Středa 24. května 1995

Poslanec Martin Přibáň: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 1 994, kterou jste obdrželi jako sněmovní tisk číslo 1541, projednaly na svých zasedáních výbor pro věd u, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise Parlamentu České republiky pro sdělovací prostředky. Oba dva orgány po projednání tohoto bodu přijaly stejné doporučující usnesení. Usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako usnesení číslo 346 z roku 1995 máte všichni na svých lavicích. Jelikož usnesení obou orgánů sněmovny byla souhlasná, dovoluji si sněmovně doporučit totožné usnesení. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Přibáňovi a otevírám rozpravu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím a navrhuji přistoupit k hlasování o následujícím usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí se Zprávou Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, o stavu vysílání a o činnosti.

Zahajuji hlasování číslo 71.

Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo. Pro 81, nikdo proti, zdrželo se 1 9 poslanců. Konstatuji, že usnesení jsme přijali a bod projednali.

Vzhledem k tomu, že se nám to podařilo v poměrně krátkém čase, domnívám se, že si mohu dovolit vám navrhnout další procedurální návrh, ovšem v případě, že je přítomen ve sněmovně poslanec Miroslav Kašpárek, kterého tu v tuto chvíli nevidím.

Pan poslanec Kašpárek není v tuto chvíli k zastižení, takže se dopustím dalšího procedurálního návrhu. Ten bude takovýto: Navrhuji, abychom původní bod číslo 34 projednali právě teď.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať to dá patřičným způsobem v hlasováni číslo 72 najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

88 poslanců pro, 1 proti, 16 se zdrželo.

Zařadili jsme tedy nový bod, úvodní bod a já mohu přečíst úvodní slovo.

XX.

Účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1994

Předloženou účetní závěrkou Fondu dětí a mládeže za rok 1994 podle sněmovního tisku 1609 se zabýval rozpočtový výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Oba výbory předložily svá usnesení. Prosím pověřeného člena garančního výboru pana poslance Martina Chudobu, aby nás informoval o projednávání předloženého materiálu a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Martin Chudoba: Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, roční účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1994, tisk 1609, projednaly dva výbory, a to rozpočtový výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Oba výbory s předloženým materiálem vyslovily souhlas a usnesení obou výborů byla všem poslancům rozdána. Doporučuji proto Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení. Poslanecká sněmovna schvaluje roční účetní závěrku Fondu dětí a mládeže za rok 1994 podle sněmovního tisku 1609. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Martinu Chudobovi a otevírám k této zprávě i k návrhu usnesení rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Vzhledem k tomu, že pan poslanec Chudoba návrh usnesení přečetl před několik vteřinami, domnívám se, že lze přistoupit k hlasování o tomto návrhu.

Hlasování číslo 73 jsem zahájil a ptám se kdo z poslanců je pro navržené usnesení? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hlasování skončilo.

90 poslanců je pro, 1 proti, 19 se zdrželo. Usnesení jsme přijali, bod jsme projednali. Děkuji panu poslanci Chudobovi.

Pan poslanec Chudoba se po mě vyčítavě díval, myslel si asi, že mu ušetřím jeho další cestu, bohužel, budeme muset nejprve hlasováním rozhodnout o dalším procedurálnílm návrhu, který by rovněž on měl odůvodnit.

Dámy a pánové, navrhuji, abychom původní bod číslo 35 projednali právě teď.

Zahájil jsem hlasování číslo 74 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

116 poslanců bylo pro, 1 proti, zdrželo se 8.

Zařadili jsme tedy původní bod 35 do projednávání, do pořadu.

XXI.

Výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1994

Předloženou výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1994 podle sněmovního tisku se rovněž zabýval výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a předložil nám své usnesení. Prosím nyní pověřeného člena výboru pana poslance Martina Chudobu, aby nás informoval o projednávání ve výboru a předložil návrh usnesení Poslanecké sněmovny.

Poslanec Martin Chudoba: Vážený pane předsedo, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, výroční zprávu Fondu dětí a mládeže tisk 1647 projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s touto zprávou souhlas. Usnesení bylo všem poslancům rozdáno, a proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

Poslanecká sněmovna souhlasí s výroční zprávou Fondu dětí a mládeže, uvedenou v tisku 1647.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Chudobovi a otevírám rozpravu ke zprávě i návrhu usnesení. Do rozpravy se hlásí paní poslankyně Gerta Mazalová, které uděluji slovo.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se vyslovila k výroční zprávě Fondu dětí a mládeže za rok 1994, tisk č. 1647, kde mám připomínku nebo spíše výhradu k vyjádření dozorčí rady k činnosti Fondu za rok 1994.

V posledním odstavci této zprávy čtu následující:

Dozorčí rada Fondu konstatuje, že orgány Fondu splnily v roce 1994, až na výjimky, jako je inventarizace majetku, úkoly, které si na počátku roku ve svém programu stanovily. Doporučuje proto Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a vládě schválit výroční zprávu Fondu za rok 1994.

Čili mám toto doporučení rady chápat jako rozdávání majetku, jehož cenu ani množství neznám, ani mě tak moc nezajímá, hlavně když s ním něco provedu? Nemohu omluvit takové zacházení s majetkem, který má v mnoha případech milionové hodnoty a neomlouvám ani to, že - cituji "inventarizaci a ocenění majetku v plném rozsahu Fond v roce 1994 neprovedl z časových důvodů pro nedostatek finančních prostředků a přesunul jejich dokončení do roku 1995."

Neprovedlo-li tuto prvořadou práci dříve příslušné ministerstvo, byla to první povinnost Fondu, který pokračoval v jeho práci a měl pokračovat lépe, neboť proto byl zřízen a také placen, jak lze usoudit z materiálů. Je naprosto překvapující, že se pronajímají, prodávají, doslova rozdávají objekty v několikamilionových hodnotách bez něčeho tak základního a podstatného jako je inventarizace a ocenění majetku.

Doporučení schválit výroční zprávu Fondu považuji za nezodpovědné a mírně řečeno ukvapené. Zpráva také nehovoří ani o způsobu přidělování těchto mnohdy velice drahých a velkých objektů, v některých případech lidem, kteří nezaručují do budoucna svou schopnost tyto objekty provozovat. Všichni víme, že dnes stačí, aby se dva tři lidé spojili, založili nadaci s krásným většinou anglicky znějícím názvem a podali žádost projekt.

Když si do něho navíc připíší krasopisně další jednu až dvě nadace, či občanská sdružení, i bez jejich vědomí, zákonitě zvítězí ve výběrovém řízení, neboť papírově splňují požadavek Fondu, který - cituji - "v propozicích zdůrazňuje vhodnost smluvního partnerství více uchazečů z preferencí spoluvyužívání objektů více sdruženími dětí a mládeže."

Výbor Fondu se nezajímá o serióznost žadatelů, ani finanční schopnost, zda vůbec jsou schopni objekty provozovat, zda nejsou stíháni pro dluhy nebo dokonce v trestním řízení. Nejsou totiž povinni nic takového zajišťovat ani si ověřovat. Musím zde srovnávat s malými a středními podnikateli, kteří jsou bankou, žádajíce o úvěr, doslova rentgenováni a to si jenom půjčují peníze často na velice vysoký úrok a se zárukami.

Zajímalo by mne také a nikde jsem se v materiálu nedočetla, kolik neuspokojených zájemců podalo protest, jak byly tyto protesty řešeny, pokud byly podány a zda alespoň při jejich podání se někdo zjišťováním podrobnějších informací zabýval. Fond hospodaří s obrovskými hodnotami a já mám obavy, aby tento majetek nebyl likvidován nejenom postupným chátráním, ale i špatným hospodařením. Každý hospodář, jak je alespoň u nás na Moravě zvykem, si majetek spočítá, ocení, zná tedy napřed jeho hodnotu a pak s ním teprve podniká, obchoduje nebo ho ošetřuje. Bylo by smutné dívat se, jak se mění např. bezbariérová zařízení, která by mohly používat zdravotně postižené děti třeba i společně s dospělými, na rockové kluby nebo kanceláře různých podnikavců.

Snad by bylo rozumnější předat tyto objekty městům, či obcím s věcným břemenem, komu a čemu mají sloužit tak, aby byly prospěšné a využité. Je škoda, že při jednáních příslušné komise Fondu předělujících tyto objekty tak benevolentně, občas nejsou zástupci parlamentu. Jednání by zcela určitě probíhala důkladněji a objektivněji. Takto může často zvítězit i způsob delších rukou, který je nám všem dobře znám.

Proto nemohu souhlasit s výroční zprávou Fondu dětí a mládeže za rok 1994.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Gertě Mazalové. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Paní a pánové, domníváte se, že je třeba, aby pan poslanec Chudoba ještě jednou přečetl návrh doporučujícího usnesení? (Hlasy: nikoliv) Zdá se, že nikoliv, tedy rozhodneme hlasováním č. 75, které jsem právě zahájil.

Táži se, kdo je pro usnesení, které přečetl pan poslanec Chudoba? Je někdo proti? Zdržel se někdo hlasování?

Hlasování skončilo, pro bylo 79, proti 10, zdrželo se 31. Návrh byl přijat. Děkuji panu poslanci Chudobovi.

Dámy a pánové, je mi zřejmě souzeno osudem, abych přednášel toto odpoledne jeden procedurální návrh za druhým, a proto si vám dovoluji předložit návrh, abychom projednali bod Zpráva o činnosti grantové agentury České republiky za rok 1994, původní bod č. 33.

Dříve než rozhodneme o tomto návrhu hlasováním, dovolte, abych vás všechny odhlásil a požádal o novou registraci.

Paní a pánové, kdo souhlasí s tím, aby bod Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky za rok 1994 se stala bodem, který budeme projednávat právě teď? Zahájil jsem hlasování č. 76.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro 96, 1 proti, 10 se zdrželo. Bod byl zařazen.

XXII.

Zpráva o činnosti Grantové agentury České republiky

za rok 1994

Se stanoviskem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k předložené zprávě uvedené pod číslem sněmovního tisku 1600 nás seznámí předseda výboru František Kozel. Předpokládám, že také přednese návrh usnesení. Prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, dámy a pánové, Zprávu dozorčí rady Grantové agentury České republiky o činnosti Grantové agentury za rok 1994 (tisk 1600) projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a s předloženým materiálem vyslovil souhlas. Usnesení našeho výboru mají všichni poslanci rozdáno. Proto doporučuji Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje Zprávu o činnosti Grantové agentury za rok 1994 podle sněmovního tisku 1600."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Kozlovi a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a protože usnesení, které bylo navrženo, jsme slyšeli před krátkým okamžikem, nedomnívám se, že je nezbytně nutné, abych ho opakoval. Vás prosím, abyste se v hlasování č. 77 k tomuto usnesení vyjádřili.

Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Hlasování skončilo.

Pro 101 poslanec, 4 proti, zdrželo se 17. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu poslanci Františku Kozlovi.

Dámy a pánové, zdá se, že dnešní tempo je takové, že mi nezbývá, než abych předložil další procedurální návrh. Navrhuji, abychom bod Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního výboru Poslanecké sněmovny, původně zařazený jako bod č. 36, projednali právě teď. Rozhodneme hlasováním.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Všem děkuji.

Konstatuji, že hlasování skončilo výsledkem 122 pro, 2 proti, 7 se hlasování zdrželo.

XXIII.

Návrh na změny ve složení mandátového a imunitního

výboru Poslanecké sněmovny

Projednávání tohoto bodu bylo na žádost paní poslankyně Anny Röschové přeřazeno tuto schůzi, a proto ji nyní prosím, aby nám návrh přednesla.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, už na předminulé schůzi jsem navrhla zařadit tento bod, který se týká změn členů mandátového a imunitního výboru, neboť se na mne obrátil pan poslanec Krupík z KDUČSL a požádal, aby byl odvolán z toho výboru. Dále, v průběhu doby, jak se tento bod odkládal, se na mne ještě obrátil - nebo na nás - pan poslanec Šimánek a rovněž požádal o uvolnění z tohoto výboru. Předseda Českomoravské unie středu požádal o dovolení jednoho člena mandátového a imunitního výboru za jeho stranu, neboť tento klub nemá v mandátovém a imunitním výboru zastoupení.

Domnívám se, že bychom všechny tyto tři problémy mohli vyřešit v tomto bodu. Doporučuji, abychom odhlasovali uvolnění pana poslance Krupíka a pana poslance Šimánka z tohoto výboru, protože jsou zaneprázdněni jinou prací a poté bych se obrátila na předsedy jednotlivých klubů, na předsedu klubu ODS, aby navrhl jakousi náhradu za pana poslance Šimánka, dále bych se obrátila na zástupce klubu ODA, aby navrhl do mandátového a imunitního výboru dalšího člena, neboť podle poměrného zastoupení vlastně místo po panu poslanci Krupíkovi patří tomuto klubu, a potom na předsedu klubu Českomoravské unie středu, aby navrhl jméno toho, kdo by byl dovolen do mandátového a imunitního výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni. Zaznamenal jsem tedy, že dáváte návrh, aby sněmovna odvolala poslance Krupíka a Šimánka.

Poslankyně Anna Röschová: Potom bych poprosila předsedy klubů, aby předložili návrhy na volbu nových členů. To znamená, že by byli tři.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Myslím, že v tuto chvíli nezbývá než otevřít rozpravu. Vidím ruku pana poslance Dobala a pana poslance Kryčera. Prosím pana poslance Dobala jako prvního, potom pan poslanec Kryčer.

Poslanec Viktor Dobal: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolím si jménem klubu ODA navrhnout do mandátového a imunitního výboru pana poslance Oldřicha Kužílka.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tento návrh. Nyní prosím pana poslance Jana Kryčera o vystoupení. Dále se přihlásil pan poslanec Jiří Honajzer.

Poslanec Jan Kryčer: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych upřesnit to, co tady paní kolegyně Röschová naznačila v úvodu tohoto bodu. Jednak bychom rádi odvolali pana poslance Stodůlku z tohoto výboru, který nás původně v tomto výboru zastupoval a na jeho místo bychom navrhli pana poslance Rudolfa Opatřila.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pokud jste špatně rozuměli, pan poslanec Jan Kryčer navrhuje, aby byl odvolán pan poslanec Stodůlka a aby byl zvolen poslanec Opatřil. Nyní má slovo pan poslanec Jiří Honajzer a poté dostane příležitost k vystoupení Zbyšek Stodůlka.

Poslanec Jiří Honajzer: Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, klub ODS navrhuje namísto pana poslance Šimánka do mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Kadlecovou.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, znamenám si, paní poslankyně Kadlecová je kandidátkou klubu ODS. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Stodůlka.

Poslanec Zbyšek Stodůlka: Vážení kolegové, vážené kolegyně, chtěl bych upřesnit, že jsem byl v mandátovém a imunitním výboru za klub HSD MS, kterýžto klu b přestal existovat. Klub Českomoravské unie středu mi nedal nikdy najevo, že bych v mandátovém a imunitním výboru neměl být. Přesto pochopitelně ctím jejich návrh a rezignuji na členství v mandátovém a imunitním výboru. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Stodůlkovi. Zdá se, že v rozpravě vystoupili všichni ti, kteří to měli v úmyslu. Rozpravu tudíž končím. Zdá se mi, dámy a pánové, že by bylo možné, abychom poslance Krupíka, Šimánka a Stodůlku odvolali en bloc, souhlasíte-li, jedním hlasováním. Paní poslankyně Röschová má jiný návrh? (Ne.) Volbu doporučujete tímtéž způsobem? Ne, po jednom. Já jsem téhož názoru, takže jsem rád, že jsme se shodli.

Dámy a pánové, vím, že si příliš obliby nedobudu, ale dovolím si vás odhlásit a požádat o novou registraci. Táži se, kdo souhlasí s usnesením:

"Poslanecká sněmovna odvolává poslance Krupíka, Šimánka a Stodůlku z mandátového a imunitního výboru."

Kdo souhlasí s tímto návrhem na usnesení, ať to dá v hlasování č. 79 patřičným způsobem najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji, hlasování skončilo.

Pro toto usnesení se vyslovilo 103, proti 6, zdrželo se 34. Toto usnesení jsme přijali.

Budeme pokračovat. Navrhuji další usnesení:

Poslanecká sněmovna volí poslance Oldřich Kužílka členem mandátového a imunitního výboru.

Zahájil jsem hlasování č. 80 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 98 pro, 1 0 proti, 30 se zdrželo. Návrh byl přijat. Oldřich Kužílek se stal členem mandátového a imunitního výboru.

Dále navrhuji přijmout usnesení:

Poslanecká sněmovna volí poslance Rudolfa Opatřila členem mandátového a imunitního výboru.

Zahájil jsem hlasování č. 81 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 111 pro, 2 proti, 32 se zdrželo. Poslanec Rudolf Opatřil se stal členem mandátového a imunitního výboru.

Dále dávám návrh na přijetí následujícího usnesení:

Poslanecká sněmovna volí poslankyni Miladu Kadlecovou členkou mandátového a imunitního výboru.

Zahájil jsem hlasování č. 82 a ptám se, kdo je pro. Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?

Hlasování skončilo výsledkem 93 pro, 1 4 proti, 35 se zdrželo. Konstatuji, že poslankyně Milada Kadlecová se stala členkou mandátového a imunitního výboru.

Projednali jsme tento bod. Vzhledem k tomu, že přišel pan ministr Ruml, můžeme se věnovat předem avizovanému bodu, to je

XXIV.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění

pozdějších předpisů

Vládní návrh jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1562. K tomuto návrhu nebyla vypracována společná zpráva výborů, ale zpráva o projednávání tisku 1562 ve výborech. Ta byla rozdána jako sněmovní tisk 1766. Návrh zákona odůvodní ministr vnitra pan Jan Ruml, kterého prosím, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda České republiky předkládá návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1990 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. Projednala a schválila ho na svém jednání dne 15. února 1995. Předložená novelizace spočívá v doplnění ustanovení § 1 0 zákona vložením nového okresu Jeseník mezi okresy Severomoravského kraje. Dalším i úpravami zákona se vláda nezabývala. Důvodem je současně probíhající diskuse nad předkládanými návrhy zákonů, spojenými s reformou veřejné správy a ustavením vyšších územně samosprávných celků, jejichž důsledkem bude i zvážení opodstatněnosti existence zákona o územním členění státu. Tím by pak byla řešena i otázka řady zastaralých a nevyhovujících ustanovení zákona, to je těch, která se stala neúčinnými v důsledku rozpadu federace a přijetí ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky a dále těch, jejichž existence je diskutabilní s ohledem na současný právní režim. Jde zejména o ustanovení § 15 odst. 2 zákona, který svěřuje působnost vytvořit nebo zrušit okres a měnit jeho území vládě a v neposlední řadě těch ustanovení, která území republiky dělí na kraje.

Proto vláda předkládá pouze účelově zpracovanou novelu zákona, jejímž cílem je urychlené zřízení nového okresu Jeseník.

Potřeba vytvoření nového okresu byla z řady došlých návrhů (podotýkám, že jich bylo 49) shledána odůvodněnou pouze v tomto jednom případě. Záměr vytvořit okres Jeseník vyplývá též z vládního návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územně samosprávných celků, který je parlamentu rovněž předložen.

Je třeba připomenout, že nejnáročnější otázkou není sama navrhovaná novela, ale její realizace po schválení Poslaneckou sněmovnou. Tato realizace si vyžádá řadu organizačních opatření i vynaložení nemalých finančních prostředků ze státního rozpočtu. Lze totiž předpokládat, že předběžně odhadnutá částka na vytvoření nového okresu Jeseník ve výši 450 miliónů Kč ještě vzroste v souvislosti s upřesněním požadavků některých resortů na zřízení jimi řízených úřadů s okresní působností.

Termín účinnosti novely zákona je navržen s ohledem na uvedené tak, aby od 1. ledna 1 996 mohly úřady v okrese Jeseník začít alespoň v nezbytném rozsahu plnit své funkce, vyplývající z tohoto zákona. Děkuji vám za pozornost.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP