Středa 24. května 1995

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Ptám se pana poslance Němčíka, zdali hodlá vystoupit. Má slovo.

Poslanec Jindřich Němčík: Pane předsedající, vzhledem k tomu, že v rozpravě vystoupila jediná diskutující a ta nevznesla připomínky k návrhu zákona, doporučuji, abychom hlasovali o zákonu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, souhlasím. Prosím vás, abyste se před závěrečným hlasováním o tomto návrhu zákona ještě jednou přihlásili pomocí karet. Budeme hlasovat o návrhu poslanců Václava Exnera a dalších na vydání zákona o automatickém zvyšování dávek sociálního zabezpečení a nemocenského pojištění, o změně a doplnění zákona č. 182/1 993 Sb., o Ústavním soudu, a o doplnění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1583, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1737. Dámy a pánové, právě jsem zahájil hlasování č. 64.

Ptám se, kdo je pro tento návrh. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji.

Hlasování skončilo výsledkem pro 33, proti 89, 22 se zdrželo hlasování. Návrh nebyl přijat.

Děkuji panu navrhovateli i panu společnému zpravodaji.

Paní a pánové, nyní můžeme přistoupit k projednávání dalšího bodu, kterým je

XVI.

Návrh poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb.,

o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

Předložený návrh zákona, který jste obdrželi jako sněmovní tisk 1688, odůvodni pan poslanec Jan Decker, kterého prosím, aby se ujal slova.

Poslanec Jan Decker: Vážený pane předsedající, pane předsedo, kolegyně a kolegové. předkládaná novela zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, si klade za cíl napravit zcela nepochopitelnou chybu, která se stala vinou nějakého úředníka ve Federálním shromáždění a nikoliv to, aby rozšířila okruh osob nebo skupiny osob, které by se zařadily do tohoto ranku mimosoudních rehabilitací.

Problém tkví v tom, že přesné znění, které je obsahem této novely, bylo již jednou přijato Federálním shromážděním, a to na 22. společné schůzi 29. dubna 1992. Tento text přijala tehdejší Sněmovna Federálního shromáždění takovým výsledkem, že proti nehlasoval ani jeden poslanec ve Sněmovně národů České republiky, Sněmovny národů Slovenské republiky, ani Sněmovny lidu. Ani jeden poslanec se rovněž nezdržel, tudíž všichni poslanci, kteří hlasovali, hlasovali za.

Ovšem poté se stala věc, která - pokud jsem se informoval - nemá v historii obdobu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Promiňte, pane poslanče, poprosil bych opět o klid, aby bylo možno sledovat odůvodnění pana navrhovatele. Děkuji.

Poslanec Jan Decker: Při zpracovávání do čistopisu, který se předkládá k podpisu prezidentu republiky, předsedovi tehdejšího Federálního shromáždění a premiéru se stalo to, že tyto dva body nějakým způsobem vypadly. Bohužel se stalo i to, že tak, jak to bylo předloženo, tedy přepsáno, tak to bylo podepsáno a odešlo to do tisku a ve Sbírce zákonů vyšel zákon bez těchto dvou námi navrhovaných bodů. Znamená to tedy, že tím, že Sbírka zákonů vyšla v takovém znění, v jakém vyšla, tyto body nevešly v platnost.

Konzultoval jsem tuto možnost, jakým způsobem napravit, s předními odborníky práva. Shodli se v tom, že nejlepší a nejrychlejší způsob bude předložení novely v takovém znění, které bude přesně kopírovat body, které bohužel vypadly. Proto tedy předkládáme tuto novelu a věříme, že tato sněmovna najde v sobě sílu, aby se pokusila napravit vlastně již druhou křivdu spáchanou na této skupině občanů a podpoří tuto novelu. Prosím vás o to a zároveň vás prosím, jestli byste se mohli zdržet případných pozměňovacích návrhů. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Deckerovi. Prosím, aby se slova ujala společná zpravodajka výborů poslankyně Anna Röschová a odůvodnila společnou zprávu.

Poslankyně Anna Röschová: Pane místopředsedo, dámy a pánové, moje role je velmi jednoduchá, protože si myslím, že pan poslanec Decker velmi podrobně odůvodnil, co se vlastně stalo. Jen s tou poznámkou, že problém je právně poměrně dost složitý a při posuzování tohoto právního problému různými právnickými fakultami této republiky nakonec předkladatelé - a rovněž i výbory, které tento návrh projednávaly - dospěli k závěru, že nejjednodušší cesta je cesta novely zákona č. 87/1991 Sb. Takže máte před sebou společnou zprávu pod tiskem č. 1736. Tento návrh projednal výbor ústavně právní, branný a bezpečnostní, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, a všechny tři tyto výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas, a to s úpravami, které jsou ve společné zprávě. Upozorňuji jen na to, že tyto úpravy, které jsou ve společné zprávě, jsou opravdu jen legislativní úpravy, jako uvozovací věta k zákonu apod. Nejedná se o žádné věcné změny kromě těch, které byly obsahem původního návrhu zákona.

Rovněž já doporučuji Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s návrhem pana poslance Deckera a ostatních, s návrhem zákona souhlas. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji společné zpravodajce Anně Röschové a otevírám rozpravu. Písemné přihlášky žádné nemám, zdá se, že se nikdo další nehlásí. Rozpravu tedy končím.

Všechny vás v tuto chvíli odhlásím a požádám, abyste se znovu zaregistrovali.

Budeme tedy hlasovat o návrhu poslanců Jana Deckera a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve zněních pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 1678, ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 1736.

Dámy a pánové, právě jsem zahájil hlasování č. 65 a táži se kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování?.

Děkuji, hlasování skončilo. Pro je 129, proti 5, 3 se zdrželi.

Konstatuji, že jsme odsouhlasili tento návrh. Děkuji panu poslanci Deckerovi, paní poslankyni Röschové a konstatuji, že se můžeme v souladu se schváleným nově zařazeným bodem č. 16 věnovat zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi ve znění zákona č. 425/1 990, přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1 995 a vrácený prezidentem republiky.

XVII.

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o ochraně

před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění

zákona č. 425/1990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou

dne 19. dubna 1995 a vrácený prezidentem republiky

Dopis pana prezidenta s jeho odůvodněním nesouhlasu byl dnes předán sekretariátu poslaneckých klubů spolu se zákonem. Nám všem byl rozdán dopis pana prezidenta na lavice.

Než začneme jednat, připomenu, že podle čl. 50 ústavy České republiky má prezident republiky právo vrátit přijatý zákon s odůvodněním, přičemž o vráceném zákonu hlasuje Poslanecká sněmovna znovu. Pozměňovací návrhy nejsou přípustné. Pokud Poslanecká sněmovna setrvá na vráceném zákonu nadpoloviční většinou všech svých poslanců, tj. nejméně 101 hlasem, zákon se vyhlásí. Jinak platí, že zákon nebyl přijat.

Rozprava není vyloučena, ale není možné žádným způsobem zákon měnit novými návrhy.

Než přistoupíme k hlasování, tak je mou povinností otevřít rozpravu. Otevírám ji a vidím, že se prozatím přihlásil pan poslanec Jaroš, kterému dávám slovo. Ostatní prosím, aby věnovali vystoupení pana poslance Jaroše náležitou pozornost. Jinými slovy prosím o klid.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dostal jsem podobně jako vy, dopis pana prezidenta, zatím jsem měl poměrně krátkou dobu se s ním seznámit. Dovolte mi ale říci alespoň pár připomínek k námitkám, které pan prezident v tomto dopise zdůrazňuje.

Za nejzávažnější z nich považuje absenci přechodných opatření, která by poskytla výrobcům přiměřenou lhůtu pro technické náročné přizpůsobení novým požadavkům. Myslí se tím hlavně variabilní zdravotní upozornění na škodlivost kouření, které podle novely zákona mělo být vytištěno na přední straně obalu cigaret.

Dovolte mi zpochybnit tuto námitku, a to tím, že podle dosavadních znění § 7, odst. 2 druhá věta zákona č. 37 z roku 1989 Sb., jsou v platném znění "organizace, tzn. právnické osoby povinny na obalech tabákových výrobků upozornit na škodlivost kouření".

Podle novely to znamená ode dne její účinnosti jsou výrobci, jak právnické, tak fyzické osoby na obalech tabákových výrobků i dovážených do České republiky o účinnosti novely na přední straně balení povinny uvádět zdravotní varování předepsané novelou. Z toho vyplývá, že u výrobků vyráběných a dovážených před účinností novely platí stará úprava, jejíž konkretizace je uvedena v § 40 a), odst. 4 zákona o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů a teprve u výrobků vyrobených a dovezených po účinnosti novely by platily nové povinnosti varovat variabilním zněním, čímž by tedy nebyl podle mého názoru důvod ke stanovení přechodných opatřeních.

Zákaz kouření v restauracích po dobu podávání hlavních jídel platí už 6 let a není novelou dotčen. Jakékoli připomínky k tomu, že majitelé restaurací budou muset ze dne na den postavit příčky a budovat důkladná ventilační zařízení, by již měli mít v činnosti 6 let. Novela se toho opravdu nedotýká ani písmenem. Zrovna tak zákaz kouření ve zdravotnických zařízeních, ve školách a obdobně v dopravních prostředcích.

Jsem realista a vím, že tato sněmovna má určitou kuřáckou dimenzi a tak si nedělám iluzi na získání kvalifikované většiny pro podporu této novely. Chci jen oznámit, že se nadále nevzdávám a podám v dohledné době novou novelu, ve které budou již řádná přechodná ustanovení zaznamenána. Jsem zvědav, jaké budou další překážky při přijetí této novely.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Pan poslanec Bachman, který avizoval svůj zájem přihlásit se do rozpravy, nechce již hovořit. Dávám tedy slovo panu poslanci Černému.

Poslanec Jan Černý: Pane předsedající, pane předsedo, dámy a pánové, myslím, že kolega Jaroš řekl vše potřebné. Sám vidí, že zákon tak, jak byl přijat, je nedokonalý, že mu chybí některá ustanovení, že by pravděpodobně nebyl veřejnosti přijat a že mu chybí i mechanismus kontroly např. obměny jednotlivých varování, apod., že samozřejmě nepřímo novelizuje i zákon o spotřebních daních apod.

Myslím, že bychom se měli připojit k panu prezidentovi, který v závěru svého dopisu též vyjadřuje zájem, že se vrátíme v této problematice komplexnější novelou, která bude mít všechny potřebné atributy a já osobně jsem ochoten se na této novele podílet tak, aby splnila účel zákona, tzn. ochránila nekuřáky před kuřáky, ale zároveň, aby se kuřáci nestali pronásledovanou minoritou v České republice.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Černému. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Gross, připraví se paní poslankyně Gerta Mazalová.

Poslanec Stanislav Gross: Dámy a pánové, chtěl bych pana kolegu Černého upozornit na to, že zákon o kolizi zájmů hovoří o tom, že by každý měl uvést zde u tohoto mikrofonu, jestli na této záležitosti, kterou bude přednášet, není osobně zainteresován.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Černý vystoupí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jan Černý: Pane kolego, nejsem osobně zainteresován, protože nepodnikám v oblasti tabákových výrobků.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za tuto informaci. Nyní bude hovořit poslankyně Gerta Mazalová.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já se opravím, protože pan kolega Gross mi vzal z úst slova o střetu zájmů. Pan kolega Černý zřejmě neobchoduje v této oblasti, ale zcela určitě - jak bych to nazvala - cucá ten kuřácký dudlík. Je to tak? (Souhlas.) Chtěla jsem jenom podotknout, že rodina obědvající s dětmi v restauraci má také právo dýchat čistý vzduch a nechce inhalovat kouř. Stejně tak těhotná žena nebo nekuřák zavřený v kanceláři má také právo dýchat. Tady bych souhlasila s tím, že kuřákům chybí sebekontrola. Ale vystoupila jsem hlavně proto, že jsem si přečetla dopis pana prezidenta republiky. V odůvodnění v jednom odstavci pan prezident praví, že nemá námitek proti zvýšení ochrany zdraví před kouřením, naopak že podporuje tato ustanovení a podobně, zatímco v odstavci tři čtu: ....obávám se, že kdyby se tento zákon stal součástí právního řádu, nebude ve zmíněných ustanoveních dodržován. - Mně to připomnělo ono prohlášení pana Bendy, že... dodržovat budu pouze ty zákony, které považuji za rozumné. - Já bych chtěla podotknout, že mnoho zákonů nepovažuji za rozumné, ale přesto všechno cítím povinnost dodržovat všechny. A indián by asi k tomuto pravil, že zde je hovořeno rozeklaným, čili dvojím jazykem. A to mě skutečně zarmucuje.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Mazalové. Cítíme s jejím žalem. Nikdo další se nehlásí kromě pana poslance Jaroše. Takže pan poslanec Jaroš má slovo.

Poslanec Emil Jaroš: Nechtěl jsem, ale nakonec mi to přece jenom nedalo a po vystoupení kolegy Černého se musím ještě zmínit o něčem, co mi leží na srdci. Myslím, že jsme poslanci a máme možnost se k takovýmto návrhům, normám vyjadřovat podle jednacího řádu v zákonných lhůtách atd. Tato novela prošla normálním legislativním procesem a všichni měli možnost se k ní vyjádřit jak v podobě zásad, tak v podobě dalšího projednávání. Nebyla zde ani zkracována zákonná lhůta atd.

V rozpravě 19. dubna prakticky nikdo z poslanců se nepřihlásil, aby vznesl nějakou námitku, případně nějaký pozměňující návrh. Velice mě zarmoutilo, když se poslanci obracejí přímo na prezidenta, aby tak či onak s tímto zákonem naložil. Myslím si, že poslanci mají dostatek prostoru, možností vystoupit v parlamentě a neobracet se tímto způsobem. Toto nechte těm, kteří tento prostor tady nemají. Děkuji.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Hlásí se paní poslankyně Eva Fischerová. Má slovo.

Poslankyně Eva Fischerová: Vážený pane předsedající, vážení přítomní, dovolte mi pouze několik slov. Vzhledem k tomu, že mám na tom zákoně také trochu podíl, nechtěla jsem k tomu hovořit. Ale rozhodla jsem se po tom, co poslanec Jaroš zde řekl, že se našli mezi námi i tací, kteří se obraceli na prezidentskou kancelář. Já bych chtěla apelovat na všechny každý máme svou slabost a kouření je také slabost. A je svým způsobem závislost. Buďme vůči sobě tolerantní a uvědomme si, že každý svoje zdraví hodlá chránit jiným způsobem. Jsme všichni odpovědni za své zdraví, a proto prosím vás berte svůj postoj k tomuto zákonu tak, že každý je svobodný a každý má své právo žít způsobem, jakým se mu zlíbí a poškozovat nebo chránit své zdraví. Ale toto právo a svoboda končí tehdy, kdy poškozujeme zdraví svých bližních. To je vše, co jsem vám chtěla říci. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Fischerové. Byla posledním, kdo v rozpravě vystoupil, takže rozpravu končím. Všechny vás odhlásím v tuto chvíli a požádám o novou registraci. Přistoupíme k hlasování o usnesení, jehož text vám nyní přečtu:

Poslanecká sněmovna

l. setrvává na zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění zákona č. 425/1 990 Sb., přijatý Poslaneckou sněmovnou dne 19. dubna 1 995 a vrácený prezidentem republiky,

II. stanoví, aby toto její rozhodnutí bylo jako opatření Poslanecké sněmovny vyhlášeno uveřejněním plného znění ve Sbírce zákonů.

Dámy a pánové, zahájíme hlasování č. 66 a ptám se:

Kdo je pro text usnesení, který jsem právě přečetl? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Výsledek: pro 72, proti 48, zdrželo se 31 poslanců. Konstatuji, že toto usnesení jsme nepřijali.

Nyní mi dovolte, abych v případě vašeho zájmu doporučil následující postup při dnešním odpoledním zasedání. Zdá se, že bychom mohli projednávat zákon o státním podniku, ale protože tady není pan ministr Kočárník, protože o tom nemohl vědět a než se nám ho podaří sehnat, tak to trochu potrvá, doporučuji, abychom se nyní věnovali bodu, který má označení číslo

XVIII.

Volba člena Výboru Fondu dětí a mládeže

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu programu, a protože nic nebrání tomu, abychom o tomto návrhu rozhodli hlasováním, berte to jako procedurální návrh. Kdo souhlasí s tím. aby volba člena Výboru Fondu dětí a mládeže byla zařazena na program schůze teď, ať to dá najevo patřičným způsobem v hlasování č. 67.

Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? (Připomínám, že je špatné kvórum na hlasovací tabuli, aby nám z toho pak nevyšel zmatek.)

Pro se vyslovilo 117 poslanců, nikdo nebyl proti, zdrželo se 12 poslanců. Odhlasovali jsme tento procedurální návrh.

Konstatuji, že k tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a návrh volebního řádu pro tajné hlasování. Prosím předsedu výboru pana Františka Kozla, aby nám předložené usnesení uvedl.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, usnesení máte před sebou, má číslo 356 ze dne 23. 5. 1 995. Náš výbor předepsanou procedurou projednal došlé kandidatury... (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, znovu prosím o klid. Omlouvám se všem, že se opakuji už asi počtvrté během odpoledního zasedání, ale zároveň dávám na vědomí, že to klidně zopakuji ještě desetkrát, bude-li to třeba. Děkuji.

Poslanec František Kozel: Já mám, pane místopředsedo, pocit, že mi to snad dělá sněmovna naschvál. Ale já mám času dost. (Veselost.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za zpestření a pokračujte, prosím.

Poslanec František Kozel: Náš výbor předkládá Poslanecké sněmovně k volbě člena Výboru Fondu dětí a mládeže následující kandidáty: pana Richarda Dolejše, pana Miroslava Háněla, pana Jana Jílka a pana Jiřího Ponikelského. Zároveň v příloze náš výbor předkládá sněmovně ke schválení - nebo k vzetí na vědomí? - návrh volebního řádu pro tajnou volbu člena Výboru Fondu dětí a mládeže.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Kozlovi. Nyní dávám možnost všem těm, kteří chtějí vystoupit v rozpravě, protože rozprava je otevřena. Nikdo se nehlásí, rozpravu uzavírám a prosím znovu pana poslance Kozla, protože tak je to uvedeno v materiálech, aby navrhl, jak volba bude probíhat a konstatuji, že už tak učinil. Navrhl, aby volba proběhla tajným způsobem. Rozhodneme o tom nyní v hlasování č. 68.

Zahájil jsem hlasování č. 68 a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby volba byla provedena tajným způsobem? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdrzel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 105, proti 5, zdrzelo se 8 poslanců.

Odsouhlasili jsme, že hlasování bude tajným způsobem a ptám se, zda-li má někdo připomínky nebo pozměňovací návrhy k volebnímu řádu. Zdá se, že tomu tak není. Přistoupíme ke schválení volebního řádu. Zahájil jsem hlasování č. 69.

Ptám se, kdo je pro tento volební řád? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování skončilo.

Pro hlasovalo 98 poslanců, nikdo proti, zdrželo se 11 poslanců.

Tím jsme schválili volební řád pro tajné hlasování a přistoupíme k přípravě na volbu. Žádám ověřovatele Poslanecké sněmovny, aby se ujali své funkce s přípravou a samotným aktem voleb. Jakmile bude volba připravena, prosím o zprávu. Hlásí se předseda klubu ODS. Dávám mu slovo.

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolil bych si nyní požádat v souvislosti s tajnou volbou o přestávku na kluby. Dovolil bych si navrhnout, abychom to spojili a případnou přestávku pro volby prodloužili zhruba o 20 minut tak, abych měl jistě 20 minut na jednání poslaneckého klubu v tomto okamžiku. Děkuji vám za vstřícnost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Domnívám se, že bude užitečné, když vyhovíme přání předsedy klubu. Je 15.45 hodin. V 15.50 hodin bude zahájena volba, bude trvat do 16.10 hodin. Myslím si, že bychom to měli stihnout. Potom bude prostor na zasedání klubů tak, abychom začali v 16.40 hodin přesně.

Vycházím vstříc přání předsedy klubu, kteří se zřejmě chtějí poradit ještě o volbách a celý návrh převrátíme tak, že nyní vyhlásím přestávku, která bude trvat do 16.20 hodin. Od 16.20 do 16.40 hodin proběhne volba a v 16.40 hodin začneme s dalším bodem. Dostávám informaci od pana předsedy Poslanecké sněmovny, že bezprostředně po skončení odpolední části zasedání Poslanecké sněmovny svolává politické grémium ke krátké schůzce.

(Schůze přerušena v 15.40 hodin.)

(Schůze zahájen v 16.42 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, ve schváleném pořadí by nyní měly nastoupit tři body, které jsme ovšem svým rozhodnutím přesunuli až na čtvrteční ráno, až zde bude přítomen pan ministr Skalický. Dalším schváleným bodem jsou interpelace a dalším schváleným bodem je vládní návrh státního závěrečného účtu. Domnívám se, že by bylo velmi užitečné, aby na projednávání tohoto materiálu tady bylo pokud možno co nejvíce ministrů. Považuji to téměř za nezbytné.

Zákon o státním podniku by měl odůvodnit pan místopředseda vlády Jan Kalvoda, kterého se nám nepodařilo zastihnout, podařilo se zastihnout pana ministra Rumla, který bude v 17.00 hodin připraven odůvodnit návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o územním členění státu. Do té doby, než přijde pan ministr Ruml, se domnívám, že bychom mohli pokračovat v těch bodech, v té sestavě, kterou jsme už před přestávkou začali, a sice bodem 32, kterým je Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Prosím, abyste se všichni přihlásili, abych mohl o tomto procedurálním návrhu zahájit hlasování. V tuto chvíli se tak stalo. Dávám tedy procedurální návrh, aby původní bod 32, tedy Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání přišla na pořad schůze právě teď.

Kdo je téhož mínění, nechť to dá v hlasování číslo 70 patřičným způsobem najevo. Kdo je proti? Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. Hlasování o tomto návrhu skončilo.

Pro 86, nikdo nebyl proti, zdrželi se 4 poslanci.

Budeme tedy projednávat

XIX.

Zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady České republiky

pro rozhlasové a televizní vysílání

Se stanoviskem výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu k předložené zprávě uvedené pod číslem sněmovního tisku 1541 vystoupí pan poslanec Martin Přibáň a předpokládám, že také přednese návrh usnesení. Prosím ho, aby se ujal slova.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP