo před přestávkou rozhodnuto. Těžko můžeme reagovat na to, co se teď odehrává. Na stole to nemáme. Jako obvykle dostala to opět pouze koalice.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: S faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Buzková.

Poslankyně Petra Buzková: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že máme před sebou ještě spoustu práce a tím, že některými procedurálními zdržováními se nepodařilo o mém návrhu na usnesení zatím hlasovat, jsem ochotna souhlasit s námitkou pana předsedy Výborného, možná to byla námitka pana předsedy Bendy a souhlasím s tím, abyste o tomto návrhu usnesení, jak bylo odhlasováno, jednali až po ukončení bodu interpelace.

Místopředseda PSP Pavel Tollner: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Výborný. Děkuji paní poslankyni Buzkové.

Poslanec Miloslav Výborný: Myslím, že je korektní vzájemně si vyhovět. Protože se domnívám, že jsme přijali špatné usnesení, nejen proto, že - jak jsem dokládal - nebylo patrno, o čem se vlastně hlasovalo, navrhuji to zjednodušit a navrhuji revokovat předcházející usnesení.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP